Účtová osnova pro podnikatele

Kategorie: Právo (celkem: 74 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 24. července 2006
  • Zobrazeno: 6825×

Příbuzná témataÚčtová osnova pro podnikatele

0 – Investiční majetek

01 – Dlouhodobý majetek
010 Dlouhodobý nehmotný majetek
011 Zřizovací výdaje
012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
013 Software
014 Ocenitelná práva
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
021 Stavby
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
025 Pěstitelské celky trvalých porostů
026 Základní stádo a tažná zvířata
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný
031 Pozemky
032 Umělecká díla a sbírky

04 – Pořízení dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku
041 Pořízení DNM
042 Pořízení DHM

05 – Poskytnuté zálohy na DHM a DNM
051 Poskytnuté zálohy na DNM
052 Poskytnuté zálohy na DHM

06 – Dlouhodobý finanční majetek
061 Podílové CP a vklady v podnicích
s rozhodujícím vlivem ( více než 50 %)
062 Podílové CP a vklady v podnicích
s podstatným vlivem (20 % až 50 %)
063 Ostatní dlouhodobé CP a vklady
(méně než 20 %)
066 Půjčky podnikům ve skupině
067 Ostatní půjčky
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek

07 – Oprávky k DNM
071 Oprávky ke zřizovacím výdajům
072 Oprávky k nehmotným výsledkům výzk.
073 Oprávky k software
074 Oprávky k ocenitelným právům
078 Oprávky k DNIM
079 Oprávky k ostatním NIM


08 - Oprávky k HIM
081 Oprávky k budovám, halám a stavbám
082 Oprávky k samostatným movitým věcem
085 Oprávky k pěstitelským celkům
086 Oprávky k zákl. stádům a tažným zvířatům
088 Oprávky k DHIM
089 Oprávky k ostatnímu HIM

09 – Opravné položky k investičnímu majetku
091 Opravné položky k NIM
092 Opravné položky k HIM
093 Opravné položky k nedokonč. nehm. inv.
094 Opravné položky k nedokonč. hm. investicím
095 Opravné položky k poskytnutým zálohám
096 Opravné položky k finančním investicím
097 Opravné položky k nabytému majetku
098 Oprávky k opravné pol. k nabytému maj.

1 – Zásoby

11 – Materiál
111 Pořízení materiálu
112 Materiál na skladě
119 Materiál na cestě

12 – Zásoby
121 Nedokončená výroba
122 Polotovary vlastní výroby
123 Výrobky
124 Zvířata

13 – Zboží
131 Pořízení zboží
132 Zboží na skladě a v prodejnách
139 Zboží na cestě

2 – Finanční účty

21 – Peníze
211 Pokladna
213 Ceniny

22 – Účty v bankách
221 Bankovní účty
222 Bankovní účty klientů

23 – Běžné bankovní účty
231 Krátkodobé bankovní úvěry
232 Eskontní úvěry

24 – Jiné krátkodobé finanční výpomoci
241 Emitované krátkodobé dluhopisy
249 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

25 – Krátkodobý finanční majetek
251 Majetkové CP
252 Vlastní akcie
253 Dlužné CP
255 Vlastní dluhopisy

26 – Převody mezi finančními účty
261 Peníze na cestě

29 – Opravné položky ke KFM
291 Opravná položka k majetkovým CP
293 Opravná položka k dlužným CP

3 – Zúčtovací vztahy

31 – Pohledávky
311 Odběratelé
312 Směnky k inkasu
313 Pohledávky za eskontované CP
314 Poskytnuté provozní zálohy
315 Ostatní pohledávky

32 – Závazky
321 Dodavatelé
322 Směnky k úhradě
324 Přijaté zálohy
325 Ostatní závazky
326 Závazky ke klientům
327 Závazky vůči trhům

33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
331 Zaměstnanci
333 Ostatní závazky k zaměstnancům
335 Pohledávky za zaměstnanci
336 Zúčtování s institucemi SZ a ZP

