Reklama a propagace

Kategorie: Ekonomie (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 16. ledna 2007
  • Zobrazeno: 14345×

Příbuzná témataReklama a propagace

Autorem je Michal Soukup (migon@atlas.cz)
Referát/slohovou práci je možno uveřejnit pouze na stránkách www.maturita.cz jehož provozovatelé mají výhradní právo na distribuci na internetu.
Jakékoliv jiné využití kromě odevzdání ve škole či použití jako podkladů pro jiné práce bude bráno jako porušení autorských práv, které se na toto dílo vážou.
Tato (ročníková seminární práce) práce hodnocena známkou 1. :-) .
PS: kontrolujte po mě pravopisné chyby jsem na CJ prase.
Některé přílohy chybí napište si o ně do TV NOVA J nebylo je totiž možno kloudně vložit do dokumentu.


Reklama je placená neosobní masová komunikace.
Reklama slouží pro sdělování a informování spotřebitelů. Jejím cílem je ovlivnit chování zákazníků na trhu, stimulovat prodej a směrovat zákazníky směrem k propagovanému výrobku a tak zvýšit obrat, nebo informovat veřejnost o nějakém nebezpečí (např. nemoci).

Reklama se může zaměřovat na určité cílové skupiny nebo může působit celoplošně.
!


Poznámka: Cílové skupiny: Rodina (domácnost), výrobní podniky, maloobchody, mládež, pracující, studenti, děti. Pozastavme se u dětí, tato cílová skupina je velmi zvláštní, protože nemá kupní sílu a nemůže ovlivnit co se nakoupí, ale i tak děti ovlivňují prodejnost protože:
a) žádostmi rodiče přesvědčí
b) rodič nechce dítě ochuzovat a tak opět koupí

Celoplošné působení: Je možné buďto v rámci celého státu nebo plošně v nějaké lokalitě – město, okres a pod.

Reklama může upozorňovat na výrobek či na činnost organizace. Pokud se firma rozhodne, že bude zahájena reklamní kampaň na určitý výrobek, je nutné vypracovat reklamní plán a určit cíle, kterých se chce reklamou dosáhnout.
Důvodů pro zahájení kampaně je několik a většinou se překrývají a liší se podle jednotlivých firem i dalších odlišností.

Podle účelu a cíle se reklamní kampaně dělí na:
· cíl informativní – slouží k informování zákazníků
o novém výrobku (službě) či slevách, firmy vstupující nově na trh informují o svém vstupu na trh taktéž reklamou.
· cíl přesvědčovací – slouží k přesvědčení zákazníka,
že právě tento určitý výrobek (služba) je to nejlepší řešení, které dokonale uspokojí zákazníkovy potřeby. Snaží se přimět zákazníka k rychlé koupi.
· cíl připomínací - slouží k připomenutí kde, jak a za kolik se příslušný výrobek nejsnadněji koupí, případně kde se koupí nejlevněji.

Cíle reklamy:
· tvorba silné značky – Firmy se snaží o to, aby značka byla v povědomí veřejnosti jako kvalitní, levné, případně snadno dostupné řešení. Tato reklama může byt zaměřena jen na jeden produkt nebo na celou produktovou řadu.
· zvýšení poptávky – firma chce dosáhnout zvýšení tržeb z prodeje výrobku, v takovém případě pak firma může zvýšit cenu. Také lze dosáhnout lepšího postavení na trhu vůči konkurenci.
· posílení finanční pozice – reklama propaguje úspěchy podniku a tak může nalákat případné investory nebo zvýšit cenu akcií na burze.
· vytváření pozitivní image – firma se snaží v očích veřejnosti působit solidním dojmem, toho lze dosáhnout třeba tím, že:

a) zdůrazňuje, že vyrábí ekologické či zdravotně nezávadné výrobky
b) upozorňuje, že je na technologickém vrcholu

· motivace vlastních pracovníků – pracovníci rádi pracují pro firmu, která je všeobecně známá a uznávaná.
· zvýšení možnosti distribuce – čím více je výrobek v povědomí veřejnosti, tím více zákazníků jej vyhledává a z toho důvodu si jej objednává více obchodníků.

