Stavební deník

Kategorie: Ekonomie (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 27. července 2006
  • Zobrazeno: 77204×

Příbuzná témataStavební deník

Stavební deník
Definice stavebního deníku.
Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je písemný dokument pořizovaný formou průběžných zápisů do knihy, který je povinně veden předepsaným způsobem a slouží k průběžným chronologickým záznamům informací o průběhu výstavby, k evidenci dokumentace a všech dokladů týkajících se stavby a k dennímu provádění záznamů všech důležitých okolností, týkajících se stavby a stavebních činností.
Právní opatření vztahující se ke stavebního deníku.
Povinnost vést stavební deník, způsob jeho vedení, jeho uložení a archivace a význam stavebního deníku v investiční výstavbě přímo nebo nepřímo řeší řada právních norem, které se dotýkají organizace a řízení investiční výstavby. K nejvýznamnějším z nich patří:
Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona,
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, živnostenský zákon,
Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Nedávná historie:
Od roku 1976 (viz. dřívější vyhláška č. 85/1976 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu) byla zákonná povinnost vedení montážního deníku a stavebního deníku pro každou stavbu nebo stavebně montážní činnost. Vyhláška č. 378/1992 Sb., kterou se dne 17.07.1992 změnila vyhláška č. 85/1976 Sb., zrušila povinnost vést montážní deník. Nezanikla však povinnost vést o stavbě předepsané záznamy formou stavebního deníku. Dnem 01.07.1998 byla vyhláškou číslo 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, zrušena vyhláška č. 85/1976 Sb., ale také v této nové vyhlášce 132/98 je však zakotvena povinnost vedení stavebního deníku předepsaným způsobem. Ve smyslu dnešních předpisů musí tedy být pro stavbu, jejím stavebníkem, popř. tím, kdo stavbu pro stavebníka provádí (zhotovitel), jímž je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle příslušných právních předpisů, veden stavební deník. V ostatních případech musí být na stavbě veden alespoň jednoduchý záznam o stavbě. To znamená, že i zhotovitelé technologické části stavby mají povinnost vést na stavbě stavební deník.
Dnešní právní úprava:
Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování řádu, stavební zákon.
§ 100
(3) Při realizaci staveb a jejich změn, jejichž stavebníkem nebo zhotovitelem je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů, musí být veden stavební deník. Při realizaci ostatních staveb a jejich změn musí být na stavbě, popřípadě na staveništi veden alespoň jednoduchý záznam o stavbě. Stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby. Stavebník má právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska.
(4) Vedle osob uvedených v odstavci 3 mají oprávnění činit záznamy do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě též orgány státního stavebního dohledu (§ 99), osoba určená k odbornému vedení realizace stavby nebo k výkonu odborného dozoru nad prováděním stavby (§ 44 odst. 2 a 3), popřípadě osoby, které na základě smlouvy se stavebníkem vykonávají autorský a technický dozor.
(5) Stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od právní moci kolaudačního rozhodnutí, popřípadě od dokončení stavby, pokud kolaudaci nepodléhá.
Vyhláška č. 132/1998 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
§ 43
(1) Stavební deník se vede ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení. Vedení stavebního deníku končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí.
(2) Do stavebního deníku se zapisují všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, odchylky od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo od podmínek stanovených stavebním povolením anebo jiným rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav apod.
(3) Denní záznamy se zapisují jen výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Jde-li o technicky jednoduché stavby nebo práce malého rozsahu, u kterých tak stanovil stavební úřad v podmínkách stavebního povolení, mohou být denní záznamy nahrazeny jedním záznamem za období nejvýše sedmidenní. Stavební deník se nevede u stavebních úprav, drobných staveb a udržovacích prací, u nichž postačilo jejich ohlášení stavebnímu úřadu a stavební úřad nestanovil, že je lze provést jen na základě stavebního povolení (§ 57 odst. 1 zákona).
Praktické informace.
K vedení stavebního deníku je nutné přistupovat se znalostí následujícího základního “desatera”:
1. Stavební deník musí být veden, jde-li o stavbu jejímž stavebníkem, popř. tím, kdo stavbu pro stavebníka provádí (dále jen zhotovitel) je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle příslušných právních předpisů.
