Dokazování

Kategorie: Právo (celkem: 74 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 27. července 2006
  • Zobrazeno: 8848×

Příbuzná témataDokazování

-hlavním úkolem t.ř. je zjistit, zda se tento skutek stal, zda je trestným činem a kdo je jeho pachatelem

Základní pojmy dokazování
Předmět důkazu – je skutečnost, která má být zjištěna
Důkazní prostředek
-se nazývá prostředek, který je používán OČTŘ při dokazování k poznání skutečnosti, která je předmětem důkazu
-důkazní prostředek v procesním smyslu je tedy vlastní procesní činnost OČTŘ, která slouží podle t.řádu k poznání určitých skutečností
Důkaz
-v procesním smyslu je pak přímý poznatek, který OČTŘ získal o předmětu důkazu z důkazního prostředku procesní činnosti
Dokazování
-rozumíme zákonem upravený postup OČTŘ v t.ř., jehož úkolem je umožnit těmto orgánům poznání skutečností důležitých pro rozhodnutí, tedy vyhledat důkazy onich, tyto důkazy provést a zhodnotit

Předmět dokazování
-jsou okolnosti důležité pro t.ř.
-za tyto okolnosti je nutno pokládat , ty které vedly k trestné činnosti nebo umožnily její provedení, i okolnosti důležité pro postup t.ř.

-okruh okolností, které bude třeba v konkrétním případě dokazovat, stanoví zákon jen příkladmo v §89 odst. 1
Poznatky teorie důkazů bude třeba dokazovat v nezbytném rozsahu zejména:
a) zda se skutek stal
b) zda tento skutek spáchal obviněný
c) podstatné okolnosti mající vliv na posouzení nebezpečnosti činu
d) podstatné okolnosti umožňující stanovení následku a výše škody způsobené t.č.
e) podstatné okolnosti k posouzení osobních poměrů pachatele
f) okolnosti, které vedly k t.č. nebo umožnily její spáchání

Důkazní prostředky
-TŘ obsahuje ustanovení o jednotlivých důkazních prostředcích v hlavě páté – v jednotlivých oddílech upravuje obsah a provádění jednotlivých důkazních prostředků
-jsou demonstrativně uvedeny v §89 odst.2 TŘ
-toto ustanovení obecně uvádí, že za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci, zejména výpovědi obviněného a svědků, znalecké posudky, věci a listiny důležité pro t.ř. a ohledání
Důkazními prostředky jsou:
1. Výpověď obviněného §97-104
2. Výpověď svědka §105-111 znalci
3. Znalecký posudek
4. Věcné a listinné důkazy §112
5. Ohledání osoby a věci §113-118

 


Výpověď obviněného
-při hodnocení jeho výpovědi jako důkazu je třeba brát v úvahu, že obviněný je obvykle nejlépe informován o skutku, o kt. se vede t.ř. a může o něm hodnověrně vypovídat
-je třeba vycházet z jeho postavení a práv, zejména, že má právo vypovídat, může se hájit jakýmkoliv způsobem (může lhát, vymýšlet si, nesmí však jiného v rámci své obhajoby křivě obvinit) , vyjadřovat se k obvinění a k důkazům o něm, že nemusí vypovídat vůbec a nemůže být k výpovědi donucován
-zákon ukládá OČTŘ v t.ř. přezkoumat všechny okolnosti případu bez ohledu na doznání obviněného
-výpověď je nutno hodnotit objektivně, nepodceňovat, ani nepřeceňovat, vždy je třeba ji porovnávat s ostatními důkazy a tak hodnotit její pravdivost
-výpověď obviněného je procesně upravena §91-95 TŘ

-z ustanovení o výslechu obviněného vyplývají následující zásady, které je nutno dodržet:
a) přítomnost obviněného při výslechu se zajišťuje předvoláním nebo předvedením
b) na začátku prvního výslechu je třeba zjistit totožnost obviněného, objasnit podstatu obvinění, poučit obviněného o jeho právech a poučení protokolovat
c) při výslechu je třeba volit takový postup, aby výslech podal pokud možno úplně a jasný obraz o skutečnostech důležitých pro t.ř.
d) obviněný by měl nejprve souvisle vypovídat, a pak teprve by mu měly být kladeny doplňující otázky
e) spoluobviněný se vyslýchají vždy odděleně
f) TŘ upravuje postup při rekognici (§93 odst. 2 TŘ), zjištění pravosti rukopisu (§93 odst.3TŘ), konfrontaci (§94 odst2 TŘ)
g) Ustanovení o výslechu obviněného (§33, 91, 92, 93 a 95 TR)

