Management

Kategorie: Ekonomie (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. října 2006
  • Zobrazeno: 8573×

Příbuzná témataManagement

Management

- řízení
- proces, kterým se usměrňuje průběh čínností k dosažení stanoveného cíle s minimem živé a zvěcnělé práce

obsahuje:
1. řízení - obsahuje plánování, organizování, vedení lidí a kontrolu
2. personální (manažerské) zajišťování - dosahování stanovených cílů určených vlastníky (podniku, organizace)
3. umění - vrozené a získané schopnosti manažera (intuice, umění riskovat a jednat s lidmi)

manažer:
a) manažer 1. linie
b) střední manažer
c) vrcholový manažer

ad a) - jsou přímýmí nadřízenými zam-ců
- odpovádají za přidělení ůkolů
- kontrolují zam-ce, získávájí od nich informace, stížnosti, přicházejí s návrhy a předávají je výš
- slaďují zájmy zam-ců a organizace
= mistři, předáci, vedoucí

ad b) - úkolem je sběr, třídění, zpracování a předání informací od nižšího k vyššímu stupni
- rozhodují o metodách plnění úkolů
- péče o design výrobků, tvorbu cen, zajišťování propagace, určování distribuce
= vedoucí závodu, vedoucí supermarketů

ad c) - koordinují a sjednocují všechny zájmy a činnosti podniku
- rozhodují o vývoji nového výrobku, zásadních změnách odbytu, investicích, spolupráci s ostat. firmami,
změnách v řízení
= ředitelé, generální řed., náměstci

Manažerské dovednosti

a) technické - schopnosti manažera používat obvyklé postupy, techniky
- vykonávat technické stránky práce
- nejdůležitější na nižší úrovni, nebývají převoditelné mezi odvětvími

b) lidské - tvoří obsah řídící práce na každé úrovni -> manažeři provádějí svou činnost pomocí ostatních
pracovníků
- schopnost pracovat, pochopit a motivovat lidi

c) koncepční - schopnosti koordinovat všechny zájmy a aktivity firmy, musí vidět organizaci jako celek,
pochopit jak na sobě závisí její jednotlivé části a jak se navzájem ovlivňují

Předpoklady man. práce

vrozené získané
- temperamen - ekonomická kvalifikace
- inteligence - teorie a praxe z managementu
- mít potřebu získávat nové poznatky - vyjadřovací schopnosti
- schopnost řídit lidi - znalost daného oboru

Manažerské činnosti

Plánování
- cílové usměrňování prvků a čiností v soustavách

Hlediska členění podnikových plánů
hledisko obecnosti hledisko časové hledisko obsahu
strategický plán dlouhodobý (nad 5 let) finanční plán(výnosů, nákladů)
taktický plán střednědobý (1 - 5 let) hmotný plán (prodeje, výroby)
operativní plán krátkodobý (do 1 roku) plán práce (počet zam-ců)


Strategický plán

rysy:
- definuje obecné dlouhodobé cíle podnik
- cíle se týkají podniku jako celku
- definují silné a slabé stránky podniku
- hodnotí příležitosti a hrozby
- vykonávají ho top-manžeři

např. tyto strateg. cíle
- dosahování trvalé stability na trhu
- dosahování optimálního zisku
- zvětšování ZJ
- distribuce výrobků do zahraničí
- zvyšování kvalifikace pracovníků
- dosažení dominantního postavení na trhu


Taktický plán
- konkretizace strateg. plánu
- typickým obdobím je 1 rok
- nepřetržitost plánování - podnik na základě mark. průzkumů plán konkretizuje

Ukazatele plánu:
1. finanční (hodnotové) - výnosy, náklady, tržby, mzdy
- vytvářejí fin. plány
2. hmotné (naturální) - vyrobené kusy, spotřebované kusy, prodané metry
- vytvářejí hmotné plány
3. pracovní - počet prac., odpracované hodiny nebo dny
- vytvářejí plány práce

