Investiční činnost podniku

Kategorie: Ekonomie (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 16. ledna 2007
  • Zobrazeno: 10770×

Příbuzná témataInvestiční činnost podniku

K zajištění hlavní činnosti (výroby výrobků, poskytování služeb) musí být podnik vybaven potřebným majetkem. Rozdělujeme ho na oběžný a investiční majetek. Množství majetku a jeho struktura jsou závislé na povaze a rozsahu hlavní činnosti podniku.
INVESTICE – jsou věci a práva nabývaná do vlastnictví podniku až do okamžiku jejich uvedení do užívání. Dělí se na:
Věcné investice – vložení peněžních prostředků do nákupu nového majetku popř. na zhodnocení majetku stávajícího. (zásoba, budovy, stroje, nástroje, případně prodávdět technické zhodnocení majetku, který už má, rekonstrukce, modernizace – stavební úravy)
Finanční investice – vložení dočasně volných poněžních prostředků do nákupu cenných papírů, pozemků, které podnik nepotřebuje ke své činnosti, ale které mu přinesou v budoucnu finanční výnosy. (CP, budovy, pozemky, umělecké předměty a předměty z drahých kovů.)

Rozdíl mezi výrobním a obchodním podnikem X (= oproti) podnikům a institucím, které posyktují finanční služby = je v e struktuře investic.

INVESTÍČNÍ ČINNOST – vložení peněz do nákupu investičního majetku
INVESTIČNÍ VÝSTAVBA – je pořízení nového nebo opotřebovaného HIM a jeho technické zhodnocení (rekonstrukce a modernizace)
IM může být pořízen koupí, vlastní činností nebo darováním.
Od okamžiku uvedení do užívání se investice stávají : - HIM = hmotným investičním majetkem
- NIM = nehotným investičním majetkem

ČLENĚNÍ INVESTIČNÍHO MAJETKU
- je to majetek dlouhodobé povahy

A. Hmotný investiční majetek:
1.) odpisovaný: - majetek, který setrvává v podniku delší dobu, během této doby nemění svou hnotnou povadu, ale ztrácí svou hodnotu - odepisuje se
· nemovitosi (budovy, haly, stavby), bez ohledu na pořizovací cenu
· samostatné movité věci a soubory movitých věcí – jejichž je vyšší než Kč 40 000,-- a doba použitelnosti delší než 1 rok
· pěstileské celky trvalých porostů
· základní stádo a tažná zvířata
· drobný hmotný investiční majetek – movité věci s PC vyšší než Kč 40 000,-- a dobou použitelnosti kratší než 1 rok
2.) odpisovaný - majetek, který svou hodnotu neztrácí,ale naopak se časem jeho hodnota může zvyšovat
· sbírky a přeměty z drahých kovů
· pozemky
TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ HIM - zahrnujeme do výdajů na investice, podnik ho provádá v průběhu používání HIM, - nástavba, přístavba, stavební úpravy budova a staveb, rekonstrukce – zásahy do majetku, které mají za následek změnu účelu nebo technických parametrů, modernizace

PŘÍSLUŠENSTVÍ – je součástí jednotlivých složek HIN
- předměty, které tvoří s hlavní věcí jeden majetkový celek a jsou součástí její ceny. Musí být jmenovitě uvedeny v evidenci příslušné položky HIM – na inventární kartě
- při rozhodování o tom, co je příslušenstvím, je rozhodující:
· právní předpis, · technická norma výrobce
· projekt · smlouvva
- může být součástí hlavní věci nebo je přiřazeno dodatečně

