Daně a dotace

Kategorie: Ekonomie (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 16. ledna 2007
  • Zobrazeno: 5155×

Příbuzná témataDaně a dotace

Daně a dotace

Daň – povinná pravidelná peněžní, zákonem stanovená platba do veřejného rozpočtu. Char. Vlastností daně je její neekvivalentnost (tj. úhrada daně nezakládá nárok na žádné konkrétní plnění prostřednictvím rozpočtových výdajů) a nenávratnost.

Daňová soustava
- smyslem je zajistit financ. Těch společenských potřeb, které nelze lépe zajistit jinými formami, než prostřednictvím státu jako celku, vyššími územními celky a obcemi.

Požadavky na koncepci daňové soustavy ČR
1. musí se přizpůsobit daň. Soustavám státům EU,
2. výše daní musí být v souladu s možnostmi poplatníků daně,
3. musí působit v podstatě stejně na všechny podnikat. Subjekty bez ohledu na vlast. a formu podnikání.

Funkce daňové soustavy

1. Fiskální (rozpočtová) – zajištění kvalitního rozpočtu
2. Regulační – zejména u spotř. daně např: cigarety…
3. Stimulační – daňový poplatníci se mají rozhodovat v souladu s ekonomickými hledisky
4. Sociální – nástroje, které do určité míry pomáhají řešit soc. a kulturní potřeby ve státě

Daňové přiznání
- dokument, ve kterém musí plátce uvést skutečnosti, potřebné pro výpočet daně a předložit je finančnímu úřadu v termínu, který stanový zákon.

Nepřímé daně
- jsou platby, které jsou vázány na jednotlivé druhy výrobků nebo služeb. Poplatníkem je konečný spotřebitel, který je platí v eně výrobků a služeb.
- patří sem: 1. Daň z přidané hodnoty
2. Spotřební daň
3. Daň z ochrany životního prostředí

Přímé daně
- jsou daně, které mají bezprostřední vazbu na tvorbu hodnot a zisku fyzickými a právnickými osobami. Daňový poplatník je adresný.
- patří sem: 1. Daň z příjmů FO a PO
2. Daně majetkové – dědická, darovací, z nemovitostí, silniční a z přev. nem.

341 – Daň z příjmů
- užívá se za podnik jako celek.
1. Předpis daně z příjmů – po skončení zdaň. období nejpozději do 31. 3. (daň. Poradce 30. 6.)
rok 2000 – 31 %
rok 1999 – 35 %
Účtujeme jako N (přímá daň) MD – 591 – Daň z příjmů z běžné činnosti splatná, nebo na MD – 593 – Daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná a souvstažně na D – 341 – Daň z příjmů jako závazek vůči finančnímu úřadu.

2. Úhrada daně z příjmů – podle VBÚ, účtujeme MD – 341 – Daň z příjmů a na D – 221.
Takto se účtuje jak úhrada záloh, tak i doplatků.
Daň z příjmů vybíraná srážkou z přijatých úroků (z dluhopisů, vkladních listů a vkladových účtů…). Tyto přijaté úroky jsou zdaňovány u zdroje (u toho, kdo úroky platí) srážkou (nyní 15 %). Přesto se však v hrubé výši započtou do daňového základu při výpočtu daně z příjmů. O sraženou daň se sníží celková daňová povinnost.

Př: VBÚ přijaté úroky z dluhopisů:
- hrubá výše úroků 100 000 X 662
- srážková daň 15 % 15 000 341 X
- zdaněný úrok (připsán na BÚ) 85 000 221 X
Jaký je dopad na výši daně z příjmů?
Daňový základ se zvýšil o 100 000 Kč – daň z příjmů se zvýší o 31 % = 31 000 Kč. Zároveň se Dz P sníží o srážkovou daň, která již byla zaplacena tj. o 15 000 Kč. Při podání daň. Přiznání zbývá ještě doplatit na DzP 16 000 Kč.
! Netýká se dividend a jiných podílů na zisku !

Odložená daňová povinnost
- účtuje se povinně v účet. Jednotkách tvořících skupinu podniků. U ostatních podle jejich uvážení. Vyplívá to z rozdílů mezi daň. a úče. Odpisy, které jsou dočasné.

1. Pokud úče. odpisy jsou nižší než daňové, DzP je nižší než by odpovídalo účetnictví, v budoucnu se však rozdíl vyrovná tzn. Zatím je daňový závazek odložen. Tuto odloženou daň zaúčtujeme jako N na MD – 592 – DzPz běžné činnosti odložená a jako závazek vůči fin. úřadu D – 371 – Odložená daňová pohledávka a závazek.

2. Pokud úče. Odpisy jsou větší než daň., DzP je vyšší než by odpovídalo účetnictví. V budoucnu se však situace obrátí – odložená daň. pohledávka. Účtujeme na MD – 371 – odložená daň. pohledávka a závazek a na D- 592 – DzPz běžné činnosti odložená (upravujeme N na DzP, N se snižují).

Daňová povinnost
- rozdíl mezi daní zaúčt. V příslušném zdaňovacím období na výstupu a nárokem na odpočet daně na vstupu.

342 – Ostatní přímé daně
- užívá se pro placení DzP FO zejména zaměstnanců akcionářů při podílu na zisku a srážkové daně.