Výpověď svědka
-svědek je osoba rozdílná od obviněného, která byla vyzvána OČTŘ, aby jako svědek vypovídala o skutečnostech, které vnímala svými smysly
-svědek je nezastupitelný jinou osobou
Procesní postavení svědka je neslučitelné s jinými procesním postavením, proto platí
a) nikdo nemůže být v téže věci zároveň svědkem a obviněným
b) obviněný může být k ostatním obviněným vyslýchán jako svědek jen když byl pro tutéž věc pravomocně odsouzen, bylo proti němu pravomocně zastaveno t.stíhání, nebo bylo řízení proti němu vyloučeno ze společného řízení
c) obviněný, který byl před sdělením obvinění vyslýchán v téže věci jako svědek, se nemůže dopustit t.č. křivé výpovědi
d) svědek může být zároveň poškozený
e) svědek nemůže být v téže věci OČTŘ, zapisovatelem nebo znalcem
f) kdo byl jako svědek předvolán k hlavnímu líčení, nemůže být v něm zároveň obhájcem

Způsobilost být svědkem a povinnosti svědčit
-svědky mohou být osoby nezletilé, děti, osoby s vadami fyzickými nebo psychickým
-povinnost svědčit je zásadně všeobecná a jejím obsahem je
a) Dostavit se na předvolání k OČTŘ – z této povinnosti jsou vyňaty osoby požívající imunit a výsad podle zákona nebo mezinárodního práva, mohou se však dostavit dobrovolně
b) Vypovídat jako svědek – výjimky
- jestliže se jedna o utajení určitých skutečností ve veřejném zájmu
- jestliže se jedná o osoby, které mají blízký vztah k osobám, jichž se svědecká výpověď týká
Z povinnosti jsou vyňaty osoby
a) požívající diplomatickým imunit a výsad v rozsahu stanoveném podle mezinárodního práva
b) jejíchž výslech je zakázán
c) oprávněné odepřít výpověď
d) poslanci a senátoři

Procesní postup při výslechu svědka
1. Před výslechem svědka je vždy třeba zjistit jeho totožnost, poměr k projednávané věci a rádně jej poučit o jeho právech a povinnostech
2. svědek má nejprve vypovídat sám, to, co jemu známo a předmětu výslechu, potom teprve mu mají být kladeny otázky
3. je zakázáno předstírat klamné skutečnost, klást otázky obsahující skutečnosti, které má svědek teprve sdělit
4. výslech je třeba vést s náležitým taktem, s ohledem na osobu svědka, ale tak aby jeho výpověď poskytla dostatečný obraz o tom, co svědek vnímal a zároveň odhalila rozpory a nesprávnosti

Hodnocení svědecké výpovědi
-svědecká výpověď je nejčastějším a nejdůležitějším důkazním prostředkem
Nejčastější příčiny některých nepravdivých svědeckých výpovědí
a)Vědomě nepravdivá výpověď
-příčiny je nutno hledat zejména ve vztahu svědka k obviněnému, v jeho vztahu ke státním orgánům, k osobě vyslýchajícího a někdy i v jeho osobních postojích a osobnostních rysech
b)Nevědomě nepravdivá výpověď
-spolehlivost svědecké výpovědi je závislá na kulturní, morální a intelektuální úrovni svědka a na jeho schopnosti správně vnímat, zapamatovat si a správně reprodukovat vnímané skutečnosti

3 faktory mohou být ovlivněny různými skutečnostmi
1.Chyby ve vnímání
-fyzické možnosti(špatný zrak, sluch, fyzická únava), špatný psychický stav, špatná viditelnost, velká vzdálenost, rozdělení pozornosti, degerativní změny centrální nervové soustavy
2.Chyby v paměti
-přirozený proces zapomínání, časový posun v paměti nebo časové doplnění, fantazijní produkce svědka, u sugestibilních osob zapracování vlastního nebo cizího hodnocení situace, bájivá lhavost
3.Chyby v reprodukci
-špatná vyjadřovací schopnost, rozčílení při výslechu osobnostní vlastnostiNový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!