B. Nehmotný investiční majetek – tvoří služku IM, který nemá hmotnou povadu, umožňuje provádět výkony podniku nebo je zvyšovat, dlouhodobé povady – doba používání je delší než 1 rok
1.) zřizovací výdaje – souhrn všech výdajů spojených se zřízením (založením) nové firmy – soudní a notářské poplatky – poplatek za vydání živnostenského listu, za sepsání společenské smlouvy, za provedení zápisu do Obchodního rejstříku, zhotovení razítka, náklady na pracovní cesty, mzdy, energie, nájemné, zprostředkovatelské odměnyaj.
- nejsou to ale výdaje na investiční majetek
- vyšší než Kč 20 000,--
2.) Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti – receptury, projekty, technologické postupy s pořizovací cenou vyšší než Kč 60 000,-- a dobou použitelnosti delší než 1 rok
3.) Software – programy – nehmotné vybavení PC, s pořizovací cenou vyšší než Kč 60 000,-- a dobou použitelnosti delší než 1 rok
4.) Ocenitelná práva – licence – povolení k použití, patenty, know how, autorská práva – copyright – vydavatelská práva; s pořizovací cenou vyšší než Kč 60 000,-- a dobou použitelnosti delší než 1 rok
5.) Drobný nehmotný investiční majetek – s oceněním nad Kč 60 000,-- a dobou použitelnosti kratší než 1 rok
6.) GOODWILL – „dobrá pověst“ – hodnota, která vyjadřuje postavení podniku ve vztahu ke konkurenčním firmám.

C. Finanční investice – finančí majetek dlouhodobé povahy, který podnik pořizuje pro získání výnosů v budoucnosti, ne pro přímé používání pro svou hospodářskou činnost
- podnik je má v držení dobu delší než 1 rok
- nakupuje je za účelem uložení volných peněžních prostředků – a tím uskutečňuje finanční investice
- přináší podniku finančí výnosy v podobě dividend (akcie), úroků (dluhopisy a půjčky) a podílů na zisku (podílové listy)
1.) Dlouhodobé cenné papíry – akcie a obligace = dluhopisy, směnky – dlouhodobé povahy tj. jejich doba splatnosti je delší než 1 rok
2.) Termínované vklady – jsou to vklady, které podnik uloží na určitý čas a během této doby nemůže s penězi disponovat
3.) půjčky poskytnuté jiným podnikům – s dobou splatnosti delší než 1 rok
4.) nemovitosti, umělecká díla, sbírky, předměty z drahých kovů, které podnik pořizuje za účelem obchodování s nimi a zároveň uložení volných peněžních prostřeků

POŘÍZENÍ IM
1) nákupem
2) darováním
3) převodem z osobního užívání do podnikání
4) vlastní činností
5) pronájmem – leasing

1.) nákupem – vztahy mezi oběmy partnery se řídí obecným zákonem – Občanský zákoník („Lex generalis“). Specifická ustanovení, která občasný zákoník neupravuje, ustanoví Obchodní zákoník („Lex specialis“) Smluvní strany sepíší KUPNÍ SMLOUVU – u dodávky strojů, zařízení, dopravních prostředků inventáře a pozemků nebo SMLOUVU O DÍLO – u budování nových staveb, budov, zajištění technického zhodnocení majetku.
kupní smlouva, má tyto náležitosti:
1. předmět dodávky (množství, druh, kvalita, jakost)
2. cena (za jednotku i celková)
3. lhůta dodání
4. způsob dodání
5. způsob placení
Povinnosti dodavatele: dodat smluvený NHIM včas a řádně, vyfakturovat dodaný NHIM
Odběratele: převzít NHIM a zaplatit podle ujednání ve smlouvě
Nedostatky při plnění smluv se řeší při reklamačním řízení.
Dodavatel oznamuje splnění smlouvy FAKTUROU, kterou je podnik (odběratel) povinnen zaplatit.
FAKTURA = účetní doklad, listina, ve které dodavatel vyjadřuje svůj peněžní nárok vůči odběrateli za dodané zboží nebo poskytnuté služby
Náležitosti: a) dodavatel a odběratel (OJ, sídlo, jméno, adresa, IČO, DIČ, číslo účtu + kód banky, bankovní spojení)
b) číslo faktury (variabilní symbol)
c) způsob dopravy a místo určení
d) platební podmínky (s DPH nebo bez)
- den splatnosti
- den odeslání faktury
- den zdanitelného plnění
e) označení dodávky
- jednotka, množství a množství
- cena za jednotku
- částka
- DPH
f) razítko a podpis, toho kdo fa vystavil

