BANKOVNÍ SOUSTAVA

Kategorie: Ekonomie (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 16. ledna 2007
  • Zobrazeno: 10445×

Příbuzná témataBANKOVNÍ SOUSTAVA

BANKOVNÍ SOUSTAVA
= souhrn všech bank v daném státě a uspořádání vztahů mezi nimi.
Banka = PO, organizace, která má povolení provádět bankovní operace (= zprostředkovává platební a zúčtovací styk, poskytuje úvěry, vkladová činnost, směňuje peníze, emituje CP, ukládá je a spravuje je, slouží jako úschovna cenností, poskytuje bank. záruku, informace a hlavně emituje bankovky – jen ČNB)
V tržní ekonomice je od r. 1990 dvoustupňová bankovní soustava : 1. stupeň = ČNB
2. stupeň = ostatní banky

1. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA = ČNB
- dříve SBČS (státní banka Československa)
= instituce zajišťující stabilitu měny a další úkoly měnové politiky (magický čtyřúhelník)
= PO, nezapisuje se do OR
Organizace ČNB je dána zákonem o ČNB z r. 1993
- ústřední sídlo je v Praze, pobočky jsou v bývalých krajských městech, má své účelové organizační jednotky (výpočetní středisko)
- nejvyšší orgán je Bankovní rada, která má 7 členů:
· guvernér ČNB – jmenuje a odvolává ho prezident republiky, voleni na 6 let
· dva víceguvernéři
· čtyři vedoucí pracovníci
Úkoly:
1. určuje a provádí měnovou politiku
2. vydává bankovky a mince
3. řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank
4. vykonává dohled nad prováděním bankovních činností
5. provádí další činnosti

1. MĚNOVÁ POLITIKA
- soubor opatření, kterými stát ovlivňuje nabídku peněz
- celkové množství peněz v ekonomice
Nabídka peněz souvisí s výší agregátní poptávky (celkové výdaje v eko za dané období)
Zvýšení nabídky peněz = vyšší poptávky po zboží, hospodářský růst, vyšší zaměstnanost a vyšší míra inflace (nežádoucí faktor)
Snížení nabídky peněz = nižší poptávka po zboží, hosp. pokles, nižší zaměstnanost, nižší míra inflace

Nástroje měnové politiky:
a) diskontní sazba
b) povinné minimální rezervy nepřímé nástroje řízení
c) operace na volném trhu
d) ostatní nástroje = přímý nástroj řízení

a) diskontní sazba
= úroková míra, za kterou ČNB poskytuje některé druhy úvěrů obchodním bankám

ČNB --- půjčuje úvěry za diskontní sazbu OB --- půjčuje peníze za úrokovou sazbu klientům
(nižší) (vyšší)
úroková sazba musí pokrýt diskontní sazbu!!!!!


Diskontní politika


nepřímý
nástroj


Míra reakce OB na změny diskontní sazby závisí na:
o závislosti OB na úvěrech poskytovaných ČNB
o možnosti OB získat úvěry od jiných subjektů (zejména ze zahraničí)
o možnost OB přenášet změny diskontní sazby na své klienty změnami úrokových sazeb poskytovaných úvěrů
b) Povinné minimální rezervy
= vklady OB, které se povinně udržují u ČNB, neúročí se, vyjadřují se v Kč, ne v %.
PMR jsou nástrojem měnové regulace při zvýšení/snížení objemu PMR
ČNB provádí tato zvýšení/snížení změnou sazeb z vkladu (=míry PMR v %)
Zvýšení PMR vyvolá snížení množství peněz v NH
Snížení – opak

c) operace na volném trhu
= proces nákupu a prodeje CP ústřední bankou
- CP jsou státní dluhopisy, úvěrové CP, jsou to tzv. Prvotřídní CP, které vydává stát a budou vždy splaceny
§ nákup CP (ze strany ČNB)
- zvýší se nabídka peněz v ekonomice
§ prodej CP
- snížení nabídky peněz v eko, úvěrové kapacity OB
Obchody s CP:
1. obchod se státem (ČNB --- stát)
- ČNB vede účty státního rozpočtů
a) centralizovaný finanční fond státu
b) určitý druh finančního plánu schváleného parlamentem
- ČNB může na základě rozhodnutí bank rady poskytnout ČR krátkodobý úvěr (ČNB provede nákup krátkodobých státních CP)
- pokud jde o dlouhodobý úvěr je to tak, že ČNB dává do prodeje státní dluhopisy
- ČNB vede seznam státních CP emitovaných ČR.


