Kupní smlouva

Kategorie: Právo (celkem: 74 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 24. července 2006
  • Zobrazeno: 15290×

Příbuzná témataKupní smlouva

Kupní smlouva

 

Obsah:
1.) Obecná charakteristika kupní smlouvy, typy kupní smlouvy dle Obchodního a Občanského zákoníku
2.) Shodné a rozdílné znaky kupní smlouvy dle obchodního a občanského zákoníku
3.) Vzorová kupní smlouva


ad 1)
Právní řád České republiky upravuje několik druhů kupních smluv. Základní úprava občanskoprávní kupní smlouvy je obsažena v Občanském zákoníku, včetně zvláštního druhu kupní smlouvy, tzv. prodeje v obchodě.
Obchodněprávní kupní smlouvu upravuje Obchodní zákoník, jehož obsahem je i úprava jiných druhů obchodních kupních smluv, tj. smlouvy o prodeji podniku a smlouvy o koupi najaté věci.
Zvláštním druhem kupní smlouvy je mezinárodní kupní smlouva upravená Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
Základem výše uvedeného právního stavu úpravy kupní smlouvy v našem právním řádu je úprava obsažená v Občanském zákoníku. Ze znění ustanovení Obchodního zákoníku vyplývá, že není-li možno řešit některé otázky dle něj, řeší se dle předpisů občanského práva, čímž se především myslí obecná úprava majetkových vztahů, zejména vlastnická práva a věcná práva vůbec, obecná úprava právní subjektivity a právních úkonů a společných institutů závazkového práva atd.
Z uvedeného vyplývá, že náš právní řád vychází z dualismu úpravy smlouvy občanskoprávní a smlouvy obchodněprávní s tím, že ustanovení Obchodního zákoníku o kupní smlouvě neupravují kupní smlouvu v plném rozsahu, a proto se ustanovení občanského zákoníku používají podpůrně. Je však možné konstatovat, že úprava kupní smlouvy v Obchodním zákoníku je natolik komplexní, že subsidiární aplikace ustanovení Občanského zákoníku se používá velmi zřídka.


ad 2)
Porovnáním úprav kupní smlouvy dle Občanského a Obchodního zákoníku dospějeme ke zjištění základních shodných a rozdílných znaků.

Aplikace
Prvním ze zásadních rozdílů je aplikace obou úprav:
Úprava dle Občanského zákoníku se použije
- nejde-li o relativní obchod, pokud si smluvní strany písemně nedohodnou, že se smlouva bude řídit Obchodním zákoníkem
- je-li předmětem koupě nemovitost
- nejde-li o mezinárodní kupní smlouvu
Úprava dle Obchodního zákoníku se použije
- jedná-li se o obchodní závazkový vztah, tzn. je-li jako relativní obchod sjednán mezi podnikateli v souvislosti s jejich podnikatelskou činností, případně mezi podnikatelem a státem nebo samosprávným územním orgánem při uspokojování veřejných potřeb
- je-li smluvními stranami zvolen jako předpis, jímž se bude jejich vztah řídit
V obou případech je předpokladem, že předmětem kupní smlouvy je věc movitá.

Vymezení
Dalším rozdílem obou úprav je pojmové vymezení kupní smlouvy, které je u jednotlivých úprav stanoveno takto:
- dle Občanského zákoníku
Kupní smlouva je smlouva, ze které vznikne prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu předmět koupě a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.
- dle Obchodního zákoníku
Kupní smlouva je smlouva, jíž se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něj vlastnické právo z této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.


Forma smlouvy
U obou úprav není stanovena, vyjma prodeje nemovitosti (Občanský zákoník), kdy je vyžadována písemná forma


Vznik kupní smlouvy
U úpravy dle Občanského zákoníku se obě smluvní strany musí dohodnout na celém jejím obsahu, u úpravy dle Obchodního zákoníku minimálně na podstatných částech, které za podstatné považuje zákon.


Části kupní smlouvy
Obsahovým i formálním porovnáním sledovaných úprav kupní smlouvy lze zjistit následující skutečnosti:


Podstatné části smlouvy
Obě úpravy jsou shodné ve věci smluvních stran. Ve věci určení zboží (dle Obchodního zákoníku), či určení prodávané věci (dle Občanského zákoníku), je ve druhém případě nutné uvést, zda se jedná o věc movitou či nemovitou.
Kupní cena u úpravy dle Obchodního zákoníku musí být stanovena nebo musí být stanoven způsob, jakým bude určena. U úpravy dle Občanského zákoníku je kupní cena stanovena dohodou s omezením obecně závaznými právními předpisy.


