Dane přímé a nepřímé

Kategorie: Ekonomie (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 16. ledna 2007
  • Zobrazeno: 4837×

Příbuzná témataDane přímé a nepřímé

Daně přímé a nepřímé


Daň z přidané hodnoty (DPH)
Nepřímé
Spotřební
Daně
z příjmů fyzických osob
Přímé právnických osob

majetkové z nemovitosti
silniční
z dědictví a darování

z převodu nemovitostí

k ochraně životního prostředí

Daně přímé – jsou placeny přímo poplatníkem
Nepřímé – jsou placeny plátcem, ale skutečně je platí spotřebitel

Poplatník – je osoba, jehož příjmy podléhají dani
Plátce – je osoba, která je povinna daň vybrat a odvést správci daně

Základ daně – je částka ze které se určitým způsobem vypočítá odváděná daň
Sazba daně – je procentem vyjádřený poměr daně k základu daně
Důchodová daň – platí poplatníci podle výše svého příjmu
Majetková daň – platí poplatníci podle druhu a velikosti svého nemovitého majetku
Daň univerzální – je vybírána při prodeji téměř všech druhů zboží a služeb např. DPH
Daň selektivní – je vybírána pouze u některých druhů zboží např. spotřební daň

Příjmy s daní jdou do:

Státní rozpočty Místní rozpočty

DPH větší část DPFO
Spotřební daň daň z nemovitostí
Část daně z příjmů FO
Daň z příjmů PO
Daň silniční
Daň dědická
darovací
daň z převodu nemovitostí


DPH
- je nepřímou daní, tvoří část ceny výrobků a služeb. Je vybírána postupně při každém prodeji. DPH podléhají zdanitelná plnění v tuzemsku a zboží z dovozu. Poplatníkem je kupující, plátcem prodávající, který je plátce DPH. Ze zákona musí být plátcem DPH ten, kdo přesáhne částku 750.000,- za poslední 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce. Pokud je to však pro podnikatele výhodné může se dobrovolně zaregistrovat jako plátce.

Předmět DPH – jsou veškerá zdanitelná plnění za úplatu i bez úplaty včetně nepeněžitého plnění (DPH i z darů a vzorků). Zálohy nepodléhají DPH. Daňový doklad má závazné náležitosti, nutno archivovat 10 let.

Základem daně – je cena bez DPH, pokud není stanovena, pak cena odhadní dle zákona o ocenění majetku.

Sazby daně
22 % u zboží mimo výjimky a 5 % u služeb mimo výjimky.

Osvobození od DPH
- poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, finanční činnosti např. poskytování úvěru, pojišťovnictví, výchova a vzdělávání, zdravotnické služby a zboží, soc. pomoc, loterie a podobné hry, prodej podniku.

Zdaňovací období
- pokud plátce za předcházející kalendářní rok nepřesáhne:
a) 2.000.000,-Kč obrat, tak je čtvrtletní plátce
b) 2.000.000,-Kč až 10.000.000,-Kč může si zvolit čtvrtletní nebo měsíční
c) nad 10.000.000,-Kč měsíční

Přednosti DPH
1) všeobecnost zdanění
2) zdanění spotřeby
3) z hlediska plátce je zatížena jen ta hodnota, kterou podnikatel přidá
4) daň je lehce sledovatelná na cestě od prvovýroby k spotřebiteli = omezuje možnosti daňových úniků.
5) sbližuje se s daňovými zákony EU

Postup přiznání a odvodu DPH


nakupuje prodává

zdanitelná přijatá plnění zdanitelná plnění uskutečněná


zaplatí FÚ podniku odevzdává podnik FÚ

Dan z príjmu fyzických osob

Poplatníci - jsou to fyzické osoby, které mají na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržují (minimálně 183 dní v daném roce). Jejich daňová povinnost se vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Plátci:
a) podnikatelé - platí daň za sebe, plátce = poplatník
b) zaměstnanci - zálohy odvádí za zaměstnance zaměstnavatel a po skončc) ení roku podává přiznání buď také zaměstnavatel nebo sám zaměstnanec (pokud má více příjmů více zaměstnavatelů)

Zdaňovací období
- je kalendářní rok. Po skončení roku musí poplatník podat do konce března daňové přiznání za předešlý rok a vypočtenou daň uhradit. Poplatník platí v průběhu roku zálohy na daň a při ročním daňovém přiznání je vyúčtuje. Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, může být posunut termín podání až do června (i ještě další posunutí).