Rozpočet

Velikost finančních prostředků vyčleněných na reklamu
a propagaci závisí např. na cílech organizace (výrobce), druhu výrobku (spotřební zboží, kapitálové statky), apod.
Při sestavování rozpočtu jsou jistá nepsaná pravidla například na začátku kampaně, tj. když jde výrobek na trh jsou náklady na reklamu vyšší a postupně klesají a za určitou dobu se drží na stejné úrovni. Pokud výrobek začne být vytlačován konkurenčním, je nutno náklady opět zvýšit. Vyšší náklady jsou nutné i tehdy, je-li velká konkurence, nebo pokud firma chce zvýšit svůj podíl na trhu.
Způsoby tvorby rozpočtu na propagaci výrobku se rozlišují na dvě hlavní větve.

První větev využívá přidělené finanční prostředky na
propagaci a z těchto prostředků je kampaň financována.
?
Druhá větev sleduje obrat, podíl na trhu, atd. a na základě těchto údajů vyčlení z rozpočtu potřebné finanční prostředky.

Úvaha: Podle mého názoru by mohla existovat i další větev nebo odnož větve druhé, kde se s náklady na reklamu počítá již předem před započetím výroby a propagace je tak zahrnuta do konečné ceny výrobku (potažmo kalkulace). Uvážíme-li cenu např. televizní reklamy, cena za reklamu se do ceny výrobku počítá a tvoří podstatnou část z konečné ceny výrobku (produktu).
Výběr, typ a tvorba reklamního sdělení
Výběr reklamního sdělení závisí na cílech reklamy, například na začátku kampaně je nutno produkt (výrobek) uvést a po určité době se již jen připomíná na již uvedený výrobek.

Typy reklamního sdělení:
· uvádějící
použití: při zahájení kampaně
cíl: upoutat na nový produkt
· informativní
použití: při potřebě informovat zákazníka o vlastnostech výrobku
· přesvědčovací
použití: k přesvědčení zákazníka, že ten který produkt je nej...
cíl: přesvědčit zákazníka ke koupi a opět zvýšit prodej
· připomínací
použití: připomíná zákazníkovi existenci výrobku
cíl: upevnit pozici na trhu a podpořit to, aby si zákazník značku potažmo výrobek pamatoval

Tvorba reklamního sdělení leží především na bedrech specializovaných reklamních agentur. V těchto agenturách pracují fundovaní odborníci (tvůrci – režiséři, grafici, apod.)
!

Poznámka: Propagační a reklamní agentury hojně využívají psychologii a sociologii pro větší účinnost reklamy. Psychologie je velice silným nástrojem. Přiklad za vše: je známo že pokud je v reklamě dítě, vyvolává to v lidech pohodu a radost. Pokud je dobré vyvolat v lidech tento pocit, do kompozice reklamy se přidá smějící se děcko a reklama je hned účinnější. Taktéž je známa obliba modré barvy. Prý nikomu nevadí tj. buď působí dobře nebo je člověku lhostejná, ale nikdy není nepříjemná. Výklad působení modré barvy je třeba hledat v podvědomí.
1. Odstíny modré prý vnímá plod v břiše matky a od toho se odvíjí pohodové působení této barvy.
2. Modrá barva je spojena s mořem a nebem, kteréžto nás stále obklopují nebo v případě moře nás obklopovaly v prvopočátku vzniku života a toto je zakódováno v každém člověku.

Hlavním přínosem pro reklamu je nápad !
Mezi základní vlastnosti reklamního sdělení patří:
účelnost tzn. vystižení toho, jaký bude přínos výrobku na zákazníka v případě jeho koupě,
důvěryhodnost tzn. u zákazníka by mělo sdělení vyvolávat důvěru v údaje uvedené v reklamě
distinkce tzn. mělo by zákazníka informovat, čím se výrobek liší od konkurenčních výrobků.
Sdělení je úspěšné tehdy, získá-li pozornost části trhu, pro kterou je určen. Stejně jako řekněme grafická (umělecká) forma je velice důležitá i volba a tón slov.
Pro snadnější zapamatování se tvoří slogany a rýmy a to co nejlehčeji zapamatovatelné.

