Alkoholismus

Kategorie: Biologie (celkem: 484 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 17. srpna 2005
  • Zobrazeno: 23871×

Příbuzná témataAlkoholismus

Alkoholismus ( Lepší čistý mozek než zničená játra.“)
základní pojmy, nemoci, populace, prevence, stádia, ...ALKOHOLISMUS

Základní pojmy :
· alkohol – etanol
· hladina alkoholu v krvi – množství alkoholu, které se přenáší z krve do mozku a určuje tak úroveň intoxikace
· alkoholismus – závislost na alkoholu, onemocnění, choroba
· syndrom závislosti (příznaky):
- touha užívat psychoaktivní látku – např. alkohol
- potíže v kontrole užívané látky
- rostoucí tolerance
- postupné zanedbávání jiných činností ve prospěch užívané látky a zvýšení množství času k získávání nebo užívání látky nebo k zotavení se z jejího účinku
- somatický odvykací stav, je-li látka užívána s úmyslem zmenšit jeho příznaky
- pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků
· odvykací stav – syndrom odnětí drogy – abstinenční příznak (třes, poruchy spánku, anorexie, pocit těžkého žaludku, úzkost, deprese, neklid, malátnost, slabost, atd.
· úzus – znamená mírné požívání (konzum) alkoholu, max. 0,6 ‰
· misúzus – zneužívání, konzumace alkoholu, která porušuje nějakou závaznou normu (např. požívání alkoholu před a při řízení motorového vozidla mladistvými nebo těhotnými ženami

Při pití alkoholických nápojů si někteří lidé neuvědomují, že neukájí pouze žizeň nápojem, který jim chuťově vyhovuje, ale že si pěstují návyk na větší nebo menší pravidelnou konzumaci alkoholu.

Lidi, kteří požívají alkoholické nápoje, můžeme rozdělit do 4 skupin, podle toho, co od těchto nápojů žádají : do skupiny abstinentů, konzumentů, pijáků a do skupiny osob závislých na alkoholu.

Abstinenti :
· umějí uhasit žízeň i uspokojit svou chuť kteroukoli tekutinou, v níž není žádný alkohol, protože požití této drogy v sebemenším množství odmítají, ať už je k tomu vede jakýkoli důvod.

Abstinent : člověk, který nepožil alkoholický nápoj v jakékoli formě a množství po dobu alespoň 3 let
Důsledných abstinentů je málo a pokud jsou, vyskytují se nejčastěji mezi dětmi do věku 5-6 let. V tomto věku v největším počtu případů totiž končí abstinence dětí, protože na základě iniciativy některého konzumenta nebo pijákav rodině okusí dítě nejdříve pivo, později víno, apod.

Konzumenti:
· většina z nás se už v dětství či mladistvém věku a méně už v dospělosti zařadí do této velké rodiny, kteří od alkoholického nápoje chtějí opravdu jen tekutinu a chuť a až na vyjímky nevědí, jaké účinky na nervový systém má alkohol obsažený v nápoji.
· Tedy dospělý konzument pije vhodný alkoholický nápoj ve vhodném množství a ve vhodném věku.(1/3 10° piva nebo 1dc vína po práci a po jídle, „vylepšení“ chuti čaje několika gramy rumu). Takový konzument nápoj vypije, uspokojí svou chuť, ale protože požil 7-10g alkoholu, který zdravá játra umí rozložit ještě během vstřebávání, tj. 1 hodiny, alkohol se v krvi prakticky neobjeví a neovlivní tedy nervovou činnost.
· Mezi konzumenty patří malé % mužů, značné % žen a mládeže.

Pijáci :
· pijákům nestačí alkoholické nápoje ani jako zdroj tekutiny, ani je neuspokojuje jen jejich chuť. Žádají si již účinků alkoholu, obsaženého v nápoji, žádají si alkoholickou euforii.
· konzumují tedy alkoholický nápoj ne pro ukojení žízně, ale především proto, aby pod vlivem alkoholu – drogy – pocítili euforii, o které se domnívají, že je bez jakéhokoli rizika. Od té doby, kdy člověk hledá v alkoholickém nápoji zdroj euforie, tj. příjemnou změnu nálady, obveselení, úlevu, odstranění potíží a duševního napětí, zapomnění apod. začíná kratší, delší či dlouhá cesta, během níž se z nevinného pijáka může vyvinout a někdy se skutečně vyvíjí těžký, často i tragicky končící člověk, závislý na alkoholu.