2. Stavební deník je veden ode dne, kdy byly zahájeny práce na stavbě. Vedení stavebního deníku končí dnem, kdy se odstraní vady a nedodělky, zejména podle kolaudačního rozhodnutí.
3. Stavební deník vede zhotovitel, popř. stavebník. Za vedení stavebního deníku je odpovědný vedoucí stavby, který však může vedením deníku pověřit mistra.
4. Do stavebního deníku se zapisují všechny důležité okolnosti týkající se stavby zejména:
- časový postup prací,
- odchylky od dokumentace ověřené stavebním úřadem nebo od podmínek stanovených jinými rozhodnutími nebo opatřeními,
- další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy.
5. Stavební deník slouží též k záznamům orgánů státního stavebního dohledu a orgánů státní správy, které mají oprávnění dozírat na provádění stavby podle zvláštních předpisů.
6. Stavebník sleduje obsah stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojuje svá stanoviska.
7. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám a pracovníkům orgánů státní správy po dobu provádění stavby. Po celou dobu výstavby musí být k dispozici na stavbě.
8. Denní záznamy zapisuje “odpovědná osoba” nebo touto osobou písemně pověřený pracovník v den, jehož se záznamy týkají – výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje.
9. Jde-li o technicky jednoduchou stavbu nebo práce menšího rozsahu, mohou být denní záznamy ve stavebním deníku nahrazeny, se souhlasem stavebního úřadu, jedním záznamem za období nejvýše sedmidenní.
10. Stavebník je povinen uchovávat stavební deník, po dobu deseti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, popř. od skončení stavby, pokud kolaudaci nepodléhá.
Vedle povinnosti vést stavební deník v souladu s právními předpisy se doporučuje, aby bylo smluvně zabezpečeno vedení stavebního deníku každým zhotovitelem zúčastněným na pracích na staveništi (subdodavatelem) v rozsahu jeho prací s tím, že záznamy v deníku potvrzuje příslušný objednatel.
Skladba stavebního deníku
Forma deníku
Stavební deník je veden formou zápisové knihy, která má předem chronologicky očíslované jednotlivé listy a každý list umožňuje vyhotovit průpisem ve více (minimálně dvou) kopiích.
Úvodní listy
Jsou tvořeny titulní stránkou obálky deníku a základními listy. Údaje známé při zahájení stavby zapisuje do příslušných částí odpovědný pracovník zhotovitele popř. stavebníka a takto připravený deník, včetně zapsaných údajů doložených příslušnými dokumenty předá vedoucímu stavby, popř. vedoucímu montáže (“odpovědné osobě”) k dalšímu vedení.

Titulní stránka a obálky
Titulní stránka obálky deníku, z tuhého papíru (popř. PVC) se vyhotovuje se dvěma oddělitelnými průpisy.
originál – je pevně spojen s deníkem a zůstává vždy na stavbě pro zápisy všech účastníků výstavby.
1. průpis – po oddělení přejímá stavebník (objednatel) nebo jeho zástupce, kterému slouží pro zakládání denních záznamů o průběhu stavby.
2. průpis – po oddělení přejímá zhotovitel (dodavatel) pro zakládání denních záznamů o průběhu stavby.
Podle zvoleného způsobu výstavby mohou být pořizovány kopie i pro další účastníky výstavby.
Vyplnění úvodní stránky:
Zhotovitel:
Zapíše se název, sídlo a IČO firmy zhotovitele, jejíž “odpovědná osoba” vede stavební deník.
Číslo deníku:
Zapíše se číslo, které stanoví firma “odpovědné osoby” podle vlastního systému číslování s možností zavedení pokračujícího stavebního deníku (viz dále). Číslo může být totožné s číslem obchodní zakázky.
Evidenční čísla listů denních záznamů:
Zapíše se série (abecední značení) a rozsah čísel stránek předtištěných listů denních záznamů.
Stavba:
Zapíše se přesný název stavby podle stavebního povolení.
Základní list
Stavební deník obsahuje dva oboustranně předtištěné listy, které slouží k zapsání všech základních údajů o stavbě před jejím zahájením, popř. v průběhu výstavby.
Vyplnění úvodního listu:
Název stavby:
Zapíše se přesný název stavby používaný ve smlouvě a ve stavebním povolení.
Místo stavby:
Zapíše se adresa, číslo parcely, název katastrálního území, název obce, popř. i okresu, kde se stavba nachází. U liniových staveb se uvádí úsek mezi obcemi, popř. kilometrové značení úseku v celkovém řešení stavby.