2. obchod s OB (obrázek níže)
- umožněno tím, že ČNB vede účty OB a tak může od nich nakupovat nebo jim prodává CP (= operace na volném trhu)
- ČNB sleduje změnu nabídky peněz, vliv na kurz státních CP a krytí schodku státního rozpočtu

Přímý nákup a prodej
Prodej CP se zpětným nákupem
- jde o tzv. REPO – dohoda mezi prodávajícím a kupujícím, ve které se prodávající zavazuje nakoupit zpět prodané CP za dohodnutou cenu a (obvykle) v předem dohodnutém termínu.

d) ostatní nástroje měnové politiky
ČNB může:
¨ určit ostatním bankám max. rozsah jimi poskytovaných úvěrů (= úvěrové limity)
¨ stanovit min. úrokové sazby z vkladů přijímaných bankami
¨ stanovit max. úrokové sazby z úvěrů poskytovaných bankami

2. VYDÁVÁNÍ BANKOVEK A MINCÍ
ČNB stanovuje nominální hodnoty, rozměry, hmotnost, materiál, vzhled a další náležitosti bankovek a mincí.
Ochranné prvky:
§ speciální bank. papír
§ vodoznak
§ okénkový proužek
§ fluorescenční vlákna
§ soutisková značka (průhledná)
§ skrytý obrazec
Ochrana peněz proti padělání je ustanovena v trestním zákoně.

3. ŘÍZENÍ PENĚŽNÍHO OBĚHU, PLAT. STYKU A ZÚČTOVÁNÍ BANK
Peněžní oběh: ČNB potřebuje tyto číselné údaje:
a) množství peněz v oběhu hodnotově i co do počtu kusů


V = množství vyrobených peněz
P = peníze v zásobách
Z = oficiálně zničené peníze
O = množství peněz v oběhu

b) struktura oběživa podle jednotlivých nominálních hodnot (aby nedocházelo k poruchám v peněžním oběhu)
c) vývoj množství peněz v oběhu v závislosti na čase v měsíčním i ročním období
Platební styk: řídí ho ČNB, která stanoví:
a) zásady vedení účtů klientů u bank
b) provádí platební styk
c) zúčtování na těchto účtech


Mezibankovní zúčtování

informace
o převodech

informace zpracované
o převodu položky
Výpis prostředků výpis příkaz
z účtu z účtu k úhradě


faktura na cukr, mouku ….


1992 – založeno ZÚČTOVACÍ CENTRUM ČNB = CLEARINGOVÉ CENTRUM
- jeho úkolem je zajišťovat převod prostředků v domácí měně z účtů jednotlivých bank na účty vedené u ostatních bank v ČR.
- každá banka má v CC otevřený účet a na něm uložené prostředky
- banky předávají během účetního dne CC data s platbami v elektronické formě
CC vede kontroly:
1) formální správnosti a úplnosti dat, od každé banky (bank. spojení = číslo účtu a kód banky)
2) kontrolu krytí, zda na účtu banky plátce je dostatek prostředků. V kladném případě proběhne zaúčtování platby.
- při nedostatku prostředků je platba zadržena do tzv. Zadržené fronty, ve které je až do doby, než je na tento účet převeden dostatečný objem peněz nebo je na konci účetního dne vrácena bance plátce jako odmítnutá platba
význam: a) kontrolováním krytí plateb se zabraňuje šíření nesolventnosti (platby neschopnosti) z jedné banky na další
b) ČNB může sledovat a vyhodnocovat stav jednotlivých bank v ČR

