Pedagogika a psychlogie Rodina a její význam v životě dítěte

Kategorie: Psychologie (celkem: 70 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 22. srpna 2005
  • Zobrazeno: 54215×

Příbuzná témataPedagogika a psychlogie Rodina a její význam v životě dítěte

MATURITNÍ OTÁZKY
PEDAGOGIKA – PSYCHOLOGIE
MATURITNÍ OTÁZKA Č. 2

RODINA A JEJÍ VÝZNAM V ŽIVOTĚ DÍTĚTE


Rodinné právo:
- je souhrn právních norem upravujících manželství
- vztahy mezi rodiči a dětmi
- mezi příbuznými upravuje vztahy
- při náhradní výchově dětí

Pojem rodina
Rodina je původní a nejdůležitější sociální skupina a instituce, která je základním článkem sociální struktury i základní ekonomickou jednotkou.
Z hlediska socializace je rodina skupinou primární.

Na čem je rodina založena
Je založena na manželství či pokrevním příbuzenství (rodičovství, sourozenectví apod.)

Manželství:
- může být uzavřeno pouze souhlasným prohlášením muže a ženy, že spolu vstupují do manželství.
- to prohlášení musí být učiněno veřejně, slavnostní způsobem, za přítomnosti dvou svědků buď: - civilní formou
- církevní formou
- každé uzavření manželství se zapisuje do matriky

Zákon o rodině:
- předpokládá dobrovolné rozhodnutí muže a ženy vytvořit pevný a trvalý životní svazek
- mají znát svůj charakter i zdravotní stav
- fyzickou i morální vyspělost
- nezletilí nemohou uzavřít sňatek upravuje to občanský zákoník - nabytí zletilostí
- příjmení společné nebo původní nutno učinit prohlášení nutno také určit příjmení dětí

Zákon o rodině stanoví základní povinnosti manželů:
- věrnost
- vzájemná pomoc
- vytvořit zdravé rodinné prostředí
- oba manželé se podílejí na uspokojování potřeb rodiny
- osobní péče o děti a společnou domácnost


Rovnost manželů – o všem rozhodují společně

Zrušení, zánik manželství
Zánik = smrt jednoho z manželů
Zrušení = rozvod soudní cestou, určí se péče o děti lze i dohoda, majetek – občanský zákoník, vina se prokazuje, prokazuje se nefunkčnost manželství

Manželství nemohou uzavřít homosexuálové, rodiče a děti a sourozenci mezi sebou.
Bratranci a sestřenice ANO.

Vztah druh družka:
- žádný předpis neupravuje
- po úmrtí jednoho z nich lze dědit z titulu, že žili ve společné domácnosti
- ale na prvním místě jsou dědici – děti

Narození dítěte:
- příbuzenský vztah k rodičům
- v pochybných případech se určuje otcovství na základě 3 domněnek
- střetnou-li se zájmy rodičů a dětí – hájí zájmy dítěte – kolizní opatrovník
- žijí-li dítě s rodiči ve společné domácnosti je povinno jim pomáhat a přispívat, jestliže má vlastní příjmy

Co zahrnuje pojem rodina:
Zahrnuje vztahy mezi mužem a ženou, rodiči a dětmi v užším nebo širším smyslu. Její členové si navzájem poskytují morální a materiální pomoc a starají se jeden o druhého.

Rodina v užším smyslu = rodina nukleární neboli jádrová
- je společenství rodinných příslušníků, žijících ve společné domásnosti
- toto společenství je tvořeno manžely a jejich dětmi a to i při neúplnosti rodiny

Rodina v širším smyslu:
- je posuzována jako vztah všech pokrevních příbuzných, a to jak v linii přímé tak v linii pobočné (babička, děda, tety apod.)

