Titul

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23176 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

Příbuzná témataTitul

Titul pochází z latinského slova titulus, tedy česky hodnost.

Obsah

Oslovení

S titulem souvisí i správné oslovení příslušné osoby (osobnosti).

 • pan, paní, ve zkratce p., pí - nejobecnější civilní (tj. občanský) titul; např. pan Novák
 • pleno titulo (latinsky), p. t., P. T., česky plným titulem - „titul titulů“, zástupný titul; příklad obou funkcí:
  • ThDr. Miloslav Vlk, pleno titulo: Jeho Eminence Miloslav kardinál Vlk, arcibiskup pražský a primas český (uvedení všech titulů)
  • Miloslav Vlk, pleno titulo, je zodpovědným knězem, který atd. (zástupná funkce - "pleno titulo" naznačuje množství titulů)
  • v adrese: p. t. Josef Novák (zástupná funkce - "pleno titulo" naznačuje, že pan Novák má nějaké tituly; nechceme je zkomolit, nebo je všechny neznáme, proto, abychom neurazili, použijeme "pleno titulo")

Akademické hodnosti

Akademické hodnosti jsou dosažené studiem vysoké školy nebo jinou formou vysokoškolského vzdělávání. V současné době je možno se setkat s těmito tituly, z nichž některé již byly nahrazeny titulem jiným (např. PhMr. - Mgr., PaedDr. - PhDr.) a jiné se přestaly udělovat zcela (RSDr.). Podrobnosti upravuje Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Bc. baccalaureus bakalář
BcA. baccalaureus artis bakalář umění
Mgr. magister magistr
MgA. magister artis magistr umění
Ing. ingénieur inženýr
Ing. arch. ingerum architectus inženýr architekt
JUC. juris utriusque candidatus kandidát obojího práva
JUDr. juris utriusque doctor doktor obojího práva
ICDr. juris canonici doctor doktor kanonického práva
MDDr. medicinae dentalis doctor doktor zubní medicíny
MSDr. medicinae stomatologicae doctor doktor zubní medicíny
MUC. medicinae universae candidatus kandidát všeobecné medicíny (po uzavřeném třetím ročníku)
MVC. medicinae veterinarinae candidatus kandidát veterinární medicíny
MUDr. medicinae universae doctor doktor všeobecné medicíny
MVDr. medicinae veterinarinae doctor doktor veterinární medicíny
PaedDr. paedagogiae doctor doktor pedagogiky
PharmDr. pharmaciae doctor doktor farmacie
PhDr. philosophiae doctor doktor filozofie
PhMr. pharmaciae magister magistr farmacie
RNDr. rerum naturalium doctor doktor přírodních věd
RSDr. rerum socialium doctor doktor sociálních věd
RCDr. rerum commercialum doctor doktor obchodních věd
RTDr. rerum technicarum doctor doktor technických věd
ThDr. theologiae doctor doktor teologie
ThLic. theologiae licentiatus licenciát teologie, bohosloví
ThMgr. theologiae magister magistr teologie, bohosloví

Akademický titul se píše vždy před jménem.

Neakademické tituly - (absolventi vyšších odborných škol)

DiS. diplomovaný specialista

Titul DiS. se píše vždy za jménem. Mezi jménem a tímto titulem se píše vždy čárka.

Vědecké hodnosti

Vědecké hodnosti jsou dosažené pokračujícím studiem vysoké školy s obhájením disertační práce.

Ph.D. philosophiae doctor v podstatě odpovídá dřívějšímu CSc., tzv. velký doktorát - Doktor pro ostatní oblasti mimo teologie.
DBA doctorate of business administration mezinárodně uznávaný doktorský titul v oblasti podnikání a managementu (udělováno především v anglosaských zemích), oproti klasickému Ph.D. je však studium výrazně orientováno na manažerskou a podnikatelskou praxi a výzkum reálných manažerských problémů - je spojením vědy se skutečným životem, Ph.D a DBA jsou doktorské úrovně, úrovní stejné, určené různým skupinám zájemců
Th.D. theologiae doctor doktor v oblasti teologie
CSc. candidatus scientiarum kandidát věd
DrSc. doctor scientiarum doktor věd (udílení tohoto titulu bylo zrušeno)
DSc. doctor scientiarum doktor věd (znovu zavedení titulu Akademií věd od 18. 12. 2002 jako náhrada za DrSc. [1]
Akademik řádný člen Akademie věd ČR

Vědecká hodnost se píše vždy za jménem. Mezi jménem a hodností se píše vždy čárka.

