Pojišťovnictví

Kategorie: Ekonomie (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 27. července 2006
  • Zobrazeno: 6963×

Příbuzná témataPojišťovnictví

= soustava pojišťoven a institutů pojištění
- právně upraveno zákonem o pojišťovnictví, občanským zákoníkem a obchodním zákoníkem
- stanoven státní dozor nad pojišťovnictvím, který vykonává ministerstvo financí – hlavně kontrola dodržování pravidel podnikání v pojišťovnictví
Pojišťovna
= instituce specializovaná na pojistné operace
- úkolem je ochrana občanů a organizací před nepříznivým dopadem nahodilých událostí

činnosti pojišťovny
pojišťovací – sjednávání a správa pojištění
- vyřizování pojistných událostí a pojistných plnění
zajišťovací – představuje zajištění u jiné pojišťovny pro případ plnění velkého množství škod, na které by
nestačil ani pojistný ani rezervní fond
zábranná – činnost působení na občany a organizace, aby předcházeli škodám, chránili svůj společný majetek a
zdraví
poradenská – vytvoření optimálního systému pojištění v organizaci
asistenční služby – komplexní zabezpečení klienta (cesty do zahraničí, doprava do zdravotního zařízení)


právní subjekty:
pojistitel = pojišťovna – instituce
pojistník = s kým je sepsána smlouva
pojištěný = koho se pojištění týká
= komu připadnou peníze z pojistky

 

Formy pojištění
a) nekomerční
b) komerční


Nekomerční formy
sociální pojištění – nemocenské, důchodové zabezpečení, dávky SP, podpora v nezaměstnanosti
- spravuje Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy soc. zabezpečení
zdravotní pojištění – spravováno zdravotními pojišťovnami
- všeobecné (platí stát, ZVL a osoby samostatně výdělečně činné)
penzijní pojištění – penzijní připojištění (dobrovolné), spravují penzijní fondy (+ státní příspěvek a výnosy
ze státem kontrolovaného podnikání)


Komerční formy
dobrovolné - svobodné rozhodnutí klienta
povinné smluvní – příslušná právní norma ukládá povinnost se pojistit (u některých povolání)
zákonné – forma povinného pojištění (beze smlouvy)
2 druhy : pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla
pojištění odpovědnosti ZVL za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povo-
lání

 

 

 

 

druhy pojištění:
A) POJIŠTĚNÍ OSOB
B) POJIŠTĚNÍ MAJETKU
C) POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

A) POJIŠTĚNÍ OSOB
1) sociální pojištění
– nejčastěji reprezentovány peněžními dávkami (nemocenská, starobní důchody...), vysky-
tují se též v podobě dávek věcných (oblečení, potraviny...), služeb (pečovatelská) a azylů
2) životní pojištění
– souhrn různých typů pojištění, které v různé míře kombinují 2 základní složky = riziko smrti a dožití se sjednaného věku
– na výši pojistného má vliv: zdravotní stav, vstupní věk, pojistná doba, druh pojistné události, výše sjednané pojistné částky, doba placení pojistného

druhy životního pojištění:
a) dočasné pojištění pro případ smrti
b) trvale pojištění pro případ smrti
c) kapitálové životní pojištění

3) důchodové pojištění
- má doplňovat důchody poskytované jako dávky sociálního zabezpečení – nejčastěji se jedná o doplněk důchodu starobního, invalidního, vdovského nebo sirotčího
- zvláštní forma životního pojištění na dožití se určitého věku, po kterém má pojištěný nárok na vyplácení důchodu z pojistky v předem dohodnutých lhůtách po dobu jeho života
- pojištěný může požádat o dřívější splatnost nebo o odklad výplaty nebo o přeměnu důchodu na jednorázové plnění

4) úrazové pojištění
- cíl: finanční zabezpečení pojištěného v případě, kdy v důsledku úrazu dojde k přechodnému či trvalému poškození zdraví nebo smrti
- sjednává se jako samostatné pojištění nebo jako připojištění k životnímu či důchodovému pojištění

5) rodinné pojištění nebo pojištění dětí a mládeže
- sjednávané dospělými ve prospěch dětí a mládeže
- kombinují se (např. životní, důchodové, úrazové...)
- pojišťují se i dospělý (rodiče)
= rodinné pojištění, sdružené pojištění mládeže, stipendijní pojištění, měnové pojištění...