Rodina úplná:
- oba rodiče + 1 dítě
Rodina neúplná:
- jeden z rodičů chybí (úmrtí, rozvod)

ONA a ON = pár (není to rodina)


Členění rodiny:
a) podle původu (jak vzniká) na:
- orientační
- reprodukční

Orientační rodina:
- je výchozí, původní rodina do které se narodíme
- orientuje nás do dalšího života, je pro nás výchozí

Reprodukční rodina:
- je nově založená rodina, vzniká uzavřením manželství
- pro děti z tohoto manželství je to opět orientační rodina (výchozí)

b) podle funkce
- funkce rodiny: biologická – reprodukční
ekonomická – rodiče dítě živí, šatí apod.
výchovná socializační – dítě přijímá formy společ.
emocionální = citová – potřeba citového zázemí
- výhradní funkce rodiny je rodina jako primární skupina, kam člověk přichází, kde se polidšťuje

Význam rodiny:
V rodině dochází ke kulturnímu přenosu, předávají se tradice, zvyky, kulturní hodnoty. Zvláště významné je osvojení mateřského jazyka, jakožto prostředku komunikace a základní kulturní návyky (hygiena, stolování, oblékání, chování atd.).
Rodina zprostředkovává kontakty se širší komunitou a jedinci základní sociální začlenění.
Vybavuje ho určitým sociálním statusem – příslušnost k vrstvě
třídě
etnické skupině
Závislost na původní rodině je většinou završena založením vlastní rodiny, výchovou dětí, péčí o stárnoucí rodiče.

Funkčnost rodiny:
Rodiny se dají dělit podle toho, jak plní výchovnou péči vůči dítěti

1) Rodina funkční – rodina, která splňuje všechny požadavky:
- výchovné
- biologické
- ekonomické
- kulturní
- rekreační

2) Rodina problémová
- je rodina kde se vyskytne nějaká, porucha z některé té funkce, ale zdravý vývoj dítěte není ohrožen – porušen
- pak se jedná o problém, ale nepoškozuje dítě (problém se řeší)
3) Rodina disfunkční
- je rodina, kde je vážně narušena její funkce
- bývá ohrožen vývoj dítěte
- rodina sama, není schopna problémy zvládnout a řešit (alkoholici, narkomané, tři generace v malém bytě apod.)
- pomoc je nutná institucionální metodu = dítě odebráno, dáno do náhradní rodinné péče
4) Rodina afunkční
- je rodina, kde dochází fyzickému, psychickému týrání, až k záhubě dítěte
- rodina neplní svou funkci
- ohrožuje život dítěte
- je nutné zasáhnout
- zbavit rodiče práv
- dítě odebráno a dáno do náhradní rodinné péče
Náhradní rodinná péče je péče bez vlastních rodin.

PŘÍČINY KTERÉ VEDOU K UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE DO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE
- duševní onemocnění rodičů
- rodiče ve výkonu trestu
- rodiče alkoholici, narkomani
- úmrtí rodičů
- dlouhodobé onemocnění rodičů
- dlouhodobá služební cesta


NEVHODNÉ VÝCHOVNÉ RODINNÉ STYLY
- mají za následek negativní projev chování

1) Autoritativní rodinná výchova
- jeden z rodičů uplatňuje svoje názory a vyžaduje od dítěte bezmezné podřizování. Následkem je buď: pasivní dítě, což brání samostatnému rozvoji dítěte nebo je následkem agresivní dítě, což je obrana

2) Nedostatečná rodinná výchova
- rodiče mají málo času – alkoholici, podnikatelé. Nevěnují se dítěti.Dítě má pak pocit nezávislosti na rodičích, nemá žádný vzor. Dochází k častým konfliktům s jinými dětmi. Dítě se dostává do zvláštní pozice

3) Podobná je i výchova laxní (lhostejná)
- projevy dětí nemají u rodičů žádné odezvy – ani pochvala ani pokárání, nic. Děti jsou pak nevyzrálé, rozpadají se jim často partnerské vztahy, protože to nemají z rodiny.

4) Pedocentrická výchova
- dítě je středem zájmu, samo si určuje co chce dělat. Rodiče jsou v roli služebníků. Dítě je určující samo sobě. Má pak často potíže se začleněním do dětského kolektivu – jsou neoblíbené.(ze všech si dělají sluhy)


5) Hypersenzitivní výchova
- opičí láska
- Dítě je hýčkané, rozmazlované.Vede to k tomu, že dítě nemá vůli, protože nepřekonává překážky.Dítě má problémy se začleňováním do kolektivu (jedináčci)

6) Repulzivní (zavrhující) výchova
- je v rodinách, kde je postižené dítě. Dítě odmítají, odstrkují ho. Mají pocity zatrpklosti vůči dítěti