4. VYKONÁVÁNÍ BANKOVNÍHO DOHLEDU
Dle zákona o ČNB podléhají všechny banky se sídlem v ČR bankovnímu dohledu vykonávanému ČNB.
Nástroje bankovního dohledu:
v posuzování žádosti o udělení bankovní licence
v dohled nad dodržováním podmínek v licenci
v bankovní dohled na dálku = ČNB si nechává předkládat výkazy ostatních bank – ÚZZ, Rozvaha
v bankovní dohled na místě – přímo v bankách (úč. knihy X skutečnost)
v ukládání sankcí při zjištění nedostatků = pokuty, omezení licence, zavedení nucené správy, odnětí licence)
Cíl:
Ø omezení rizik spojených s bank. operacemi (převedení peněz)
Ø ochrana zájmu vkladatelů a funkčnost bankovní soustavy
Spolupráce ČNB při bankovním dohledu
Auditorské firmy
auditor = autorizovaný (veřejný) účetní a revizní znalec
- provádí nezávislou kontrolu, zda hosp. činnost banky je správně zachycena v úč. knihách a zda hosp. výsledek vykázaný v úč. závěrce banky odpovídá skutečnosti z hlediska právních předpisů.

5. PROVÁDĚNÍ DALŠÍCH ČINNOSTÍ
I. ČNB je banka bank = vede účty bank, přijímá vklady ….
II. ČNB je banka vlády (státu) = vede příjmové a výdajové účty st. rozpočtu, poskytuje státu úvěry spravuje státní dluh (deficit), reprezentuje stát v zasedání MMF a Světové banky
III. ČNB vyhlašuje oficiální kurz české měny ve stavu k cizím měnám = metoda měnového koše
IV. ČNB spravuje měnové rezervy ve zlatě a devizových prostředcích


EUROMĚNA
1. 1. 1999 – ČNB změnila způsob vyhlašování kurzu
Evropská centrální banka stanovila pevné přepočítací koeficienty, které stanovují trvalý vztah 11 měn zemí EU vůči EURU. ČNB dosud vyhlašovaný kurz ECU nahradila kurzem Kč vůči EURU
Pojmy související s devizovým trhem:
Kurz devizového trhu = proměnná hodnota získané z deviz trhu, př.: 1 EUR = 36,219 CZK
Přepočítací koeficient = neměnná hodnota mezi EUREM a měnami zemi EU
Přepočítací poměr = proměnná hodnota, která je přepočtená vydělením kurzu devizového trhu příslušným přepočítacím koeficientem


kurz devizového trhu
Přepočítací poměr =
přepočítací koeficient

Změny se dotýkají českých podnikatelů od 1. 1. 1999, protože většina jejich zahr. partnerů začíná používat v bezhotovostním plat. styku jednotnou měnu – EURO. Používání není povinné. EURO se dostane do peněženek až v r. 2002. Mezi fin. ústavy EURO obíhá od 1. 1. 1999 a úrokové sazby v EURO měně byly vyhlášeny k 4. 1. 1999. Povinnosti uzavírat obchodní kontrakty a platit výlučně v EURO měně nastane až po 1. 1. 2002. Klienti tuzemských bank mohou v EURU zakládat běžné a termínované účty, provádět hladké a dokumentární platby, používat šeky….

2. OBCHODNÍ BANKY
- jsou ovlivňovány ČNB (musí u ní žádat o povolení působit jako OB) a mají povahu obchodních firem = usilují o zisk
- emitují bezhotovostní peníze
Založení: při splnění základních podmínek může být bankou jakákoli PO
podmínky:
v min výše vloženého kapitálu je Kč 500.000.000,--
v profesionální připravenost žadatelů ( praxe)
v kvalifikovanost osob ve vedení banky i dalšího personálu
v technologické a bezpečnostní předpoklady (sejfy, počítače)
v eko účelnost banky na základě jejich obch. záměrů
Zákl. činnosti:
v shromažďování vkladů
v poskytování úvěrů
v poskytování dalších bankovních služeb
Hlavní úkoly banky:
1) otevření, vedení a rušení účtů
2) zprostředkování platebního styku
a) bezhotovostní plat. styk ( příkaz k úhradě, k inkasu, hromadný, jedn..
b) hotovostní plat. styk a pokladní činnost (pokladní šek, složenka …
c) platební karty – můžeme si vybrat hotovost nebo platit bezhotov.
3) úvěrové obchody
a) hodnocení úvěr. způsobilosti
b) zajišťování úvěrů pomocí ručitelů, nemovitostí ….
c) kontrola splácení úvěru
4) vkladová (depozitní) činnost = pasivní činnost bank
5) devizové obchody = prodej a nákup deviz za účelem zprostředkování obchodu se zahraničím
6) směnárenské obchody , které se týkají FO v rámci turistiky a služebních cest, ve formě valut, cestovních šeků a platebních karet
7) obchody s CP = banka obchoduje s CP na účet klienta
8) zakládání a správa investičních fondů
9) ostatní kapitálová činnost a finanční služby
- banky pro své klienty provádějí zhodnocení jejich fin. a důchodové situace
- banky poradí při kapitálové účasti na jiném podniku
- banky organizují leasing
10) depotní obchody
- úschova a správa CP, činností (šperky, sbírky, známky ….)
- banka se může starat o včasné inkaso splatných CP (pokud se nestará o prodej a nákup)
- pokud banku požádáme, bude nám inkasovat úrok
- banka hlasuje za klienta na valných hromadách (pokud jí dáme plnou moc
- b. informuje o burze CP
11) poskytování bankovních záruk, pokud v nás mají důvěru
12) ostatní služby bank = poradenství a konzultace o bank. operacích, přímé sjednání pojistného

