Zařízení prodejny

Kategorie: Ekonomie (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 16. ledna 2007
  • Zobrazeno: 4894×

Příbuzná témataZařízení prodejny

Autorem je Michal Soukup (migon@atlas.cz)
Referát/slohovou práci je možno uveřejnit pouze na stránkách www.maturita.cz jehož provozovatelé mají výhradní právo na distribuci na internetu.
Jakékoliv jiné využití kromě odevzdání ve škole či použití jako podkladů pro jiné práce bude bráno jako porušení autorských práv, které se na toto dílo vážou.
Tato práce byla hodnocena známkou 1. :-) .
PS: kontrolujte po mě pravopisné chyby jsem na CJ prase.


Zařízením prodejny se rozumí veškeré výstavní zařízení, stroje a přístroje, manipulační prostředky, chladicí a mrazící zařízení, zařízení inkasního úseku atd.

Zařízení prodejen se úzce váže na vnitřní úpravu prodejny a charakter prodávaného zboží.

Zařízení prodejen by mělo odpovídat formám prodeje, rozměrům a vlastnostem prodávaného zboží a rozměrům prodejní místnosti.
Dále pak také musí vycházet z fyzických možností lidského těla (např. výška regálu případně jeho hloubka).
Musí umožňovat uložení zboží tak, aby toto uložení odpovídalo fyzikálním a např. chemickým možnostem zboží (např. některé potraviny je nutno mít v chladících popř. mrazících pultech atd.).
Uložení také musí splňovat hygienické, stavební a bezpečnostní předpisy.
Déle zde jsou nároky na estetičnost (tj. musí zapadat do interiéru prodejny), mělo by zajišťovat dostatečnou kapacitu a nosnost.

Další požadavky:
ekonomičnost
přizpůsobivost
dobré možnosti kombinace a začlenění do prodejny
snadná výměna a aranžování zboží

Rozdělení zařízení prodejen

Zařízení pro prodej zboží
Zařízení pro skladování
Zařízení pro manipulaci a dopravu zboží

Zařízení pro prodej zboží


Do této skupiny patří prodejní pulty, vitríny, regály, stojany, panely závěsná zařízení atd. Mimo jiné sem patří zařízení sloužící k přípravě zboží, jako jsou balící a porcovací stroje, váhy, kontrolní pokladny, mrazící pulty a další doplňkové zařízení (např. vozíky, košíky, zkušební kabiny atd.).
Opět i toto (vlastně veškeré) zařízení musí odpovídat sortimentu prodávaného zboží.

Zařízení pro vystavování zboží
K vystavování a uskladnění zboží se využívá mnoho rozličných druhů nábytku (zařízení).
Pro zařízení prodejen je prvotně důležitá škálovatelnost a možnosti snadné a rychlé (de)montáže a přestavení zařízení.
Dále by mělo umožňovat široké možnosti využití a umožňovalo snadné zvýraznění prodávaného zboží.
U některých potravin se pak využívají chladící a mrazící pulty, které zajišťují zachování užitné hodnoty potravin.

Chladící a mrazící zařízení
Chlazením a mrazením potravin se dociluje jednoho z nejdokonalejších způsobů zachování užitné hodnoty potravin.
Z hlediska zařízení potravinářských prodejen je to jedno z nejdůležitějších zařízení.
ROZLIŠUJEME:
Chladící a mrazící zařízení pro prodejny s obsluhou (např. pro cukrárny, prodejny masa a uzenin či ovoce a zeleniny, prodejny ryb, v nichž si zákazník zboží vybere a prodavač mu je pak předá.
Chladící a mrazící zařízení pro prodejny se samoobslužným prodejem. V těchto prodejnách má zákazník možnost vybrat si z velkého množství různých výrobků. Zákazník sám zde zařízení používá a manipuluje se zbožím.
Podle hygienických předpisů musí být některé druhy potravin uloženy mimo ostatní, a měli by mít jinou chladící či mrazící teplotu.
Podle těchto kritérií rozlišujeme
chladící přístěnné vitríny – pro maso, mléčné výrobky,ovoce a zeleninu
mrazící středové a přístěnné vany – pro maso a ostatní mražené zboží.
Ve všech prodejnách potravin by ve skladech měly být příruční chladící a mrazící boxy.
Mrazící a chladící zařízení by jako vše mělo doplňovat zařízení prodejen a mělo by být estetické.
Pro kvalitní skladování v mrazících a chladících zařízeních je nutné znát správné (doporučené) teploty chlazení jednotlivých druhů zboží a dodržovat v těchto zařízeních dokonalou čistotu.