7) Výchova deklasující (degradující)
- podceňující osobnost dítěte. Snižování sebevědomí, vyvolávají nechuť dítěte do něčeho se pustit („stejně to nezvládneš“), zesměšňují ho. Dítě se brání agresivitou nebo pasivitou.
- Dítě - podceňující se, zakompelxované. Hledá si cestičky k podvodům, aby dokázalo, že to zvládne

8) Preferující výchova
- u více členných rodin. Např. prvorozený syn mezi dcerami – synovi je dávána přednost před ostatními členy rodiny
Preference – pohlavím, jak vypadá, nadání, pořadí mezi sourozenci – prvorozený syn
Negativní vliv na ostatní členy rodiny.

9) Merkantilní výchova
- jednostranné bezdůvodné odměňování dítěte. Např. kapesné bez důvodu – dítě pak nezná hodnoty – vzniká sobectví, lakota

10) Brutální výchova
- na prvním místě tělesné trestání, duševní týrání – vede k duševnímu i fyzickému poškození dítěte.

11) Perfekcionistická výchova
- v ambiciózních rodinách. Rodiče své nenaplněné ambice přenášejí na své dítě. Přetěžují je. Tím psychicky své dítě mohou zničit

Vztahy v rodině jsou různého druhu
Počet a pořadí sourozenců se odráží ve stylu výchovy.
Velký věkový rozdíl sourozenců není vhodný, mohou vznikat problémy

Obecně
- první, nejstarší dítě – přenáší se na něj odpovědnost rodiny
- nejmladší dítě – benjamínek, rozmazlován
- prostřední dítě – obecně bývá v nevýhodně pozici, někdy opomíjené

Rodinné vztahy ovlivňují:
a) konflikty se třetí generací = s babičkami, příbuznými, kteří se pletou do výchovy
b) negativní i pozitivní osobní vztahy mezi rodiči
- někdy je tento interní vztah rozložený, ale nikdo z cizích nic neví – např. - týrání dítěte
- rozvodovost

Rozvodovost
- vysoká hlavně v rozvinutých zemích
- více ve městech – anonymita
- méně na vesnici – větší morální zásady

Příčiny rozvodovosti:
- nízký průměrný věk novomanželům
- emocionální potřeby (rodina jako kompenzace frustrovaných potřeb – volnost, klid, pohoda netrpělivá reakce na rodinné problémy
- rozdílné povahy manželů
- nevěra
- alkoholismus
- nezájem o rodinu
- velká zaměstnanost žen – ekonomická nezávislost
- existence dvoukariérových manželství
- ženy podnikatelky – dochází k redefinici mužské role, muž přejímá úlohu matky, stará se o rodinu, o děti, pokud je bez práce nebo má nižší postavení, než žena, mohou vznikat konflikty (mužská ješitnost nebo se muž nechce nebo nemůže ztotožnit se svou novou rolí)
- může dojít k rozvodu

Existují ovšem i vlivy rodinu stmelující
- např. návrat k rodinným firmám
- společné podnikání
- hrozba AIDS apod.

Každá rodina jako neformální skupina, si vytváří své normy.
- normy jsou nezávazné
- skupina (rodina) si sama vytváří sankce (tresty), za porušování norem (Zákon o rodině)

VHODNÉ VÝCHOVNÉ RODINNÉ STYLY
- podpora sebevědomí dítěte
- dítě potřebuje správný vzor dospělého dostatek času na dítě
- zájem o dítě, o jeho koníčky, kamarády, výsledky ve škole, apod.
- podpora samostatnosti dítěte
- dítě nepodceňujeme, nezesměšňujeme
- dostatek lásky
- všestranný rozvoj dítěte
- pocit bezpečí
- dbát na potřeby dětí
- umožnit dítěti volně, bez strachu a napětí se projevit
- děti přijímat a hrát vážně
- pomoci při řešení problémů dítěte
KLADY A ZÁPORY RODINNÉ VÝCHOVY DÍTĚTE V HARMONICKÉ RODINĚ A V RODINĚ DISFUNKČNÍ A Z TOHO NÁSLEDNÉ VÝCHOVY DÍTĚTE V SOCIÁLNÍM ZEŘÍZENÍ

Dítě vychovávané v harmonické rodině, dostává lekce pro svůj budoucí život v dospělosti. Učí se mužskému či ženskému způsobu chování, přejímá životní hodnoty i životní styl svých rodičů.
Získává také obraz manželského soužití i obraz svého budoucího partnera. Děti v harmonické rodině se seznamují s prací v domácnosti, poznávají hodnotu peněz, učí se chodit nakupovat apod. Působí na ně i jiné vlivy např. vzory okolní společnosti i vzájemná láska rodičů.