34 – Zúčtování daní a dotací
341 Daň z příjmů (podnikatelské subjekty)
342 Ostatní přímé daně (ze mzdy)
343 DPH
345 Ostatní daně a poplatky
346 Dotace ze státního rozpočtu
347 Ostatní daně a dotace

35 – Pohledávky ke společníkům
351 pohledávky k podnikům ve skupině
353 pohledávky za upsaný vlastní kapitál
354 pohledávky za společníky při úhradě ztráty
355 Ostatní pohledávky za společníky
358 Pohledávky k účastníkům sdružení

36 – Závazky ke společníkům a sdružením
361 Závazky k podnikům ve skupině
364 Závazky ke společ. při rozdělování zisku
366 Záv. ke společ. a čl. družstva ze záv. činnosti
367 Záv. upsaných nesplacených CP a vkladů
368 Závazky k účastníkům sdružení

37 – Jiné pohledávky a závazky
371 Odložená daňová pohledávka a závazek
373 Nakoupené opce
374 Prodané opce
375 pohledávky z emitovaných dluhopisů
377 Zúčtování obchodů
378 Jiné pohledávky
379 Jiné závazky

38 – Přechodné účty aktiv a pasiv
381 Náklady příštích období
382 Komplexní náklady příštích období
383 Výdaje příštích období
384 Výnosy příštích období
385 Příjmy příštích období
386 Kurzové rozdíly aktivní
387 Kurzové rozdíly pasivní
388 Dohadné položky aktivní
389 Dohadné položky pasivní

39 – Opr. pol. k zúčt. vztahům a vnitřní účtování
391 Opravná položka k pohledávkám
395 Vnitřní účtování
398 Spojovací účet při sdružení

4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

41 – Základní kapitál
411 Základní kapitál
412 Emisní ážio
413 Ostatní kapitálové fondy
414 Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závaz.

42 – Fondy ze zisku a převedené hosp. výsledky
421 Zákonný rezervní fond
422 Nedělitelný fond
423 Statutární fondy
427 Ostatní fondy
428 Nerozdělený zisk minulých let
429 Neuhrazená ztráta minulých let

43 – Hospodářský výsledek
431 HV ve schvalovacím řízení

45 – Rezervy
451 Rezervy zákonné
454 Rezervy na kurzové ztráty
459 Ostatní rezervy

46 – Bankovní úvěry
461 Bankovní úvěr (dlouhodobý > 1 rok)

47 – Dlouhodobé závazky
471 Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině
473 Emitované dluhopisy (dlouhodobé)
474 Závazky z pronájmu
475 Dlouhodobě přijaté zálohy
478 Dlouhodobé směnky k úhradě
479 Ostatní dlouhodobé závazky

49 – Individuální podnikatel
491 Účet individuálního podnikatele


5 – Náklady

50 – Spotřebované nákupy
501 Spotřeba materiálu
502 Spotřeba energie
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných
dodávek
504 Prodané zboží

51 – Služby
511 Opravy a udržování
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní náklady

52 – Osobní náklady
521 Mzdové náklady
522 Příjmy spolč. a čl. družst. z nezávislé činnosti
523 Odměny čl. orgánů společnosti a družstva
524 Zákonné sociální pojištění
525 Ostatní sociální pojištění
526 Sociální náklady individuálního podnikatele
527 Zákonné sociální náklady
528 Ostatní sociální náklady

53 – Daně a poplatky
531 Daň silniční
532 Daň z nemovitostí
538 Ostatní daně a poplatky

54 – Jiné provozní náklady
541 ZC prodaného DNM a DHM
542 Prodaný materiál
543 Dary
544 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
545 Ostatní pokuty a penále
546 Odpis pohledávky
548 Ostatní provozní náklady

55 – Odpisy, rezervy a opr. pol. provozních nákladů
551 Odpisy DNM a DHM
552 Tvorba zákonných rezerv
554 Tvorba ostatních rezerv
555 Zúčtování kompl. nákladů příštích období
557 Zúčt. oprá. k opra. pol. k nabytému majetku
558 Tvorba zákonných opravných položek
559 Tvorba opravných položek

