Přímé daně

Kategorie: Ekonomie (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 27. července 2006
  • Zobrazeno: 11654×

Příbuzná témataPřímé daně

- uloženy konkrétnímu subjektu podle jeho důchodové a majetkové situace

Daně z příjmů

a) fyzických osob
b) právnických osob


A) DzP FO

Daňový rezident
– poplatníci s bydlištěm v ČR
– poplatníci, kteří se v ČR obvykle zdržují alespoň 183 dní v kalendářním roce
– kromě pobytu v ČR za účelem léčení, studia, činnosti zahraničního odborníka jako experta
= poplatník s neomezenou daňovou povinností, je poplatníkem DzP ze zdrojů na území ČR i v zahraničí

Daňový nerezident
- poplatník, který není daňovým rezidentem a má příjmy ze zdrojů na území ČR
= poplatník s omezenou daňovou povinností, je poplatníkem DzP pouze ze zdrojů na území ČR

I. Předmět daně
a) příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky:
- ze závislé činnosti (pracovně právní poměr, za práci členů družstev..)
- funkční požitky (funkční platy členů vlády, poslanců ČNB...)

b) příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti:
- příjmy z podnikání (ze zemědělské výroby, ze živnosti..)
- z jiné samostatné výdělečné činnosti (příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, příjmy znalců a tlumočníků...)
c) příjmy z kapitálového majetku ( podíly na zisku, úroky z CP, podíly na zisku tichého spo-
lečníka, výhry...)
d) příjmy z pronájmu (nemovitostí, bytů nebo movitých věcí)

e) ostatní příjmy (příležitostných činností, podíl společníka na likvidačním zůstatku, výhry v
loteriích, sázkách, z reklamních soutěží...)

II. Základ daně

-částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi v kalendářním roce přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení

Zjišťování základu DzP FO:
- u poplatníků s jednoduchým účetnictvím = příjmy – výdaje
- u poplatníků s podvojným účetnictvím = výnosy – náklady

- základ daně je upravován o položky snižující (případně zvyšující) základ daně

dílčí základ daně = rozdíl příjmů a výdajů v každé skupině
celkový základ daně = součet jednotlivých dílčích základů
Daňový základ u příjmů ze závislé činnosti nelze kompenzovat se zápornými daňovými základy (ztrátou) z jiných druhů příjmů.

- ztráta bude převedena do dalších let, nejvíce však do 7 let


Výpočet upraveného základu daně:
- celkový základ daně se snižuje o nezdanitelné částky základu daně a o odčitatelné položky
takto upravený celkový základ daně se zaokrouhluje na celé 100Kč nahoru


III. Osvobození od daně
- příjmy z prodeje bytů, příjmy z prodeje nemovitostí, příjmy z prodeje movitých věcí přijatá náhrada škody, náhrada nemajetkové újmy, cena z veřejné soutěže, příjem z nemocenského a důchodového pojištění, státní sociální podpory, odměny za odběr krve, stipendia...


Odčitatelné položky

Celkový základ DzP FO
- roční nezdanitelné částky
- odčitatelné položky
= upravený daňový základ
X sazba daně
= DzP
- sleva na dani
= celková daňová povinnost


IV. Sleva na dani
- částka 9000 Kč za každého zaměstnance se změněnou pracovní schopností

V. Zálohy
- neplatí poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 20 000 Kč
- poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 100 000 Kč, avšak nepřesáhla 10 000 000 Kč

VI. Minimální výše daně
- daň se neplatí, nepřesáhne-li 100 Kč nebo celkové zdanitelné příjmy nečiní u FO více než 10000 Kč

VII. Daňové přiznání
- typu A a B
- podává je ¨každý, jehož roční příjmy přesáhly 10 000 Kč
- není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti pouze od jednoho plátce, podmínkou je, že podepsal prohlášení k dani a nemá jiné příjmy vyšší než 4000 Kč
- musí být odevzdáno do 31. 3. následujícího roku


B) DzP PO

a) podnikatelské (byly založeny za účelem podnikání a DzP podléhají veškeré příjmy z činností a z nakládání a majetkem)
b) neziskové (nebyly založeny za účelem podnikání, dani podléhají pouze příjmy z činností, ve kterých dosahují zisku, např. pronájmy, reklama...)