Děti z disfunkčních rodin, umístěné v sociálních zařízeních nemají možnost získat obraz správného rodinného života. Jsou bez možnosti seznámit se s prací v domácnosti, s životními hodnotami, nakupováním apod. Většinou, protože nemají správný vzor otce a matky, selhávají při zakládání své vlastní rodiny. Chybí jim zkušenosti a vzor harmonické rodiny. Musí si co nejdříve vytvořit vztah k tetám. Ztrácí také soukromí. U dětí, ze sociálních zařízení, často dochází k nežádoucímu psychickému stavu – k deprivaci.

Deprivace – je termín pro psychický stav dětí, který vzniká u dítěte, které nemá šanci vytvořit si pouto v nejmenším věku k jedné osobě. Je to celoživotní stav.

DOPAD: Absence bezpečí, jistoty v dospělosti

PRÁVNÍ DOKUMENTY A ZÁKONY – (práva rodiny, rodičů, dětí)

ÚSTAVA ČR – obsahuje z oblasti rodinného práva pouze nejzákladnější zásady. Ty jsou pak podrobněji rozvedeny dalšími právními předpisy.

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD – tvoří součást Ústavy ČR. Hlava čtvrtá obsahuje v článku 32 text o právech rodiny, rodičů i jejich dětí.
Právy dítěte se zabývá i Úmluva o právech dítěte – přijata VS OSN 20.11.1989.| 23. října 2005
wink_smile
Re:
Ajka | 22. ledna 2007
:))
Re:
sirka | 13. listopadu 2007
:-) :-p B-)
| 26. října 2005
| 02. listopadu 2005
regular_smileregular_smileheart
| 11. listopadu 2005
thumbs_upregular_smile
Re:
| 30. září 2013
ahoj
dik za referat
luci | 17. ledna 2006
thumbs_up
| 29. května 2006
angry_smile
hodilo se mi to ,díky
zuzka | 01. června 2006
regular_smile
Re: hodilo se mi to ,díky
fghcvtzr | 25. ledna 2007
čůůůůůůůůůůůůůůs
Re: hodilo se mi to ,díky
| 07. října 2007
jj to máš pravdu
hodilo se mi to ,díky
zuzka | 01. června 2006
regular_smile
Diky,diky,diky...
petka | 30. října 2006
Gába | 15. listopadu 2006
Díky, pomohlo mi to při mé závěrečné práci.
e | 20. listopadu 2006
zatim nevim:-))
| 11. prosince 2006
danke
Leninka | 22. dubna 2007
hodilo se mi to díky jedinej člověk kterej to nák zhrnul,než sem todle našla sem četla miliony parahrafů!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Iv | 06. května 2007
Vyborna prace, uzitecna i na VŠ!!!
ahoj
masenka | 07. října 2007
ahoj já vám moc děkuju za referát protože nikde jinde jsem to nenašla jste moje záchrana moc dík a ahojík:):):):):) papapapapa
jojo
MIro pele | 22. října 2007
ahoj lidi
K..... | 22. října 2007
CAU JAK SE MAS MI
| 22. října 2007
cau
| 22. října 2007
čau
monča | 31. října 2007
zda se mi to moc obsahle a neuplné ale pokad ostatnim vyhovuje tak jako dobre ale me nevyhovuje !!
Díííky
lojzíík | 07. ledna 2008
Tohle mi moc pomohl jak v Obcanske vychove tak v Zivote
Pár chyb
Kimka | 27. února 2008
Ahoj, článek je pěkný, ale v dnešní době není povolený pokrevní snatek, tudiz s bratranci a sestrenicemi a naopak je povoleno registrované parnerství, tak to tu trošku znovelizujte :) ale jinak dobrý, čus
:D
dominika cinova | 15. října 2008
ahoj diky za to tedka si stoho bydu delat referat do obcanske vychovy ale je to moc dlouhe
díky moc
KATKA | 20. prosince 2009
ahoj , moc ti dekuju ....psala jsem referát a nevedela si rady ...tak ti moc dekuju !! !!!!
dobrý
Tereza | 30. ledna 2010
... jen dysfunkční se píše s Y.
Úplně nejlepší článek
Míša | 16. ledna 2011
Děkuji tomu, kdo tento článek napsal.. Velice mi pomohl,jelikož jsem na intenetu jiné takovéhle články o tomto tématu nenašla..:/ Tohle je opravdu ten nejlepší článek v tomto tématu na internetu.. Děkuji moc ;)
20161230 yuanyuan
kkk | 30. prosince 2016