343 – Daň z přidané hodnoty
- účtují na něm plátci DPH – pokud výše obratu za uplynulé 3 měsíce překročí 750 000 Kč, pak jsme povinni se přihlásit jako plátci DPH.
- účtujeme na základě daňových dokladů:
Fa – partneři, DIČ, IČO, způsob platby, cena bez DPH, DPH a
částka celkem
Paragon – zjednodušený daň. doklad
- dodavatel, DIČ, předmět plnění, částka s DPH a
- % DPH
Doměrky DPH účtujeme MD – 538 – Ostatní daně a poplatky a na D – 343.

345 – Ostatní daně a poplatky
- na tomto účtě účtujeme o spotřební dani

Spotřební daň
- nepřímá daň, plátcem je někdo jiný než poplatník. Plátce spotř. daně – výrobce, dovozce.
- podléhají: 1. Uhlovodíková paliva a maziva – benzín, petrolej, motor. Nafta
2. Líh a lihoviny
3. Pivo a víno
4. Tabákové výrobky
- tyto výrobky se řídí Zákonem o spotřební dani.
- u neplátce spotřební daně se spotř. daň při nákupu zboží stává součástí PC zboží tzn:
Ve zp. A zahrneme spot. Daň na MD – 131
Ve zp. B převedeme rovnou do N MD – 504 – Prodané zboží

Účet 345 – Ostatní daně a poplatky užíváme obdobně jako účet 343.

345 – Ostatní daně a poplatky
pohledávky závazky
vstup výstup

Přehled účtování A

neplátce DPH plátce DPH neplátce DPH plátce DPH
DFA za zboží a spot. daně nepl. S.Daně plátce S. Daně a spot. daně
- smluv. Cena 131 X 131 X 131 X 131 X
- spotř. daň 131 X 131 X 345 X 345 X
- DPH 131 X 343 X 131 X 343 X
- celkem X 321 X 321 X 321 X 321

VFA za zboží
- prod. cena bez DPH X X X 604 X 604 X 604
- spotř. daň X X X X X 345 X 345
- DPH X X X 343 X X X 343
- celkem 311 604 311 X 311 X 311 X

Silniční daň
- přímá daň, poplatníkem může být F a PO, která je zapsána v techn. Průkazu jako držitel vozidla.
- účtujeme MD – 531 – Silniční daň a závazek vůči fin. úřadu D – 345- Ostatní daně a poplatky

Daň z nemovitostí
- nemovitosti jsou stavby a pozemky spojené se zemí pevným základem, patří sem:
a) Daň z pozemků
b) Daň ze staveb
- poplatníkem je většinou vlastník nemovitosti tzn. F nebo PO.
- Předpis daně z nemovitosti účtujeme jako N MD – 532 – Daň z nemovitostí a na D – 345 – Ostatní daně a poplatky jako závazek
Darovací daň
- bezúplatné nabytí majetku
- poplatníkem je FO, má-li občanství ČR nebo jde-li o cizince s dlouhodobým, či trvalým pobytem. PO je poplatníkem, pokud má sídlo na území ČR.
- dary do ciziny – poplatník je dárce v tuzemsku.
- přímá daň
- účtujeme MD – 538 – Ostatní daně a poplatky a na D – 345 –závazek vůči fin. úřadu. .
Daň z převodu nemovitostí
- přímá daň
- úplatný převod určit. Nemovitosti z jedné osoby na druhou včetně uspořádání podílového spoluvlastnictví
- účtujeme MD – 538 – Ostatní daně a poplatky a na D – 345 závazek vůči fin. úřadu.

Daň dědická
- přímá daň
- poplatníkem daně je dědic, který nabyl dědictvý ze zákona nebo ze závěti podle pravomoc. rozhodnutí soudu.
- Účtujeme MD – 538 – Ostatní daně a poplatky a na D – 345 závazek vůči fin. úřadu.

Zjištění daň. základu a DzP z běžné a mimořádné činnosti
Běžná činnost
- u provozních a finančních N a V.
Mimořádná činnost
- mimořádné hospodářské operace.

1. Zjištění daň. základu a daně z příjmu z běžné činnosti:
HV z BČ – zisk (ztráta)
+ nedaňové N
př: + 513,512/2
rozdíl odpisů
- nedaňové V
Daň. základ z BČ
- odčitatelné položky př: dary pro charyt. účely, 10 % vstup. Ceny
nově pořízen. HIM pokud patří do skupiny 1.2.3
Zaokrouhlení na tisícovky dolů
31 % z zaokr. daň. základu – odč. pol. = Daň z příjmů z BČ
předpis Daně z příjmů z BČ 591/341

2. Zjištění daň. základu a daně z příjmů z mimořádné činnosti:
HV z MČ – zisk (ztráta)
+ nedaňové N
př: + 582
Daň. základ z MČ
Zaokrouhlení na tisícovky dolů
31 % = Daň z příjmů z MČ
předpis Daně z příjmů z MČ 593/341

3. Disponibilní zisk (čistý)
Celkem zisk (ztráta) – celkem DzP. Záv. operace 710/702.DP zaplacená v zahraničí
Vera Straková | 28. června 2007
DP zaplacená v zahraničí
Věra Straková | 28. června 2007
Prosím o radu, jak mám zaúčtovat předpis daně z příjmu zaplacené v zahraničí. Na platbu mám potvrzení od zahraničního daňového úradu - slovenského.
Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!