Poznámka: V poslední době se v ČR rozmáhá typ, který bych nazval reklamou „VTIPNOU„ Tyto reklamy mají zpravidla vtip,
!
ale mnohokrát bych řekl, že odvádí pozornost od propagovaného zboží. Humor v reklamě má u nás nyní stoupající trend.
Za naprosto geniální považuji reklamní kampaň Českého mobilu tj. síť OSCAR. První část kampaně měla navodit pohodu a nenásilně upozornit na existenci nového operátora, druhá část měla již humornou formu, nyní již není kladen takový důraz na humor v jejich reklamách a řekl bych, že tvůrci dosáhli jisté rovnováhy.


U tištěných reklam je velice důležitý formát reklamy tj. velikost celé reklamy, velikost a řez písma a celková kompozice (např. barvy a jejich vyvážení). Obsah titulku by měl korespondovat s obsahem ilustrace potažmo fotografie. Tento titulek by měl hned na první pohled zaujmout a následující text tištěný většinou již drobněji, sděluje potřebné informace zákazníkovi.
Styl reklamy:
§ nálada a image – snaží se navodit určitou atmosféru ve spojitosti s výrobkem (převážně pohodu, lásku, apod.)
§ fantazie – styl vytváří kolem výrobku romantickou případně dobrodružnou atmosféru
§ běžný život – ukazuje například jak by se žilo lépe s konkrétním výrobkem
§ hudební styl – je vyjádřen zpěvem chytlavé písničky ve které se text týká výrobku
§ Doporučovací posudek – důvěryhodné osoby doporučují určitý produkt, může se jednat o obyčejné lidi
§ Odborný posudek – opět je zde důvěryhodná osoba, avšak nyní se jedná o odborníka v oboru
§ Vědecký posudek – na odlišnost a přednost výrobku je upozorňováno na základě vědeckého pohledu
§ Symbol osobnosti – propagace výrobku je spojována s určitou osobností - herec/herečka, sportovec, zpěvačka


Na základě těchto předešlých stylů lze obsah každého reklamního sdělení obecně rozdělit na :
informativní = fakta
emotivní = city, láska
vyjadřující image = vyvolává asociace


Výběr médii
Pro reklamní použití existují čtyři základní druhy médií:
televize
rozhlas
tisk
exteriérová média


Hlavní kritéria při volbě nejvhodnějšího média:
· Selektivita – tj. jakým způsobem lze oslovit jistou geografickou oblast nebo skupinu lidí. V rádiu pokrývající jistou oblast je vhodné propagovat například služby, které jsou dosažitelné jen v určitém regionu (nikdo nepojede z Prahy do Brna do kina). Pokud chce inzerent (propagátor) upozornit na výrobek pro starší lidi řekněme třeba důchodce, zařadí reklamu do odpovídajícího bloku programu, který sleduje tato věková skupina.
Tištěná média jsou na tom podobně. Pokud je nějaká tiskovina zaměřená na úzkou skupinu osob (které tuto tiskovinu kupují a čtou), bude v ní pravděpodobně propagovat firma zabývající se stejným nebo alespoň příbuzným oborem činnosti, jakým se zabývá tiskovina. Tímto způsobem je reklama mnohem účinnější, protože zasahuje tu správnou skupinu potenciálních zákazníků.
Televize, jelikož je převážně celoplošná, oslovuje celou republiku a tím i veliké množství lidí. Od toho se také odvíjí cena reklamy. Pro správné zacílení reklamy v televizi je tedy nutné, aby reklamy kopírovaly programovou skladbu a zjišťovat, kdo se ve kterém čase dívá.
· Proniknutí reklamy vyjadřuje procento lidí, které bylo vystaveno reklamě, cílem je zasáhnout takto co nejvíce lidí. Například výrobci sportovních potřeb dosáhnou většího proniknutí v době sportovních přenosů.
· Pokrytí trhu vyjadřuje množství lidí celého trhu, které je možno reklamou zasáhnout a oslovit. Pokrytí trhu lze vyjádřit například jako počet výtisků časopisu vzhledem k celkovému počtu domácností.
· Pružnost média je to, jak je složité změnit reklamu z důvodu reakce na změny na trhu apod. Nejpružnější jsou noviny a rozhlas naopak nejméně pružné jsou billboardy tj. exteriérová média.
· Náklady jsou jedním z nejdůležitějších kritérií při výběru média.
· Úroveň média tj. jakou má médium v očích veřejnosti pověst (image).

· Frekvence vyjadřuje jak často lze zákazníky reklamou v tom kterém médiu oslovovat. Rádio a televize může oslovovat denně několikrát, deník jednou denně, týdeník 1 x týdně apod.