kd shoes

cheap jordan shoes

kate spade outlet online

jordan retro

ugg outlet

coach outlet store online

chaussure louboutin

coach factory outlet online

cheap jerseys

canada goose jackets

louboutin outlet

true religion jeans outlet

christian louboutin shoes

coach outlet online

tory burch outlet online

uggs outlet

kate spade uk

canada goose outlet

uggs

michael kors handbags clearance

cheap air max

polo ralph lauren outlet

outlet louis vuitton

christian louboutin sale

longchamp bag

red bottom shoes for women

cheap uggs

ugg on sale

christian louboutin uk

canada goose sale

polo ralph lauren

kate spade outlet

coach factory outlet online

michael kors handbags clearance

nike blazer low pas cher

pandora charms sale clearanc

ugg outlet

jimmy choo shoes

canada goose outlet

michael kors handbags outlet

michael kors

ugg boots clearance

coach factory outlet online

louis vuitton bags

kate spade

timberland boots outlet

adidas yeezy boost 350

canada goose jackets

levi's jeans

longchamp handbags

moncler uk

jordan shoes

cheap nike sneakers

coach outlet online

ed hardy uk

true religion outlet online

rolex watches

coach factory outlet online

toms outlet

moncler coats

authentic louis vuitton handbags

michael kors bags

canada goose jackets

coach factory outlet

coach factory outlet online

pandora charms

michael kors outlet clearance

pandora charms

coach outlet store online

michael kors outlet store

fitflops sale clearance

polo ralph lauren outlet

canada goose jackets uk

christian louboutin

christian louboutin outlet

ugg boots

air jordans

nike uk

cheap jordan shoes

louis vuitton

mlb jerseys

louboutin outlet

yeezy boost

canada goose

yeezy shoes

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet store

hermes bags

michael kors bags

toms outlet store

ed hardy outlet

uggs canada

air jordans

ed hardy clothing

cheap rolex replica watches

pandora bracelet

fitflop

cheap oakley sunglasses

coach outlet store online clearance

coach outlet online

burberry outlet

oakley sunglasses outlet

red bottom

ugg boots outlet

hollister co

discount oakley sunglasses

coach outlet store

tory burch sale

michael kors outlet store

canada goose

abercrombie outlet

louis vuitton factory outlet

michael kors handbags outlet

true religion sale

polo ralph lauren

coach outlet online

oakley sunglasses outlet

ugg boots women

cheap jordan shoes

true religion jeans outlet

hollister uk

celine outlet online

canada goose coats

levis outlet

ed hardy store

michael kors outlet store

canada goose jackets

adidas superstars

valentino shoes

polo ralph lauren outlet

michael kors outlet canada

stan smith adidas

discount oakley sunglasses

polo ralph lauren outlet online

hollister clothing store

nike sneakers

jordan femmes pas cher

ugg

michael kors purse

michael kors outlet sale

cheap jordan shoes

nike air force

christian louboutin shoes

ugg boots

adidas nmd runner

coach outlet online

oakley sunglasses wholesale

cheap jordans for sale

louis vuitton handbags

michael kors outlet online

adidas sneakers

pandora charms sale clearance

louboutin shoes

ysl outlet store

uggs

ugg boots sale

michael kors outlet clearance

michael kors handbags

michael kors outlet clearance

nike free 4.0 flyknit

rolex watches for sale

true religion outlet

michael kors outlet store

oakley sunglasses cheap

michael kors

louis vuitton outlet store

adidas nmd r1

ysl handbags

puma outlet

Replica Rolex

ray ban glasses

gucci outlet online

cheap ugg boots

cheap bottom shoes

ugg australia outlet

ugg pas cher

michael kors

cheap ugg boots

ugg boots

moncler uk

ugg boots outlet

vans store

moncler jackets

discount oakley sunglasses