56 – Finanční náklady
561 Prodané CP a vklady
562 Úroky
563 Kurzové ztráty
568 Ostatní finanční náklady

57 – Rezervy a opravné položky FN
574 Tvorba rezerv
579 Tvorba opravných položek
58 – Mimořádné náklady
581 Náklady na změnu metody
582 Manka a škody
584 Tvorba rezerv
588 Ostatní mimořádné náklady
589 Tvorba opravných položek

59 Daně z příjmů a převodové účty
591 Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná
592 Daň z příjmů z běžné činnosti – odložená
593 Daň z příjmů z mimoř. činnosti - splatná
594 Daň z příjmů z mimoř. činnosti - odložená
595 Dodatečné odvody daně příjmů
596 Převod podílu na HV společníkům
597 Převod provozních nákladů
598 Převod finančních nákladů

6 – Výnosy

60 – Tržby za vlastní výkony a zboží
601 Tržby za vlastní výrobky (i PVV)
602 Tržby z prodeje služeb
604 Tržby za zboží

61 – Změny stavu vnitropodnikových zásob
611 Změna stavu NV
612 Změna stavu polotovarů
613 Změna stavu výrobků
614 Změna stavu zvířat

62 – Aktivace
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitropodnikových zásob
623 Aktivace DNM
624 Aktivace DHM

64 – Jiné provozní výnosy
641 Tržby z prodeje DNM a DHM
642 Tržby z prodeje materiálu
644 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
646 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Ostatní finanční výnosy

65 – Zúčtování rezerv a opr. pol. provozních výnosů
652 Zúčtování zákonných rezerv
654 Zúčtování ostatních rezerv
655 Zúčtování kompl. nákladů příštích období
658 Zúčtování zákonných opravných položek
659 Zúčtování opravných položek

66 – Finanční výnosy
661 Tržby z prodeje CP a vkladů
662 Úroky
663 Kurzové zisky
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
666 Výnosy z krátkodobého
668 Ostatní finanční výnosy

67 – Zúčtování rezerv a opravných položek
finančních výnosů
674 Zúčtování rezerv
679 Zúčtování opravných položek

68 – Mimořádné výnosy
681 Výnosy ze změny metod
684 Zúčtování rezerv
688 Ostatní mimořádné rezervy
689 Zúčtování opravných položek

69 – Převodové účty
697 Převod provozních výnosů
698 Převod finančních výnosů

7 – Závěrkové účty, podrozvahové účty

70 – Účty rozvážné
701 Počáteční účet rozvažný
702 Konečný účet rozvažný

71 – Účet zisků a ztrát
710 Účet zisků a ztrát

75 – 79 – Podrozvahové účty

8 a 9 – Vnitropodnikové účetnictví

 

 

Typový kalkulační vzorec
1 Přímý materiál
2 Přímé mzdy
3 Ostatní přímé náklady
4 Přímé náklady
5 Výrobní režie
6 Vlastní náklady výroby
7 Správní (zásobovací) režie
8 Vlastní náklady výkonu
9 Odbytová režie
10 Úplné vlastní náklady výkonu
11 Kalkulovaný zisk
12 Prodejní cena
13 Obchodní marže
14 Spotřebitelská cena

 

 

 


Časové rozlišení
Běžné období Příští období Účet Termín
Výdaj Náklad 381 Platím dopředu
Náklad Výdaj 383 Platím dozadu
Příjem Výnos 384 Přijímám dopředu
Výnos Příjem 385 Přijímám dozadu

 

HRM 521 331
SZP 12,5 % 331 336
DAŇ 331 342
DNP 336 331
SZP 35 % 524 336
SPOŘENÍ 331 379
VÝPLATA 331 221

 

PRODEJ DHM
50 % POSL. ROKU 551 08•
PC 08• 02•
ZC - ŠKODA 582 08•
- DAR 543 08•
- PRODEJ 541 08•
- OS. VLAST. 491 08•Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!