Evidence materiálu způsobem A a B

Kategorie: Ekonomie (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 16. ledna 2007
  • Zobrazeno: 9633×

Příbuzná témataEvidence materiálu způsobem A a B

Evidence materiálu způsobem A a B
Charakteristické rysy způsobu A a B u materiálu
Charakteristika způsobu B
- vůbec se nepoužívá účet 111 – Pořízení materiálu,
- účet 112 – Materiál na skladě – užíváme pouze k zaúčtování PS k 1. 1. A na konci roku k vyúčtování KS (podle skladní karty) a k vyúčtování úbytku PS.
- Fakturu za materiál účtujeme rovnou do N tj. na 501 – Spotřeba materiálu Þ na účtě 112 – Materiál na skladě neúčtujeme běžné příjemky a výdejky – jsou zaznamenávány pouze ve skladních kartách.

Ve způsobu B na konci roku k 31. 12. musíme vyúčtovat:
a) PS mat. na skladě – úbytek mat. na skladě Þ není na skladě, byl spotřebován v průběhu roku: MD – 501 – ubyl ze skladu a na D – 112 – úbytek mat. na skladě.
b) KS mat. na skl. podle skladních karet – přírustek mat. na skladě, proto MD – 112 – nebyl spotřebován a na D – 501.

Př.: VÚD a) PS mat. na skladě 501/112
b) KS mat. na skladě 112/501
- účtujeme pouze v B.
Aktivace vnitropodnikových služeb účtujeme ve způsobu A 111/622, ve způsobu B 501/622.
Účtování materiálu ve způsobu A
Pořízení materiálu
- účtujeme na MD – 111 Pořízení materiálu a na D – 321 – Dodavatelé. Převzetí materiálu na sklad pak MD – 112 – Materiál na skladě a na D – 111 – Pořízení materiálu. Úhrada za materiál MD – 321 – Dodavatelé a na D – 221, 211…Pokud všechny vyfakturované dodávky materiálu byly převzaty na sklad, nemá tento účet žádný zůstatek, protože na konci roku tento účet nesmí mít žádný zůstatek, je to tzv. Kalkulační účet.
Pořizovací cena = cena vyfakturovaná dodavatelem za materiál + všechny vedlejší náklady pořízení např.: clo, náklady na přepravu, provize zprostředkovateli, úroky z úvěru oskytnutého na pořízení materiálu…

- pořízení materiálu u plátců DPH – plátci DPH evidují své vztahy k finančnímu úřadu z titulu této daně na účtě 343 – DPH. Finančnímu úřadu uhrazujeme rozdíl mezi daní na výstupu a daní na vstupu. Pokud je daň na vstupu větší než daň na výstupu, vzniká podnikateli nárok na vrácení nadměrného odpočtu DPH.

Vnitropodnikové přepravné
- je to přepravné za dopravu materiálu provedenou vlastními dopravními prostředky tzv. Vnitropodniková služba.
- je součástí pořizovací ceny materiálu, a proto účtujeme na MD – 111 – Pořízení materiálu, zároveň se jedná o výnos (v penězích vyjádřený výkon), který zaúčtujeme na D – 622 – Aktivace vnitropodnikových služeb. Aktivace znamená současné zahrnutí do aktiv a do výnosů. O aktivaci jde vždy, když provedeme výkony pro náš podnik.

Nákup materiálu z dovozu
Fa od zahraničního dodavatele neobsahuje DPH. Částku v cizí měně vynásobíme kurzem devizového trhu ČNB a výslednou částku zaúčtujeme na MD – 111 – Pořízení materiálu a na D – 321 – Dodavatelé.
Vyúčtování celnice obsahuje jednak clo, které je součástí pořizovací ceny materiálu, a proto jej účtujeme na MD – 111 a jednak DPH, které tvoří nárok na odpočet (pro plátce DPH), a proto jej účtujeme na MD – 343 – DPH (je to pohledávka). Celková částka je závazkem vůči celnímu úřadu a účtujeme na D – 379 – Jiné závazky.
DPH se vypočítá z ceny fakturované zahraničním dodavatelem + clo. Neplátce DPH vyúčtuje DPH na MD – 111.

