Astrofyzika

Kategorie: Fyzika, astronomie (celkem: 253 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. září 2006
  • Zobrazeno: 10468×

Příbuzná témataAstrofyzika

1. Pohyby těles z hlediska kinematického a jejich zákony

1. Vysvětlete na jednoduchých příkladech relativnost klidu a pohybu. Uveďte definič2. ní vztahy pro velič3. iny, které používáme k popisu pohybu, jejich jednotky a vztahy, které je spojují. Porovnejte skalární a vektorové velič4. iny
5. Proveďte klasifikaci pohybu z různých hledisek. Vysvětlete rozdíl mezi trajektorií, dráhou a posunutím
6. Charakterizujte rovnoměrný přímoč7. arý pohyb. Uveďte základní vztahy a grafy závislostí mezi velič8. inami popisujícími pohyb
9. Charakterizujte rovnoměrně zrychlený pohyb. Uveďte základní vztahy a grafy závislostí mezi velič10. inami popisujícími pohyb
11. Charakterizujte volný pád
12. Charakterizujte rovnoměrný pohyb po kružnici
13. Vysvětlete pojmy normálové a teč14. né zrychleni a vysvětlete jejich fyzikální význam

2. Pohyb těles z hlediska dynamického

1. Vysvětlete rozdíl mezi kinematikou a dynamikou
2. Vyslovte 1. Newtonův pohybový zákon. Zaveďte pojmy inerciální a neinerciální vztažná soustava
3. Vyslovte 2. Newtonův pohybový zákon. Odvoďte vztah pro případ konstantní hmotnosti.
4. Vyslovte 3. Newtonův pohybový zákon.
5. Vyslovte zákon zachováni hybnosti.
6. Objasněte pojem dostředivá síla.
7. Objasněte rozklad síly na nakloněné rovině.
8. Napište vztah pro třecí sílu. Urč9. ete její směr.

3. Mechanika tuhého tělesa

1. Vysvětlete pojem dokonale tuhé těleso
2. Definujte dvojici sil a odvoďte vztah pro moment dvojice sil
3. Vysvětlete pojem těžiště tuhého tělesa
4. Definujte rovnovážné polohy tuhého tělesa a stabilitu tělesa
5. Vyslovte momentovou větu, uveďte matematickou formulaci této věty vysvětlete její fyzikální význam a důsledky
6. Vysvětlete skládání a rozklad rovnoběžných a různoběžných sil

4. Mechanika kapalin
1. Objasněte pojem tekutiny, vysvětlete základní pojmy hydrostatiky
2. Definujte fyzikální velič3. inu tlak, uveďte jednotku
4. Definujte hydrostatický tlak, popište spojené nádoby
5. Vyslovte a vysvětlete Archimédův zákon
6. Vysvětlete hydrostatický paradox
7. Objasněte princip a funkci hydraulického lisu
8. Popište proudění reálné a ideální kapaliny

5. Gravitač6. ní pole

1. Napište a vysvětlete všeobecný Newtonův gravitač2. ní zákon
3. Vysvětlete, jakými fyzikálními velič4. inami lze charakterizovat gravitač5. ní pole
6. Charakterizujte homogenní a centrální gravitač7. ní pole
8. Zaveďte vztah pro práci v homogenním gravitač9. ním poli
10. Klasifikujte pohyby těles v homogenním gravitač11. ním poli
12. Vypoč13. ítejte výšku výstupu pro vrh svislý vzhůru
14. Vypoč15. ítejte délku hodu pro vrh vodorovný
16. Vypoč17. ítejte délku hodu pro vrh šikmý
18. Klasifikujte pohyb tělesa v centrálním gravitač19. ním poli
20. Vyslovte a vysvětlete Keplerovy zákony
21. Vysvětlete rozdíl mezi tíhovým a gravitač22. ním zrychlením

7. Druhy energie a jejich vzájemné přeměny

1. Definujte fyzikální velič2. inu mechanická práce a definujte její jednotku
3. Odvoďte vztah pro kinetickou a potenciální energii
4. Vyslovte zákon zachování mechanické energie v izolované soustavě
5. Vysvětlete a matematicky ukažte přeměnu energie potenciální na kinetickou při volném pádu
6. Vysvětlete souvislost Bernoulliho rovnice a zákona zachování energie
7. Vysvětlete přeměny energií při kmitavém pohybu
8. Definujte vnitřní energii tělesa, vyslovte 1. termodynamický zákon
9. Vysvětlete přeměnu mechanické energie na elektrickou a naopak
Vysvětlete přeměny jednotlivých druhů energií v různých typech elektráren

8. Základní poznatky molekulárně kinetické teorie stavby látek

1. Vysvětlete silové působení mezi č2. ásticemi v látce. Nakreslete příslušný graf
3. Objasněte o jakém jevu vypovídají jevy difúze, Brownův pohyb a rozpínání plynu
4. Objasněte pojem rovnovážný stav látky, rovnovážný děj
5. Vysvětlete pojmy vnitřní energie látky, teplo, tlak, teplota z hlediska molekulárně kinetické teorie
6. Sestavte přehled molárních velič7. in, jejich jednotek a vztahů, které je spojují
8. Vysvětlete fyzikální význam Avogadrovy konstanty. Zaveďte základní fyzikální velič9. inu látkové množství

