Investiční činnost podniku

Kategorie: Biologie (celkem: 484 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 27. července 2006
  • Zobrazeno: 2974×

Příbuzná témataInvestiční činnost podniku

Investování = vkládání peněz do nákupu investic
Investice = věci nebo práva, které nabývá podnik do svého vlastnictví
- potřebný majetek, který podnik musí mít k zajištění své hlavní
funkce
a) věcné – celkové Ná vynaložené na výstavbu, modernizaci, rekonstrukci nebo obnovu majetku, tj. pořízení zásob, budov, strojů atd.
b) finanční – dlouhodobé povahy
- mají obvykle jen doplňují charakter

 

Investiční majetek

-všechen majetek, který podniku slouží dlouhou dobu (déle než 1 rok), neopotřebovává se najednou, ale postupně a úměrně tomuto postupnému opotřebení přenáší svou hodnotu ve formě odpisů do Ná podniku

hodnota IM: HIM = vyšší než 40 000 Kč
NIM = vyšší než 60 000 Kč

Členění IM:
1.) HIM věcný majetek – nemovitý (vše, co je pevně spojeno se zemí)
- movitý (stroje, zařízení, zvířata, umělecká díla...)
- vše, co není určeno pro obchodování a další zhodnocení

technická zhodnocení – výdaje na dokončení stavby, rekonstrukce, moder-
nizace, zkrátka vše, co zvyšuje PC
DHIM – může mít PC menší než 40 000 Kč nebo dobu použitelnosti krat-
ší než 1 rok
příslušenství HIM –předměty, které tvoří s hlavní věcí jeden celek a jsou
součástí jeho ocenění a evidence
2.) NIM - všechny složky majetku, jehož ocenění je větší než 60 000 Kč (patenty,
licence, projekty práva, software...)
- DNIM se zařadí podle toho, jak rozhodne firma (zásoby nebo IM)
3.) Finanční investice
-investice peněžních prostředků a majetku, které jsou určené k dalšímu zho-
dnocení získání kapitálu v podobě dividend, úroků, Vý


Oceňování IM

- ceny by měly odpovídat ceně, za kterou jsme IM pořídili a v této ceně se bude také celou dobu životnosti evidovat

Rozlišujeme:
- pořizovací cenu (cena, za níž byl IM pořízen vč. ostatní Ná spojených s pořízením)
- vlastní (používají se v případě, kdy jsme si IM sami vyrobili vč. vynaložených Ná)
- cenu pořízení (PC bez ostatních Ná)
- reprodukční cenu (za ní byl IM pořízen v době, kdy se již účtuje)
- zůstatkovou cenu (PC – oprávky)

 

Výrobní kapacita

- musí být zvažováno před pořízením IM
= maximální množství výrobků, které podnik může vyrobit za optimálních podmínek na svém výrobním zařízení za jednotku času (většinou 1 rok)

vzorec:

VK = ČF x N x V

ČF – čistý časový fond
N – počet jednotek výrobního zařízení
V – kapacitní norma

Využití VK:
- vychází v %
plánovaná produkce
a) plánované = X 100
výrobní kapacita

 

skutečná produkce
b) skutečné = X 100
výrobní kapacita

 


skutečná produkce
c) % splnění plánu = X 100
plánovaná produkce

 

Směnnost

-její zvyšování je jedním z významných činitelů investičních úspor
hlavní směna = nejvíce pracovníků

celkový počet pracovníků, odpracovaných dnů, hodin
koeficient směnnosti =
počet pracovníků v hlavní směně

 


Pořízení IM

- pořizování HIM = investiční výstavba
způsoby:
- nákup (dodavatelsky)
- vlastní výrobou
- bezúplatným nabytím (darováním)
- přeřazením z osobního užívání do podnikání
- leasingem

Leasing:
-kromě vlastních základních prostředků mohou podniky používat cizí nebo své vlastní prostředky mohou pronajímat jiným podnikům

a) provozní – představuje krátkodobý pronájem, kdy si podnik vypůjčuje určité zařízení na určitou omezenou dobu, která je kratší než doba životnosti zařízení
b) finanční – vypůjčení základního prostředku na celou dobu jeho životnosti
přímý – sjedná-li podnik nájemní smlouvu s majitelem základního
prostředku
nepřímý – vstupuje-li mezi oba partnery zprostředkovatel, kterým je
leasingová společnost
- nájemce uzavírá smlouvu s leasingovou společností
- není možné vypovědět nájemní smlouvu jinak než dohodou
mezi oběma stranami