Titul akademik je nejvyšší akademická hodnost a nahrazuje ostatní tituly a hodnosti. Uvádí se vždy před jménem.

Čestné hodnosti

Čestná hodnost je titul dosažený jmenováním (nikoliv studiem)

Dr. h. c. doctor honoris causa čestný titul

Vědecko-pedagogické hodnosti

Tato hodnost je dosažena vědecko-pedagogickou nebo umělecko-pedagogickou činností.

doc. docent
prof. profesor

Anglosaské vysokoškolské tituly

Tyto tituly se uvádějí za jménem.

.............
B.A. Bachelor of Arts absolvent vysoké školy různých směrů, převážně humanitních nebo společenskovědních oborů.
B.Eng. Bachelor of Engineering absolvent vysoké školy různých směrů - inženýrských oborů.
B.F.A. Bachelor of Fine Arts absolvent vysoké školy uměleckého zaměření.
MBA Master of Business Administration absolvent univerzity zaměřené především na management, ale i jiné obory, jako např. logistiku a finance
LL.M Master of Laws absolvent právnické fakulty
M.S. / MSc Master of Science absolvent vysoké školy s vědeckou či technickou specializací, např. Computer Science, přírodní vědy či ekonomie
M.A. Master of Arts absolvent vysoké školy různých směrů, převážně humanitních nebo společenskovědních oborů.
M.Eng. Master of Engineering absolvent vysoké školy různých směrů - inženýrských oborů.
M.F.A. Master of Fine Arts absolvent vysoké školy uměleckého zaměření.
M.Div. Master of Divinity absolvent teologické vysoké školy (teologického semináře).
M.D. Medical Doctor doktor medicíny, absolvent lékařské vysoké školy
M.Pol.Sc. Master of Political Sciences absolvent vysoké školy
(Ph.D. / PhD Philosophiae Doctor. Vizte kapitolu vědecké hodnosti výše. Tento titul se nyní užívá na celém světě, včetně ČR.)

Vladařské a státnické tituly

 • Excelence - oslovení státních funkcionářů v mezinárodním styku
 • prezident - hlava státu v republice
 • císař - vládce císařství
 • král - vládce v království
 • vévoda, velkovévoda - vládce ve vévodství (velkovévodství)
 • kníže - vládce v knížectví
 • princ - potomek krále (císaře) a následník trůnu
 • emír - vládce emirátu
 • sultán - vládce sultanátu
 • infant, infantka - tituly potomků královského páru, používané zejména ve Španělsku
 • P.P., Pater Patriae (česky otec vlasti) - čestný titul římských císařů, uváděn na konci výčtu jejich titulatury

Církevní tituly

papež Svatý otec, Jeho Svatost - nejvyšší katolický hierarcha
Eminence oficiální oslovení kardinála
Excelence oficiální oslovení biskupa
kardinál nejvyšší hodnostář po papeži, označení se klade až před příjmení (např. Miloslav kardinál Vlk
biskup správce diecéze; slavnostní oslovení: Monsignore, zkr. Mons.
arcibiskup biskup – metropolita církevní provincie (v Česku Praha a Olomouc)
P. Pater - řeholní kněz – v praxi se však užívá i jako titul diecézního kněze
R. D. Reverendus Dominus – dosl. „důstojný pán“, kněz (v praxi se často zaměňuje s Pater)
Msgre. Monsignore

