Leasing

Kategorie: Ekonomie (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 03. srpna 2005
  • Zobrazeno: 4816×

Příbuzná témataLeasing

Leasing
Je pronájem výrobních prostředků nebo výrobků dlouhodobé spotřeby za sjednané nájemné buď na určité období, nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou. Je to pronájem určitého aktiva. Je klasickou formou pořizování investic v rozvinutých ekonomikách. Termínem ‘leasing’ jsou označovány různé smlouvy. Společné je jim to, že jedna strana poskytuje druhé straně užívání věci nebo souboru věcí na určitý čas za úplatu, a to, že vlastníkem zůstává ten, kdo poskytl užívání věci. Součástí těchto smluv, které jsou určitým druhem smlouvy nájemní, bývá zpravidla i dohoda o koupi pronajaté věci, resp. o zajištění přednostního práva na koupi pronajaté věci
Zrychlené leasingové odpisy lépe kopírují morální zastarávání investic a tím umožňují jejich častější obnovu a modernizaci v souladu s technickým rozvojem. Leasingové závazky nejsou běžně zachyceny v rozvaze leasingového nájemce. Neváže hotové finanční prostředky. Někdy se za základ rozlišení považuje vypověditelnost smlouvy. Je-li pronajímatelem přímo výrobce, jde o tzv. operační leasing, je-li pronajímatelem specializovaná leasingová společnost, potom jde o tzv. finanční leasing. Také v ČR se finanční leasing stal osvědčenou a vhodnou alternativou úvěrového financování. V současné době jeho podíl na movitých investicích dosahuje jedné pětiny. V porovnání s úvěrem je pružnější, rychlejší a dostupnější. Poskytuje možnost okamžitého pořízení a využívání investic. Leasingové splátky jsou plně uznatelnými daňovými náklady. Finanční leasing je založený na dlouhodobém pronájmu kapitálového statku se všemi riziky a výnosy. Za finanční leasing se označuje pronájem s pevně stanovenou základní nájemní dobou, během níž nesmí žádná ze smluvních stran smlouvu vypovědět. Za operační leasing se pak považuje ten, kdy doba platnosti smlouvy o pronájmu není pevně stanovena a strany ji mohou (při dodržení příslušné lhůty) kdykoli vypovědět. Pronajímatel nadále chová jako vlastník, udržuje, opravuje a nese případná rizika.
Leasing přináší nájemci různé výhody. Financování investice cizím kapitálem nevyžaduje mobilizovat vlastní prostředky; umožňuje podniku využívat finančně náročnou investici bez neúměrného zadlužení; riziko z morálně technického zastarání se přesunuje na pronajímatele; je zabezpečena servisní služba; v některých zemích se při leasingu poskytuje daňové zvýhodnění apod. Nevýhody leasingu se naopak spatřují v tom, že dochází k výraznému zvýšení fixních nákladů nájemce, celková výše nájemného převyšuje pořizovací náklady investice; po uplynutí základní (původní) nájemní lhůty zaplaví nájemce splátkami plnou hodnotu leasingové transakce, avšak nájemní objekt se nestane jeho vlastnictvím.

Koupě najaté věci
Právní stav

Smlouvou o koupi najaté věci si smluvní strany v rámci nájemní smlouvy, nebo po jejím uzavření sjednají, že zájemce je oprávněn koupit najatou věc nějaký soubor věcí během platnosti nájemní smlouvy nebo po jejím zániku.
Smlouva o koupi najaté věci může být uzavřena pouze v souvislosti s nájemní smlouvou a představuje vlastně v praxi základní formu „leasingu". Práva a povinnosti z nájemní z nájemní smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku, ale smlouva o koupi najaté věci se řídí obchodním zákoníkem, přičemž smluvními stranami musí být podnikatelé, kteří tuto smlouvu uzavřeli v souvislosti se svým podnikáním.
Podstatnými náležitostmi je vůle označení stavu předmětu, kterým může být jak věc movitá, tak i nemovitá, podnik nebo jeho část. Z obsahu smlouvy musí vyplynout projev vůle stran, aby nájemce mohl nabýt vlastnické právo k najaté věci, a to jednostranným právním úkonem, čímž by mělo být jeho prohlášení, že předmět nájemní smlouvy kupuje v souladu s ustanovením obchodního zákoníku, přičemž toto prohlášení musí mít písemnou formu.
Písemným prohlášením nájemce, že využívá svého práva věc koupit, zaniká právní vztah z nájemní smlouvy a vzniká ohledně věci, která byla předmětem nájemní smlouvy, doručením tohoto oznámení kupní smlouva. Postavení smluvních stran se tímto okamžikem mění tak, že oprávněná strana se stává kupujícím a druhá strana se dostává do pozice prodávajícího.
Vznikem kupní smlouvy na základě shora uvedených skutečností přechází na kupujícího vlastnické právo k movité věci.
Vlastnické právo k nemovitostem pak přechází vkladem do katastru nemovitostí.
Kupní cena bude zpravidla určena, přímo nebo určitým postupem pro její určení. Nebude-li určena bude to obvyklá cena kupní v době vzniku smlouvy. Kupní cena je splatná ihned, pokud nedojde k jiné dohodě.
Smlouva o koupi najaté věci, jako zvláštní typ obchodní kupní smlouvy, upravená v obchodním zákoníku, plní funkci tzv. leasingu, avšak pouze dvoustranného. Tím se tento druh dvoustranného leasingu liší od tzv. finančního leasingu, který je trojstranný, neboť zahrnuje i financující stranu. Finanční leasing lze sjednat formou nepojmenované smlouvy.| 22. září 2005
wink_smile
Loki | 14. října 2005
Nicelightbulb
Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!