I. Základ daně
- výchozím podkladem je účetní HV před zdaněním
- rozdíl příjmů a výdajů zjištěných v peněžním deníku (u poplatníka s jednoduchým účetnictvím)
- u poplatníků, kteří účtují v podvojném účetnictví, je HV před zdaněním zisk nebo ztráta

II. Předmět daně
- příjmy z veškeré činnosti a z nákladů s veškerým majetkem
- předmětem daně nejsou příjmy získané zděděním nebo darováním


III. Osvobození od daně
- členské příspěvky, výnosy kostelních sbírek, příjmy z provozu malých vodních elektráren, úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů

IV. Zálohy
- neplatí je poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 20 000 Kč
- poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 100 000 Kč, avšak nepřesáhla 10 000 000 Kč

V. Minimální výše daně
- daň neplatí, nepřesáhne-li 100 Kč

VI. Daňové přiznání
- poplatník je povinen po uplynutí období podat daňové přiznání v případě , že nevykáže základ daně nebo vykáže daňovou ztrátu


Silniční daň

- silniční daň, záloha na sil. daň i sleva na dani se zaokrouhluje na cele Kč nahoru
- automobily, silniční motorové vozidlo určené pro dopravu max. 9 osob včetně řidiče a s celkovou hmotností max. 3,5 tuny, traktory a jejich přípojná vozidla

Předmět daně
- vozidla, kterým je přidělena státní poznávací značka v ČR a jsou používána k podnikání
- nejsou: osobní a speciální automobily pásové, vozidla, kterým byla přidělena zvláštní státní poznávací značka

Osvobození od daně
- vozidla jednostopá a vozidla se třemi koly a jejich přípojná vozidla
- vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud je zaručena vzájemnosti
- osobní automobily, nákladní vozidla do celkové hmotnosti 3,5 t a jejich přípojná vozidla evidovaná v zahraničí
- vozidla , která se nacházejí v zahraničí nepřetržitě alespoň 183 dní
- vozidla zabezpečující zpravidla linkovou osobní vnitrostátní dopravu
- vozidla požární ochrany, zdravotnická, důlní a horské záchranné služby a poruchové služby plynárenských a energetických zařízení
- vozidla zabezpečující nouzové zásobování pitnou vodou
- vozidla speciální samosběrová, speciální jednoúčelová vozidla

Poplatníci
- F i PO, která je zapsána v technickém průkazu vozidla nebo užívá vozidlo evidované v zahraničí
- ZVL, pokud vyplácí cestovní náhrady svému ZM za použití osobního automobilu
- je-li u téhož vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně

Základ daně
- zdvihový objem motoru v cm3 u osobních automobilů
- součet povolených zatížení náprav v tunách a počet náprav u návěsů
sazby: viz. daňové zákony

Sleva na dani
- u vozidla používaného v kombinované dopravě (Silnice – železnice, silnice – voda, silnice – železnice – voda)
- nebo v kontejnerové dopravě

Zdaňovací období = kalendářní rok

Daňové přiznání
- nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období
- poplatník je povinen si daň sám vypočítat a zaplatit ji správci ve lhůtě pro podání přiznání

Vznik daňové povinnosti:
1) u vozidel majetku poplatníka – v měsíci vložení do obch. majetku
2) u vozidel, která nejsou majetkem poplatníka – v měsíci prvního použití pro podnikání

Zánik daňové povinnosti
1) u vozidel majetku poplatníka – v měsíci, ve kterém je vozidlo vyřazeno z obch. majetku
2) u vozidel, která nejsou majetkem poplatníka – v měsíci, ve kterém je využívání ukončeno nebo přerušeno
3) nebo při změně osoby poplatníka – úvodního poplatníka uplynutím kal. měsíce, který předchází kal. měsíci vzniku daňové povinnosti nového poplatníka


Daň z nemovitosti
1) z pozemků
2) ze staveb
z pozemků
= část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí stanovenou příslušnými právními normami

základní údaje pro určení pozemku:
- název obce
- název a kód katastrálního území
- parcelní číslo, pod kterým je pozemek vedne

druhy pozemků:
A orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocny sad
B louka, pastviny
C hospodářský les
D rybník s intenzivním chovel ryb
E zastavěná plocha a nádvoří
F stavební pozemek
G ostatní plochy (okrasné zahrady, sídlištní zeleň, hřiště, skladové plochy...)

Předmět daně
- pozemky na území ČR vedené v katastru nemovitostí
- nejsou: pozemky zastavěné stavbami, lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení, vodní plochy s výjimkou rybníků s chovem ryb, pozemky určené pro boranu státu

Poplatníci
= vlastní pozemku, nájemce nebo uživatel
(nájemce pozemku, není-li sám poplatníkem, za daň ručí)

Osvobození od daně
- pozemky ve vlastnictví státu
- pozemky ve vlastnictví obce
- pozemky užívané diplomatickými zástupci
- hřbitovy
- veřejně přístupné parky, prostory a parkoviště
- pozemky určené pro dopravu

Základ daně
a) hodnotový (cena 1 m2 pozemku)
b) fyzický (1 m2 pozemku)

A,B = cena půdy X výměra
C,D = 1) podle cenových předpisů podle 1. 1.
2) součin skutečné výměry a 3,80 Kč/m2

Sazba daně: viz daňové zákony §6

ze staveb
druhy staveb:
- obytné domy – více než 1/2 určená k bydlení
- ostatní stavby tvořící příslušenství k obytnému domu – kůlny, bazény, skleníky, králíkárny
- stavby k individuální rekreaci – chaty
- stavby k individuální rekreaci tvořící doplňkovou funkci – sotodly, chlévy
- garáž vystavěná odděleně od obytného domu
- stavby pro podnikatelskou činnosti (pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství; pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu; např. obchod a služby)

Předmět daně
- jsou stavby na území ČR, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí
- nejsou: stavby přehrad; stavby, jimiž se upravuje vodní tok; stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod...