· účinek média udává, jaké jsou kvalitativní možnosti vyjádření sdělení v určitém médiu. Tam, kde je nutná názornost, je jednoduší a efektivnější ztvárnění v televizi. Upozornění pak stačí otisknout v novinách nebo časopisech.

Při výběru média je třeba zjistit, jakému médiu dává přednost cílová skupina osob, která má být reklamou oslovena.

· Televize
televize je poměrně mladým reklamním médiem a je jedním z nejsledovanějších. Při reklamě v televizi je nutno citlivě reagovat na uváděné programy a podle toho tvořit reklamní bloky tak, aby reklama reagovala na konkrétní obraz diváků, kteří jí právě sledují, tím je dosaženo nejlepšího výsledku. Reklamní agentury pozorně sledují programovou strukturu a na základě výzkumů statistických analýz vyhodnocují, kdo se na televizi (dále jen TV) kouká.

Například při sportovních utkáních jsou uváděny reklamy mířící na muže, naopak před vysíláním nějakého pořadu pro ženy (např. některý z nekonečných seriálů) jsou vysílány reklamy na prací prostředky, přípravky do kuchyně a potraviny, protože se předpokládá, že ony vaří, perou apod.

TV reklama je velice drahá (počítá se cena za desítky vteřin). Cena reklamy je odlišná podle toho, kolik lidí se na ní v danou chvíli dívá (brzo ráno a pozdě večer je reklama levnější, než v hlavním vysílacím čase (mezi 19 a 22 hodinou).

Televize je ideální médium pro prezentaci výrobků,
u kterých je třeba demonstrace použití apod. Reklama v TV je velice poutavá, působí na více smyslů (zvuk, obraz)
a tím stává poutavější a účinnější než tisk (jen obraz), rozhlas (jen zvuk).

Jedinou nevýhodou TV reklamy je fakt, že u diváků může docházet k překrývání reklam (např. dvě reklamy na prací prostředek za sebou nebo v krátkém časovém úseku) a tím se účinnost snižuje. Problém je také v tom, že divák přepne po čas reklamy na jiný kanál.


· Rozhlas
Rozhlasová reklama je relativně levná a lze ji velice kvalitně cílit na určitý region (geografickou oblast), jelikož většina z rozhlasových stanic není celoplošná.
Tato vlastnost je velice dobře využitelná pro provozovatele různých služeb, protože upozorňuje na službu snadno dosažitelnou všem v regionu.
Pokud je nutno cílit reklamu na určitý okruh posluchačů, je nutno brát v potaz styl rádia, hudební skladbu a aktuální čas.
· Exteriérová média
Mezi exteriérová média patří firemní štíty, billboardy, poutače, reklamy tištěné na nákupních taškách, reklamy na dopravních prostředcích.
Tento druh reklamního média je nejstarší. Počátky využívání těchto reklamních médií se datují do dob starověku.
· Tisk
!
tj. noviny a časopisy jsou velice kvalitní reklamní médium dovolující přesně cílit reklamu do vybraných skupin obyvatelstva a to díky jisté zaměřenosti každých novin/časopisu, která tak (do jisté míry) specifikuje vlastnosti čitatele. Reklamní agentury tak mohou třídit reklamu do potřebných tiskovin.
Výhodou reklamy v tisku je její uchopitelnost a to že může být podrobnější.

Poznámka: Uchopitelnost spočívá v tom, že se k reklamě v novinách/časopisu lze kdykoliv vrátit, v televizi reklama proběhne a je fuč a již se k ní nelze vrátit a znovu si ji připomenou, potažmo ji podrobněji prostudovat. Dále pak jelikož reklama v televizi je příliš drahá, nemůže informačně obsáhnout to, co se vejde např. na celou stranu časopisu.

Noviny jsou tiskovina převážně vycházející zpravidla denně. Jsou většinou tištěny černobíle. Jinak mohou být barevné nebo v několika barvách, třeba k černé se přidá modrá pro titulky apod.
Cena reklamy v novinách se odvíjí od nákladu (náklad = kolik kusů tiskoviny je tištěno) a popularity. Dále záleží jakou oblast (myšleno geografickou) pokrývá distribuce těchto novin. A v neposlední řadě záleží (jako v televizi na počtu sekund) ne velikosti a umístění reklamy. Dražší bude celostránková reklama, než malý odstavec někde v rohu stránky, a také bude dražší reklama na titulní straně než někde ne 20. stránce.
Pokud je nutno cíleně zasáhnout trh (potažmo zákazníky) v jisté oblasti, je výhodné využít regionálních novin.
S oblibou je využívána příloha, kdy inzerent vloží do novin třeba celou dvoustranu s reklamou apod.

