Humanismus v české literatuře a jeho vyvrcholení v díle J.A.Komenského

Kategorie: Literatura (celkem: 308 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 27. července 2006
  • Zobrazeno: 5084×

Příbuzná témataHumanismus v české literatuře a jeho vyvrcholení v díle J.A.Komenského

(70.léta 15.stol. - pol.17.stol.)
Náboženství => neklade se důraz na člověka, ani individualitu. To má
vliv i na Karlovu universitu, která je konzervativní a brání se jiným
vlivům z venčí. Proto lidé studují v cizině. Literatura Studentů
Karlovy university je spoutaná a bez rozletu.
U nás se neobjevuje Renesance jako taková, jen vliv humanismu. Píše se
hlavně vzdělávací a nauková literatura. Ustupuje se od verše a směřuje
se spíše k naukové próze. I přesto se zde objevují i renesanční prvky:
Hynek z Poděbrad, syn krále Jiřího, psal milostnou poezii. V jeho
díle je radost z pozemského života => vliv renesance.
tzv.Knížky lidového čtení - úprava cizích, nebo starších českých
předloh (Ezop, Alexandr Veliký). Objevuje se zde vypravování o
Janu Palečkovi.
=> lidé se baví.
LIT.ZA VLÁDY JAGELONCŮ: 1471 - smrt Jiřího => hl.slovo má šlechta
Literatura mezinárodní: psaná latinsky. Měli možnost poznat díla
cizích humanistů.
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic - měl ohlas i v Evropě. Studoval v
Itálii => kritický vztah k událostem ve své zemi.
"Satira k sv.Václavovi"
Jan z Rabštejna - církevní hodnostář, hájil krále Jiřího
"Dialogus" - dopis it.právníkovi o fiktivním rozhovoru se 3mi šlech-
tici různých pol.názorů. Hájí zájmy státu, hledá cestu ve smíru.
Jan Campanus Vodňanský - "Cechias" - veršované dějiny Čech
traktáty: "O lži", "O lakotě"
Literatura národní: psaná česky
Viktorin Kornel ze Všehrd - nespokojil se s pasivním přijímáním
cizího humanismu, proto se snažil sladit jeho podněty s potřebami
českého národu.
Překlady: "Knihy o napravení padlého" od Jana Zlatoústého
V předmluvě vzdal hold českému jazyku.
Právnická lit.: "Knihy devatery o právech, soudech a deskách země
české" - koncipováno jako proslov. Použ.přísloví.
LIT.ZA VLÁDY HABSBURKŮ: 1526 - na trůn Habsburkové, kteří se opírají
nejen o vysokou šlechtu, ale i o církev.
Exist.Jednota bratrská - Evangelíci a z ciziny přichází Lutheriánství.
Habsburkové usilovali o rekatolizaci, proto panovník pozval v r.1556
Jezuity. Objevuje se také snaha usměrňování lit.:
a) násilím
b) podporou katolické lit.
c) podporou lit.která vyhovovala pol.vysoké šlechty.
A) Doba Blahoslavova: (1530 - 1550)
Důraz na dějepisectví:
Václav Hájek z Libočan - "Kronika Česká" - velmi podporovaná, psaná
poutavou formou => čtivá, i v cizích zemích, ale řada historických
nepřesností.
Jan Blahoslav - studoval v cizině a po návratu do Čech byl vysvěcen
na kněze. Biskup Jednoty bratrské.
a) Oblast náboženská: Překlad Nového zákona => podnět pro skup.autorů
a ta přeložila později celou Bibli => "Bible
Kralická". Její jazyk ovlivnil jazyk český,
na Slovensku se mluv. bibličtinou do 19.stol.
b) Oblast hudební: 1.teoretický spis o hudbě v češtině - "Musica"
: podílel se na vydání kancionálu (= zpěvník) jedno-
ty bratrské - "Šamotulský kancionál"
c) Oblast jazyková: "Gramatika česká" - snaha vytvořit správný jazyk
(jazykovou normu). Jako 1.bere v úvahu nářečí =>
1.český dialektolog.
"Filipika proti misomusům" (= plamenná řeč proti nepřátelům umění)
B) Doba Veleslavínova: (1550 - 1620)
Zlatý věk českého písemnictví - * nejvíce lit., kdy se klade důraz na
kvalitu č.jazyka.
Daniel Adam z Veleslavína - tiskař a nakladatel
po smrti tchána Jiřího Melantricha z Aventina převzal tiskárnu a spi-
sy, které vydával upravoval do Veleslavínské češtiny.
vydával i různé slovníky.
"Historický kalendář", "Kroniky dvě o založení země české"
"Polotia historica"
".. Důvod, proč je č.jazyk nevážen, je ten, že máme cizího panovníka
a všude okolo nás je cizina..."
Rozvíjí se cestopisná lit. - Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
diplomat, hudebník, literát
popraven r.1621
- Václav Vratislav z Mitrovic - "Příhody"
člen poselstva cís.Rudolfa do Cařihradu
Slovenská tvorba:
Ján Jesenius - popraven při stavovském povstání. Fil.a lékař => dílo
"Anatomia"
Vavřinec Benedikt z Nedožier - poprvé použil časomíru
autor české gramatiky, správce škol, filolog
Pavel Kyrmezer - hry s bibl.náměty, obraz soudobého měšťan. prostředí.
"Komedie o vdově" - zobrazuje měšťanstvo

