PODNIKÁNÍ

Kategorie: Právo (celkem: 74 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 27. července 2006
  • Zobrazeno: 11220×

Příbuzná témataPODNIKÁNÍ

- vymezeno a upraveno právními normami, Obchodní zákoník a Živnostenský zákon
= soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost
- cílem je dosažení zisku
- je spojeno s hospodářským rizikem

Podnikatel
a) fyzická osoba – jednotlivec, přirozený nositel práv a povinností, způsobilost od 18 let
b) právnická osoba – útvar vytvořený lidmi, podle zákona samostatný právnický subjekt – má svoji vlastní právní subjektivitu

Obchodní zákoník
- podnikatelem může být:
a) osoba zapsaná v OR
b) osoba, která podniká na základě živnost. oprávnění
c) osoba, která podniká na základě jiného než živnost. oprávnění (lékaři, soudní znalci…)
d) fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu

Právní subjektivita
- právo vstupovat do právních vztahu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost
právní vztahy – společenské vztahy upravené práv. normami
vlastní jméno = obchodní jméno

Ekonomická samostatnost
- projevuje se v následujících znacích:
a) podnikatel provozuje svou činnost samostatně a samostatně hospodaří
b) vymezuje předmět podnikání – určí si činnost
c) podnikatel nese podnikatelské riziko
d) podnikatel hospodaří s majetkem
e) podniká na vlastní účet a vede účetnictví

Obchodní jméno
- musí se od ostatních lišit, aby nedošlo k záměně:
právnická osoba – uvedení jiného sídla (pokud nepodnikají ve stejném nebo podobném oboru)
fyzická osoba – stačí jiné místo podnikání
- zapisuje se do OR nebo ŽR
- výlučné a časově neomezené právo tento název používat, jinak je možno domáhat se ochrany u soudů a požadovat náhradu škody
- pod svým jménem podnikatel:
a) vykonává svou činnost
b) podepisuje se a vystupuje při obch. styku
c) slouží k odlišení podnikatelů
1. fyzická osoba
- jméno a příjmení podnikatele
- dodatek odlišující osobu nebo druh podnikání (věcný, osobní, místní
- je vždy osobní

2. právnická osoba
- název pod kterým je zapsaná v OR
- zpravidla odvozeno z předmětu podnikání
- musí obsahovat právní formu
- je vždy věcné (či smíšené)

Obchodní rejstřík
= veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích
- součástí je sbírka listin (zakladatelská listina, společenská smlouva)
- údaje:
a) obchodní jméno
b) IČO – přiděluje rejstříkový soud
c) předmět podnikání
d) právní forma právnické osoby ( + statutární zástupce)
e) jméno prokuristy a jeho bydliště ( zastupuje podnik na veřejnosti)
f) označení, sídlo a předmět činnosti odštěpného závodu
- povinně se zapisují všechny práv. osoby
- význam:
konstitutivní – právnická osoba vzniká až zápisem do OR
deklarativní – vysvětlující význam

Živnostenský rejstřík
- vedou živnostenské úřady, zapisují podnikatele, kteří mají živnost v územním obvodu jejich působnosti
- podobné údaje jako OR, deklarativní význam
Jednání jménem podniku
za fyzickou osobu – zmocněnec: vlastní pracovník podniku nebo cizí osoba
za právnickou osobu – statutární orgán podniku: jednotlivec (ředitel) nebo kolektiv ( představenstvo)

Plná moc
- uděluje podnikatel tomu, kdo má jednat jménem podniku a není k tomu běžně oprávněn
- zmocněnec jedná z vlastní vůle, ale z jeho jednání vznikají práva a povinnosti pro zmocnitele
- vždy písemně, uveden rozsah zmocnění
a) jednotlivá
b) kolektivní
1. generální – všechny otázky podniku
2. speciální – vymezené úkoly
- zánik: provedením úkolu, uplynutím doby, odvoláním ze strany zmocnitele, smrtí
prokura – zmocněnec (prokurista) je oprávněn ke všem úkolům, ke kterým je oprávněn podnikatel nebo statutární orgán (nesmí prodávat majetek podniku, zatěžovat ho hypotékou, musí vždy uvést pod své jméno prokurista, vždy zapsán v OR)


ORGANIZACE
a) ekonomicky – výsledek činnosti organizování (pracovníci, stoje, dílny – uspořádání)
b) právně – obecnější pojem než podnik

- členění:
1. podle zaměření a způsobu hospodaření:
a) ziskové – výdělečné, stanovené cíle podniku se dají měřit
b) neziskové – jiný cíl než dosahování zisku, služby sociální povahy; má příjmy a výdaje; výsledky činnosti se často nedají vyjádřit v penězích

2. podle vlastnictví:
a) státní – st. podniky: ziskové, zabývají se podnik. činností, odvádějí daně
- st. rozpočtové org.: neziskové, nezabývají se podnik. činností (vědeckou, vzdělávací, zajišťují obranu a bezpečnost…); plánované výdaje jsou hrazeny se SR
- st. příspěvkové org.: neziskové, v služby v oblasti kultury, výchovy a vzdělání; zpravidla dosahují vyšších příjmů než rozpočtové, rozdíl s výdaji čerpají nebo vracejí do SR (divadla, televize, knihovny…)
- st. fondy: účelové sdružení majetku státu, většina nemá práv. subjektivitu (např. Silniční fond ČR)
b) soukromé - živnosti
- obchodní společnosti: osobní (veřejné, komanditní
kapitálové (spol. s r. o., a. s.)
c) družstva = společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání nebo zajišťování hosp., soc., jiných potřeb členů
- zemědělská
- nezemědělská
d) jiné – nadace: účelové sdružení majetku, shromažďují věcné a peněžní dary na podporu společensky prospěšných akcí
- zájmové organizace
- joint ventures: spojení domácího a zahraničního kapitálu:
a) se zahraniční majetkovou účastí
b) české majetkové účasti v zahraničí
c) nadnárodní podniky: forma mateřských firem + dceřinné nebo mezinárodní divize| 16. února 2007
Auto
1 | 16. února 2007
co potřebuju k podnikání s auty
Re: Auto
| 18. srpna 2008
zivnostak
Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!