Ostatní části smlouvy
Shodné a rozdílné znaky lze určit i v ostatních částech kupní smlouvy, které si smluvní strany zpravidla sjednávají.
Dalším rozdílným znakem při porovnání obou úprav je absence některých druhů smluvních dojednání, která je patrná u kupní smlouvy dle Občanského zákoníku. Tato právní úprava zpravidla neobsahuje ustanovení o dokladech ke zboží, záruce atd.


Odpovědnost za porušení smlouvy
Rozdíly lze u obou úprav stanovit především v odpovědnosti za porušení smlouvy. Obě úpravy rozeznávají odpovědnost za prodlení, za vady a za škodu.
Úprava dle Občanského zákoníku je mnohem užšího charakteru. V odpovědnosti za škodu v důsledku porušení povinností vyplývajících z kupní smlouvy nemá zákon žádnou zvláštní úpravu a jsou na ní aplikována obecná ustanovení zákona.
Úprava dle Obchodního zákoníku mnohem šířeji postihuje zejména otázky odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za vady, reklamaci a odpovědnost za škodu.


Práva a povinnosti smluvních stran dle obou porovnávaných úprav

Povinnosti kupujícího
Dle úpravy podle Obchodního zákoníku je kupující především povinen:
- zaplatit kupní cenu, a to dohodnutou nebo určenou
- sjednat místo, čas a způsob placení
- převzít zboží včetně poskytnutí potřebného spolupůsobení
- uchovávat zboží

Dle úpravy podle Občanského zákoníku je kupující povinen zejména:
- zaplatit kupní cenu ve sjednané době
- převzít předmět prodeje
- nést náklady spojené s převzetím předmětu koupě

Povinnosti prodávajícího
Dle úpravy podle Obchodního zákoníku je prodávající především povinen:
- odevzdat kupujícímu zboží, a to řádně a včas
- odevzdat kupujícímu doklady vztahující se ke zboží
- umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva
- předat zboží k přepravě
- uchovávat zboží

Dle úpravy podle Občanského zákoníku je prodávající povinen zejména:
- odevzdat předmět koupě
- převést vlastnické právo
- nést náklady spojené s odevzdáním předmětu koupě


Zánik smlouvy
Přes shodné znaky u obou porovnávaných úprav respektuje každá z úprav specifika sledovaných smluv.

Při detailním porovnávacím studiu obou právních úprav lze nalézt další rozdíly či shody, které nejsou z kapacitních důvodů v této práci zahrnuty.


ad 3)

Vzorová kupní smlouva

 


Kupní smlouva


Pan Jan Novák, bytem Lucemburská 12, 130 00 Praha 3, OP: 387 215 AY 75 (dále jen prodávající)
a
pan Josef Svoboda, bytem Murgašova 1231, 140 00 Praha 4, OP: 215 110 DC 23 (dále jen kupující)

uzavřeli dne 8. 6. 2001 tuto


Kupní smlouvu:

I.
Prodávající je dle příjmového dokladu č. 1081 ze dne 3. 3. 1999 vlastníkem televizního přijímače značky SONY E 130, rok výroby 1999, výrobní číslo SA 23 23 54 21. Televizní přijímač je užíván od roku 1999. Jeho technický stav odpovídá obvyklému opotřebení a době užívání.

II.
Kupující si předmět koupě prohlédl a vyzkoušel. Prohlašuje, že jeho stav odpovídá popisu v této smlouvě.

III.
Prodávající prodá televizní přijímač SONY E 130 specifikovaný v článku I. této smlouvy kupujícímu za dohodnutou kupní cenu 7.500,- Kč (slovy: sedmtisícpětset korun). Z dohodnuté kupní ceny zaplatil kupující prodávajícímu před podpisem této kupní smlouvy částku 4.000,- Kč (slovy: čtyřitisíce korun). Zbytek kupní ceny se kupující zavazuje uhradit do doby jednoho měsíce od podpisu této smlouvy. Prodávající zůstává vlastníkem předmětu této kupní smlouvy až do splnění všech nároků, které mu vyplývají z kupní smlouvy vůči kupujícímu.

IV.
K předání a převzetí předmětu koupě dojde ihned po podpisu této smlouvy.

V.
Tato smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu a je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této kupní smlouvy svými podpisy. Zároveň prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato smlouva nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


V Praze dne 8. 6. 2001

 


prodávající kupujícíNový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!