Nevýhody novin: špatná reprodukce fotografií, mohou být reklamou přeplněny a reklama pak ztrácí účinnost, jsou často čtené ve spěchu a není jim tedy věnována plná pozornost.

Časopisy jsou velice podobné médium jako noviny, rozdíly mezi nimi však přeci jenom jsou.
-
Časopisy jsou prostředky pro ukrácení volného času
(na rozdíl od novin, které mají spíše charakter informační), proto jsou čteny pomaleji, člověk se k nim spíš vrátí, může je číst celá rodina nebo alespoň několik členů domácnosti. Jelikož časopisy bývají zaměřeny na určitý obor lidské činnosti, lze cílit reklamu přímo na skupinu zákazníků pro kterou je určen.

Příklad: V počítačovém měsíčníku bude reklama na počítačové komponenty a software apod. určitě účinnější, než v časopisu Tina, který je primárně určen pro pracující ženy s rodinou. Nelze vyloučit, že počítačová programátorka má rodinu, ale kolik pracujících matek je programátorkou?? Jak by asi reklama na počítače byla účinná v časopise pro pracující matky, pravděpodobně moc ne!


Jedna z výhod časopisu je, že je tištěn na kvalitnějším papíře. Reklamní kompozice a fotografie se tak stávají využitelnějšími a účelnějšími. Kvalitní papír, foto-kvalita reklamy, nápad a solidnost časopisu přispívají k účinnosti reklamy.
Do časopisů jsou taktéž vkládány reklamní letáky a někdy i celé výrobky, jako například parfémy, krémy apod. Využití a nápadům se meze nekladou a reklamní agentury překvapí nápadem, co do časopisu přidat.
Nevýhodou časopisu je jejich omezená pružnost, důvodem je delší uzávěrka časopisu. Jelikož je výroba časopisu nákladnější a reklama v něm vypadá lépe, je i cena reklamy vyšší než u novin.

Časový rozvrh reklamy
Podle charakteru výrobku je nutno (pro nejlepší proniknutí reklamy viz. Str. 5. proniknutí reklamy) zvolit optimální časový plán. Určité výrobky jsou totiž více než jindy prodávány v určitých obdobích - Vánoce, Velikonoce, školní prázdniny, před a po nich a pod.

-
Příklad: Potraviny, prací prostředky, hygienické potřeby, apod. se prodávají v průběhu roku poměrně stejně. Pak jsou zde výrobky které se kupují ojediněle (nebo ne tak často) frekvence prodeje se zvyšují jen za nějakých zvláštních podmínek - svátky apod. Proto reklama na běžné věci denní potřeby je stálá a opakuje se pravidelně. Reklama na věci méně běžné, které je možno darovat apod. se zintenzívní právě tehdy, je-li očekáván spíše jejich nákup.
Avšak výjimka potvrzuje pravidlo a reklama na tak běžnou věc, jakou je moučkový cukr (Koruní) se s železnou pravidelností objevuje vždy na Vánoce.


Efektivnost reklamy
Tj. účinnost s jakou působila na spotřebitele (zákazníky) nebo na cílovou skupinu. Efektivnost reklamy je velice obtížně měřitelná. Lze ji poněkud zkresleně odvodit od zvýšení objemu prodeje (viz. Příloha 1B audit stratosféra).
Lepším způsobem je zpracovat data statisticky na základě marketingových průzkumů. Tyto průzkumy provádějí specializované agentury.


Závěr
Reklama, propagace a marketing je velký chaos, který se neřídí téměř žádnými pravidly, třebaže musí být v mezích zákona.
V textu se nachází Příklady, poznámky a úvahy uvozené zleva příslušnými ikonami. Příklady, poznámky a úvahy vycházejí ze života popřípadě se jedná o jakési případové studie, pokud je to tak možné nazvat. O reklamě v číslech se lze leccos dozvědět z přílohy.