Osvobozeny od daně jsou tyto příjmy:
- příjmy z prodeje bytů (více jak 2 roky užívané)
- příjmy z prodeje nemovitostí (více jak 5 let)
- příjmy z prodeje movitých věcí (letadla, auta)
- ceny z veřejné soutěže do 10.000,-Kč-
- příjmy ve formě dávek nemocenského pojištění, důchodového pojištění a státní sociální podpora

Předmět daně
- příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (ze zaměstnání)
- příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
- příjmy z kap. majetku (dividendy, podíly na zisku)
- příjmy z pronájmu
- ostatní příjmy (výhry)

Základ daně se vypočítá:
a) u zaměstnance = z hrubé mzdy - sociální a zdravotní pojištění

b) u podnikatele JÚ: příjmy-výdaje = základ daně

PÚ: výnosy-náklady = základ daně

FO nemusí vést účetnictví a mohou si výdaje stanovit paušálně (50%, 30%, 25%)

Nezdanitelná část základu daně
- na poplatníka
- na vyživované dítě atd.

Od základu daně lze odečíst:
- dary (nejvýše 10% ze základu daně min. 1000,-Kč- )
- daňová ztráta (max. 7 let)
- 10% vstupní ceny nového HIM pro 1. vlastníky

Sazby daně (str. 202)

Zvláštní sazby daně
25% - z nájemného
20% - z výher loterií
15% - z úroků, vkladů
10% - z autorských honorářů
15% - z kap. výnosů

Pokud zaměstnavatel zaměstnává zaměstnance se sníženou pracovní schopností má úlevy na dani - 9000,-Kč za každého zaměstnance se sníženou pracovní schopností.

Dan z příjmu PO

Poplatník - PO mimo ústřední banku ČR
Plátce - je i poplatník
Předmět daně - výnosy z veškeré činnosti a nakládání s majetkem
Základ daně - HV= výnosy - náklady - odčitatelné položky - dar, dar na školu, zdravotnictví, škola zdravotnictví, sport, kulturu, min. 2000,-Kč a max. 2% základu daně
Sazba daně
- 31%
- investiční a penzijní fond 25%

Dan silniční
Předmět daně - jsou silniční motorová vozidla používaná k podnikatelské činnosti
Poplatník a plátce - je majitel vozidla uvedený v technickém průkazu (mimo použití soukromého vozidla)
Sazba daně
- u osobních aut závisí na objemu válců v motoru
- u nákladních aut závisí na hmotnosti vozidla a počtu náprav
Zdaňovací období
- za kalendářní rok
- podnikatel platí zálohy a do konce ledna následujícího roku je musí vyúčtovat

Dan dědická, darovací a z převodu nemovitostí
- přímá daň
- plátce = poplatník
- jednorázová daň, která se vybírá v případě, kdy pro ni nastanou rozhodné okolnosti (dědictví, darování)
- zdaňovací období, kdy poplatník je povinen do 30 dnů od nastání skutečnosti daň zaplatit

Sazba daně
- z převodu nemovitostí 5%
- darovací a dědická - závisí na výši převáděného majetku a vztahu mezi zúčastněnými osobami:

I. skupina
- příbuzní v řadě přímé (rodiče, děti, prarodiče, vnuci a manželé)

II. skupina
- příbuzní v řadě nepřímé (sourozenci, tety, strýcové, bratranci)

III. skupina
- ostatní (jsou zde nejvyšší sazby)

Dan z nemovitosti
- je spojena s vlastnictvím nemovitostí (nikoliv s jejím prodejem)

Plátce i poplatník - je majitel
Zdaňovací období - je kalendářní rok (do konce května)

Tato daň má 2 části:
1) daň z pozemku - základem je rozloha pozemku a forma využívání pozemků (stavební pozemek, zemědělský)
2) daň ze staveb - základem je půdorys nadzemní části stavby v metrech čtverečních a sazba závisí i na poloze stavby.

Spotřební daň
Spotřebními daněmi stát záměrně zatěžuje určité skupiny zboží. Důvody jsou jednak zdravotní či ekologické, jednak fiskální - jedná se o výrobky, které i přes poměrně vysoké zdanění jsou dobře prodejné, čímž stát (státní rozpočet) získává nezanedbatelnou část příjmů. Týká se to např. lihovin, piva, vína, tabákových výrobků aj.Spotřební daně jsou (stejně jako DPH) státem nařízenou přirážkou k ceně, kterou prodejce odvádí finančnímu orgánu.
Poplatníkem - je spotřebitel
Sazby spotřebních daní stanoví zákon. Vycházejí z pevných částek na jednotku množství určitého výrobku.
Plátci daně - jsou všechny právnické a fyzické osoby,které vyrábějí, dovážejí nebo vyvážejí vybrané výrobky. Daň lze uplatnit jen jednou (jde o jednorázovou daň)
Daňová povinnost - vznik daňové povinnosti se váže na okamžik vyskladnění, s nímž je spojena povinnost vystavit daňový doklad.
Zdaňovací období - je jeden měsíc. Spotřební daň se započítává do základu pro výpočet DPH. DPH se tak vypočítává nejen z ceny dodávky, ale i ze spotřební daně.Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!