Číslo stavby:
Zapíše se číslo, pod kterým firma “odpovědné osoby” vede veškeré doklady o stavbě.
Zhotovitel:
Zapíše se název a sídlo firmy, která jako vyšší dodavatel nebo dodavatel provádí stavbu nebo její část. Uvedou se také statutární a odpovědné osoby a spojení na ně. Měla by být uvedena také autorizovaná osoba odpovědná za činnost dodavatele a spojení na ní.
Projektant:
Zapíše se název a sídlo osoby, a jméno konkrétní odpovědné autorizované osoby a spojení na ní, která potvrdila dokumentaci předloženou ve stavebním řízení.
Vedoucí stavby, popř. montáže:
Zapíše se jméno a připojí se otisk razítka autorizované osoby, pověřené vedením stavby, popř. montáže, nebo její příslušné části.
Technický dozor stavebníka (objednatele - odborný zástupce investora):
Zapíše se fyzická osoba pověřená dozorem nad stavbou, popř. sám stavebník, pokud je on fyzickou osobou, která odborně sleduje průběh stavby.
Stavebník (objednatel - investor)
Zapíše se právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela, jako objednatel, smlouvu (popř. smlouvy) na provedení stavby nebo její části.
Subdodavatelé
Přehled subdodavatelů pokračuje na dalších stranách základního listu. Rozšiřuje informace vedoucímu stavby, popř. montáže o subdodávkách (nepřímých dodávkách) a jejich zhotovitelích (dodavatelích nepřímých), s uvedením termínu realizace dodávky nebo provedení prací v souladu s časovým plánem výstavby (POV).
Ve sloupci “zhotovitel” (subdodavatel) se zapíše název a sídlo firmy, jméno pracovníka odpovědného za vedení prácí na stavbě a spojení na něj, popř. se připojí otisk jeho autorizačního razítka.
Seznam základních dokladů
Seznam slouží k evidenci základních dokladů o stavbě, uložených na stavbě. Jde zejména o smlouvy mezi hlavními účastníky výstavby, popř. dalšími významnými účastníky výstavby, kteří mají vliv na stavbu, protokol o předání a převzetí staveniště, dodatky a změny ke smlouvám, závažná rozhodnutí v průběhu výstavby apod. Stavební deník obsahuje dva listy oboustranně předtištěné pro přehledné evidování uvedených dokladů. Do seznamu se zapisují doklady, vyhotovené před zahájením stavby, které převezme vedoucí stavby, popř. montáže společně se stavebním deníkem při zahájení prací a který v průběhu výstavby doplňuje o nové doklady.
Seznam dokumentace stavby
Seznam slouží k evidenci dokumentace uložené na stavbě. Jde zejména o dokumentaci ke stavebnímu řízení a projektu organizace výstavby (POV), včetně dodatků a změn přijatých v průběhu výstavby. Stavební deník obsahuje dva listy oboustranně předtištěné pro přehledné evidování uvedené dokumentace. Do seznamu se zapisuje dokumentace zpracovaná před zahájením prováděné stavby, kterou převezme vedoucí stavby, popř. montážních prací společně se stavebním deníkem při zahájení prací a který v průběhu výstavby seznam doplňuje o novou dokumentaci.
Přehled provedených zkoušek a měření
Přehled slouží k evidenci protokolů o provedení zkoušek a měření stavebních objektů, jednotlivých zařízení, souborů, sítí, popř. až po komplexní vyzkoušení. Jednotlivé zkoušky musí být dohodnuty ve smlouvě. Stavební deník obsahuje dva listy oboustranně předtištěné pro přehledné evidování protokolů o provedených zkouškách a měřeních. Záznamy se provádějí výhradě v průběhu výstavby.
Seznam ostatních dokumentů
Seznam slouží k evidenci ostatních dokumentů vzniklých v průběhu výstavby. Jde zejména o zápisy z kontrolních jednání (kontrolních dnů stavby), auditů systému řízení jakosti, protokolů o převzetí objektů zařízení staveniště, montážních pracovišť, pomocných objektů, techniky, materiálů apod. Tento list je rovněž určen jako rezerva pro pokračování záznamů z předcházejících listů po jejich plném využití. Ve sloupci “poznámka” se v takovém případě zapíše, do kterého listu dokument patří. Stavební deník obsahuje dva listy oboustranně předtištěné. Záznamy se provádějí v průběhu výstavby.