Hlavní část práce
Zdroje: Marketing cesta k trhu
Jaroslav Světlík
EKKA 2000
Vydání: Druhé vydání

Přílohy byly vypracovány nebo zcela přejaty z oficiálních zdrojů (ceníků) níže jmenovaných médii (viz. Strana přílohy).

Rozsah práce: 15 stran (nepočítá se tato strana)

Příloha: 1.A 4 strany (ceníky médii)
Příloha: 1.A 2 strany (tabulky)
Příloha: 1.B 1 strana (ukázka auditu)


Přílohy:
1.A
Součástí této části přílohy je přehled reklamy v médiích
a to následujících:
- NOVA TV – soukromá televizní s.r.o., ceník reklamy
- Mladá fronta dnes – nejčtenější český deník společnosti MAFRA a.s., ceník reklamy
- Časopisy společnosti Stratosféra
Esquire – pánský časopis - ceník, charakteristika
Cosmopolitan dámský časopis - ceník, charakteristika
CosmoGIRL! dívčí časopis ceník – charakteristika
- Tiskoviny vydavatelství Vogel publishing
Chip Počítačový časopis pro odbornou veřejnost, ceník

Součástí ceníků jsou i storno poplatky, množstevní slevy apod. Tyto jsem do přehledů nezahrnoval.

2.B
ukázka přehledu auditu médii vydavatelství Stratosféra firmou ABC. (data získána a vytištěna z internetu)

Ceník na vysílání reklamy na TV NOVA

Cena za jeden ratingový bod v cílové skupině Dospělí 15+,
délka spotu 30 sec.:

Duben 16.800,- Kč
Květen 16.700,- Kč
Červen 16.100,- Kč

Uvedené ceny nezahrnují DPH.

V případě vyžádané první nebo poslední pozice spotu v reklamním bloku se účtuje přirážka ve výši 20% z ceny reklamního spotu, v případě vyžádané jiné pozice spotu v reklamním bloku se účtuje přirážka ve výši 10% z ceny reklamního spotu.

V případě prezentace dalšího klienta nebo jeho produktu v reklamním spotu se účtuje přirážka ve výši 15% z ceny reklamního spotu.

Cena 10-ti sekundového reklamního spotu je stanovena na 50% z ceny spotu o délce 30 sec.

Cena reklamního spotu, který obsahuje charitativní sdělení je stanovena na 1.500 Kč za 30 sekund bez ohledu na čas odvysílání. Odvysílání charitativního spotu za těchto podmínek podléhá schválení ze strany MAG MEDIA 99, a.s.

Přehled ratingu jev tabulce 1.

Přehled cen sponzoringu je v tabulce 2.


Ceník reklamy MLADÉ FRONTY DNES
Průměrně se denně prodá 343 140 výtisků. A přečte 1 266 000 čtenářů.


Tiskoviny vydavatelství Stratosféra CENÍK a charakteristika


Charakteristika titulu
Esquire je jediný časopis, který nabízí skutečně mužský pohled na okolní svět. Z toho vyplývá, že je převážně určen pro muže i když v něm často nacházejí poučení i ženy. Poskytuje čtenáři svůj názor na všechny životní situace, které ho mohou potkat i když v žádném případě nenabízí jednoduchá řešení.
Velký důraz klade na ženy, sex, volný čas i kariéru. Pravidelně se objevují testy, srovnání a hodnocení nejnovějších a nejžhavějších "hraček" pro muže. Esquire se nesnaží poučovat, ale bavit.

Čtenáři
Čtenáři Esquiru jsou převážně muži. Nejpočetnější skupina je ve věku od 18 do 35 let, má nejméně středoškolské vzdělání a patří do střední a vyšší příjmové třídy.

