ÚVĚROVÉ SLUŽBY

Kategorie: Ekonomie (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 16. ledna 2007
  • Zobrazeno: 5077×

Příbuzná témataÚVĚROVÉ SLUŽBY


= soubor zásad a metod, který by měli bankovní pracovníci uplatňovat při poskytování úběrů zákazníkům. Pomáhájim v rozhodování, která se týkají poskytování úvěrů.
ÚVĚR = vztahy, ke kterým dochází mezi bankami a podniky, obyvatelstvem a státem, jsou to peněžní prostředky poskytované jen na určité období a jsou návratné.
ÚROK = peněžní částka, kterou musí dlužník zaplatit věřiteli za poskytnutí úvěru.
Druhy úrokových sazeb z úvěrů
1. Pevná úroková sazba = stanovena pevně určitým procentem
2. Pohyblivá úroková sazba - má dvě části: a) základní sazba, kterou vyhlašuje centrála příslušné banky (není to ČNB) b) odchylka, která se dohodne s klientem při uzavírání smlouvy. Úroková sazba z úvěrů se mění podle toho, jak se mění základní sazba banky. Odchylka je pevná pro celou dobu úběrování klienta. Při změně je třeba nová smlouva.
Splácení úvěrů a úroků
A. částka úvěru a úroky jsou spláceny zvlášť
B. úvěr i úrok jsou spláceny pravidelnými částkami najednou, stále stejnými částkami, tzv. ANUITAMI. Část splátky připadá na placení úroku a zbytek tvoří splátka vlastního dluhu (úmor).
Členění úvěrů
1. Podle doby splatnosti
a. krátkodobé = do 1 roku
b. střednědobé = od 1 do 4 let
c. dlouhodobé = nad 4 roky
2. Podle měny
a. korunové
b. devizové
3. Podle zajištění
a. zajištěné určitou zástavou
b. nezajištěné (poskytují se jen prvotřídním klientům)
Poskytování úvěrů: -- přímé = banka je poskytne přímo v prostorách banky. Zákazník jedná o poskytnutí úvěru s bankovními pracovníky
-- nepřímé = zahrnují tři strany
Banka poskytuje úvěr: a. jednorázově
- banka půjčí peníze a klient ho vyčerpá jednorázově nebo postupně v dohodnutých lhůtách
b. formou úvěrové linky
- zákazník si opakovaně půjčuje od banky peníze do výše předem stanoveného úvěrového limitu.
Druhy úvěrů podle subjektů: 1. Pro podnikatelské účely (na financování provzních a investičních potřeb)
2.Občanům
3.Mezibankovní
4.Další (převážně obcím a městům)
1. Pro podnikatelské účely
a. účelově - v úvěr. smlouvě je uvedeno, na co je úvěr poskytován = zásoby, pohledávky
b. neúčelově - otevření úvěr. linky
2. Občanům
- na nákup nemovitého i movitého majetku, užívají se zde krátko-, dlouho- i střednědobé úvěry
- účelově zaměřené - na dům, rekonstrukci, nákup auta = dlohodobá spotřeba
- osobní - na překlenutí dočasného nedostatku financí, převodem na BÚ nebo v hotovosti
- kontokorentní - stanoven úvěrový rámec, podle kterého můžou občané čerpat úvěr na bězném, na sporožirovém účtě ...
- úvěrové karty
3. Mezibankovní
- nákupem vkladů od jiné banky.
Banka může mít krátkodobě nevyrovnanou peněžní pozici z těchto důvodů:
- větší výběr vkladů z účtů zákazníků banky
- zákazníci banky včas nesplácí bance úvěry
Dlouhodobě nevyrovnaná pozice:
- klienti u dané banky převážně čerpají úvěry
- klienti převážně ukládají vklady a banka to půjčuje jiným bankám
Formy krátkodobých úvěrových obchodů mezi bankami:
a) úvěry poskytnuté na základě reeskostu směnek. Banka, která nemá dostatek peněz, může jiné bance prodat směnky před uplynutím jejich splatnosti.
b) úvěr na základě bankovní směnky.
c) úvěr v úvěrové lince - na základě úvěr. smlouvy
d) vklady bank u jiné banky - takto půjčené peníze vystupují v pasivech bilance dlužnické banky jako sekundární vklady
e) peníze na den - úvěr je splatný druhý den
Formy dlouho- a střednědobých úvěrů
a) dluhopisy (obligace)
- má dohodnutý odkup s druhou bankou
b) úvěry na základě úvěrové smlouvy mezi bankami
- banka si může půjčit finanční prostředky také od ústřední banky
4. Další úvěry
- hlavně obcím a městům, jedná se o středně a dlouhodobé investiční úvěry, krátkodobé provozní úvěry na překlenutí nedostatku finančních prostředků.