Populace, konzumující alkohol (1985):

%
Abstinenti 10 nepijí nic
Zásadoví konzumenti 20 max.0,5l piva po jídle 1x den, alkohol max.0,3 ‰
Nezásadoví konzumenti 20 max.0,5l piva po jídle 1x den, přestoupí max 4x rok, alkohol max.0,6 ‰
Přiležitostní pijáci 27 hladina nedosáhne více než 1‰, když ano, max. 4 x za rok
Pravidelní pijáci (abuzéři) 20 hladina alkoholu více než 1‰, max. 4 x za rok
Osoby závislé na alkoholu 3 víc než 1‰ víc jak

Stádia alkoholického opojení:

1, stádium opilosti 1 – 1,5 ‰
- vzniká stav spokojeného a sdílného rozpoložení mysli, veselý výraz obličeje, živá mimika, výřečnost, smích, sebevědomí, rozpustilost, přátelství
2, stádium opilosti 1,5 – 3 ‰
- nekritický, netaktní, začíná křičet, zpívat. nedbá o své okolí, impulsivní, nepromyšlené jednání
- neumí kontrolovat řeč, obličej rudne, neuspořádané pohyby, závratě, vrávorání, vidí dvojitě
3. stádium opilosti 3 – 4 ‰
- akutní otrava – únava, spavost, zvracení, obličej bledne
- opilost se podobá narkóze – úplné bezvědomí, necitlivost a mimovolné močení a pokálení
- svalstvo je uvolněné, tep mělký, pomalé dýchání, zornice nereagují

Nemoci abuzérů :
· vředové nemoci – žaludek
· funkce jater – jaterní cirhózy – končí smrtí
· zbytnělé srdce (zvětšené)
· skleróza – kornatění cév
· poruchy nervového systému – „okénka“
· nemoci ledvin


Psychické nemoci abuzérů :
· alkoholové psychózy
· delirium tremens – halucinace (myšky, …), třes těla, zvýšená teplota, dezorientace místem a časem
· Korsakova alkoholická psychóza – porucha vštipivosti paměti
· alkoholové demence – snížení intelektuálních schopností
· alkoholické halucinózy – sluchové halucinace (hlasy, našeptávání)
· paranoidní alkoholová psychóza – bludy vztahovačnosti, žárlivost
· epilepsie

Prevence

Strategie prevence

Strategie Účinnost
zastrašování neúčinné
citové apely neúčinné
prosté informování neúčinné
nabízení lepších alternativ než alkoholči jiné návykové látky účinné u skupin se zvýšeným rizikem
peer programy (aktivní účast předem připravených vrstevníků) účinné u skupin se středním rizikem (u normální populace)
prevence založená ve společnosti(community based prevention)tj. spolupráce různých složek společnosti účinné
snižování dostupnosti návykových látek všetně alkoholu účinné, jestliže je provázeno i snížením poptávky po nich
léčba anebo mírnění následků relativně účinné, zejména pokud jsou poskytnuty včas

Dávky alkoholu a jejich rizika :
20g 100% alkoholu (16g u žen a 24 g u muže)
1 12° pivo, 2 8° piva, 200ml přírodního vína, 50ml destilátu
u dospělých relativně bezpečné pití
20g – 40g 100% alkoholu u žen a 20-57 g u muže)
u ženy : 2 12° pivo, 200-400ml přírodního vína, 50-100 ml destilátu
u muže : 1-3 12° pivo, 200-600ml přírodního vína, 50-150 ml destilátu
rizikové požívání alkoholu
více než tato množství
škodlivé pití alkoholu


Léčba závislosti
· ústavní
· ambulantní
· stacionární
Léčebný program musí zajistit tyto úkoly :
· odstranit drogu z organismu
· obnovit a rehabilitovat somatické funkce organismu
· obnovit psychické funkce a vytvořit pozitivní struktury psychiky
· odstranit základní problém – doplnit schopnost odpovědi na otázky života
· přijetí a stabilizace životního stylu s dietou
· resocializace

Pokud má být léčebný program účinný, pak musí být v programu zahrnuta péče o manželské páry, o rodinné příslušníky, pokud možno i o celé rodiny.

