Zvláštní obchodní operace

Kategorie: Ekonomie (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 27. července 2006
  • Zobrazeno: 6292×

Příbuzná témataZvláštní obchodní operace

Zvláštní obchodní operace

- jsou operace, kdy se jedná o výměnu zboží za zboží nebo uskutečnění obchodu je vázáno na uskutečnění jiného obchodu nebo obchod má určité specifické rysy

1.) KOMPENZACE
- výměna zboží za zboží, kdy po uskutečnění obchodu nedochází k placení přes hranice
 jednoduchá kompenzace – účastní se 2 subjekty  vývozce
 dovozce

- musí být dodržena hodnotová vyrovnanost obchodů (započítává se cena zboží + náklady oběhu  pojistné, skladné, dopravné)

 rozšířená kompenzace – účastní se ji 4 subjekty a je požadována hodnotová vyrovnanost

 globální kompenzace
- zúčastňují se jí více jak 4 subjekty z různých zemí, složitá na organizaci
- je jmenován kompenzační jednatel, který uzavírá KS tak, aby došlo k vykompenzování obchodu
- zapojují se obchodní banka, která vede kompenzační účet, kde se všechny obchody evidují, při pevném kurzu zvolené měny

Kompenzace se praktikují při omezeném přístupu k devizám nebo při nedůvěře v platební schopnost dovozce.

2.) PROTINÁKUPY
- jedná se o vázaný obchod, kdy dovozce z ČR požaduje, aby se zahraniční vývozce zavázal, že odebere určité zboží od něho nebo od jiné firmy v zemi dovozu
- dovozce si zajišťuje odbyt svého zboží nebo alespoň podporuje vývoz z dané země (např. dovozce dováží suroviny pro chemický prům. a požaduje, aby od něj byly odbírány chemikálie)
 smluvní zajištění
- rámcová dohoda o protinákupu
- předmět protinákupu (co bude v zemi dovozu odebráno)
- hodnota protinákupu (100% nebo menší 70,50% hodnota)
- termín uskutečnění protinákupu
- sankce za neuskutečnění protinákupu
Na protinákup se potom uzavře klasická KS a platí se běžným způsobem.

3.) OFFSETY
- exportér vyveze zboží velkých hodnot do zahraničí např.: letadla, lodě, technologie
- dovozce toto kompenzuje jinými výrobky nebo investicemi do exportujícího státu
- provádějí se na úrovni států ne na úrovni obchodů

4.) BUYBACKY
- exportér vyváží technologii nebo výrobní zařízení na dlouhodobý úvěr 10 a více let
- tento úvěr je splácen dodávkami zboží, které je vyprodukováno, vyvezenou technologií nebo výrobním zařízením


Formy mezinárodního marketingu

- týkají se možnosti vstupu na mezinárodní trh

1.) LICENČNÍ OPERACE
- předmětem obchodu se zahraničím jsou patenty a vynálezy, průmyslové vzory a zlepšovací návrhy
- cílem je získat technologii a technickou dokumentaci
- výhodou je, že v zemi dovozu licence odpadají náklady na výzkum a vývoj zavádění do výroby
- nevýhodou je, že licence jsou drahé, levnější jsou pouze starší výrobní postupy

 vynálezy
- světově nové poznatky týkající se výroby, tzn. nové výrobky, nové součástky, nové technologie
- přihlašují se u nás u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze
- tento úřad prozkoumá, zda jde o skutečně nový poznatek a jeho původ a vydá patent na 20 let
- patent zakládá autorovi právo výlučného používání
 průmyslové vzory
- týkají se designu, jedná se o světově nové vnější úpravy výrobků (tvar, barva, kresba)
- také se přihlašují u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze
- autor získává osvědčení o zápisu do rejstříků průmyslových vzorů na 5 let, tato doba může být 2x prodloužena
 zlepšovací návrhy
- zdokonalují již existující výrobní postupy
- neregistrují se u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze
 licence
- povolení k určité činnosti, může ho udělit FO nebo PO, která má k využití patentu nebo průmyslového vzoru výlučné právo, nebo která vymyslela zlepšovací návrh
 výlučná licence
- poskytovatel licence uděluje právo k využití patentu, průmyslového vzoru, zlepšovacího návrhu jen jedné firmě na smluvním území a sám se zavazuje, že ani on nebude předmět licence využívat
 nevýluční licence
- poskytovatel uděluje právo k využití předmětu licence více subjektů na smluvním území a i on sám může předmět licence využívat
 licenční smlouva
- povinná písemná forma
- upravuje vztah mezi nabyvatelem a poskytovatelem licence
musí obsahovat
- smluvní strany, adresy, IČO
- datum a místo podepsání
- podpisy smluvních stran
- předmět licence
- doba poskytnutí – určitá, neurčitá
- smluvní oblast
- druh licence – výlučná, nevýlučná
 povinnosti nabyvatele
- placení licenčních poplatků
- dodržovat přesný výrobní postup
- označovat zboří výrobní značkou poskytovatel s dovětkem, že je vyráběno v licenci
- chránit výrobní tajemství
 povinnosti poskytovatele
- platit udržovací poplatky za patent patentovému úřadu
- kontrolovat jakost zboží vyráběného v licenci
- zasahovat proti těm, kdo by poškozovali jakost, nebo kdo by nechránili výrobní tajemství
- poskytovatel může licenci odebrat, pokud zjistí, že byl narušen technologický postup a zboží proto nedosahuje stanovené kvality