5.) leasing – pronájem
J Provozní leasing – krátkodobý pronájem majetku nebo části majetku (strojů, budov, výrobků, dlouhodobé spotřeby) na určitou dobu a za sjednané nájemné. Doba musí být kratší než doba životnosti zařízení.
J Finanční leasing – pronájem zařízení na učitou stanovenou dobu – na dobu použitelnosti majetku
- v průběhu této doby není možné vypovědět nájemní smlouvu jinak než po vzájemné dohodě obou
stran
J Prodej a zpětný pronájem – sale and lease back – leasingová společnost odkoupí od podniku nové nebo částečně použité zařízení, které mu zpětně pronajme. Po uhrazení splátek (nájemného) a zůstatkové hodnoty přechází majetek zpět do vlastnictví podniku.

L Přímý leasing – je, když podnik sjedná nájemní smlouvu s majitelem prostředku
Postup:
= nabídka leasingu – obsah – podmínky:
- předmět leasingu – pouze movité věci od Kč 300 000,--
- doba nájmu – od 2 – 4 let
- záloha – akontace – platba předem
- leasingový faktor – miefaktor
- zajištění návratnosti – bankovní garance
- kopie výpisu z obchodního rejstříku
= na základě nabídky se uzavírá leasingová smlouva mezi nájemcem a pronajímatelem
= nájemce platí pronajímateli nájem
= další postup podle druhu leasingu např. odkoupení, bezplatný převod

L Nepřímý leasing – je, když mezi dva partnery vstoupí zprostředkovatel, kterým je leasingová společnost
Leasingová smlouva – je smlouva, kterou uzavírá nájemce s leasingovou společností
Leasingová spol. vyhledá vhodného vlastníka prostředku a tento prostředek od něj odkoupí. Předtím zpravidla uzavírá dohodu s bankou o úvěrování. Mezi leasingovou spol. a nájemcem je stejný vztah jako nájemcem a pronajímatelem při přímém leasingu.
Postup:
= nájemce uzavírá s dodavatelem dodavatelskou smlouvu a současně si volí pronajímatele
= pronajímatel (=leas. spol.) je investorem – tj. kupuje zboží od dodavatele a uzavírá s ním kupní smlouvu. Ihned po dodávce svěřuje zboží nájemci k plnému využívání. Po právní stránce zůstává majitelem (na základě smlouvy) leasingová společnost (pronájemce)
= nájemce plně užívá dodané zařízení a v pravidelných intervalech splácí sjednané nájemné pronajímateli.
= po dobu nájmu zahrnuje pronajímatel dané zařízení do své bilance a provádí předepsaným způsobem odpisy. Délka nájmu bývá stanovena v závislosti na předepsané období uživatelnosti daného zařízení
= přechod vlastnictví se uskutečňuje za symlobickou – zůstatkovou hodnotu

Hlavní rysy leasingu:
1.) Nájemce je povinnen nejdříve zaplatit zálohu – leasingová společnost si ověřuje BONITU (finanční situraci) zákazníka podle účetních výkazů (rozvaha, výkaz ziská a ztrát) a daňového přiznání zákazníka. Leasingová spol. si tak zajišťuje návratnost vložených prostředků. Poskytne-li banka nájemci bankvoní záruku na najímaný předmět, není nutné skládat zálohu.
2. Hodnota nájmu - roční nájemné zahrnuje náklady na pojištění objektu (podle smlouvy) leasingu, jeho opravy, údržbu, odpisy (pronajímatel), režijní náklady a zisk leasingové společnosti.