Banka musí prověřit rozpočet obce, návratnost a zajištění úvěru.Poskytnutí schvaluje obecní zastupitelstvo.
Často je možné se setkat také s těmito druhy úvěru:
A. KONTOKORENTNÍ ÚVĚR
- částečně účet běžný a úvěrový, na kreditu má zapsány vklady, ze kterých mu banka vyplácí úroky. Zákazník může z účtu čerpat více peněz než tam má uloženo - zůstatek účtu může tedy být i na debetu. Pokud takto čerpá úvěr, musí bance platit z tohoto úvěru úroky. V úvěrové smlouvě je stanoven úvěrový rámec, (= limit, do kterého si může kdykoli peníze vypůjčit). ůstatek kolísá denně, klient si ho reguluje sám, charakter běžného účtu, klient čerpá v době potřeby.
B. REVOLVINGOVÝ ÚVĚR
- KBÚ, kdy se banka dohodne s klientem na maximální výši úvěru, klient může čerpat po dohodě částku menší, než je tento objem. V průběhu obchodu může část
úvěru splatit a znovu čerpat. Skutečně čerpaný objem úvěru je úročen obvyklou úrokovou sazbou. Rozdíl mezi úvěrovým rámce a skutečně čerpaným úvěrem je, že
je úročen minimálně. Výše skutečného čerpání je dohodnuta s bankou, regulaci na účtě provádí banka na základě žádosti klienta.
C. ESKONTNÍ ÚVĚR
D. LOMBARDNÍ ÚVĚR
- KBÚ, krytý movitou zástavou (CP, zboží, pohledávky, drahé kovy .....)
E. HYPOTEČNÍ ÚVĚR
- účelový úvěr na financování bytových potřeb , na výstavbu domu, rekonstrukce, je zajištěn zástavním právem k nemovitosti, je splácen anuitami, poskytují ho hypoteční banky, které získávají zdroje na poskytnutí úvěru prodejem hyp. zástavních listů = druh dluhopisu, nákup je považován za velmi jistý způsob uložení peněz. Jmenovitá hodnota hyp. zást. listů i včetně úroků je krytá pohledávkami z hypotečních úvěrů, které jsou zajištěny nemovitostmi. Hyp. banky emisí těchto listů získávají zdroje na hyp. úvěry.
OBECNÝ POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ
4 fáze: 1. Úvodní schůzka se zákazníkem, získání potřebných informací
2. Úvěrová analýza
3. Uzavření úvěrové smlouvy
4. Kontrola dodržování podmínek úvěrové smlouvy
1. Schůzka se zákazníkem
- poskytnutí úvěru je spojeno s rizikem a tomu se banka snaží zabránit tak, že
- hodnotí žadatele, jeho důvěryhodnost, ekonomickou a právní situaci
- zjišťuje si svou pohledávku vůči dlužníkovi
Informace o klientovy se týkají jeho samotného, jeho schopností platit úvěr, možností zajištění úvěru a vztahu zákazníka s bankou.
Zákazník žádá banku o úvěr formou písemné žádosti o poskytnutí úvěru. Její obsah je jméno, osobní údaje o klientovi, účel a výše úvěru, na jakou dobu je úvěr poskytnut, výše splátek + počet + způsob splácení, termíny splácení + výše čerpání, finanční situace, závazky ...
Další potřebná dokumentace se přikládá k žádosti (účetní výkaz, daňová přiznání ....)
2. Úvěrová analýza
- pro níž banka hodnotí bonitu klienta = schopnost dostát svým platebním závazkům a tedy i schopnost přijímat úvěry
6 "C" úvěru:
Can we? = poskytnutí úvěru musí odpovídat úvěr. politice banky, zda výše je v možnostech pobočky banky, zda je poskytnutí úvěru legální.
Charakter = vztahuje se k ochotě zákazníka platit dluhy, lze ho posoudit až po několika letech jednání, u neznámého klienta - informace od dodavatelů, jiných bank, zaměst ....