9. Vnitřní energie, práce a teplo

1. Vysvětlete pojmy vnitřní energie tělesa, rovnovážný stav, rovnovážný děj
2. Zaveďte Celsiovu a termodynamickou teplotní stupnici
3. Definujte fyzikální velič4. inu měrnou tepelnou kapacitu
5. Napište a objasněte kalorimetrickou rovnici. Definujte tepelnou kapacitu kalorimetru
6. Zformulujte 1. termodynamický zákon, vysvětlete jeho fyzikální význam
7. Objasněte, jakým způsobem lze měnit vnitřní energii tělesa

10. Základy termodynamiky
1. Vyslovte 1. termodynamický zákon
2. V pV diagramu zakreslete a vysvětlete Carnotův cyklus pro ideální plyn
3. Urč4. ete práci plynu pomocí pV diagramu pro jednotlivé děje v plynech a pro kruhový děj
5. Vyslovte a objasněte 2. termodynamický zákon
6. Klasifikujte spalovací motory
7. Vysvětlete princip č8. tyřdobého motoru
9. Objasněte rozdíl mezi č10. tyřdobým a dvoudobým motorem
11. Vysvětlete funkci a princip proudového motoru

11. Struktura a vlastnosti plynů

1. Objasněte pojem ideální plyn
2. Nakreslete graf rozdělení rychlosti v ideálním plynu
3. Zaveďte fyzikální velič4. inu střední kvadratickou rychlost a uveďte souvislost mezi ní a termodynamickou teplotou
5. Odvoďte rovnici pro tlak plynu
6. Z rovnice pro tlak plynu odvoďte různé tvary stavové rovnice
7. Rozeberte izotermický, izobarický, izochorický a adiabatický děj v plynech. Nakreslete pV a pT diagramy pro jednotlivé děje

12. Struktura a vlastnosti kapalin

1. Objasněte vnitřní strukturu kapalin
2. Objasněte pojem povrchová vrstva kapaliny
3. Zaveďte fyzikální velič4. inu povrchové napětí a uveďte oba její fyzikální významy
5. Klasifikujte jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny
6. Objasněte kapilární elevaci a depresi
7. Napište vztah pro objemovou roztažnost kapalin
8. Vysvětlete pojem anomálie vody

13. Struktura a vlastnosti pevných látek

1. Objasněte vnitřní strukturu pevných látek. Vysvětlete rozdíl mezi látkami krystalickými a amorfními, mezi monokrystalickými a polykrystalickými látkami
2. Popište poruchy krystalové mřížky
3. Charakterizujte základní vazby v krystalech
4. Vyjmenujte druhy deformací pevného tělesa
5. Zaveďte pojem normálové napětí
6. Napište Hookův zákon
7. Nakreslete křivku deformace a vysvětlete ji
8. Napište vztah pro teplotní délkovou roztažnost pevných látek
9. Vysvětlete význam pro praxi

14. Fázové změny látek

1. Vysvětlete pojem fáze, fázová změna
2. Definujte skupenské teplo tání. Napište kalorimetrickou rovnici pro tání ledu
3. Objasněte pojem sytá pára. Vysvětlete rozdíl mezi sytou párou, přehřátou párou a plynem
4. Nakreslete fázový diagram
5. Vysvětlete var kapaliny a uveďte závislost teploty varu na tlaku. Uveďte praktické užití
6. Vysvětlete relativní a absolutní vlhkost vzduchu
7. Objasněte pojem rosný bod

15. Elektrostatické pole

1. Objasněte vzájemné silové působení č2. ástic s nábojem, vyslovte Coulombův zákon
3. Charakterizujte elektrostatické pole pomocí intenzity elektrického pole a elektrického potenciálu
4. Objasněte pojmy siloč5. ára a ekvipotenciální plocha
6. Uveďte souvislosti.
7. Uveďte, jak vypadá rozmístění náboje na vodič8. i
9. Definujte kapacitu kondenzátoru
10. Popište jev elektrostatická indukce
11. Vysvětlete polarizaci dielektrika
12. Popište pohyb č13. ástice s nábojem v homogenním elektrostatickém poli

16. Stejnosměrný elektrický proud v kovových vodič17. ích

1. Definujte podmínky potřebné pro vznik elektrického proudu
2. Definujte fyzikální velič3. inu elektrický proud a definujte 1 A
4. Napište vztah pro odpor vodič5. e
6. Napište Ohmův zákon pro č7. ást obvodu
8. Napište Ohmův zákon pro celý obvod
9. Vysvětlete vnitřní odpor zdroje
10. Vyslovte Kirchhoffovy zákony
11. Zaveďte velič12. iny elektrická práce a výkon elektrického proudu
13. Definujte úč14. innost zdroje a Jouleovo teplo