pořizovací cena x leasingový faktur (=koeficient navýšení)
výpočet: -------------------------------------------------------------------
100

Leasingový faktor – jeho výše závisí na době nájmu a obchodním zisku
- vychází z úrokové sazby podle doby leasingu a z marže leasingové splečnosti
- je hodnota jedné splátky včetně úroků vyjádřená v %
- vychází se z:
§ počáteční hodnoty předmětu leasingu
§ zůstatkové hodnoty ------ // --------
§ počtu splátek – výše může být stejná, ale i klesající
§ hodnoty refinancování – náklady leas. společnosti provize banky – pokud byl poskytnut úvěr
3.) Začátek leasingového období – podpisem protokolu o předání vstupuje leas. smlouva v platnost. Od data podpisu protokolu se určuje termín první a dalších splátek. Je vypracován splátkový plán – v jakém období a výši se splácí.
4.) Ukončení nájmu – po zaplacení poslední splátky je zboží převáděno do vlastnictví nájemce
5.) po celou dobu pronájmu je majetek ve vlastnictví pronajímatele, který jej také odepisuje. Není tedy součástí majetku nájemce.
Výhody leasingu jsou dány:
§ možností získat hmotný IM ihned bez potřebného kapitálu
§ možností rychlého odepsání hodnoty HIM
§ nižší zdanění


OCEˇNOVÁNÍ INVESTIČNÍHO MAJETKU
- podle zákona o účetnictví se IM oceňuje tzv. vstupní cenou, za kterou se považuje:

Cena Způsob pořízení Složky vstupní ceny
Pořizovací cena HIM a NIM pořízený nákupem cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady
Vlastní náklady HIM a NiM pořízený vlastní výrobou přímé náklady + výrobní režie (=nepřímé náklady)
Reprodukční pořizovací cena - IM získaný darem- nabytý bezúplatně při fin. leasingu- zjištěný jako přebytek při inventarizaci- NIM vytvořený vlastní činností pokud je RPC nižší nez vlastní náklady cena, za kterou by byl pořízen IM v době, kdy se o něm účtujecena stanovená soudním rozhodnutím, znalcem nebo zvláštním předpisem
Cena pořízení FI pořízené nákupem cena pořízení bez vedlejších pořizovacích nákladů

ODPISOVÁNÍ MAJETKU

- majetek nemění svou fyzickou podobu, ztrácí svou hodnotu, VÝJIMKU tvoří pozemky, umělecká díla – tedy majetek odepisovaný – jehož hodnota se může postupem času zvyšovat.
- Úbytek hodnoty majetku je způsoben:
a.) opotřebením majetku – projevuje se u HIM a některých složek NIM – software, technologické postupy, jsou dva druhy opotřebení majetku:
= FYZICKÉ OPOTŘEBENÍ – znamená úbytek užitných vlastností IM, které je způsobeno používáním IM ve výrobě, obchodě či službách a vlivem prostředí. Snižuje se jeho výkonnost a spolehlivost – přístroje a dopravní prostředky
= MORÁLNÍ OPOTŘEBENÍ – zastarává v důsledku technického rozvoje, který způsobuje to, že se vyrábějí nové prostředky výkonnější a levnější
b.) postupem času – ubývá možnosti využít některé složky NIM – patenků, licencí, vydavatelských práv

ODEPISOVÁNÍ – se provádí proto, abychom mohli vyjádřit úbytek hodnoty majetku v penězích
ODPIS – je hodnotovým vyjádřením opotřebení majetku nebo úbytku možnosti používání NHIM
OPRÁVKY – souhr odpisů za dobu užívání – odepisování
ZŮSTATKOVÁ CENA = pořizovací cena – oprávky

Odpisy NHIM plní dvě funkce:
A.) převášejí postupně hodnotu majetku do nákladů – pro podnik náklady
B.) zabezpečují tvorbu zdrojů na pořízení nového IM