Denní záznamy
Stavební deník obsahuje předtištěné, očíslované listy se dvěma oddělitelnými průpisy barevně označenými s určením:
1. list – originál, který zůstává na stavbě,
2. list – 1. kopie pro stavebníka (objednatele),
3. list – 2. kopie pro zhotovitele (dodavatele),
Smluvně může být dohodnuto zhotovení více průpisů, případně s určením jazyka, ve kterém je stavební deník veden.
Stavební deník může být uspořádán jako:
1. STAVEBNÍ DENÍK ZÁKLADNÍ, který obsahuje titulní stránku obálky, evidenční listy a listy pro denní záznamy.
2. STAVEBNÍ DENÍK POKRAČUJÍCÍ (jeden nebo několik v závislosti na době trvání stavby), který navazuje na STAVEBNÍ DENÍK ZÁKLADNÍ, ale obsahuje pouze titulní stránku obálky a listy pro denní záznamy.
VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU
Záznamy ve stavebním deníku zpravidla obsahují zápisy o:
01. zavedení stavebního deníku,
02.zahájení prací,
03.převzetí strojů, zařízení a materiálů v průběhu výstavby,
04.dodání strojů, zařízení a materiálů v průběhu výstavby,
05. zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění prací, včetně požárních opatření
06. postupu prací,
07. ztížených pracovních podmínkách (provozních vlivech),
08. přerušení prací a technologických přestávkách,
09. pokračování v přerušených pracích,
10. dílčích přejímkách
11. zakrývání prací,
12. specifikaci víceprací, dohodnutých mezi stavebníkem a zhotovitelem,
13. specifikaci změn v průběhu výstavby,
14. spolupráci dílčích zhotovitelů (dodavatelů) na stavbě
15. skutečnost důležitých pro fakturaci (pokud je smluvně sjednáno mezi stavebníkem a zhotovitelem),
16. provedení dohodnutých nebo stanovených zkoušek a měření,
17. zvláštních událostech a skutečnostech,
18. přípravě ke komplexnímu vyzkoušení (pokud je smluvně sjednáno),
19. komplexním vyzkoušení (pokud je smluvně sjednáno),
20. předání a převzetí (dohodnutým způsobem),
21. pracech po předání a převzetí,
22. zkušebním provozu,
23. stanoviscích oprávněných pracovníků a orgánů.
1. Zavedení stavebního deníku:
- záznam zhotovitele o nástupu na stavbu, popř. montáž
- záznam stavebníka, že se seznámil s obsahem úvodních listů a ověřil správnost a platnost uvedených údajů ( pokud stavební deník vede zhotovitel),
- záznam stavebníka o pověřených pracovnících (jmenovitě) pro provádění zápisů do stavebního deníku:
- za stavebníka – technický dozor,
- za zpracovatele dokumentace stavby – obvykle pracovník pověřený autorským dozorem,
záznam zhotovitele s uvedením pracovníků pověřených:
- k vedení stavebního deníku,
- k zastupování zhotovitele,
- jméno pracovníka zhotovitele, odpovědného za dodržování bezpečnosti práce a požárních opatření na stavbě,
- potvrzení stavebníka o převzetí kopie titulní stránky obálky stavebního deníku.
2. Zahájení prací:
- den zahájení
- případné zjištěné skutečnosti, které nepříznivě ovlivňují průběh prací (např. nedostatečný přístup na pracoviště, neoprávněné složení cizího materiálu v prostoru stavby,nezabezpečení přípojky elektrického proudu, plynu, tlakového vzduchu, popř. dalších médií nutných pro stavbu,nedostatečná opatření zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci apod.),
- požadavek na odstranění závad ( s uvedením lhůt, do kdy mají být odstraněny).
3. Převzetí strojů a materiálů v průběhu výstavby:
- výzva stavebníkovi, aby připravil materiál, stroje a zařízení, pokud nejsou součástí dodávky zhotovitele, k předání v požadovaném termínu,
- zjištěné nedostatky a závady na zařízení dodávaném, stavebníkem (nekompletnost, poškození, zrezivění, znečištění atd.), a to včetně návrhu na odstranění závad a požadované lhůty, popř. požadavek na provedení repase a revize,
4. Dodání strojů, zařízení a materiálů v průběhu výstavby:
- den kdy zásilka došla a její předmět,
- stav zásilky, případné poškození, neúplnost apod.
5. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění prací včetně požárních opatření:
- vlastní instruktáž včetně jmenovité seznamu účastníků,
- instruktáž provedená stavebníkem a provozovatelem, včetně jmenovitého seznamu účastníků, a to zejména v případech stavebních a montážních prací za provozu, pro který platí zvláštní bezpečnostní předpisy,
- záznam o kontrole držení a platnosti průkazů pracovníků na stavbě, opravňujících provádět speciální práce (např. svařování, vázání břemen, apod.),
- požadavky na stavebníka uplatněné v průběhu prací:
- na odstranění zjištěných závad z hlediska bezpečnosti práce, hygieny, a požárních opatření, včetně lhůty pro jejich odstranění,
- na zajištění dalších opatření podle zvláštních předpisů (ochranná opatření, dozor, ochranné přístroje, požární zařízení),
- nesoulad s bezpečnostními opatřeními v případě souběhu prací s provozem stavebníka nebo s pracemi jiných zhotovitelů (odpovědnost zhotovitele za dodržování vlastních bezpečnostních předpisů jeho pracovníky není tímto dotčena),
- údaje o pracovních úrazech
- záznam o pravidelné kontrole pracoviště z hlediska hygieny a bezpečnosti práce za účasti inspektora bezpečnosti práce. V záznamu je nutné také uvést odstranění závad z předchozích zápisů.
6. Postup prací:
- druh, množství a časový postup prováděných prací,
- skutečnosti ovlivňující nepříznivě průběh a kvalitu prácí,
- ukončení jednotlivých částí stavby,předání příslušné části pracoviště dodavatelům,
k provedení prací, podmiňujících pokračování ve vlastních pracích, nebo dalších navazujících pracích. O předání, podle smluvních podmínek se sepíše buď samostatný zápis ( v tom případě se provede do stavebního deníku pouze evidenční záznam o provedeném zápisu), nebo zápis ve stavebním deníku,
- požadavky na stavebníka s přesným uvedením předmětu a lhůty pro splnění.vedení stavebního deníku
VM technický dozor | 23. září 2006
Mám jenom krátký komentář k příspěvku, jak by měl být veden stavební deník. provádím technický dozor na RD pro soukromé stavebníky, které jsou stavěny firmami, vybranými ve výběrovém řízení. Přesto jsem se ještě nesetkal s firmou, která by nejen vedla denní záznamy tak, jak se požaduje, ale dokonce jsem ještě nezažil firmu, která by vyplnila titulní listy stavebního deníku tak, jak je popisováno v uvedeném příspěvku. Myslím si, že to je tím, že po stavbách nechodí kontroly od veřejné správy - stavebních úřadů a neudělují se nutně potřebné sankční postihy a v opakovaných přáípadech i odebrání živnostenského listu. Ale bohužel, my v tom asi nic neuděláme. V.M.
Re: vedení stavebního deníku
zuzana kublihová | 21. ledna 2007
tak to je taky na tom cloveku, ktery dela stavebni dozor. ten by si to mel uhlidat. ja zadala hned 2.ledna 2007 o staveb.povoleni a bylo mi receno, ze musim dolozit plan kontrolnich dnu, protoze dle noveho zakona se nebudou delat kolaudace, tak se urednici staveb.uradu budou zucastnovat kontr.dnu na stavbach. takze si myslim, kdyz ten urednik stav.uradu nebude benevolentni, dojde i na ty sankce.