Druhy bank: univerzální – mají plnou bankovní licenci a služby poskytují všem zákaznickým skupinám
specializované
a) teritoriálně – plná bank. licence v určitém regionu
b) zákaznicky – vybraným skupinám zákazníků
c) produktově – omezená licence

Členění OB
ª Podle velikosti Z J
§ malé do 600 mil. Kč – max. 5 poboček
§ střední do 105 mld. Kč – max. 50 obchod. míst
§ velké nad 1,5 mld. Kč
ª Podle typu bankovní licence
§ s plnou
§ s částečnou
ª Podle právního postavení a charakteru vlastnictví
§ státní peněžní ústavy
- jediným vlastníkem je stát (Konsolidační banka, Spú), zřízeno MF
§ a. s.
- většina stávajících bank a ty se člení na:


a) soukromé
s výhradně českým kapitálem
se smíšeným kapitálem (joint venture)
se zahraničním kapitálem (dcery zahr. bank nebo jiných zahr. investorů
b) banky s významným podílem státu – prostřednictvím Fondu národního majetku – FNM
c) úvěrová družstva
§ pobočky zahr. bank

VELKÉ UNIVERZÁLNÍ BANKY
- Univerzální banka provádějí většinu obvyklých bank. činností, ale specializují se jen na určité skupiny.
1. Komerční banka, a. s., významný podíl státu
2. Česká spořitelna, a. s., Praha, podíl státu
3. Československá obchodní banka, a. s., Praha – financuje zahr. obchod
4. Investiční a poštovní banka, a. s.
5. Živnostenská banka, a. s., Praha ?
6. GE Capital banka (dříve Agrobanka)
7. Union banka ?

Specializované banky
Konsodilační banka = státní, převzala část špatně návratných úvěrů, které tyto banky museli poskytnout před r. 1989 z rozhodnutí vlády
Českomoravská záruční a rozvojová banka = 50 % státu a 50 % velké OB
- úkolem je podpora rozvoje soukromého podnikání.
- hradí část úrokových nákladů začínajícím podnikatelům
- poskytuje záruky za úvěry od bank soukromým podnikatelům
Banky s omezenou bankovní licencí
a) stavební spořitelny
b) hypoteční banky
c) úvěrová družstva (kampeličky)
- krachují. Lidé si tam ukládali a z toho jim byly poskytovány úvěry

Právní úprava bankovnictví = Právní normy
1) Ústava ČR – článek o existenci ČNB jako centrální banky
2) Zákon č. 6/1993 sb. – Zákon o ČNB
- stanoví hl. cíle ČNB (zabezpečovat stabilitu měny prostřednictvím měnové politiky)
- ČNB musí překládat zprávy o měnovém vývoji Parlamentu a informovat veřejnost
3) Zákon o bankách
- několikrát novelizován (zvýšení ZJ, ochrana vkladů – pojištění)
- pojmenování banka nebo spořitelna smějí používat pouze ty PO, kterým bylo uděleno působit jako banka
- banky se řídí pravidly obezřetného podnikání, jmenovaný správce má postavení statutárního orgánu (činí opatření nezbytná pro obnovení stability a likvidity banky
4) Obchodní zákoník, Občanský zákoník a další
- o CP, dluhopisech, investičních fondech