18. Elektrický proud v polovodič19. ích

1. Vysvětlete vlastni vodivost polovodič2. ů
3. Charakterizujte odlišnost vodič4. ů a polovodič5. ů
6. Vysvětlete příměsové polovodič7. e (typu P a typu N)
8. Vysvětlete princip polovodič9. ové diody
10. Nakreslete voltampérovou charakteristiku diody
11. Vysvětlete princip transistoru
12. Popište integrovaný obvod

20. Elektrický proud v kapalinách a plynech

1. Vysvětlete odlišnost vedení proudu v kovech od vedeni proudu v elektrolytech
2. Vysvětlete pojem rozkladné napětí. Nakreslete graf závislosti proudu na napětí pro elektrolyty
3. Vyslovte Faradayovy zákony elektrolýzy
4. Vysvětlete princip Voltova č5. lánku
6. Objasněte princip akumulátoru
7. Na příkladech uveďte užití elektrolýzy
8. Klasifikujte výboje v plynech
9. Popište výboj za sníženého tlaku
10. Vysvětlete princip neonových trubic a doutnavky

21. Střídavý proud

1. objasněte vznik střídavého napětí
2. Zaveďte velič3. iny induktance, kapacitance a impedance
4. Zakreslete fázorový diagram pro sériově zapojené prvky odpor, cívku a kondenzátor
5. Odvoďte podmínku pro rezonanci obvodu
6. Nakreslete graf okamžitého výkonu pro obvod s rezistancí. Urč7. ete průměrný výkon. Vysvětlete pojem efektivní hodnota elektrického proudu
8. Napište vztah pro výkon střídavého proudu s impedancí
9. Vysvětlete princip alternátoru
10. Popište elektromotory
11. Napište rovnice pro transformátor
Vysvětlete užiti při přenosu elektrické energie

22. Stacionární magnetické pole

1. Nakreslete indukč2. ní č3. áry v okolí permanentního magnetu a v okolí cívky, kterou protéká proud
4. Nakreslete indukč5. ní č6. áry v okolí vodič7. e s proudem
8. Zaveďte magnetickou indukci
9. Uveďte, jak působí magnetické pole na vodič10. s proudem
11. Vysvětlete vzájemné silové působeni vodič12. ů s proudem
13. Odvoďte, jak se v magnetickém poli pohybuje elektricky nabitá č14. ástice
15. Popište magnetické vlastnosti látek, vysvětlete magnetickou hysterezi

23. Elektromagnetická indukce

1. Zaveďte magnetický indukč2. ní tok
3. Vyslovte zákon elektromagnetické indukce
4. Vyslovte Lenzův zákon, uveďte konkrétní aplikace Lenzova zákona. Vysvětlete vířivé proudy
5. Objasněte jev vlastní indukce
6. Definujte indukč7. nost cívky
8. Uveďte vztah pro energii magnetického pole cívky

24. Kmitavý pohyb

1. Charakterizujte harmonický kmitavý pohyb
2. Odvoďte vztahy mezi fyzikálními velič3. inami charakterizujícími kmitavý pohyb
4. Napište rovnici harmonického kmitavého pohybu
5. Napište vztah pro sílu, způsobující harmonický kmitavý pohyb
6. Vysvětlete skládání kmitavých pohybů, nakreslit fázorový diagram
7. Vysvětlete kmitavý pohyb z hlediska energie
8. Vysvětlete pojmy tlumené kmitání, nucené kmitáni, rezonance

25. Mechanické vlnění

1. Klasifikujte různé druhy vlnění
2. Napište rovnici postupného příč3. ného vlnění
4. Vysvětlete interferenci vlnění
5. objasněte vznik stojatého vlnění
6. Popište stojaté vlnění na struně
7. Charakterizujte zvuk. Uveďte vlastnosti tónů
8. Vysvětlete Huygensův princip. Popište pomocí tohoto principu šíření vlnění

26. Optické zobrazování

1. Odvoďte zákon lomu. Vysvětlete úplný odraz světla
2. Nakreslete chod paprsků dutým zrcadlem
3. Nakreslete chod paprsků vypuklým zrcadlem
4. Napište zobrazovací rovnici pro kulová zrcadla, objasněte znaménkovou konvenci
5. Popište zobrazení č6. oč7. kou
8. Popište chod paprsků lupou
9. Vysvětlete princip dalekohledu a mikroskopu
10. Porovnejte lidské oko a fotografický přístroj

27. Elektromagnetické záření

1. Popište a vysvětlete rozklad světla hranolem. Vysvětlete disperzi světla, nakreslete příslušný graf
2. Popište a vysvětlete interferenci světla na planparalelní vrstvě
3. Vysvětlete ohyb světla na dvojštěrbině. Popište mřížkové spektrum
4. Vysvětlete polarizaci ,vlnění
5. Klasifikujte elektromagnetické spektrum

28. Základy kvantové fyziky

1. Vysvětlete vnější fotoelektrický jev, napište jeho rovnici
2. Vysvětlete dualismus vlna - č3. ástice
4. Popište a vysvětlete Comptonův jev
5. Popište modely atomu: Thompsonův, Rutherfordův, Bohrův, Schrodingerův, Diracův
6. Vysvětlete kvantová č7. ísla. Vyslovte Pauliho princip
8. Popište vznik č9. árových emisních a absorpč10. ních spekterNový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!