Výstavní regály
Jsou součástí všech druhů prodejen opět se zde tvar, rozměry a další vlastnosti odvozují od prodávaného sortimentu. Většina výstavních regálů je řešena stavebnicově a tím je zajištěna dostatečná variabilita.

Přístěnné regály
Jsou vhodné pro prodejny se samoobslužným prodejem či pro provozovny, kde je uplatněn způsob prodeje tzv. „s volným výběrem“. Tyto regály by svojí výškou neměly přesáhnout 2 m vychází se přitom z toho, že z vyšších pater regálu by se špatně bralo zboží. Hloubka regálu taktéž vychází z fyziognomie člověka a měla by být v rozsahu 60 – 70 cm s tím, že regál je nejhlubší dole a směrem nahoru se hloubka snižuje. Řada těchto regálů by neměla přesahovat 10 m.

Středové regály Neboli gondoly
Jsou využívány převážně v samoobsluhách a prodejnách s volným výběrem umožňují kvalitní využití vnitřních ploch prodejny. Mohou být řešeny oválně nebo jako oboustranně přístupné regály. Neměly by být vyšší než 150 cm , aby umožňovali rozhled po prodejní ploše.

Poznámka: V nových hypermarketech se například výška těchto regálů vůbec nedodržuje a to zejména (podle mě) kvůli tomu, že přehled nad prodejní plochou je jištěn průmyslovými kamerami a nebezpečí např. krádeže je takto sníženo.

Na různé druhy zboží se používají spaciální regály jako například na obuv
láhve
konfekci

Prodejní pulty
Mají největší použití v prodejnách s obsluhou, ale využívají se i ostatních formách prodeje (např. jako pracovní stůl). Jejich výška by neměla přesahovat 100 cm. Konstrukčně se liší podle druhu prodávaného zboží.
V potravinách může být pult obohacen chladícím zařízením (chladící vitrína), v jiných prodejnách drogerie nebo papírnictví mohou být pulty s horní skleněnou deskou a zásuvkou, která slouží pro prohlížení (většinou drobnějšího pop. křehčího) zboží, které by se jinak špatně vystavovalo. Prodejní pult je zpravidla vybaven ještě úložným prostorem (např. pro uložení prodávaného zboží či pomůcek pro prodej pop. obalového materiálu.) nebo dalšími zásuvkami opět pro zboží atd. Pult může být kromě klasického lineárního i kruhový a umožňovat kupujícím přístup ze všech stran.

Skříně a vitríny
Mají zákazníkům umožnit kvalitní prohlídku zboží skrz průhledné stěny. Zboží v nich je pak přístupné jen pro prodavače. Umisťuje se do nich převážně luxusnější či dražší zboží, zboží choulostivé na prach nebo zboží, které vyžaduje, aby bylo (např. z hygienických důvodů) uzavřené.
Vitríny jsou často využívány pro efektivní a estetické aranžování zboží (což je mimo jiné velice náročné, protože zboží je vidět z více stran).


Doplňková zařízení
Drátěné stojany,
otočné stojany (např. na pohledy),
stoly pro volné vystavování zboží,
pódia pro těžké elektrické spotřebiče, kamna, nábytek.