6) skupinové pojištění
- pojištění ZM s pojistným placeným ZVL
+ pojištění ZM, které ZVL pouze organizuje a ZM si ho z části platí
+ jiné (např. pojištění ZK cestovních kanceláří)

7) pojištění léčebných výloh
- léčebné výlohy při cestě do zahraničí (soukromí i pracovní cesty)
= Ná na převoz, ošetření...
- může být součástí cestovního pojištění

8) pojištění příjmů v době pracovní neschopnosti
- pojištění se sjednává na výplatu určité denní částky, která je vyplácena po dobu pracovní neschopnosti

9) pojištění vážných chorob
- jako součást životního pojištění
- spočívá ve výplatě části sjednané částky v případě diagnózy vážných chorob
- před uzavřením smlouvy se vyhodnocuje zdravotní stav jedince

 


B) POJIŠTĚNÍ MAJETKU
- pojišťují se věci individuálně určené nebo soubory věcí
individuálně pojistné věci – výrobní značka, typ, výrobní číslo a jiné znaky
soubory věcí – i ty součásti, které k nim patří, i když byly zakoupeny až po uzavření smlouvy

obvyklá rizika pojištění majetku:
- živelní, vodovodní, odcizení, vandalismus

časté druhy pojištění majetku:
a) domácnosti
- celý soubor zařízení domácnosti (vč. obložení, malby, tapet...pořízené na vlastní Ná)
- živelné události, odcizení, vandalismus
b) staveb (budov)
- pojištění budovy, její stavební součásti a příslušenství + materiál k výstavbě či opravě
- živelná událost, odcizení, vandalismus
c) havarijní
- automobil nebo jiné motorové vozidlo včetně příslušenství
- poškození, odcizení, zničení
d) průmyslových a podnikatelských rizik
- živelní a strojní pojištění
- dopravní pojištění, pojištění přerušení provozu (následné škody)
- pojištění proti odcizení
e) zemědělských rizik
- pojištění plodin, zvířat, lesů
f) úvěrové pojištění
- obsahem pojistného úvěru je hrazení ztrát v případě nesplacení poskytnutého úvěru


C) POJIŠTĚNÍ ODOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
- škoda na životě, na zdraví, na majetku
- výše náhrady se řídí právním předpisem (občanský zákoník, obchodní zákoník, zákoník práce)

druhy:
dobrovolná
- škody způsobené provozem domácnosti, jednáním nezletilých, nezávodním sportem...
např. pojištění odpovědnosti občana; odpovědnosti způsobené výkonem povolání; odpovědnosti vlastníka, nájemce, správa nemovitostí
povinná smluvní
např. pojištění odpovědnosti za škody z výkonu povolání; odpovědnosti provozovatelů civilních letadel; odpovědnosti při výkonu práva myslivosti
zákonná
např. pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání; odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla


Pojistná smlouva
= dvoustranný právní akt, v němž se pojistitel zavazuje poskytnout pojištěnému ve sjednaném rozsahu plnění, a to v případě, že nastane pojistná událost určená smlouvou a osoba, která s pojistitelem smlouvu uzavřela platí pojistné
- předmět smlouvy = FO, majetek, odpovědnost za škodu

základní pojmy
pojistka = doklad o uzavření smlouvy
počátek pojištění = den, kterým pojištění nabývá své účinnosti
pojistné období = doba, na kterou se pojištění sjednává
pojistná událost = skutečnost, při které pojištěnému vzniká nárok na pojistné a kdy je pojistitel povinen poskytnout plnění
pojistitel = ten, kdo pojištění poskytuje (pojišťovna)
pojištěný = ten, koho se pojištění týká
pojistník = ten, s kým je sepsána smlouvaNový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!