Podnik provádí odpisování:
A.) podle zákona o dani z příjmů – daňové odpisy, povinné odpisování
B.) podnik může provádět účetní odpisy, které vycházejí z rozhodnutí podniku
- podle odpisové politiky podniku

A.) Odpisování podle zákona o DZP – může se pro ně rozhodnout, a potom se musí výlučně řídit platnými daňovými zákony – ustanovením Zákona o dani z příjmu = DZP – fyz. a právnických osob
Tento zákon určuje roztřídění HIM a HIM do pěti odpisových skupin a dobu odpisování – od 4 do 30let
1.) rovnoměrné odpisování
PC x odpisová sazba v %
----------------------------
100

2.) zrychlené odpisování
první rok PC další roky 2 x ( PC – oprávky )
-------------- -----------------------------------------
koeficient koeficient - počet let, po které
bylo odepsáno

Každý podnik oblivňuje odpisy výši svých nákladů, a proto musí zvážit metodu, kterou pro odpisování použije.
Daňové odpisy se zahrnují do daňového základu, který je zdaněn daní z příjmů.
Vyjadřuje jenom průměrné opotřebení NHIM.
NHIM se odepisuje jenom do výše své VSTUPNÍ CENY
Odpisy se zaokrouhlují vzestupně na celé koruny nahoru !!!
Drobný HNIM může být odepsán postupně i jednorázově


Odpisová Doba Rovnoměrné odpisy Zrychlené odpisy
skupina odpisování roční odpisová sazba % koeficient
1. rok další roky pro zvýšenou VC 1. rok další roky pro zvýšenou VC
12345 46122030 14,2 28,6 25,00 8,5 18,3 16,7 4,3 8,7 8,4 2,15 5,15 5,0 1,14 3,4 3,4 4 5 4 6 7 6 12 13 12 20 21 20 30 31 30


Odpisová Doba
skupina odpisování Příkad zatřídění IM
1 4 roky počítač, auta, autobusy, software, nástroje, nářadí, kancelářské stroje
2 8 let stroje, přístroje, zařízení, nábytek, licence, trolejbusy, hud. nástroje
3 15 let konstrukce, zásobníky, klimatizace, patenty, lokomotiva, trezor, výtah
4 30 let stožáry, prům. komíny, domy a budovy ze dřeva a plastu, věže, bazény
5 45 let domy, zděné budovy, ostatní stavební díla, silnice, mosty, studny, dálnice

Porovnání zrychleného a rovnoměrného způsobu odpisování: (podle zákona o daních z příjmů)
ROVNOMĚRNÉ - během celé doby používání majetku zahrnujeme stejnou částku odpisů do nákladů s výjimkou prvého roku. Ve všech letech se vychází ze vstupní (= pořizovací) ceny a dále používáme odpisovou sazbu v %
ZRYCHLENÉ – metoda zmenšujícího se základu. Od 2. roku odpisování se odpis vypočítává ze zůstatkové ceny majetku. Při výpočtu se používá koeficient, který je nižší v prvním roce odepisování.
VÝHODY – rovnoměrné odpisování – je jednoduché
- zrychlené odpisování – odráží ekonomickou skutečnost, že nový majetek je více aintenzivněji využíván na začátku své životnosti než v posledních letech. V pozdějších letech narůstají náklady na údržbu a opravy.
Zisk před zdaněním = V - N
Zrychlené odpisování – odpisy od 2. roku jsou nižší z toho plyne, že je nižší daňový základ, ale v této době je vyšší daňová sazba – tím se to vyváží.

