Akciové společnosti - založení akciové společnosti

Kategorie: Právo (celkem: 74 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 22. srpna 2005
  • Zobrazeno: 16404×

Příbuzná témataAkciové společnosti - založení akciové společnosti

AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

A. s. vzniká zápisem do Obchodní rejstříku, nejvyšším orgánem je valná hromada, veškeré záležitosti spojené se vznikem a hospodařením společnosti upravují stanovy.

Vlastní jmění tvoří:
- základní jmění
- kapitálové fondy = fondy tvořené z externích zdrojů
- fondy tvořené ze zisku
- hospodářský výsledek

Základní jmění
Je to peněžní vyjádření souhrnu peněžních a nepeněžních vkladů všech společníků do společnosti.
Jeho vytvářejí, zvyšování a snižování vychází z obchodního zákoníku. V a. s. se vytváří povinně, minimální výše je Kč 1.000.000,--. Výše základního jmění se zapisuje do Obchodního rejstříku.

Analytická evidence k základnímu jmění:
411/1 – Základní jmění zapsané v Obchodním rejstříku
411/2 – Základní jmění nezapsané v Obchodním rejstříku

Pokud zakladatelé nemohou vytvořit základní jmění vklady, vyzvou k upisování akcií. K upsání akcií dochází zápisem do listiny upisovatelů. Zápis do Obchodního rejstříku o vzniku a. s. vyžaduje upsání celé hodnoty základního jmění, výše splácení je upraveno Obchodním zákoníkem. Nesplacené vklady se stávají po vzniku a. s. pohledávkami za akcionáři, jsou spláceny ve lhůtách předepsaných stanovami v dohodnutém ocenění. Účtují se na účtu 353 – Pohledávky za upsané vlastní jmění. Ke dni zapsání do Obchodního rejstříku sestaví a. s. zahajovací rozvahu a z ní převezme údaje do otevíraných účetních knih.

Zřizovací výdaje
Jsou zvláštním druhem NHIM, sledují se na účtu 011 – Zřizovací výdaje. Za NIM se považují, pokud jejich celková výše přesáhne Kč 20.000,--. Vznikají před zapsáním do Obchodního rejstříku a tedy před otevřením účetních knih, je nutné pečlivě evidovat doklady o těchto výdajích a potom je uvést podle soupisu v zahajovací rozvaze. Zřizovací výdaje se evidují na účtu:
011 – Zřizovací výdaje - přesáhne-li jejich celková hodnota Kč 20.000,--
381 – Náklady příštích období – jestliže je jejich celková hodnota rovna nebo menší než Kč 20.000,--
Pokud zřizovací výdaje vzniknou po založení a. s., zachytí se v jejím účetnictví, a pokud v souhrnu přesáhnou Kč 20.000,--, účtuje se aktivace zřizovacích výdajů 011 / 623. Zřizovací výdaje se odepisují do nákladů v souladu s účetními a daňovými předpisy.

Splácení upsaného základního jmění
Nutno splatit ve lhůtě určené ve stanovách – při porušení zaplatí upisovatel úroky z prodlení, tyto úroky jsou výnosem a. s. a účtují se na účtu 662 – Úroky na dal a 355 – Ostatní pohledávky za společníky na Má dáti. (nejde již o pohledávku z titulu úpisu akcií).

ZVYŠOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO JMĚNÍ

Základní jmění se může zvýšit následujícími způsoby:
1. upsáním nových akcií
2. vydáním dluhopisů s právem přednostní výměny za akcie
3. z ostatních složek vlastního jmění

1. Upsání nových akcií
Obchodní zákoník tento způsob připouští, pokud akcionáři splatili všechny dříve upsané akcie (účet 353 nemá zůstatek).
Před upisováním akcií zaplatí upisovatelé jistinu ve výši alespoň 10 % upisovaných akcií, tato jistina představuje pro a. s. závazek zachycený na účtu 379 – Jiné závazky. Po upsání akcií se pohledávka za upsané vlastní jmění sníží o zaplacenou jistinu. Další splacení upsaných vkladů probíhá podle stanov a. s. Po splnění podmínek pro změnu výše základního jmění v Obchodním rejstříku je proveden zápis do Obchodního rejstříku.