Jan Ámos Komenský (1592 - 1670 v Naardenu)
dosahuje světového významu
velmi brzy osiřel; studie na bratrské škole v Přerově a pokračuje na
protestantských universitách v Herborn a Heidelbergu. Pak se vrací
zpět do Přerova, kde působí jako učitel. Vysvěcen na kněze.
1628 - odchází do Polského Lešna
1632 - se stává posledním biskupem jednoty bratrské
1656 - odchází do Holandska do Amsterodamu.
Encyklopedické vševědné práce: snaha vytvořit českou národní vědu -
navazuje na Veleslavína a Blahoslava.
"O poezii české" - návrat k českému básnictví, užívá časomíry
- přebásnění žalmů
"Poklad jazyka českého" - chtěl nahradit zastaralé slovníky a češtinu
postavit na úroveň latiny.
- shořel
Celé jeho dílo provází myšlenka pansofie (= vševěda). Je přesvědčen,
že je možné zlepšit lidstvo vzděláním => mír.
Výsledky veškerého svého vědění chtěl shrnout v 7-mi dílném díle.
Nedokončeno.
Učitel národů: řada pedagogických a didaktických děl.
a) Teoretické spisy: "Velká didaktika" ("Didactika magna")
"Informatorium školy mateřské"
rady matkám a chůvám jak vychovávat děti.
b) Praktické spisy: "Brána jazyků otevřena" - učebnice
návod jak se učit cizímu jazyku.
"Svět v obrazech" ("Orbis pictus")
jak se učit latině pomocí obrázků => 1.obrázková
učebnice na světě.
"Škola hrou" ("Schola ludus") - rozvoj smyslů
Nábožensko-filosofické spisy: "Labyrint světa a ráj srdce"
alegorické dílo
poutník prochází světem (zobrazen jako
středověké město). Provázen Všezvědem
Všudybudem (-lidská zvídavost) a
Mámením (-zvyk, bez vlast.uvažování
přebírat cizí názory). Dostává růžové
brýle, ale nasazuje si je tak, aby
viděl vše, tak jak je. Vidí podvody,
lži a je zklamán a znechucen => uzaví-
rá se v ráji svého srdce (samota, roz-
jímání).
Používá názorný a srozumitelný styl,
dokonalou formu, bohatý jazyk, složitá
souvětí => humanistická perioda (= sou-
stava vět ve dvoudílném souvětí, jehož
části se oddělují ":", nebo ";" =>
předvětí a závětí). Vliv latiny.
"Kšaft umírající matky jednoty bratrské"
závěť, ve které se matka loučí se svými
dětmi a odkazuje jim svůj duchovní
majetek. Promlouvá k své matce -
- církvi římské.
"... vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český ..."
=> J.A.K.je přesvědčen, že jednota bratrská dohrála svou úlohu a že
její zánik je předpokladem pro vznik novému pokroku.
"Listové do nebe" - 5 fiktivních dopisů chudých Kristovi
"Cesta světla" - mírové spisy
"Hlubina bezpečnosti" - fil.spisy
"Kancionál" - poezie
"Všeobecná porada o nápravě věcí lidských" - pansofické spisy
"Divadlo veškerenstva věcí" - pansofické spisyNový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!