louboutin outlet

adidas superstar

polo ralph lauren

cheap rolex watches

nike outlet

true religion jeans outlet

polo ralph lauren pas cher

red bottom shoes

oakley vault outlet store

jordan uk

canada goose jackets

coach outlet online

discount oakley sunglasses

michael kors outlet store

michael kors outlet online

jordans

kobe bryant shoes

coach factory outlet online

kate spade outlet online

rolex watches

ray ban glasses

fitflops sale

birkenstocks

kd 8 shoes

polo ralph lauren

vans outlet

michael kors outlet online

toms

adidas outlet store

adidas nmd r1

fitflops sale

coach factory outlet online

longchamp bags

birkenstock outlet

louis vuitton borse

james shoes

michael kors outlet store

mlb jerseys

coach outlet online

pandora jewelry outlet

timberland shoes

coach outlet online

longchamp handbags

toms

michael kors handbags outlet

michael kors handbags

michael kors outlet canada

north face outlet

uggs

timberland outlet

cheap jordan shoes

oakley sunglasses cheap

true religion jeans outlet

true religion uk

discount nike shoes

polo ralph lauren outlet

pandora charms

louis vuitton outlet online

uggs outlet

louboutin sale

abercrombie outlet

longchamp handbags

red bottom

cheap oakley sunglasses

toms outlet

christian louboutin outlet

true religion outlet store

michael kors outlet online

birkin handbags

ray ban sunglasses discount

nike outlet store

ugg boots

north face jackets

ugg boots sale

polo ralph lauren outlet

coach factory outlet online

birkenstock sale

coach outlet online

cheap nike shoes

pandora charms sale

gucci outlet online

converse all star

yeezy boost 350

birkenstock

cheap ray ban sunglasses

longchamp bags

rolex replica watches for sale

canada goose sale

coach factory outlet online

fit flops

ray bans

canada goose sale

oakley sunglasses outlet

oakley sunglasses cheap

coach outlet online

coach factory outlet online

ralph lauren outlet online

louboutin shoes

uggs outlet

salvatore ferragamo shoes

nike flyknit

canada goose jackets

jordan shoes

canada goose pas cher

ugg canada

ugg australia

canada goose jackets uk

michael kors bags

air max outlet

nfl jerseys wholesale

adidas nmd runner

adidas store

birkenstock outlet

michael kors outlet online

michael kors outlet clearance

moncler jackets

louis vuitton outlet online

air max 90

coach outlet store online

coach factory outlet online

pandora bracelet

louis vuitton outlet online

gucci borse

yeezy boost

pandora charms sale clearance

ugg australia

rolex replica watches

coach factory outlet online

louboutin pas cher

true religion outlet store

supra shoes

abercrombie

adidas nmd runner

cheap ray ban sunglasses

yeezy shoes

moncler pas cher

salvatore ferragamo shoes

adidas yeezy boost

coach outlet online

dolce and gabbana outlet online

chaussure louboutin pas cher

ugg boots outlet

nike air huarache

uggs on sale

canada goose outlet

louboutin shoes

fitflops

birkenstock uk

michael kors outlet store

lebron shoes 

red bottom heels

michael kors outlet online

celine handbags

gucci

uggs outlet

moncler outlet online

longchamp outlet store

gucci handbags outlet

pandora outlet

longchamp uk

oakley vault outlet

michael kors uk

cheap ugg boots

coach outlet online

canada goose parka

true religion jeans outlet

michael kors bags

pandora bracelet

converse uk

north face uk

coach outlet online

polo ralph lauren outlet online

ray ban sunglasses outlet

nike cortez classic

ralph lauren uk

ray bans

christian louboutin sale

true religion jeans

kate spade bags

fake rolex watches

true religion outlet store

longchamp sale

ugg sale

Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!