Operativní plán
- konkretizuje takt. plán
- především řeší vztahy uvnitř podniku

Operativní plánování
1. místní konkretizace - konkretizace takt. plánu na závody, dílny, provozovny
2. časová konkretizace - konkretizace úkolů na čtvrtletí, měsíce, dny, směny
3. obsahová konkretizace - konkretizace obecných ůkolů na konkrétni činnosti ( dělník nemá udělat 200 ks bot,
ale vysekat 200 podešví)

Struktura oper. plánování
1. lhůtové plánování - takt. plán člení na kratší úseky
- nižší org. útvary musí vědět, co vyrábět, v jakém množství, kam výrobky dodávat

2. dispečérské řízení - realizace lhůt. plánů, usměrňuje činnost vnitrpod. útvarů

Podnikatelský plán
- základní forma plánování hosp. činnosti zpravidla zahnuje 4 části:
a) celkový profil podniku - charakteristika, právní forma, vyráběné produkty, provozované činnosti
b) soustava pod. cílů - obsahová náplň cílů, jejich uspořádání, postup realizace
c) fin. propočty - potřeba kapitálu, vývoj příjmů a výdajů, propočty likvidity


d) marketingový plán - cílem je naplnit fin. projekt podniku
- zaměřuje se na analýzu zákazníků a jejich potřeb, propagační strategie, odhady
poptávky

Podklady pro sestavení plánu:
- výzkum a průzkum trhu (potřeby zákazníků, možnosti dodávek, výr. činitelů)
- informace o dosavadní hosp. činnosti podniku, kapacitách, normách
- vědecko-technické informace
- jednání s financující bankou a další podklady

Organizování

Význam pojmu:
1. organizace jako míra uspořádání
- vytváření účelné struktury, uspořádání prvků v soustavách

2. organizace v právním smyslu
- organizace = celek s právní subjektivitou

3. organizace jako tvorba a stav org. struktury
- účelná tvorba org. struktury, její definování a zafixování v org. schématech a modelech

Organizační schéma
- grafické zobrazení org. struktury s vyjádřením vztahů nadřízenosti a podřízenosti

Organizační model
- graf. zobrazení org. struktury se zobrazením probíhajících procesů (hmotné a fin. toky)

Dokumenty upravující organizaci
1. statutární - dokumenty spojené ze vznikem podniku, jeho čiností a práv. formou
2. řády - organizační řád - upravuje strukturu podniku, činnosti útvarů, funkce odbor. pracovníků
3. směrnice - upravují postupy chování subjektů v určité situaci (požární, poplachové směrnice)
4. pokyny a instrukce - konkretizují směrnice - pokyny pro použití ochr. pomůcek, pro použití protipožár.
prostředků

Rozpětí řízení
- počet podřízených, které je vedoucí schopen řídit

Široké rozpětí - velký počet podřízených
výhody - vedoucí přenáší pravomoci na podřízené
- musí být k dispozici jasný způsob plnění úkolů
- podřízení musí plnit úkoly samostatně
nevýhody - přetížení vedoucího prac.
- ztráta přehledu o pracovnících
- nutné mít schopné manažery

Úzké rozpětí - malý počet podřízených
výhody - těsné vedení
- těsná kontrola
- rychlá a častá komunikace mezi nadříz. a podříz.
nevýhody - tendence vedoucích vstupovat do činnosti podřiz.
- velký počet org. úrovní
- vyšší náklady na řízení

Základní typy org. soustav

1. liniová - podřízené útvary jsou podřízeny jen 1 řídícímu útvaru
O
O O O
výhody - jasné vztahy nadřiz. a podřiz.
- velká pružnost řízení

nevýhody - malá odbornost řízení -> 1 manžer neobsáhne celou problematiku řízení


3. liniově štábní - základnou lin. struktura
- odbornost zajištěna štáby -> radí vedoucím, metodicky vedou podřízené
nemají přikazovací pravomoc !!!