umístění SD
miloš | 06. listopadu 2006
Mám spor se stavební firmou, kdy stavební deník není uložen na stavbě, Pouze na vyzvání ho majitel firmy přiveze. Tvrdí, že není jeho poviností, aby byl v průběhu prací deník fyzicky na stavbě přítomen. Má pravdu? Díky za případnou odpověď
Re: umístění SD
Kublihová | 24. listopadu 2006
Pracuji na bytovém družstvu a někdy je to se staveb.firmami boj a nejlépe je třeba vše ošetřit ve Smlouvě o dílo. Pravdu určitě nemá, deník musí být na stavbě. Povinnost vést stavební deník, způsob jeho vedení, jeho uložení a archivace a význam stavebního deníku v investiční výstavbě přímo nebo nepřímo řeší řada právních norem, které se dotýkají organizace a řízení investiční výstavby. K nejvýznamnějším z nich patří: Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, živnostenský zákon, Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Praktické informace z http://referaty-seminarky.cz/stavebni-denik/. K vedení stavebního deníku je nutné přistupovat se znalostí následujícího základního “desatera”: 1. Stavební deník musí být veden, jde-li o stavbu jejímž stavebníkem, popř. tím, kdo stavbu pro stavebníka provádí (dále jen zhotovitel) je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle příslušných právních předpisů. 2. Stavební deník je veden ode dne, kdy byly zahájeny práce na stavbě. Vedení stavebního deníku končí dnem, kdy se odstraní vady a nedodělky, zejména podle kolaudačního rozhodnutí. 3. Stavební deník vede zhotovitel, popř. stavebník. Za vedení stavebního deníku je odpovědný vedoucí stavby, který však může vedením deníku pověřit mistra. 4. Do stavebního deníku se zapisují všechny důležité okolnosti týkající se stavby zejména: - časový postup prací, - odchylky od dokumentace ověřené stavebním úřadem nebo od podmínek stanovených jinými rozhodnutími nebo opatřeními, - další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. 5. Stavební deník slouží též k záznamům orgánů státního stavebního dohledu a orgánů státní správy, které mají oprávnění dozírat na provádění stavby podle zvláštních předpisů. 6. Stavebník sleduje obsah stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojuje svá stanoviska. 7. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám a pracovníkům orgánů státní správy po dobu provádění stavby. Po celou dobu výstavby musí být k dispozici na stavbě. 8. Denní záznamy zapisuje “odpovědná osoba” nebo touto osobou písemně pověřený pracovník v den, jehož se záznamy týkají – výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje.
stavební deník
Ž.Marková | 20. března 2007
Dobrý den,ráda bych se zeptala,co dělat,když mám spor se stavební firmou Ferstav s.r.o., která mi nepředala stavbu,kterou nedodělala a společně s tím mi nepředala ani stavební deník a doklad o likvidaci odpadu ze stavby.Všechny potřebné revize jsem si již zaplatila znovu, ale nevím,jak mohu zkolaudovat bez stavebního deníku a dokladu o likvidaci odpadu ze stavby.Nevíte jak mám postupovat?Není nějaká metoda, zákon..ktrý by nařizoval firmě tyto dokumenty vydat?Předem dekuji za odpověď.
stavebí deník
| 25. června 2007
Dobrý den, ráda bych se zeptala na stavební deník. Vím, že stavitel má ze zákona povinnost vést st.deník.Stavíme rodinný domek a stavitel nám dlouhodobě odmítá předkládat stavební deník a dokonce nám sdělil, že nám jej nedá. Nemáme ani kam zapsat závady. Nevím na koho se obrátit, kdo by mi řekl, ´jak mám postupovat, aby stavitel vydal stavební deník.Předem děkuji za odpověď.
Re: stavebí deník
| 30. září 2007
Na stavební úřad
Re: stavebí deník
| 15. října 2008
Stavební deník
Ivan Páník | 18. října 2007
Zajímalo by mně, zda stavebník - soukromá osoba - musí vést stavební deník při stavbě RD svépomocí. Děkuji.
Re: Stavební deník
Ing. Josef Ladra | 15. listopadu 2007
Pane Páníku, musíte. Protože jde o stavbu pro bydlení (§ 104 odst. 2 písm. a Stavebního zákona) vzniká podle § 157 odst.1 SZ povinnost vést stavební deník. Podle § 157 odst. 2 SZ je stavební deník povinen vést zhotovitel stavby, u stavby prováděné svépomocí stavebník. Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že stavební deník na stavbě Vašeho RD byste měl vést od 1.1.2007 (datum účinnosti SZ), nebo od zahájení stavby, pokud je to pozdější datum. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku najdete v příloze č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (vyhláška o dokumentaci staveb). Stavební úřad při kontrolní prohlídce stavby (podle § 133) kontroluje zda je stavební deník veden. Nebude-li veden, jde o závadu, kterou budete muset odstranit ve lhůtě stanovené ve výzvě stavebního úřadu. Pokud tak neučiníte, může Vám být uložena pokuta do 200 000 Kč. Záznamy do deníku se provádějí vždy ten den, kdy se na stavbě pracuje. Protože ale ve Vašem případě jde o technicky jednoduchou stavbu, můžete požádat stavební úřad o souhlas s tím, aby se záznamy mohly provádět jedenkrát za období pracovního týdne.