B.) Účetní odpisy – podle vnitřní účetní směrnice
- účetní jednotka sama stanoví způsob odpisování, dobu odpisování i odpisové sazby pro každou složku NHIM ve svém odpisovém plánu.
(NIM musí být odepsán do 5-ti let dle zákona o učetnictví)
- respektují konkrétní podmínky podnikání účetní jednotky, takže věrně vyjadřují opotřebení NHIM

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ – TZ – jestliže se do HIM v průběhu 1 kalendářního roku investuje jako vylepšení užitných vlastností více než Kč 20 000,-- (celkem je možno i vícekrát provést zlepšení v průběhu roku) hovoříme o TZ – př. nákup žaluzií do oken, nezávislé topení nad Kč 20 000,--.
- zvyšuje PC u rovnoměrného odpisování nebo ZC u zrychleného odpisování
- pokud to jde, je lépe počkat na další vypelšení do dalšího (druhého) roku, potom totiž lez jednorázově zahrnovat do provozních nákladů.

REPRODUKCE
Aby PPS byly v dobrém tech. stavu a mohly dosahovat co nejvyšších výkonů stanovených kapac. normou - musí o ně podnik během používání pečovat.

Reprodukcí (obnovou) HIM rozumíme:
- údržbu a opravy
- pořizování nového majetku

Údržba –zajišťuje udžení majetku v provozuschopném stavu. Zahrnuje běžné činnosti, jako jsou u strojů pravidelné čištění, utahování uvolněných částí, mazání, seřizování. U budov patří do této činnosti úklid.

Opravy –odstranění závad a poruch výměnou potřebných částí. Představují práce různého rozsahu, při nichž se odstraňují následky vyzického opotřebení. Podle rozsahu prací rozlišujeme opravy:
§ běžné (výměna součástek, které se více namáhají)
§ generální (demontáž prostředků, výměna celých skupin součástí nebo celých dílů.)
Generálné opravvy vyžadují vynaložení velkých nákladů, podnik proto musí vždy pečlivě zvážit, zda se mu vyplatí generální oprava, nebo zda má raději pořídit nový prostředek.
§ preventivní – díky jejich plánování a provádění lez předcházet poruchám v činnosti zařízení a velkým nákladům na opravy.

Pořizování IM se v praxi označuje pojmem INVESTIČNÍ VÝSTAVBA – jejími účastníky obvykle jsou:
= INVESTOR – podnik, pro který se investiční výstavba provádí a který ji financuje
= PROJEKTANT – který vypracovává projekt včetně rozpočtu
= DODAVATEL – který uskutečňuje výstavbu
Investiční výstavba musí být zabezpečena po stránce – technické, organizační, ekonomické.
Všechny potřebné informace jsou zpracovány v dokumentaci stavby, která u rozsáhlejších staveb zahranuje:
1.) investiční záměr – který provádí investor – tem musí předložit hrýbý nástin – po technické stránce + přebližná částka + přibližný čas
2.) přípravnou a projektovou dokumentace – přípravný projekt - provádí ho projektant, u větší stavby se vyhlašuje např. zakázkové řízení
3.) prováděcí projekt – zpracuje ho dodavatel podle KOLAUDACE – schvalování – stavební dělník

Zdroje financování:
1. vlastní kapitál – vlastní zdroje , jmění
= peníze vložené do podnikání – ZJ
= nerozdělený zisk – po zdanění
= odpisy
= vydané akcie – naší společností
2. cizí kapitál – cizí zdroje, jmění
= úvěr – bankovní – poskytuje ho banka – zákazník musí ručit nemovitostí
- dodavatelský – obchodní – poskytuje ho dodavatel ve zboží
= leasing
= prodej obligací
VÝROBNÍ KAPACITA
Výrobní kapacita – je maximální množství výrobků, které může být vyrobeno za optimálních podmínek – podle vstupu – dobrý stav zařízení, pravoníci, dobrá organizace práce na učitém stroji za určité období.
- plánovaná
- skutečná
KN – kapacitní norma
= množství – KNM – znamená – kolik výrobků má být vyrobeno za určitou časovou jednotku na danném zařízení v hodinách

VK = kapacitní norma množství x VČF

výkon stroje za 1 hodinu využitelný časový fond

= času – KNČ – znamená – za jak dloho se vyrobí jeden výrobek

VČF 1
VK = ------------ KNČ = ----------
KNČ KNM
Výkonové normy se týkají pracovníků !!!!!!!!!