Poplatníci
- vlastník stavby

Osvobození od daně
a) stavby ve vlastnictví státu
b) stavby ve vlastnictví obce
c) stavby ve vlastnictví jiného státu užívané diplomatickými zástupci
atd.
dočasná osvobození: na 5 – 15 let (např. novostavby rodinných domků ve vlastnictví FO, zvýhodnění invalidních občanů...)

Základ daně
- výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2
- půdorysem se rozumí průmět obvodového pláště stavby na pozemek

Sazby daně (viz daňové zákony)
= základní daňová sazba
+ zvýšení na každé další nadzemní podlaží
X koeficient podle počtu obyvatel

společná ustanovení
Zdaňovací období
= kalendářní rok

Daňové přiznání
- je poplatník povinen podat do 31. ledna zdaňovacího období
- nepodává se, pokud je poplatník podal v některém z předchozích zdaňovacích období

Vyměření daně
podle stavu k 1. 1. roku, na který je daň vyměřována
zaokrouhlování: základ daně i daň = na celé Kč nahoru

Placení daně
- daň z nemovitostí je splatná:
a) u poplatníků daně provozujících zem. výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu
b) u ostatních poplatníků ve čtyřech stejných splátkách nejpozději do 31. května, 30. června, 30. září a do 30. listopadu
- nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 1000 Kč, je splatná najednou, nejpozději do 31. května
- je-li u 1 poplatníka celková povinnosti méně než 30 Kč, daňové přiznání se podává, ale daň se nevyměřuje ani neplatí


Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí

A) daň dědická
- dědictví se nabývá smrtí zůstavitele, i když teprve následně probíhá dědické řízení
poplatník = dědic ze závěti, ze zákona

formy dědictví:
a) ze závěti (FO nebo PO)
b) ze zákona (pouze FO)

Předmět daně
- nabytí majetku děděním (věci movité a nemovité)
- z nemovitostí, které se nacházejí na území ČR
jestliže zůstavitel v době své smrti:
a) byl občanem a měl trvalý pobyt, vybírá se daň z celého jeho movitého majetku
b) byl občanem a neměl trvalý pobyt, vybírá se daň z jeho movitého majetku, kteý se nachází v tuzemsku
c) nebyl občanem, vybírá se daň z jeho movitého majetku, který se nachází v tuzemsku

Základ daně
- cena majetku nabytého jednotlivým dědicem snížená o:
a) prokázané dluhy zůstavitele
b) cenu majetku osvobozeného
c) náklady spojené s pohřbem
d) odměnu a hotové výdaje notáře pověřeného soudem k úkonům v řízení o dědictví
e) dědickou dávku zaplacenou jinému státu


B) daň darovací
poplatník = nabyvatel, při darování do ciziny je poplatníkem vždy dárce

Předmět daně
- bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu, a to jinak než smrtí zůstavitele
majetkem jsou:
= nemovitosti a movitosti, jiný majetkový prospěch, prominutí dluhu

Základ daně
= cena majetku snížená o:
- prokázané dluhy a cenu jiných povinností
- cenu majetku osvobozeného
- clo a daň placené při dovozu v případě, že se jedná o movité věci darované nebo dovezené z ciziny

C) Daň z převodu nemovitostí
poplatník = převodce, nabyvatel je ručitelem
nabyvatel, jde-li o nabytí nemovitostí při výkonu rozhodnutí, vyvlastnění, konkur-
su nebo vyrovnání či vydržením
oprávněný z věcného břemene
převodce i nabyvatel, jde-li o výměnu nemovitostí

Předmět daně
= úplatný převod
= bezúplatné zřízení věcného břemene

Základ daně
a) cena zjištěná podle zvláštního předpisu platná v den nabytí nemovitosti. Je-li však cena sjednaná vyšší než cena zjišžěná, je základem daně cena sjednaná
b) cena bezúplatně zřízeného věcného břemene
c) v případě vydržení cena zjištěná podle zvláštního předpisu, platná v den sepsání osvědčení o vydržení nebo právní moci rozhodnutí soudu


Společná ustanovení
rozdělení osob do 3 skupin:
I. příbuzní v řadě přímé a manželé
II. příbuzní v řadě pobočné, sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, manželé dětí, děti manžela, rodiče manžela...
III. ostatní F nebo PO

Sazby: viz daňové zákony

Daňové přiznání
- poplatník je povinen podat do 30 dnů ode dne...
- součástí daňového přiznání je ověřený opis smlouvy a znalecký posudek o ceně nemovitostidaně
anonym | 31. července 2011
dobrý den, chtěla bych se zeptat jaké daně platí občan a obosa ma´´samostatně výdělečně činná a firma?
Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!