Evidence výnosů ve finančním účetnictví

Kategorie: Ekonomie (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 16. ledna 2007
  • Zobrazeno: 4689×

Příbuzná témataEvidence výnosů ve finančním účetnictví

Evidence výnosů ve finančním účetnictví
Výnosy
- rozvahové pasivní,
- peněžní vyjádření našich výkonů.

Tržby
- částky vyúčtované za prodané výkony.

Příjmy
- přírustek hospodářských prostředků (pohledávka),
- časově nemusí souhlasit s obdobím, kdy byly výkony poskytnuty,
- zaplacení za naše výkony.

Zásady, které dodržujeme při evidenci N a V
1. Zásada objektivity (zásada věrného obrazu) – účetnictví musí zachycovat účetní případy v souladu se skutečností. Účetnictví musí být úplné, průkazné a správné.
2. Zásada nezávislosti účetních období – do příslušného účetního období zahrneme N a V, které s ním časově a věcně souvisí. N i V sledujeme od počátku roku narůstajícím způsobem až do konce účetního období (N a V nemají PS a zachycujeme je na ÚZZ). Z této zásady vyplívá nutnost časového rozlišení. Znamená to, že každý účetní případ účtujeme dnem uskutečnění účetního případu tzv. Akruální princip.
3. Zásada zákazu kompenzace nákladů a výnosů a pohledávek a závazků – např.: náhrady za manka a škody neúčtujeme jako snížení N, ale jako zvýšení mimořádných V.

Třídění výnosů v 6. účtové třídě v souladu se zjišťovanou strukturou HV
1. Provozní (60-65) – neobsahují pouze tržby, ale i tzv. doplňkové výnosy, odpovídající změně stavu zásob vlastní výroby, jakož i výnosy odpovídající aktivaci vlastních výkonů.

2. Finanční (66, 67) – základní složkou těchto V jsou V z CP a tržby z jejich prodeje, výnosové úroky a ziskové kurzové rozdíly.

Výnosy provozní i finanční řadíme do běžné činnosti (60-67).

3. Mimořádné (68) – mají stejný charakter jako mimořádné N. patří do nich V z odepsaných závazků, vyúčtované náhrady mank a škod…

Výnosy mimořádné zahrnujeme v hospodářském výsledku do mimořádné činnosti (68).

Vysvětlení obsahu jednotlivých účtových skupin 6. účtové třídy

PROVOZNÍ VÝNOSY
60 – Tržby za vlastní výkony a zboží
601 – Tržby za vlastní výrobky – účtujeme podle VFA 311/601.
602 – Tržby z prodeje služeb – účtujeme podle VFA 311/602.
604 – Tržby za zboží
61 – Změny stavu vnitropodnikových zásob
611 – Změna stavu nedokončené výroby
612 – Změna stavu polotovarů
613 – Změna stavu výrobků
614 – Změna stavu zvířat

Př.: účtujeme:
Způsob A evidence zásob vlastní výroby
VÚD přírustek NV, polotovarů, výrobků 12. 61.
VÚD úbytek NV, polotovarů, výrobků 61. 12.
VÚD přirozené úbytky NV, polotovarů, výrobků 61. 12.
VÚD přebytky zjištěné inventarizací !!!!!! 12. 61. !!!!!!

Způsob B evidence zásob vlastní výroby
VÚD přebytky zjištěné inventarizací koncem roku 12. 61.
VÚD převod PZ koncem roku 61. 12.
VÚD převod KZ koncem roku dle skladové evidence 12. 61.
VÚD přirozené úbytky v rámci norem 61. 12.

62 – Aktivace
621 – Aktivace materiálu a zboží
622 – aktivace vnitropodnikových služeb
623 – Aktivace NIM
624 – Aktivace HIM
- zahrnují pořízení vlastní činností jak investičního majetku, tak i oběžného majetku (materiálu a zboží) a služeb.

64 – Jiné provozní výnosy
- které nemají charakter pravidelně se opakujících položek.
641 – Tržby z prodeje N a HIM – podle VFA v prodejní ceně 311/641 a 311/343.
642 – Tržby z prodeje materiálu – účtujeme v prodejní ceně podle VFA 311/642 a 311/343.
644 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení – přijaté úroky z prodlení za pozdní úhradu Fa, zaúčtujeme 221/644.
648 – Jiné provozní výnosy

65 – Zúčtování rezerv a opravných položek provozních nákladů
652 – Zúčtování zákonných rezerv – daňový výnos
654 – Zúčtování ostatních rezerv – nedaňový výnos
655 – Zúčtování komplexních nákladů příštích období – aktivování zaúčtujeme 382/655.Účtujeme tak proto, abychom neovlivnily hospodářský výsledek běžného období.
658 – Zúčtování zákonných opravných položek – daňově výnos
659 – Zúčtování opravných položek – nedaňový, užívá se při zpětném zvýšení prodejní ceny materiálu v důsledku měnící se poptávky, opravná položka se zruší a zaúčtujeme 191/659.

FINANČNÍ VÝNOSY
66 – Finanční výnosy
661 – Tržby z prodeje CP a vkladů - podle VBÚ MD – 221 a na D – 661 – v prodejní ceně.
662 – Úroky – zaúčtujeme 221/662.
663 – Kurzové zisky - zaúčtujeme jako zvýšení hodnot ve valutové pokladně a na DÚ MD – 211/2,221/2 a na D – 663 – Kurzové zisky.
665 – Výnosy z finančních investic - účtujeme MD – 221 a na D – 665 – Výnosy z finančních investic.
Mohou být různé podle druhů FI:
a) akcie přinášejí podíl na zisku ve formě dividendy.
b) vklady přinášejí majitelům podíl na zisku.
c) podílové listy přinášejí podíl na zisku společnosti.
d) dluhopisy přinášejí úroky stejně jako termínované vklady.
666 – Výnosy z krátkodobého finančního majetku – např.: dividenda z akcií u KFM
668 – Ostatní finanční výnosy

67 – Zúčtování rezerv a opravných položek finančních výnosů
674 – Zúčtování rezerv – daňově neuznatelný výnos v plné výši. Čerpání rezervy představuje snížení zdroje, proto účtujeme MD – 454 – Rezervy na kurzové ztráty, zároveň změníme nepříznivé důsledky kurzové ztráty tím, že čerpání rezervy zahrneme do výnosů na D – 674 – Zúčtování rezerv.
679 – Zúčtování opravných položek


MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY
68 – Mimořádné výnosy
688 – Ostatní mimořádné výnosy – úhrady od pojišťovny, vyřazení v důsledku škody, havárie, přebytky v pokladně, na skladu materiálu…

Výnosy z hlediska výpočtu daně z příjmů
ad. papírNový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!