Postupy při léčbě alkoholismu:
1, léčba léky
2, psychoterapie

dříve :
a, averzivní terapie
spojení podstatných charakteristik alkoholu (vzhled, vůně, chuť) s nepříjemnými pocity – zvracení, pocit na omdlení, horkost – podmíněný reflex
b, averzivní hypnoterapie
hypnóza
c, Senzibilizující terapie
senzibilizace organismu na alkohol – léky, lék Antabus - disulfiram
d, psychoterapeutické postupy
· racionální psychoterapie
· sugestivní – hypnóza
· abreaktivní – znovuprožití emočních zážitků

Alkoholismus u ženy:
Odlišnosti ve srovnání s muži z hlediska vývoje závislosti a její následné léčby by se daly shrnou to těchto tezí :
- důsledky abúzu a závislosti na alkoholu jsou u žen vážnější a jejich úprava složitější – izolace a odmítání závislých žen ze strany jejich okolí je podstatně větší ve srovnání s muži
- důsledky závislosti na tělesném a duševním zdraví se manifestují rychleji a výrazněji než u mužů (ženy rychleji degradují sociálně, morálně i zdravotně, žena alkoholička rychleji stárne)
- výskyt psychóz je u žen relativně vyšší než u mužů
- pro ženy je typické samotářské pití, pijí tajně a osamoceně, okolí tak reaguje opožděně
- u žen závislých na alkoholu je vysoký výskyt závislosti na alkoholu i u jejich rodinných příslušníků
- ženy jsou více úzkostné a méně agresivní než muži
- častěji než u mužů je u žen začátek abúzu reakcí na životní komplikace a nezdary
- ženy častěji ztrácejí dobré rodinné zázemí, popř.rodinu celou
- rozvoj pijácké kariéry začíná u mužů během vojenské služby, u žen po vstupu do manželství
- za začátku léčby spolupracuje podstatně méně žen než mužů
- v průběhu léčby spolupracuje podstatně méně žen než mužů
- v průběhu léčby vytvořením náhledu přijme nutnost abstinence více žen než mužů
- více žen je ochotno investovat své úsilí do doléčovacích programů

Ženám, které pijí alkohol v průběhu těhotenství se mohou narodit děti s fetálním alkoholickým syndromem (novorozenci trpí nevyléčitelnými fyzickými vadami a mentální retardací)

Alkohol u dětí a mládeže
- na základě výzkumů bylo zjištěno, že děti nejčastěji získávají alkoholický nápoj doma a z rukou rodičů dostávají alkohol jako lék
- abstinentní životní styl se dětem a mládeži nejeví jako imponující
- v dětském kolektivu se pití váže nejčastěji na party a je provázeno
- často i další jinou delikvencí
- ve vyšších třídách škol pijí zpravidla žáci neukáznění, problémoví, s horším prospěchem, ale také žáci družní, dominantní a v kolektivu oblíbení.
- s přibývajícím věkem stoupá informovanost dětí o škodlivosti alkoholu, paradoxně zárověň roste i jejich tolerance k pití alkoholických nápojů a odmítání abstinence jako životního programu – sociální tlak okolí pijící společnosti je účinnější než výchova v rodině či škole, i než obava o své zdraví
- základní legislativní normu, která zakazuje nezletilým konzumovat alkoholické nápoje, nedodržuje 90% dětí školního věku

Motivace ke střízlivosti a vyhýbání se drogám:
- z hlediska základních potřeb :
· člověk je zdravější (játra, ledviny, srdce, imunita, mozek)
· menší riziko dopravních nehod, rvaček, přepadení či otrav
· ušetří zdraví i peníze
· zdravé dítě, pokud v průběhu těhotenství žena nekonzumuje alkohol
- z hlediska psychologických potřeb:
· lepší vztahy s rodiči nebo partnerem, vyšší sebevědomí
· pán sebe sama
· předvídatelnější život
· odstatní ho vnímají jako spolehlivého, podává stabilnější pracovní výkon, více pozitiv z okolí
- z hlediska sebeaktualizace:
· lepší tělesná i duševní kondice
· lepší paměť, myslí přesněji, lépe se soustředí
· zvládá krize, rozvíjí osobnost
· dobrý pocit, že pomáhá prosazovat zdravý životní styl