Re: Stavební deník
DR | 21. července 2008
Pokuta pro FO (nepodnikatele) je max. 15.000,-.! 200tis. je nesmysl!
Lešák Bohuslav | 26. října 2007
Stavební deník
Lešák Boh. | 26. října 2007
Jsem členem Sopolečenství vlastníků, které provádělo rekonstrukci oken včetně vyzdívek meziokenních prostorů a opravy lodžií. Po kolaudaci jsem chtěl nahlédnout do stavebního deníku, na což mám podle stanov společenství právo. Výbor společenství však můj požadavek zamítl a odmítl se tím více zabývat. Sdělte, prosím, kdo mi v tom může pomoci. Děkuji.
marek | 16. listopadu 2007
dobry den potreboval bych nejáký vzor stavebního deníku abych věděl jakým způsobem ho mám napsat předem dekuji
Re:
rené | 06. ledna 2011
Také bych potřebovalnějaký vzor či ukjázku jak vést stavební deník.Stavím už druhým rokem a nic nezapisuji.Koleduji si o pokutu a proto to chci uvést rychle do pořádku.Zpětně to bude asi komplikované ale musím.Většina prací je prováděna svépomocně.Prosím o radu jak pokračovat a co dopsat.
Re:
Martin | 14. ledna 2011
Milý pane, předpokládám, že máte podle paragrafu 152 odst.3a stanoveného stavbyvedoucího nebo osobu vykonávající stavební dozor, která bude určitě vědět, jak má být takový stavební deník veden. Tuším ale, že nikdo takový na Vaší stavbě neexistuje, maximálně tak na papíře, aby byl uspokojen stavební úřad. Když si myslíte, že jste dost chytrý na to postavit si sám chalupu, určitě přijdete i na to, jak vést stavební deník.
Re:
Martin | 14. ledna 2011
Milý pane, předpokládám, že máte podle paragrafu 152 odst.3a stavebního zákona stanoveného stavbyvedoucího nebo osobu vykonávající stavební dozor, která bude určitě vědět, jak má být takový stavební deník veden. Tuším ale, že nikdo takový na Vaší stavbě neexistuje, maximálně tak na papíře, aby byl uspokojen stavební úřad. Když si myslíte, že jste dost chytrý na to postavit si sám chalupu, určitě přijdete i na to, jak vést stavební deník.
| 30. listopadu 2007
| 19. ledna 2008
Stavební deník
Irena Hlávková | 01. února 2008
Dobrý den, stavební firma, u které pracuji, provádí revitalizace panelových domů. Objednatel (společenství domu) odmítá uhradit část provedených stavebních prací, na které sice podepsal položkový rozpočet, ale nepodepsal již dodatek smlouvy. Nyní po nás žádá předat orginální výtisk stavebního deníku. Má na to právo, když z výše uvedeného důvodu zatím neproběhla kolaudace a stavba nebyla předána? Všechny kopie zápisů ve SD má objednatel k dispozici.
Stav. deník - průpisy
Michal Krovak | 17. února 2008
Dobrý den, stavíme domek a začínáme mít problémy jak se zhotovitelem, tak s tech. dozorem. Pro konzultaci s nezávislým odborníkem jsme potřebovali průpisy stavebního deníku, které měl u sebe stravební dozor - tyto jsme dostali, ale časová poslopnost končí začátkem října.... Je někde dáno, kdy se mají průpisy z deníku vytrhávat a způsob jejich archivace?