Reklamace při dodávkách materiálu
Při dodávkách materiálu mohou vzniknout určité nesrovnalosti mezi odběratelem a dodavatelem nebo mezi přepravcem. Nesrovnalosti se mohou týkat jakosti nebo množství dodaného materiálu. V tomto případě odběratel uplatňuje své nároky vůči dodavateli (nebo přepravci) tzv. Reklamace.
Tento nárok vůči dodavateli účtujeme jako pohledávku na MD – 315 – Ostatní pohledávky a na D – 111 – Pořízení materiálu. Účtujeme v ceně pořízení.

Možnosti vypořádání reklamačního nároku:
1. dodavatel reklamaci uzná:
a) Chybějící materiál dodatečně dodá – účtujeme MD – 111 a na D – 315.
b) Dodavatel uhradí reklamační nárok v penězích – v tomto případě zaúčtujeme daňový dobropis, zvyšují se pohledávky za odběrateli na MD – 315 a na D – 343 – nemáme nárok na odpočet DPH.
2. dodavatel reklamci neuzná – v tomto případě se částka reklamačního nároku stává mimořádným N a zaúčtujeme na MD – 588 – Ostatní mimořádné náklady.

Materiál vlastní výroby
- jedná se o předměty, které nahrazují externí dodávky a patří do jiného oboru než jsou v podniku vyráběné výrobky nebo polotovary. Např.: výroba obalů nebo výroba náhradních dílů.
PŘI materiálu vlastní výroby zaúčtujeme na MD – 112 – Materiál na skladě a na D – 621 – Aktivace materiálu a zboží.

Prodej materiálu
- uskutečňujeme v případě, kdy se materiál stane nepotřebným např.: při změně výrobního sortimentu, při změně výrobní technologie…
1. Tržba za prodaný materiál:
VFA odběratelům (zaměstnancům) 311 (335) X
- DPH 343 X
celkem X 642
Tržby z prodeje materiálu budeme účtovat v prodejní ceně.

2. Úbytek prodaného materiálu ze skladu
- podle VYD, v pořizovací (skladní) ceně
- MD – 542 – Prodaný materiál – pořizovací cena prodaného materiálu je N a na D – 112 – Materiál na skladě.

Porovnáním vztahu na účtech 542 a 642 zjistíme zisk nebo ztrátu z prodeje materiálu.

Účtování materiálu na cestě
Účet 119 – Materiál na cestě užíváme na konci roku při účetní uzávěrce. Důvodem je skutečnost, že účet 111 – Pořízení materiálu nesmí mít ke dni účetní uzávěrky žádný zůstatek.
Pokud byl materiál vyfakturován, ale zatím ještě nebyl převzat na sklad, jedná se o materiál na cestě. Dodavatel zásilku poslal poštou nebo předal železnici, do konce roku však dodávka nedošla, proto účtujeme na MD – 119 – materiál na cestě a na D – 111 – Pořízení materiálu.

Nevyfakturované dodávky materiálu koncem roku
Jestliže na konci roku zjistíme, že byl převzat materiál, ke kterému jsme nedostali Fa. Zaúčtujeme odhadovanou výši závazku a zaúčtujeme na D – 389 – Dohadné účty pasivní a na MD – 111 – Pořízení materiálu.
V případě, že DFA bude znít na vyšší částku než byla odhadovaná výše závazků, musíme vyúčtovat ještě zvýšení pořizovací ceny materiálu na skladě.

Př.: DFA zrušení doh. položek pasivních 389 X
zvýšení poř. ceny materiálu na skl. 112 X
- DPH 343 X
celkem X 321
V případě, že bude DFA znít na nižší částku než byla původně předpokládaná výše závazků, musíme vyúčtovat snížení pořizovací ceny materiálu na skladě.

Př.: DFA zrušení doh. položek pasivních 389 X
Snížení př. ceny materiálu na skl. X 112
- DPH 343 X
celkem X 321