 

 

Seznam literatury:
Skála, J. … až na dno !? Avicenum, Praha, 1988, 4.vydání
Nešpor, K. Csémy, L. Léčba a prevence závislostí, Psychiatrické centrum Praha 8 – Bohnice, 1996
Arhounová, J., Nešpor, K. Alkoholici, feťáci a gambleři, EMPATIE, Praha, 1995
Nešpor, K. Středoškoláci o drogách, alkohoholu, kouření a lepších věcech, PORTÁL, Praha, 1995

 | 27. listopadu 2005
je to tu supeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer............wink_smile
andy | 29. listopadu 2005
Je to fajn ale dlooouuuuuuuhý...................shades_smileteeth_smileembaressed_smilewink_smileregular_smilewhatchutalkingabout_smiletounge_smileangel_smileheart
| 18. ledna 2006
jo to v pohodě všechno se zde dozvim!!!omg_smile
| 03. února 2006
no nic moc teda, potřeuju něco mnohem lepšího
Re:
Pavel | 23. září 2006
Tak pak si to musiš napsat sam ;)
Andy | 07. února 2006
Je to tu skvělý..thumbs_upwink_smilekiss
melisssa | 04. listopadu 2006
pijte ale tak abyste tomu nepropadli!!!!už od narození je můj otec alkoholik, teď mi je 17 a je to vážně nesnesitelný:-( nikomu tohle nepřeju,proto se to mu radši vyvarujte!
andy | 07. listopadu 2006
superrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
fanda alkoholu | 07. listopadu 2006
keci ,keci chlastat nepřestanuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Re:
jindra alkoholik | 07. listopadu 2006
máš pravdu fando!
otázka
odpůrce alkoholu | 12. listopadu 2006
Díky za článek, ale jak to vypadá s alkoholismem podle průzkumu v posledním období? A co říkáte na 87-letého alkoholika, který ještě ke všemu začal hrát na automatech (gembler) a celý svůj důchod rozdělí mezi alkohol a hru. Takže varování pro začínající konzumenty a hráče!
znám to
| 12. listopadu 2006
Průzkumy neprůzkumy, pije se hodně a dost a asi to lepší nebude. Chci jen poradit dívkám/ženám, které by snad věřily, že muže-alkoholika předělají. NENÍ TO TAK!!! Může to být hodný, citlivý a inteligentní člověk, může milovat a vy jeho a přesto nepřestane, dokud se po opakovaných chybách a průšvihách nestane něco zlomového a MUSI CHTIT ON SAM. Mám za sebou 5 takových let a nakonec jsem z toho vyšla špatně já, 5, skoro 6 let jsem ho držela nad vodou a ustála všechny jeho problémy, které nám brzdili žít harmonicky. Ztráta jeho povolání, řidičáku, dluhy, i když to je velmi schopný člověk. Pokud takového člověka poznáte, nedovolte, aby se na začátku vztahu opíjel. Udělá to jednou-dvakrát, bude to s vámi dělat pořád. Jestli o něj budete stát, musíte být tvrdá a neústupná ale ne vznětlivá. Já jsem to nedokázala, protože jsem věřila, že na to přijde sám, že mi ubližuje a jsem v tom vlastně s ním a začal kruh. Nakonec jsem já \"sama\", stále mi chybí a on spokojený, po léčbě žije se svou rodinou. Už mě nepotřebuje, dovedla jsem ho přes ten nejhorší práh a moje oddanost jemu byla chybou. Mám k alkoholismu hodně co říct. Každý člověk je ale jiný. Nevzdávejte to D.F. 32 let
| 02. dubna 2007
no takje to úplně pecka fakt že jo doufám že budete v tom pokračovat
janka | 06. dubna 2007
je to super referát do školy
| 12. dubna 2007