ztráta stavebního deníku
Radek Novotný | 18. února 2008
Dobrý den, koupil jsem rozestavěnou nemovitost, která však nebyla dokončena v termínu pro dokončení stavby. Koupil jsem ji již po tomto termínu. Chci zažádat u stavebního úřadu o prodloužení termínu pro dokončení stavby. Bohužel mi, ale minulý vlastník nemovitosti mi nechce vydat stavební deník ke stavbě a ani případně sdělit, kdo stavbu prováděl, neboť toto nelze dohledat. Je možné, aby nová stavební firma, kterou si zjednám k dokončení stavby založila nový stavební deník a případně do něj dopsala to, co je již postaveno? Nebo jak se má v takovém případě, pří ztrátě deníku a v pokračování stavby postupovat? Děkuji moc za odpověď. Radek Novotný
Re: ztráta stavebního deníku
| 09. ledna 2012
Dobrý den, jak jste problém vyřešil? Jsem v obdobné situaci. děkuji uniquem
stavební deník
Jan Slovák | 06. července 2008
Dobrý den, stavím svépomocí garáž pro dva osobní automobily. Chtěl jsem se zeptat jestli musím vést stavební deník. Děkuji za odpověď. Jan Slovák
stavební deník
Novotný Josef | 04. listopadu 2008
Dobrý den, potřeboval bych vědět, zda musím vést stavební deník, jsem restaurátor,zhotovitel malířské výzdoby fasády objektu. Stavební práce s tím související koordinuji a hradím ve vlastní režii, ve smlouvě o dílo s objednatelem nikdy není uvedena povinnost vést takovouto dokumentaci. Má koncese, či živnost podléhá licenci ministerstva kultury, nikdy jsem se nesetkal s potřebou tento předkládat. Děkuji za odpověď.
Dotaz
I.Šedo | 22. února 2009
Stavební firma mi fakturovala položky z položkového rozpočtu stavby domů,které jsem zaplatil z úvěru stav.spořitelny ale zjistil jsem a mám fotodokumentaci že všechny práce a material tam nedaly,stavební deník nevedou.Nekolik tisíc mi vrátily ne však všechno.Můžu dát vypověď st.firme bez sankcí když podvádí nebo jich dát k soudu?
vícepráce
Alois Hluštík | 08. října 2009
Dohodli jsme se se stavební firmou, že všechny vícepráce budou nejprve technicky projednány, potom ze strany zhotovitele naceněny a tato nabídka bude před zahájením víceprací odsouhlasena investorem. Zhotovitel do stav. deníku sice vícepráce zapisoval ale jenom heslovitě o tom, že investor požaduje atd a nebo že bude nutné provést to a to mimo rozpočet jako vícepráci. A nyní zhotovitel prohlašuje, že má souhlas investora s těmito vícepracemi i když třeba o několik dnů později zapsal investor do stav. deníku své připomínky a požadavky , které samozřejmě podepsal ale při tom se k vícepracem vůbec nevyjadřoval. Podpis pod zápisem o \"vícepracích\" přímo od investora a nebo staveb. dozoru není. Dotaz : zda platí to co tvrdí zhotovitel, že i když přímo pod záznamem o případných vícepracech není podpis investora tak , že tím, že podepsal svůj záznam třeba o několk dnů později tak deník četl a souhlasí i s těmito vícepracemi. Samozřejmě podmínkou by mělo být vypracování cenové nabídky před zahájením prací nejenom , že nějaká vícepráce údajně vznikla. Děkuji moc za rychlou odpověď
Stavební deník
Hanka | 04. října 2010
Máme opravu střechy - odstranění havarijních oprav, další opravy krovu a výměna střešního pláště. Tato akce nepodléhá ani ohlášení ani stavebnímu povolení. Mám jako investor nárok na vedení stavebního deníku?Předem děkuji za odpověď.
stavební deník
tulinka | 16. prosince 2011
Musí stavební deník vést i instalatéřI a topenáři? děkuji za odpověď
deník
Michal | 08. října 2012
Dobrý den, chci se zeptat zda potřrbuji Stavební deník, když provádím výkop u svého domu kvůli spodní izolaci. Jde o to že to je na pozemku sousedů, tak aby nevznikl nějaký problém, když ho soudedi vyžadují. Děkuji za odpověď
Bohumír | 26. dubna 2015
Jsme malířská firma, jaký smysl ma vedeni stav. deníku když se do něho objednatel nevyjadřuje a trvá na jeho vedení. Jednoduchost a stereotypnost naší profese co tam psát?
stavebni denik
jiri | 17. prosince 2016
Dobry den, Nechavame si stavet drevostavbu a nijak se to nechyli ke konci,stavebni denik jsem videl jednou a nikterak vice,pri otazce kdy ho uvidim mi bylo sdeleno,pak to dopiseme.stavba jiz trva pres rok a konce to nema.Mohu je nejak penalizovat?
Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!