Odpisování IM

IM se v průběhu své životnosti postupně opotřebovává. Toto opotřebení může být:
- fyzické (mechanické opotřebení, únava materiálu, přírodní vlivy)
- morální (technický vývoj)
- ekonomické (hlavně efektivnost pro podnik)

Odpisy = úbytek hodnoty majetku vyjádřený v penězích
- způsob odpisování si může podnik stanovit sám
- odpisy se stanoví % z PC nebo podle očekávané doby používání a sice podle předem daných tabulek, které jsou dány zákonem o DzP
- počítají se ze vstupní ceny, neodepisují se pozemky
- způsob si stanoví každý podnik sám, sestaví si odpisový plán a ten musí dodržovat po celou dobu odepisování

Oprávky = souhrn odpisů
Zůstatková cena = PC - oprávky

2 způsoby:
1) účetní odpisy – podnik si o nich rozhoduje sám a rozhoduje o výši odpisové základny, době odepisování, metodě odepisování (měsíčně)

2) daňové odpisy – jsou povinné, v zákoně o DzP (ročně)

- účelem odepisování jsou Ná spojené s používáním majetku


Účetní odpisy
- vychází z doby upotřebitelnosti IM
celkového výkonu IM

-DN i HIM můžeme odepsat jednorázově při vydání do spotřeby

100
odpisová sazba = X 100
doba spotřebitelnosti


Zvýšená vstupní cena
-cena zvýšená o technické zhodnocení provedené vlastníkem (rekonstrukce, přístavby...)
-počítáme-li odpisy ze vstupní ceny:

vstupní cena
roční odpisy = X odpisová sazba
100


Daňové odpisy:

-odpisování se uskutečňuje nejvýše do vstupní ceny
-IM je rozdělen podle předpokládané doby odpisování do 5 skupin (uvedených v zákone o DzP)

Odpisová skupina Doba odpisování Příklady (položky)
1 4 roky Autobusy, jízdní kola, software, TV kamery..
2 6 let Koně, jeřáby, trakto-ry, letadla, licence...
3 12 let Výtahy, lodě, tramva-je, metra, patenty...
4 20 let Domy, budovy ze dře-va a plastů, bazény...
5 30 let Betonové mosty, cesty, koupaliště...


Metody odpisová DO:
- podnikatel si může vybrat metodu odpisování, ale nelze i pak změnit

1) rovnoměrné (lineární)
- jednotlivým odpisovým skupinám jsou přiřazeny odpisové sazby
- pro 1. rok odpisování je stanovena sazba odpovídající zhruba 1/2 sazby uplatňované v dalších letech
- uvažuje se tedy jako by byl IM pořízen v 1/2 běžného roku

2) zrychlené (degresivní)
- zrychlené odepisování znamená v prvním roce vyšší odpisy vyšší Ná nižší zisk pro podnikatele nižší DzP

Reprodukce IM

a) údržba a opravy – běžné, střední a generální opravy
b) pořizování nového IM = investiční výstavba
- investoři (provádějí a financují výstavbu)
- projektanti (projekty, rozpočet)
- dodavatelé (uskutečňují výstavbu)

Zdroj financí: a) cizí (úvěry, obligace, leasing)
b) vlastní (peníze vkládané do podnikání, odpisy, nerozdělený zisk, vydané
akcie)

Reprodukce:
- prostá (opravy a údržba 1 stroje)
- zúžená (obnova v menším rozsahu – dobrovolná, nedobrovolná)
- rozšířená (obnova ve větším rozsahu – 2 stroje)

Opotřebení:
- opotřebováním IM jeho cena postupně přechází do ceny výrobků a služeb
fyzické (výrobní činností nebo přírodními vlivy
morální ( dokonalejší IM vlivem technického rozvoje a vlivem růstu produktivity)

Evidence IM

- zápis o převzetí stroje, zařízení a dopravních prostředků vyhotovujeme při převzetí IM od dodavatele
- na základě zápisu vyhotovujeme inventární kartu , na níž zpravidla z druhé strany je vedena evidence odpisů
- základní jednotkou evidence je inventární předmět, který je při pořízení označen inventárním číslem
- v zápisu o převzetí budovy nebo stavby musí být uveden název, inventární číslo, technický popis, údaje o převzetí všech stavebních dokumentů a PC
- je vedena evidence odpisů


Vyřazení IM
Způsoby:
- prodejem
- likvidací
- bezúplatným převodem
- v důsledku škody nebo manka
- přeřazením z podnikání do osobního vlastnictvíNový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!