Inventarizační rozdíly u materiálu způsob A
1. Stav skutečného materiálu je nižší než stav účetní – Schodek tzv. Manko
a) Přirozené úbytky materiálu – u některých druhů mat. dochází v důsledku přirozených vlastností k úbytkům (vysychání, rozprášení,..). Stanoveny normy přirozených úbytků. Tyto nezaviněné úbytky do norem přirozeného úbytku se účtují jako běžná spotřeba materiálu MD – 501 a na D – 112 – Materiál na skladě.
b) Ostatní manka – zaviněná manka, manka nad normu přirozeného úbytku, manka u materiálu, kde normy přirozeného úbytku nejsou stanoveny jsou mimořádným N, a proto zaúčtujeme na MD – 582 – Manka a škody a na D – 112 – Materiál na skladě – úbytek.
Předpis manka skladníkovi k náhradě – částka může být vyšší, nižší, ale i stejná jako manko. Pohledávku za skladníkem zaúčtujeme jako MD – 335 – Pohledávky za zaměstnanci a na D – 688 – Ostatní mimořádné výnosy.
2. Stav skutečného materiálu je větší než stav účetní – Přebytek zaúčtujeme na MD – 112 – Materiál na skladě a na D – 688 – Ostatní mimořádné výnosy. Pokud k přebytku došlo prokazatelně chybným vystavením výdejky, považujeme ho za snížení spotřeby materiálu a účtujeme na MD – 112 – Materiál na skladě a na D – 501 – Spotřeba materiálu.


Oceňování zásob při inventarizaci
Součástí inventarizace mat. zásob je zjištění, zda jejich ocenění v účetnictví odpovídá prodejní ceně zásob snížené o N spojené s prodejem.

1. Prodejní cena (snížená o N spojené s prodejem) je větší nebo rovna skladní ceně tzv. skrytý neboli latentí přírustek hodnoty zásob. V účetnictví jej nezachycujeme z důvodů dodržení zásady opatrnosti.
2. Prodejní cena (snížená o N spojené s prodejem) je nižší než skladní cena (cena účetnictví):
a) snížení hodnoty zásob je trvalého charakteru – úbytek užitných vlastností, v tomto případě účtujeme jako škodu na MD – 582 – Manka a škody a na D – 112 – Materiál na skladě.
b) snížení hodnoty zásob je dočasné - v důsledku měnící se poptávky, tak v tomto případě účtujeme tvorbu opravných položek. Opravný účet snižuje hodnotu zásob mat. na skladě.
Tvorba opravných položek je pro podnik N MD – 559 a na D – 191 – Opravná položka k materiálu – snížení hodnoty materiálu. Zrušení opravných položek při zvýšení prodejní ceny zaúčtujeme MD – 191 a na D – 659 – Zúčtování opravných položek.

Inventarizační rozdíly u materiálu způsob B
Při řádné periodické inventarizace na konci roku postupujeme takto:
KS mat. na skladě zaúčtujeme podle skl. karet, případná manka účtujeme potom stejným způsobem jako u A. Nezaviněné přir. úbytky do norem MD – 501 a na D – 112 a všechna ostatní manka (nad normu, zaviněná..) MD – 582 a na D – 112.
Při mimořádné inventarizaci v průběhu roku zaúčtujeme manka nad normu, zaviněná manka na MD – 582 a na D – 501 – Spotřeba materiálu (materiál se ztratil nebo byl poškozen a nebyl spotřebován).

Pokud dojde ke škodě bez zavinění našich zaměstnanců a máme uzavřenou pojistnou smlouvu, bude škodu uhrazovat pojišťovna. Vyúčtování pojišťovny zaúčtujeme na MD – 378 – Jiné pohledávky a na D – 688 – Ostatní mimořádné výnosy. VBÚ o úhradě od pojišťovny na MD – 221 a na D – 378 – Jiné pohledávky.
Užívají se v případě, že podnik do konce roku nedostane vyúčtování náhrady škody od pojišťovny. Sám pak odhadne její výši. Tuto odhadovanou pohledávku zaúčtujeme na MD – 388 – Dohadné účty aktivní a na D – 688 – Ostatní mimořádné výnosy – zvýšení výnosů.
Až v následujícím roce obdržíme vyúčtování od pojišťovny, zrušíme odhadovanou pohledávku D – 388 a vyúčtujeme skutečnou výši pohledávky MD – 378 – Jiné pohledávky. Pokud vyúčtování od pojišťovny bude znít na vyšší částku než byl odhad, bude rozdíl znamenat zvýšení mimořádných výnosů. Pokud na částku nižší, bude rozdíl znamenat snížení mimořádných V.


Př.:
VÚD škoda na mat. zásobách 582 112
VÚD odhadovaná výše pohled. od pojištˇovny 388 688
VÚD došlo vyúčtování od pojišťovny 378 X
X 388
X 688 nebo 688 XNový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!