Capacity = banku zajímá návratnost úvěru, schopnost splácet dluhy bance závisí na výši příjmů a výši splatných fin. závazků
zákazník musí být schopen: rozumně vytvořit dostatek penět
rozumněpoužít vytvořené peníze
schopnost zákazníka splati úvěr banka posuzuje
u podniků dle výkonu, fin. situace, jejich pověsti a kvality
u nově vzniklých podniků dle zkušenosti řídícich pracovníků a kvalitě podnikatelského záměru
u osob dle výše dosahovaného příjmu
Capital = zhodnotí se výše vlastního kapitálu a majetkového postavení zákazníka
Conditions = podmínky vnitřní v bance samé a vnější - změny v Eko, sociálním, právním a konkurenčím prostředí
Collateral = důležité pro vyrovnání určitých nedostatků v C úvěru, účelem je snaha získat druhotný zdroj příjmu v případě, že dlužník nemá dostatek peněz na splácení, čím je úvěr rizikovější a čím je delší doba splatnosti, tím kvalitnější musí být způsob zajištění.
Způsoby zajištění:
- Zástavou nemovitosti, kdy klient předkládá výpis z katastru nemovitosti + kupní (darovací) smlouvu, souhlas spoluvlastníků nemovitosti, odhad ceny vypracovaný znalcem a doklad o pojištění. Banka s ním sepíše Zástavní smlouvu na nemovitost a ta musí být registrována u katastrálního úřadu.
- Zástavou movitosti, kdy banka požaduje odhad hodnoty znalcem, sepisuje Zástavní smlouvu na movitost, může požadovat uložení movitosti (CP, zlato, šperky ...) do svých sejfů - Zástavní list, když je věc uložena u třetí osoby (galerie, muzea ...), banka ověřuje notářsky ověřenou smlouvu o této úschově.
- Zajištění ručiteli, který si bere závazek, že zaplatí místo dlužníka, před sepsáním ručitelského závazku banka prověří bonitu ručitele
- Zajištění bankovní zárukou je výhodné a kvalitní, jedna banka se zavazuje druhé, sepisuje se Smlouva o poskytnutí bank. záruky
- Zajištění postoupením pohledávek, kdy zákazník předloží seznam svých pohledávek a banka si vybere pohl. do výše dlužné částky. Prověří, zda se nejedná o nedobytné pohl a zda termín splatnosti pohl. odpovídá přibližně termínu splátky úvěru.
- Vinkulace vkladu = omezení práva disponovat s určitou peněž. částkou na účtě dlužníka, lze použít vkladu na korunových i devizových účtech.
DRUHY ZÁSTAV
a) zástava se stabilní hodnotou - hodnota se nemění, certifikáty,
b) zástava se snižující se hodnotou - zboží použité jako zástava - jejich hodnota se snižuje od okamžiku, kdy jsou zakoupeny jako nové - letadla, lodě, auta. .....
c) zástava se zvyšující se hodnotou - u nemovitosti
d) zástava s neustále pohyblivou hodnotou - akcie, CP
Dobrá zástava: dostatečně vysoká hodnota, možnost bez problémů převést vlastnictví zástavy na banku, snadná prodejnost,
Na základě úvěr. analýzy se banka rozhodne, zda úvěr poskytne nebo ne. Na poskytnutí úvěru nemá klient právní nárok.
Rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí úvěru:
3. Uzavření úvěrové smlouvy
obsah: název, jméno klienta, název banky, účel a výše úvěru, způsob čerpání, zajištění úvěru, postup v případě neschopnosti klienta platit splátky, práva a povinnosti banky i klienta, datum, místo, rizika a platné podpisy obou stran + přílohy
Doba splatnosti úvěru se počítá ode dne prvního čerpání úvěru
4. Kontrola dodržování podmínek úvěrové smlouvy
- sleduje se dodržování výše a termínů splátek úvěrů a úroků, pokud se nedodržují je dlužná částka převedena na účet úvěrů neuhrazených ve lhůtě a je úročena vyšší sankční sazbou.
Příčiny problému se splácením: chyby ze strany banky - nedostatek údajů o klientovi ....
chyba ze strany klienta - špatné řízení podniku ...
změna vnějších faktorů - vývoj eko, v konkurenci .....
Druhy pohledávek: standartní - splaceny vždy
sledované - současně zhoršená situace ale dobrý výzhled
nestandartní - částečné placení
pochybné - možné částečné splácení
ztrátové - nesplácení, odepsání pohl.