BANKOVNÍ MANAGEMENT
Zásady bankovních operací
A) Zásada bank. likvidity = schopnost banky dostát svým finančním závazkům
- souvisí s pojmem Solventnost = schopnost okamžitě hradit právě splatné závazky
- banka musí být schopná v jakémkoli množství vyplatit vkladatelům uložené peníze, jinak by
ztratila jejich důvěry, oni by přestali vkládat a rychle by si vklady vybírali = „run na banku“
- bank. aktiva mají různý stupeň likvidity:
1) Bank. hotovost, devizové prostředky, vklady u jiných OB a u ČNB
2) Směnky, které lze prodat u ČNB, splatné úvěry a státní CP, které lze prodat
3) Ostatní směnky a ostatní CP
4) Pozemky, zařízení, inventář

Výpočet likvidity:


Banka se nachází v tzv. dvojlikvidní pozici:
- sama vyplácí mzdy, platí fa a odvádí daně
- musí být schopna kdykoli vyplatit svým klientům svěřené vklady

Bankovková likvidita – OB je likvidní, je schopna vyplácet na požádání z účtu hotové peníze
Pojistky proti ztrátě likvidity: pojištění depozit a úvěry centrální banky.

B) Zásada bank. ziskovosti = cílem je dosažení zisku
Výnosy tvoří: výnosové úroky z úvěru
úroky z vkladů u jiných bank
výnosy z investic do CP
přijaté provize, poplatky za služby
ostatní (mimořádné) výnosy – kurz. rozdíly
použití rezerv a opravných položek
Náklady tvoří: A. na finanční činnost
úroky z přijatých vkladů,
z emitovaných obligací, které banka vydala,
placené poplatky a provize,
vyplacené výhry a prémie
B. na provozní činnost
odpisy, mzdy, materiálové náklady
na služby nemateriální povahy
tvorba rezerv a opr. položek
ostatní náklady
Zisk – daně = disponibilní zisk

C) Zásada bank. jistoty (bezpečnosti)
- důvěra zákazníka je pro banku důležitý = banka musí co nejvíce snížit rizika při svých činnostech
rizika: úvěrové, kursové (výkyvy devizového kurzu), inflační (hromadný útěk od peněz) a politicko-ekonomické(vývoj a události)
- banka se snaží rizika minimalizovat
ČNB může vyhlašovat pravidla obezřetného podnikání bank s cílem, snížit rizika
Opatření: o kapitálové přiměřenosti bank = min. poměr kapitálu k rizikovým aktivům banky
o pravidlech likvidity bank
o úvěrové angažovanosti bank = rozptýlit úvěrové riziko, částka úvěru poskytnutých jednomu dlužníkovi nesmí překročit stanovení % z kapitálu a rezerv banky
o bankovnictví
a) vnitřní kontrolní systém
- existence závazných pracovních postupů při provádění bank. operací
- dvojitá kontrola (komisionálnost) = na určité práci se podílí dva bank. pracovníci = min. riziko selhání jednoho z nich
- přečíslování úč. dokladů a listů v úč. knihách
- zajištění bezpečnosti dat, utajení kódů na PC
- pravidelné revize = vnitřní audit
- instalace kamer a poplašných zařízení
- povinná dovolená
b) vnější kontrola
- uskutečňuje centrální banka. Banky jsou kontrolovány také dalšími orgány (finanční úřady, kontrolní orgány ministerstev …)
Obecné zásady chování bank
1. Každá banka musí udržovat bankovní tajemství, neplatí u kriminálního činu a to se souhlasem klienta. Dodržují ho všichni pracovníci.
2. Banka musí čelit snahám zakrývat nelegální původ peněz. Musí identifikovat účastníky každého obchodu, pokud hodnota peněz převyšuje Kč 5000.000,--.