Zařízení pro úpravu zboží
Jisté druhy zboží je potřeba před prodejem nějakým způsobem upravit (jejich velikost, hmotnost atd.) k tomu slouží:

nářezové stroje – /použití/ = především v prodejnách s potravinářským zbožím
/slouží/ = ke krájení sýrů, salámů, atd.

mají regulovatelnou tloušťku řezu nakrájené zboží padá na odkládací desku.

mlecí strojky na maso
kráječe jsou ruční nebo elektrické /použití/ = na různé druhy potravin – chléb, sýry, atd.
kávomlýnky pro mletí menšího množství kávy (obsluhuje zákazník pop. prodavač
přečerpávací zařízení sloužící na přečerpávání kapalin (např. benzín, líh, petrolej, atd.)
drobné pomůcky = nože, sekáčky, nůžky, lopaty a lopatky, naběračky, vidličky, kleště, apod.


Zařízení pro měření množství zboží
K měření délkových rozměrů se používá
tyčková měřidla zejména pro metrový textil. Zde se měří metrem nebo půlmetrem s vyznačenými dílky po centimetru.
pásová měřidla se pak používají u rozměrnějšího zboží.

Hmotnostní měření je prováděno na váhách.
Váhy jsou založeny na různých principech.
Nejjednodušší jsou mechanické váhy, složitější jsou pak elektronické váhy.
Nejvíce jsou využívány elektronické obchodní váhy, které umí i spočítat peněžní částku za zvážené zboží (zadá se cena za jednotku a váhy spočítají cenu za počet jednotek). Jiný druh sortimentu vyžaduje jiné váhy jejich přesnost, nosnost, apod. váhy musí být na pultě tak, aby kupující viděl na ukazatel vah.
Pro správnou činnost vah musí být položeny na vodorovné ploše.
V supemarketech jsou hojně využívány samoobslužné váhy, které mají v paměti uloženu cenu zboží a zákazník sám podle obrázků volí druh váženého zboží, váhy posléze vydají nálepku s cenou popřípadě čárovým kódem a zákazník si ho nalepí na zboží (podle nálepky je pak u pokladny namarkována cena).

Tekutiny se pak měří odměrnými nádobami. Vlastnosti odměrných nádob jsou odvislé od měřeného zboží.

Zařízení pro měření množství zboží se ověřují a kontrolují podle stanovených předpisů. Tuto kontrolu provádí státní metrologická kontrola měřidel.
Váhy je povinen provozovatel nechat odborně seřídit a zkontrolovat.

Zařízení pro měření jakosti zboží
Jsou používána v prodejnách s elektrickými spotřebiči (pro kontrolu žárovek, baterií apod.) a v prodejnách potravin se používají přístroje zjišťující teplotu v chladících a mrazících zařízeních a prosvětlovače vajec.

Zařízení pro inkasní úsek
K základnímu zařízení patří pro inkasní úsek patří pokladny a pokladní boxy. Nejrozšířenějším druhem kontrolních pokladen v malých prodejnách jsou elektromechanické pokladny s obsluhou. Jsou vybaveny číslicovým ukazatelem na straně zákazníka i prodavače, registračním polem určených k registraci ceny, počitadlem tržby, počítadlem nulování.
Elektronická kontrolní pokladna – tato pokladna je spolehlivější má snadnější ovládání, má počitadlo zákazníků, zařízení pro odstranění chyb a omylů. Tato pokladna může být připojena na počítač a pak slouží jako terminál.
Terminálové pokladny – s jejich nástupem se setkáváme nyní a to hlavně ve všech větších obchodech, odstraňují spoustu činností, které musel provádět pracovník u pokladny. Předpokladem automatického čtení cen je to, že zboží je opatřeno kódy přímo od výrobce (popřípadě v prodejně). Nejčastěji se zde využívá čárového kódu.