VČF = využielný časový fond

KF = 365 dní
- dny pracovního klidu (průměrně 110 dní)
----------------------------------------------
nominální fond 255 dní
- (celozávodní) dovolená 10 dní
----------------------------------------------
fond ve dnech 245 dní = na hodiny podle počtu směn
fond v hodinách x 16 h 1 směna ………………8,5 hodin
---------------------------------------------- 2 směna ……………. 16 hodin
3 920 h 3 smněna ……………24 hodin
- prostoje (oprava a údržba) - 100 h
----------------------------------------------
VČF 3 820 h
VVK – využití výrobní kapacity – kolik by se mělo vyrobit a kolik se skutečně vyrobilo

skutečně vyrobeno
VVK = ------------------------- x 100
VK


PLÁNOVÁNÍ

Celkový přehled o HIM poskytuje:
1.) plán HIM, který má formu bilance
2.) přehled o skutečném vývoji HIM v podniku

Reprodukce HIM – obnova:
1.) prostá – obnova v původním rozsahu
2.) zúžená – obnova v menším rozsahu
3.) rozšířená – obnova ve větším rozsahu - extenzivní – více strojů
- intenzivní – méně strojů ale větší výkon
Bilance HIM – v milionech Kč

HIM0 - k 1. 1. 85

přírůstky majetku za rok
(okamžitý – intervalový) 15
- investice (I)
- ostatní přírůstky (OP)
vyřazený majetek (L – likvidace) - 4
----------------------------------------------
HIM1 - stav ke konci roku 31. 12. 96


Bilanční rovnice HIM0 + I + OP - L = HIM1


1.) Stupeň reprodukce – jde o to, jestli bude rozšířená, prostá, zúžená
- porovnáváme počáteční a konečný stav

HIM1 - jestliže je koeficient větší než 1 – jde o rozšiřování HIM
--------
HIM0


2.) Koeficient obnovení HIM I (přírůstek)
------------------
HIM1 (KS)

3.) Koeficient vyřazení HIM
L (úbytek)
-------------------
HIM0 (PS)


4.) Koeficient opotřebení

na začátku roku oprávka na začátku roku
-----------------------------
HIM0

na konci roku oprávky na konci roku
------------------------
HIM1


Při prosté reprodukci HIM je hodnota ukazatele kolem 50 %.
§ Roste-li ukazatel pak bude probíhat zúžená reprodukce
§ Klesá-li ukazatel pak bude probíhat rozšířená reprodukce

5.) Koeficient upotřebitelnosti
1 – koeficient opotřebení

- ukazatel charakterizuje, na kolik % má podnik použizelný svůj HIM.
§ čím více se hodnota ukazatele blíží 1 = tím je podnik mladší
§ čím více hodnota ukazatele klesá = tím by podnik měl věnovat větší pozornost reprodukci svého HIM

EVIDENCE

Základní jednotkou je INVENTÁRNÍ PŘEDMĚT – je to jednotlivý předmět souboru předmětů nebo kombinovaný technologický a stavební celek, který má určitou provozně technickou funkci.

Je trvale označen INVENTÁRNÍM ČÍSLEM při pořízení.
Stejné číslo je uvedeno v ZÁPISU O PŘEVZETÍ, podle kterého je předmět předán do používání, a na INVENTÁRNÍ KARTĚ (HIM a NIM), která slouží k evidenci v průběhu používání.
- inventární karta je základem evidence – lícní strana obsahuje technické údaje o HIM a rubová strana – evicence odpisů.

Při vyřazení je potřeba vyhotovit ZÁPIS O VYŘAZENÍ MAJETKU.
- rozhodne o tom likvidační komise – udělá o tom zápis a vyhotoví zápis o vyřazení
- zničí se inventární kartaNový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!