Vývoz a dovoz licencí – licence jsou předmětem ZO

a) vývoz – důvody
- v zemi vynálezce se nenajde podnik, který by uvedl vynález do praxe (výroby) – chybí finanční prostředky (kontaktní čočky)
- na trhu je tak velká poptávka po daném zboží, kterou domácí výrobce není schopen uspokojit. Ponechává si nejvýhodnější teritoria a do vzdálenějších teritorií prodává licenci (coca-cola)
- zavedení patentu do výroby by sice bylo možné, ale jedná se o zdlouhavou záležitost a protože v okolních zemích se pracuje na podobném vynálezu; vyvezeme s předstihem licenci, aby nenastaly problémy s odbytem daného zboží
- vysoká cla, množstevní omezení, povolovací řízení V a D, na výrobky vyráběné danou technologií  lépe vyvézt licenci na výrobu a vyrábět v zahraničí
b) dovoz – důvody
- převažuje u zemí, které nemají ve státním rozpočtu dostatek prostředků na vědu a výzkum
- ČR patří k těmto zemím, licence se dováží hlavně do spotřebního průmyslu – farmaceutický, potravinářský a chemický

2.) ZUŠLECHŤOVACÍ OPERACE
- zboží se nechává zušlechtit v zahraničí  zušlechtiteli se dodá surovina, materiál, polotovar, on toto opracuje a dovede do vyššího stupně finality (dokončenosti) nebo do podoby finálního výrobku


a) aktivní zušlechtitelský styk
- ČR je zušlechtitelem, aktivní proto, že ČR z toho má příjem
- celně se zboží propouští do režim aktivního zušlechtitelského styku
- část zboží může zůstat po opracování v tuzemsku jako kompenzace ceny zušlechtění
- o zušlechťovací styk se jedná i tehdy, když zušlechtitel na dobu zušlechťování zboží odkoupí a stane se jeho vlastníkem a objednavatel zušlechtění se zavazuje ke zpětnému odkupu
- cena zušlechtění bývá vyšší, protože zušlechtitel nese riziko, že zboží nebude odkoupeno zpět

b) pasivní zušlechtitelský styk
- česká firma nechává v zahraničí zušlechtit suroviny, materiály, polotovary
- pasivní proto, že za toto bude do zahraničí platit
- celně se zboží propouští to režimu pasivního zušlechtitelského styku
Důvody zušlechťování
- v zahraničí je levnější energie, pracovní síla, lepší technologie, volná výr. kapacita
- nevýhodou  jsou přepravní náklady

3.) MEZINÁRODNÍ SPECIALIZACE A KOOPERACE (MSK)
 specializace
- určitá země se zaměří na část výrobního programu, jiná země na jinou část výrobního programu a svojí technologií vyrábí součástky nebo celé výrobky
 kooperace
- spolupráce specializovaných výrobců, aby vznikl finální výrobek

V praxi se MSK prosazuje 2 základními způsoby:
a) výrobci z různých zemí si rozdělí výrobní program tak, že každý vyrábí určité komponenty, tyto komponenty mezi sebou vzájemně směňují a každý sám vytváří finální výrobek (v praxi nejčastější – je nejjednodušší na organizaci)
b) výrobci si také rozdělí výrobní program jako za a), ale vyráběné komponenty dodávají 1 stanovené firmě, ta bude provádět kompletaci finálního výrobku, dodávky komponentů jsou spláceny dodávkami finálních výrobků, odbyt si zajišťuje každý sám

MSK může probíhat nejen ve výrobě, ale i ve vědě a výzkumu (partneři si dělí výzkumný úkol a vyměňují si výsledky výzkumu.

4.) FRANŠIZING
- je forma mezinárodní spolupráce při výrobě a prodeji v praxi se projevuje hlavně v obchodě a ve službách
- franšízové řetězce  McDonald, Beneton, Family Frost, BP

 franšízor
- je ten, kdo poskytuje podnikatelskou koncepci, svěřuje distribuci, popřípadě i výrobu franšízantovi
- poskytuje mu ochrannou značku, zkušenosti, může mu i finančně pomáhat s vybavením interiéru a exteriéru prodejní jednotky
 franšízant
- je samostatný podnikatel, jedná vlastním jménem na vlastní účet a riziko, měl by mít ve vlastnictví nebo v pronájmu maloobchodní jednotku, zaměstnává pracovní síly
- za poskytnutí franšízové licence platí jednorázový poplatek a pak v průběhu činnosti odvání % z tržeb (5 – 7%)

5.) ZAHRANIČNÍ VÝROBA
- výrobce zcela předává výrobu určitého výrobku zahraniční firmě, zboží se pak prodává na ZT eventuelně se může vyvážet do mateřské země původního výrobce
- provádí se z důvodu levnější výroby – levná pracovní síla, energie (asijské země - Čína, ČR)Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!