O


O O O

Čtyřstupňové řízení
1. stupeň - DÍLNA - zákl. org. stupeň
2. stupeň - PROVOZ - nadřízený dílně, probíhají ucelené větší části výroby
3. stupeň - ZÁVOD - nejvyšší vnitrpod. útvar, zřizován pro ucelené samostatné části výroby
4. stupeň - PODNIK - v čele ředitel

Centralizace
- soustředění řízení
- tuhý centralizmus -> přetížení řídícího orgánu a neznalost problémů na nižších stupních

Decentralizace
- rozšíření pravomoci a odpovědnosti


Motivování

motiv = vnitřní pohnutka, která podněcuje jednání člověka

Motivační zdroje:
- návyky, zájmy, ideály, hodnoty

stimul = podněcuje a zesiluje nebo utlumuje motivy lidí

Stimulace je prostředkem ke sjednocování motivů pracovníků se zájmy podniku.

Motivační nástroje
a) ekonomické - mzdy, prémie, odměny, příplatky
b) mimoekonomické - dobřé prac. klima, odstranění monotorie práce, pochvaly, veřejné uznání

Kontrolování
- proces, který umožňuje korigovat negativní odchylky v činnostech k dosažení cílů

Struktura kontrolní činnosti
Algoritmus kontrolního procesu
1. získávání a výběr informací
2. ověření správnosti (verifikace) získaných informací
3. vlastní kontrola
4. závěry pro řídící subjekt (návrhy na opatření)
5. kontrola odstranění nedostatků


1. kontrola z hlediska času
a) předběžná - předcházení negativních následků
b) průběžná - vykonávaná v průběhu kontrolovaných činností
c) následná - vymezení výsledků a na jejich základě proveden důkladný rozbor příčin negativního stavu

2. kontrola z hlediska doby trvání
a) nepřetržitá - pod hrozbou vážných následků nemůže být přerušena (elektrárny)
b) pravidelná - stejné období opětného konání (inventarizace)
c) občasná - vyšetření vzniklé situace (reakce na stížnosti)

3. kontrola z hlediska místa konání
a) přímá - přímo na místě a při činnostech, kterých se týká
b) nepřímá - kontrola z informačních médií (výkazy, doklady...)
- kontrola zásob ve skladu

4. kontrola z hlediska rozsahu
a) komplexní - kontrola všech případů kontrol. okruhu dle kontrol. plánu
b) dílčí - nejsou kontrolovány všechny stejnorodé případy
- charakter namátkový (náhodný výběr) nebo cílený na určité případy na základě podnětu

Rozhodování
- výběr takového přípustného řešení, které se z hlediska dosažení cíle jeví jako optimální

Znaky rozhodovací situace
1. existuje více než 1 přípustné řešení z množiny řešení, která mají alespoň 2 varianty
2. existuje 1 nebo více hledisek pro posouzení optimality

Formy rozhodovacího procesu
1. individuální rozhodování - přirozený nebo nahodilý výběr za použití citu a zkušenosti
2. racionální rozhodování - vědomé, opírá se o analýzu rozhodovací situace

Etapy rozhodovacího procesu

1. objevení rozhodovací situace
- objevení problému a možností řešení

2. popis rozhodovací situace
- opatření informací o možnostech

3. analýza rozhodovací situace
- vylučování nereálných nebo těžce realizovatelných možností

4. výběr a popis variant
- výběr pravděpodobných možností

5. výběr a popis kriteria
- kriterium výběru

6. posuzování variant
- vyřazení možností, které nesplňují kriteria

7. rozhodnutí
- konečný výběr optimální možnosti


Rozhodovací metody

1. jednoduché - rutinní, opakované
- snadno strukturovatelné
- často v podobě instrukcí (požární předpisy)

2. složité - řešení problému s mnoha neznámými
- špatně strukturovatelné
- např. zavedení nových vynálezů a metod do výrobyKokoti
Mukla | 24. března 2007
Mám dost takové informace si strčte do prdele, je to úplně o hovnu, co podle toho jako chcete dělat řídit a motivovat křečka.
| 25. března 2007
Nepoužitelné ...
Ďáblík | 20. května 2007
Mě se to hodilo a je to asi zatím to nejlepší, co jsem našel
Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!