Poznámka: u nás i v Evropě se používá čárový kód EAN. Je tvořen souborem kontrastujících svislých čar s různou šířkou a dalších pomocných znaků. Tvoří je 13 případně 8 číslic. Pro jednotné označení zboží platí jistá pravidla.
Povinné rozdělení:
tři místa pro číslo státu,
čtyři místa určují výrobní podnik,
pět míst slouží pro označení výrobku,
jedno místo je kontrolní,

Čárový kód je umístěn buď přímo na obalu nebo je na zboží umístěn zavěšením či dodatečně nalepen. Čtení čárového kódu je prováděno čtecím zařízením.

Čtecí zařízení (čárových kódů)
Čtecí tužka – musí být v přímém kontaktu s čárovým kódem
Scaner – zařízení na pevno zabudované do pracoviště pokladen, vysílá laserový paprsek, kterým je kód sejmut a dekódován.
Laserová pistole – ovládá se ručně a z ní vysílaný paprsek musí zasáhnout kód
Zpravidla jsou ve větších provozovnách u kasy kombinace scaneru a laserové pistole, laserová pistole se pak používá na snímání špatně čitelných kódu nebo na objemnější zboží, které by se nevešlo na posuvný pás.

Terminálové pokladny umožňují široké využití kontroly zásob a obratu kdykoliv je to nutné. Tyto pokladny zajišťují rychlé odbavování zákazníků, zaučování pokladních je velice rychlé, jsou minimalizovány či dokonce odstraněny chyby při markování, snižují počet pokladen a s použitím bezpečnostních etiket také chrání proti krádežím. Dále pak zjednodušují provoz prodejny, protože je zlepšena kontrola zásob, zjednodušuje a automatizuje účetnictví.

Pokladní boxy
Slouží k umístění pokladny a manipulaci se zbožím při jeho placení.


Doplňkové zařízení prodejní místnosti

Doplňkové zařízení se opět jako veškeré jiné zařízení liší podle prodávaného zboží mezi toto zařízení patří například:
zkušební kabiny pro konfekci,
zrcadla pro zkoušení zboží ze sortimentu odívání,
speciální židle a podnožky pro zkoušení obuvi,
stolky a křesla,
v samoobsluhách jsou to pak nákupní vozíky a košíky.


Zařízení pro skladování

V příručních skladech prodejen se využívá různých zařízení pro uskladnění zboží jeho úpravě, rozbalování apod.

Ke skladování slouží především regály nebo dřevěné rohože ty slouží pro zboží , které svou povahou nemohou být uskladněny v regálech.
Pro přípravu zboží k prodeji slouží pracovní stoly.

Zařízení pro dopravu a manipulaci se zbožím
Tato skupina zařízení obsahuje různé druhy vozíků, dopravníků, přepravek, dopravních košů apod.

Vozíky
Jsou všeobecně rozšířenými prostředky pro dopravu zboží v prodejní místnosti a ve skladech.
Používají se:
ruční vozíky – umožňují i vystavování zboží,
rudly – pro přepravu menších nákladů na kratší vzdálenosti,
nízkozdvižné a vysokozdvižné vozíky pro přepravu zboží na paletách,
pojízdné přepravní koše a ostatní přepravky – slouží pro přepravu zboží přímo od výrobce až do prodejny,
nakladače a vykladače jsou určeny pro nakládání a vykládání zboží mezi rampou a nákladními automobily.

Cílem všech těchto prostředků je přispět k mechanizaci prací ve skladech.

ZDROJE:
Ekonomika a provoz obchodu I.
Fortuna 1995, v prvním vydání
Autoři: Ing. Stanislava Peštová, Ing. Karel BiňovecObchodní vybavení
Petulka | 15. září 2014
Všechno zmiňované obchodní vybavení na zařízení prodejny najdete pro představu třeba zde! (http://www.magmacold.eu/)
thermoboxy
Honza | 22. srpna 2016
Jen doplňuji, že na přenášení potravin jsou výborné termoboxy z polystyrénu. Dá se v nich uchovávat studený v létě. A používáme je i na rozvozy obědů. Nemusí se pak ohřívat. Koupili jsme různé rozměry od http://wespa.cz/produkty/termoboxy.html a fakt jsou pevné a drží nám už pěkně dlouho.
Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!