Ahoj.Včera se mi stala taková příhodička. Hrozně jsem se opil a když jsem přišel domů ,hned jsem šel se psama. Jak jsem byl opilí ,tak jsem si je ani nevzal na vodítko a usnul jsem v parku před barákem a psi vesele běhali kolem mne. Nebyl jsem k probuzení ,nakonec si toho začali všímat lidi a někdo zašel domů pro otce a ten mne odtáhl domů. Je mi 18 a tak 2 krát do měsíce se opiji. Sám ani pít nechci a myslím ,že mě k tomu svádí moje okolí.Bojím se abych nezkončil někde na lavičce s krabicovým vínem. Nejhorší je ,že když se napiji neumím si říci dost a piji dokud je pití. Potřeboval bych nějakou prevenci......l.....
| 12. dubna 2007
Muj mejl......
alcohol !!
bazdrat | 15. dubna 2007
Zrovna včera sem sem se trošku opil že sem skončil v tom posledním stádiu... ale díky bidu že sem se nepomočil a nepokálel... není nad zvracení :D
Poradíte?
| 12. května 2007
anonymně se ptám, jestli může člověk přestat s pitím, když před tím pil tajně, ovšem ne v práci, ale doma, kde si vždy schoval láhev a pil, aby zapomněl že má finanční potíže. Trvá to asi půl roku. Máte někdo zkušenosti? Ten dotyčný tvrdí, že když se na to přišlo, přstane. Nevím
Dotaz
| 16. května 2007
Mám moc ráda víno,piji ho téměř denne,a to bílé slabounké.. Delám si stříčky,už asi 4 roky,mám krásné zdravé decko,a nijaké zlé zmněny,na sobe tedy nepozoruji. Je pravda,že mi to naopak zvedne krapánek náladu.. Zkrátka:bíle vínko mám stále v lednici... Dávky nijak nezvyšuji,proste stále stejně,a pro radost... Je to zavádející?
KECI!!
worm | 22. května 2007
Prosímvás me je 15 a do hospody chodim tak 1-2krat tejdne...je to proste best at si kazdy rika co chce...a abstinenti sou podle me dost divny lidi co si myslej kdovi co...? :D
Re: KECI!!
KECI JE KECI:D | 11. června 2007
NO KOMENT
Re: KECI!!
| 20. srpna 2007
Tak tenhle alkoholik bude rád když se dožije třiceti:) Ale podle mě si z nás jenom někdo dělá srandu...
Re: KECI!!
Abstinent ze zásady! | 20. srpna 2007
Tak tenhle alkoholik bude rád když se dožije třiceti:) Ale podle mě si z nás jenom někdo dělá srandu...
ALKÁČ
ALKOHOL | 11. června 2007
PPPIIIIJJJJTTTEEEEE SSS LLLLÁÁÁÁSSSSKKKKOOOOUUUUU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
neco pro vas
mirisek | 12. června 2007
neco pro vas
mmm | 12. června 2007
vas clanek je hezky ale dlouhy..... da se z toho vybrat hodne veci na referaty a tak...pomohlo mi to.. :-)
rumarumahej
Al Koholik | 20. září 2007
Proc by ste si nedali kdyz je to taak dobry:)
Vendulka | 02. dubna 2008
pecka ,cooo lidííí:)Díky za seminárku ...doufám ,že budu mít za jedna
23 ROKOV
GABI | 19. října 2009
Prijemné čítanie všetkým. Ja som bola vydatá 23 r.za jedného muža a milovala som ho. Máme dve dospelé chvalabohu samostatné deti. Píšem len preto, že po rozvode ex prestal piť úplne a sám od seba, nebol v žiadnej protialk. liečebni, proste sám . Nikdy som sa ho nepýtala,že prečo až tak neskoro to celé všetko pochopil, že musel zahodiť náš spoločný život do kanála,kde bol pár rokov aj on. Už ma to ale vôbec netrápi. Stará sa o deti, je s nimi v kontakte, aj so mnou telefonicky. Asi som to ja nevedela riešiť.... taky je život... ahoj verejnosť...
lulu | 19. ledna 2012
husťárna :)
Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!