Účtování z pohledu a. s.
MD 411/2 - ZJNOR D MD 353 - PUVJ D MD 379 - JZ D MD 221 - BÚ D


2) VÚD – zvýšení ZJ
================ 1) VÚD – snížení
pohledávky o jistinu
================

1) VBÚ – zaplacení jistiny
================

MD 411/1 D 4) VBÜ – splácení upsaných akcií
=====================================

6) VÚD – zápis v OR MD 022 – SMV D

5) VÚD – vklad stroje (spácení upsaných akcií nepeněžním vkladem)
=====================================

Účtování z pohledu akcionáře – vkladatele
MD 221 - BÚ D MD 378 - JP D MD 367 - ZUNCPV D MD 06. - PCP D


1) VPS – zaplacení jistiny
================ 3) VÚD – snížení závazku o jistinu
================

2) VÚD – upsání akcií
================

2) VPS – splacení upsaných akcií
=====================================

Nepeněžní vklady do a. s. v účetnictví vkladatele
MD 01.,02. - IM D MD 07.,08. – Oprávky k IM D MD 367 - ZUNCPV D

VÚD – vyřazení IM z evidence
======================= VÚD doúčtování ZC
=======================

MD 112 - MNS D MD 367 - ZUNCPV D

VÚD – vklad materiálu
=======================

MD 132 - ZNSAVP D MD 367 - ZUNCPV D

VÚD – vklad zboží
=======================

Emise akcií s emisním ážiem
Emisní ážio vzniká v průběhu činnosti a. s. při zvyšování základního jmění upsáním nových akcií – je to rozdíl mezi tržní a nominální cenou akcií. O emisním ážiu účtuje pouze a. s. na účtu 412 – Emisní ážio.

MD 411/2 - ZJNOR D MD 353 - PUVJ D MD 221 - BÚ D

VÚD upsání nových akcií
=======================
nominální hodnota tržní hodnota VPS – splácení upsaných akcií
=======================


MD 412 – Emisní ážio D

VÚD – upsání nových akcií
=======================
emisní ážio

Kursové rozdíly při upisování a splácení akcií
Při upisování akcií a jejich úhradě zahraničními společníky dochází ke vzniku kursových rozdílů:
- při vzniku pohledávky (při upisování akcií) se vychází z kursu platného v den upsání
- při úhradě pohledávky se vychází z kursu platného v den úhrady
AE k účtu 353 se vede podle jednotlivých měn.

MD 411/2 - ZJNOR D MD 353 - PUVJ D MD 221 - BÚ D

VÚD – upsání akcií
=======================
VPS – splácení akcií
=======================


MD 563 – KZ D

VÚD – kursová ztráta
=======================

MD 411/2 - ZJNOR D MD 353 - PUVJ D MD 221 - BÚ D

VÚD – upsání akcií
======================= VPS – splácení akcií
=======================

MD 663 – KZ D

VÚD – kursový zisk
=======================

Kursové rozdíly při účetní uzávěrce
Nezaplacené pohledávky musí být k 31. 12. přepočteny podle platného kursu – rozdíl se promítne na účtech 386 nebo 387. Pokud účtujeme na účet 386, můžeme tvořit rezervu na kursové ztráty 574 / 454.

2. Zvyšování základního jmění vydáním dluhopisů
MD 411/2 - ZJNOR D MD 241 ; 473 D MD 375/AE D MD 221 - BÚ D

VÚD – výměna dluhopisů za akcie
================
VÚD – emise dluhopisů
================ VPS – odkoupení dluhopisů
================
375/AE – je třeba rozlišit, zda se jedná o pohledávku krátkodobou nebo dlouhodobou

3. Zvyšování základního jmění z ostatních složek vlastního jmění
MD 411/2 - ZJNOR D MD 413 - OKF D

VÚD – zvýšení ZJ z ostatních kapitálových fondů
======================================

MD 42. – Fondy ze zisku D

VÚD – zvýšení ZJ z fondů ze zisku
======================================

MD 428 – Nerozdělený zisk minulých let D

VÚD – zvýšení ZJ ze zisku minulých let
======================================

MD 431 – HV ve schvalovacím řízení D

VÚD – zvýšení ZJ ze zisku v běžném období
======================================
Zvýšení základního jmění se provede:
- vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle podílů nominálních hodnot jejich akcií
- zvýšením nominální hodnoty dosavadních akcií (překolkováním nebo výměnou)

Akcionáři společnosti, která zvýšila základní jmění z ostatních vlastních zdrojů, nebudou o této změně účtovat, změnu ocenění zaznamenají ve své evidenci např.: cenné papíry v nominální hodnotě

SNIŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO JMĚNÍ

Ke snížení základního jmění může dojít:
- z nutnosti
- dobrovolně

V žádném případě nelze snížit základní jmění pod Kč 1.000.000,--. Snížení základního jmění se uskutečňuje těmito způsoby:
1) snížením nominální hodnoty vydaných akcií – provede se výměnou starých akcií za nové s nižší nominální hodnotou nebo okolkováním
2) vzetím vlastních akcií z oběhu
3) upuštěním od vydání nesplacených akcií

Snížení základního jmění z nutnosti
A. s. snižuje základní jmění v případě dlouhodobé ztráty, nebo lze ztrátu běžného roku uhradit snížením základního jmění.

MD 429 – Neuhr. ztráta m. l. D MD 411/2 – ZJNOR D MD 411/1 – ZJZOR D

VÚD – snížení ZJ o ztrátu min. let
======================= VÚD – změna výše ZJ v OR
=======================

MD 431 – HV ve SŘ D

VÚD – snížení ZJ o ztrátu běžného roku
=======================

Akcionáři společnosti, která snížila základní jmění v důsledku ztráty nebudou o změně účtovat na rozvahových účtech cenných papírů, změnu ocenění zaznamenají v podrozvahové evidenci.

Snižování základního jmění dobrovolně – snížení základního jmění vykoupením části akcií
Vlastní akcie mají mezi akciemi zvláštní charakter. Byly vydány na základním jmění společnosti a jsou po jejich vykoupení ve vlastnictví a. s. Jedná se vlastně o fiktivní majetek. Účtují se na účtu 252 – Vlastní akcie. V rozvaze se ale vykazují na straně pasiv jako snižující hodnota základního jmění. Tím je odstraněno nadhodnocení aktiv a pasiv ve výši vlastních akcií. Oceňují se cenou pořízení.
Vlastní akcie může a. s. prodat, může je vlastnit nejdéle 3 roky. Potom je musí prodat nebo o ně snížit základní jmění.

Snižování základního jmění o vlastní akcie
MD 252 – Vlastní akcie D MD 411/2 - ZJNOR D

VÚD – snížení základního jmění o vlastní akcie
======================================

Pokud cena pořízení vlastních akcií je rozdílná od nominální hodnoty, promítne se tento rozdíl na účtu 568 – Ostatní finanční náklady (cena pořízení > nominální hodnota) nebo 668 – Ostatní finanční výnosy (cena pořízení < nominální hodnota)
Akcionáři účtují vykoupené akcie společnosti jako jejich prodej.

ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU

Rozdělení zisku
Rozděluje se disponibilní zisk, návrh na rozdělení předkládá představenstvo ke schválení valné hromadě akcionářů.

 Povinný příděl do zákonného rezervního fondu (podle obchodního zákona 5 % ze zisku)
 Příděl do statutárních fondů podle stanov
 Ostatní použití zisku - přiznání dividend akcionářům
- příděly do ostatních fondů
- převedení nerozděleného zisku do dalších let

Přiznání dividend akcionářům se účtuje na účet 364 – Závazky ke společníkům při rozdělování zisku. Dividendy jsou daněny zvláštní sazbou daně ve výši 25 %, kterou musí a. s. srazit a odvést finančnímu úřadu.
Příjemce dividendy účtuje na účtu 665 – Výnosy z finančních investic a souvztažně na účtu 221 – Bankovní účty.

MD 421 – Zákonný RF D MD 431 – HV ve schv. říz. D

VÚD – příděl do zákonného rezervního fondu
=======================
701
========


MD 423 ; 427 D

VÚD – příděl do fondů
=======================

MD 342 – OPD D
MD 364 – ZSRZ D

VÚD – srážka daně z dividend
======================= VÚD – přiznání dividend
=======================

MD 221 – BÚ D

VPS – výplata dividend
=======================

MD 428 – NZML D

VÚD – převod nerozděleného zisku do dalších let
=======================

Vypořádání ztráty
Na účtu 431 – Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení je ztráta na straně Má dáti, je hrazena ze zákonného rezervního fondu nebo je převedena na účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let.

MD 431 – HV ve schvalovacím řízení D MD 421 – Zákonný rezervní fond D

VÚD – úhrada ztráty běžného roku ze zákonného rezervního fondu
======================================

MD 429 – Neuhrazená ztráta minulých let D

VÚD – převod ztráty do dalších let
======================================
Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!