BILANCE BANKY
- přehledná sestava aktiv (= majetek podle kruhu) a pasiv (= zdroj krytí majetku)

aktiva bilance pasiva
pokladní hotovost Cizí kapitál:
směnky, státní poukázky, vklady (depozita)
vklady u jiných peněžních ústavů úvěry od ČNB a od jiných bank
poskytnuté úvěry emitované obligace
CP a účasti ostatní cizí zdroje
Budovy, zařízení, zásoby Vlastní kapitál:
ostatní aktiva základní kapitál
rezervní a jiné fondy
nerozdělený zisk


AKTIVA
bankovní investice do CP
- banky mohou investovat do CP na vlastní účet
- banky nakupují CP pro – úroky nakoupených obligací
- dividenda z akcií

PASIVA
Vl. kapitál
ZJ = Kč 5000.000.000,--
- význam vl. kapitálu – slouží k pořízen nemovitostí, poskytování úvěru, ke krytí případných ztrát z bank. činnost a k vytváření důvěry zákazníků.
- možnosti zvýšení vl. kapitálu banky – další emisí akcií a doplněním zisku
Rezervní a jiné fondy – kdyby došlo ke ztrátě
Nerozdělený zisk

Cizí kapitál
Vklady – primární (od prvních klientů)
- sekundární (od jiné banky)
- neterminované – klient si může libovolně vybírat z účtů, ale jsou tu nízké úroky. Před vybráním většího obnosu musíme banku o tomto kroku informovat. Tyto vklady představují pro banky málo stabilní, ale levné finanční zdroje.
- terminované
a) vklady na pevný termín = ukládáme na určitou dobu a když potom vyzvedneme peníze dřív, tak nám srážení peníze
b) vklady s výpovědní lhůtou = banka musí poskytovat vyšší úrok
- korunové
- devizové
Banky si mezi sebou mohou půjčovat přebytky zdrojů za úrok.
PRIBOR – na fondy depozit – úroková sazby
PRIBID – na nákup depozit – úrok. sazba
- pomoci fixingu si OB zjistí úrok. sazby.
- Fixing úr. sazeb vypočítává ČNB na základy nabídky a poptávky na trhu depozit

Úvěry – od jiných bank
- od ČNB (Výjimečný krátkodobý úvěr na nejvýše 3 měsíce)
Obligace emitované bankou
obligace = CP, který představuje pohledávku majitele obligace vůči organizaci, která obligace emitovala. Po uplynutí doby splatnosti je obligace proplacena zpět v nominální hodnotě. Vlastníku obligace je pravidelně vyplácen úrok – dlouhodobý.
Ostatní cizí zdroje
závazky vůči dodavatelům, pracovníkům a st. rozpočtu

Management bankovních aktiv a pasiv
a) AKTIVA
- 3 zásady = likvidity, ziskovosti a bezpečnosti
- čím je aktivum likvidnější a méně rizikové, je z něj výnos nižší
banka se snaží najít vhodnou skladbu svých aktiv
hl. součástí aktiv jsou úvěry, které přinášení vyšší výnosy
b) PASIVA
banka musí zvažovat:
poměr mezi vlastním a cizím kapitálem
charakter a strukturu vkladů (poměr mezi vklady na viděnou a termínovanými)
výši úrok. míry
výši úvěru od jiných bank
c) PROPOJENÍ MANAGEMENTU AKTIV A PASIV
Banky musí přizpůsobit svou úvěrovou a investiční politiku struktuře vkladů a ostatních finančních zdrojů a udržet přijatelné úrokové rozpětí
Bankovní rozpětí = úroky z úvěru – úroky z vkladů
Úrokové rozpětí = průměrné úrokové sazby z vklad – průměrné úrok. sazby z úvěrů ( používá se aritmetický průměr vážený)
Banka musí brát v úvahu následující zásady:
musí mít takový objem likvidních prostředků, aby byla schopna uhradit veškeré své splatné závazky – zásada likvidity
má mít takovou výši ZJ, aby byla schopna pokrýt ztráty –z. bezpečnosti
snažit se získat peníze pro poskytování úvěrů
o z vkladů od veřejnosti
o emitované obligace
o přijetí úvěru od ČNB či OB
aktiva signalizují, jaké typy fin. zdrojů banka potřebuje
pasiva zase, jaké druhy aktivních obchodů může banka provádět
zlaté pravidlo
o sladění dob splatnosti aktiv s dobami splatnosti pasiv. Dlouhodobé úvěry by měly být financovány z dlouhodobých fin. zdrojů . Krátkodobé úvěry mohou být financovány z krátkodobých zdrojů.
o banky porušují pravidlo tak, že z krátkodobých úvěrů poskytují dlouhodobé. Protože úrokové míry u krátkých jsou nižší = banka získá levněji vklady a má dražší úroky u úvěru poskytovaných = vyšší úrokyNový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!