Šlechtické tituly

Nižší šlechta

Šlechtic, dříve vladyka (vladyctví znamená česky totéž co šlechtictví), s odkazem na pozemkovou držbu též nazýván zemanem - venkovský šlechtic, prakticky žádné pravomoci - obvykle jen statek nebo menší tvrz na vesnici
Rytíř - obvykle měl od panovníka propůjčenou zemi (léno), na níž směl podle svého nejlepšího vědomí i svědomí vládnout, na oplátku ale musel v případě válečného konfliktu poskytnout vojsko
Vyšší šlechta
Svobodný pán, neoficiálně zkráceně baron - nejnižší možný titul vyšší šlechty, v českém prostředí nazýván dříve pán, vládl v baronství (panství) - obvykle pár vesnic, což ovšem neplatilo pro české Rožmberky
Vikomt - první z hraběcích titulů, ve Francké říši stál v čele části hrabství (vikomt znamená místohrabě), jde ale o titul nejdříve úřednický, později údělný - dostal ho pouze jeden určitý člen rodu. Vikomti se vyskytovali především ve Španělsku, Francii, Anglii. V Německu a Českých zemích nebyl užíván.
Hrabě - další z dědičných titulů, nositelé tohoto titulu z dřívějších dob patří k aristokracii, některá hrabata již ve středověku patřila do stavu říšských knížat, například hrabě Tyrolský, podobně po zániku Svaté říše římské náležela dříve panujícím hraběcím rodům, důstojnost rodů knížecích, což symbolizuje knížecí koruna v jejich erbech. Hraběcí titul je tedy též nejnižším panovnickým titulem.
Markýz - v kontextu říše markrabě, neboli hrabě marky, jako šlechtický titul byl udělován v zemích románského jazyka a ve Velké Británii
Kníže - nebo princ již velice významný šlechtic, vládl většímu územnímu celku, někdy i státu jako bylo na území říše Kraňsko, Meklenbursko. V Rakouském císařství byl titul knížete nejvyšším šlechtickým titulem.
Vévoda - v královstvích nejvýznamnější hned po králi, většinou měl velkou poradní moc. Podobně jako kníže vládl většímu území, někdy i státu. V Rakousku jsme tento titul neznali, kromě italských území říše, kde byl ovšem pokládán za nižší, než byl titul kníže neboli princ. Benátská republika v jistých časech prodávala titul vévody tak levně, že pak skoro každá vesnice mohla být nazývána vévodstvím. Některým byl titul vévody uznán, a pro Benátsko byly zavedeny čtyři stupně vyšší šlechty.
Další tituly
Kurfiřt - říšský kníže s právem volit císaře Svaté říše římské
Markrabě - za krále vládl v pohraniční provincii říše. V zemích Koruny české a Svaté říše římské byly nejznámější markrabě moravský a markrabě braniborský
Lord, Lady - není na rozdíl o výše uvedených šlechtický titul, ale pouze titul užívaný k oslovení britského peera (od barona až po vévodu]] a jeho manželky.

Mezi středověké tituly patřily i majordomus - staral se o hrad v době vládcovy nepřítomnosti, říšský číšník - tuto výsadu měl český král - směl nalévat císaři víno, vrchní lovčí a podobně.

V České republice je užívání šlechtických titulů na základě zákona č. 61/1918 Sb. z 18. prosince 1918 zakázáno.

Nadpis knihy

Slovo titul se používá také k označení názvu knihy. Titul musí být uveden jak na obálce (deskách) knihy, tak na hřbetě knihy. V knize samotné je titul umisťován vždy na lichou stranu a tato strana se nazývá titulní list. Na titulním listu musí být uveden název díla (titul) a jméno autora. Často se také uvádí nakladatel a rok vydání. Pokud je na předcházející liché straně uveden titul knihy a jméno autora menším písmem, nazývá se tato strana patitul.| 28. srpna 2008
Re:
Marek Kamlar | 22. prosince 2009
Ještě by zde mohly být i tituly magnificence (oslovení a titul rektora vysoké školy), spectabilis (oslovení a titul děkana VŠ), příp. honorabilis (oslovení a titul váženého učitele VŠ či jiného ctihodného člověka).
Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!