Tvorba rezerv a opr. položek: pokrytí všeobec. rizik a konkrétní pohledávky

ÚVĚRY PRO PODNIKATELSKÉ ÚČELY
fáze: 1. Žádost o úvěr a podklady
a) Podnikatelský záměr
- obsahuje analýzu oboru, ve kterém firma podniká nebo chce podnikat
analýzu odbytového zajištění
analýzu konkurenčního prostředi
analýzu výrobních faktorů (vybavení, prostory, materiál ...)
analýzu cen (vstupy a prodejní ceny)
rozbor dodavatelského zajištění,kalkulace, očekávaný objem prodeje a rizika okolnostní = vliv cestovního ruchua z podnikání
b) Analýza současné a předpokládané finanční situace ÚJ
- pro období úvěrového vztahu, informace získáme z rozvahy, výsledovky a výkazu o cash flow
c) Doklad o právní subjektivitě klienta = doklad totožnosti
d) Návrh zajištění úvěru a doklady
e) Další doklady - stavební povolení, projektová dokumentace, přehled zadlužitelnosti u jiných pen. ústavů
Informace od žadatele je třeba ověřit a doplnit z vnějších zdrojů (tj. od odběratelů, dodavatelů.....)
2. Analýza získaných informací (podle 6"C")
- při hodnocení bonity klienta nelze stanovit závazný postup. Závisí na mnoha okolnostech (Zda jde o dlouho či krátkodobý úvěr, nízký či vysoký, dřívější spolupráce s klientem...)
Banka zkoumá: kvalitu a reálnost podnikatel. záměru
způsob zajištění úvěru
finanční a majetkovou situace ÚJ
Banka může provést: analýzu údajů získaných z výsledovky poniku (V, N, ziskové marže, HV...)
analýzu údajů získaných z bilance (aktiva a pasiva)
analýzu toku peněžních prostředků
=cash flow = čistý přírůstek fin. prostředků, které podnik skutečně obdrží za určité období
- hl. zdroje CF jsou zisk a odpisy, CF je hlavní ukazatel schopnosti podniku financovat z vlastních zdrojů své podnikání
CF = TRŽBY - NÁKLADY (zmenšené o odpisy)
CF = ČISTÝ ZISK + ODPISY
analýzu pomocí poměrových ukazatelů
- vztah mezi 2 a více položkami fin. výkazů
A. Ukazatel rentability = schopnost podniku vytvářet zisk ( v %)
B. Ukazatel likvidity = schopnost podniku dostát splatným finančním závazkům
- udává kolik % z celkových aktiv podniku je fin. cizím kapitálem. Na základě důkladné fin. analýzy banka rozhodne, zda se jedná o klienta výborného, průměrného, rizikového nebo o klienta s nereálným podnikatelským záměrem a zda úvěr žadateli poskytne či ne.
C. Ukazatele zadluženosti = čím větší podíl cizího kapitálu při financování činnosti podniku, tím většímu riziku jsou věřitelé podniku vystaveni
3. Uzavření úvěrové smlouvy
- banka si opatří úvěrovou dokumentaci ana klientovi požaduje, aby si u ní otevřel běžný účet, ze kterého bude provádět splátky úvěru a úroku.
4. Kontrola dodržování podmínek úvěr. smlouvy
- potíže se splácením úvěru? banka postupuje takto:
a) užší spolupráce s dlužníkem, uplatnění nápravných opatřeních (snížení režijních nákladů, zvýšení vlastního kapitálu, změna v marketingové strategii podniku, změna v managementu podniku...)
b) rekonstrukce (změna) dluhu zákazníka (dlužník v blízké budoucnosti překoná fin. problémy a tak banka může povolit odklad splatnosti někteeré splátky nebo prodloužit lhůtu pro splacení nebo zvýší úvěr)
c) Uplatnění zástavního práva (banka ho využije k uhrazení úběru nesplaceného, zváží možnost spolupráce s dlužníkem, existencí svého práva)
d) Podání návrhu na konkurz (bankrot dlužníka představuje krajní, ale ne nejlepší řešení pro banku. Musí čekat na soudní rozhodnutí a nemá jistotu, že bude úvěr splacen celý)

ÚVĚRY OBČANŮM
Podmínka úvěru občanům jsou standardizovány - stanoveny stejné podmínky (úrok. sazby, způsob zajištění, lhůty splatnosti.....)
fáze: 1. Žádost o poskytnutí úvěru + co předloží klient (průkaz totožnosti, potvrzení zaměstnavatele o výši prac. příjmu nebo daňové přiznání)
2. Všechna "C" se posuzují
- plat. schopnost zákazníka, po srážkách splátek úvěru musí být zachováno životní minimum, úvěry jsou zajišťovány ručiteli (6 - 7 osob), zástavou nemovitosti nebo kombinací
3. Úvěrová smlouva + další smlouvy
banka může provádět z úvěru platby za zboží, vyplatit částku úvěru občanovi, poskytnout zákazníkovy kontokorentní úvěr (staví úvěrový rámec)Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!