Náklad: 42 500 výtisků
Cena: 85,- Kč
Ceník reklamy:
Celá strana 149 000 Kč
½ strany 104 000 Kč
1/3 strany 74 500 Kč
1/5 strany 25 000 Kč


Příplatky v %
zadní obálka +45%
vnitřní strana zadní obálky +20%
1. pravá strana proto obsahu +15%
2. pravá strana proto obsahu +10%
zaručené umístění na určitou stranu +10%

Příplatky
první dvoustrana 390 000 Kč
druhá dvoustrana 340 000 Kč
třetí dvoustrana 330 000 KčCharakteristika titulu
Cosmopolitan je nejatraktivnější a nejčtenější časopis pro mladou moderní ženu a vychází ve čtyřiceti zemích celého světa. Podstata jeho obrovského úspěchu spočívá v tom, že čtenářkám ukazuje, na co všechno mají v životě nárok, a poskytuje jim stoprocentně spolehlivý a zábavný návod, jak toho dosáhnout. Radí jim ve vztazích s muži, v kariéře, zabývá se módou, krásou i zdravím. Vyzývá čtenářky, aby zlepšily svůj život a usilovaly o stejné příležitosti ve společnosti, jako mají muži. Zároveň je jejich oporou a rádcem, kterému absolutně důvěřují. Podporuje je, povzbuzuje, inspiruje a pomáhá jim, aby ze sebe dostaly to nejlepší.

Čtenářky
Typická čtenářka Cosmopolitanu je pětadvacetiletá žena, která si buduje svou kariéru a partnerský vztah. Je inteligentní, nezávislá, cílevědomá a předurčená k úspěchu. Má svůj vlastní průměrný až nadprůměrný měsíční příjem.

Náklad: 110 000 výtisků
Cena: 95,- Kč
Ceník reklamy:
Celá strana 198 000 Kč
½ strany 138 000 Kč
1/3 strany 99 000 Kč
1/9 strany 15 000 Kč


Příplatky v %
zadní obálka +45%
vnitřní strana zadní obálky +20%
1. pravá strana proto obsahu +15%
2. pravá strana proto obsahu +10%
zaručené umístění na určitou stranu +10%

Příplatky
první dvoustrana 504 000 Kč
druhá dvoustrana 450 000 Kč
třetí dvoustrana 435 000 Kč
Charakteristika titulu
Již slogan Časopis pro všechny mladé rebelky naznačuje, jak a ke komu CosmoGIRL! každý měsíc promlouvá. Nejlépe komunikuje s těmi dívkami, které se umějí životu postavit, ale také si ho užít. Tuto touhu se v nich snaží probudit a podporovat a zároveň jim cestu k co nejsvobodnějšímu životu usnadňovat. Proto klade silný důraz především na duši a konkrétní problémy a otázky mladých dívek, velmi bedlivě však sleduje také poslední trendy a novinky ze světa módy, krásy, celebrit, životního stylu... Získat si důvěru duše rebelky není snadné, CosmoGIRL! se to přesto podařilo právě díky tomu, že se stala jednou z nich.

Čtenářky
Věrné čtenářky si CosmoGIRL! našla především mezi středoškolačkami ve věku 15-17 let, které chtějí sledovat poslední trendy, být moderní, sebevědomé a samostatné. Většina čtenářek CosmoGIRL! pochází z rodin s průměrným a vyšším příjmem.
Náklad: 100 000 výtisků
Cena: 55,- Kč
Ceník reklamy:
Celá strana 129 000 Kč
½ strany 90 300 Kč
1/3 strany 64 500 Kč

Příplatky v %
zadní obálka +45%
vnitřní strana zadní obálky +20%
1. pravá strana proto obsahu +15%
2. pravá strana proto obsahu +10%
zaručené umístění na určitou stranu +10%

Příplatky
první dvoustrana 335 400 Kč
druhá dvoustrana 269 700 Kč
třetí dvoustrana 283 800 Kč


Tiskoviny vydavatelství Vogel publishing

Chip oborový časopis z oblasti PC a IT


Ceník inzerce
Plocha Cena
Čb. 4 barvy
2. str. obálky 130 000 Kč
3. str. obálky 120 000 Kč
4. str. obálky 190 000 Kč
supervsádka – pravá(1. vsádka za 1. listem obálky) 125 000 Kč
supervsádka – levá(1. vsádka za 1. listem obálky) 117 000 Kč
vsádka (křídový papír) – pravá 109 000 Kč
vsádka (křídový papír) – levá 100 000 Kč
1/1 A, B 70 000 Kč 85 000 Kč
1/2 G 37 000 Kč 45 000 Kč
1/2 H 37 000 Kč 45 000 Kč
1/3 I 25 000 Kč 30 000 Kč
1/3 K 25 000 Kč 30 000 Kč
1/4 M 19 000 Kč 24 000 Kč
1/4 N 19 000 Kč 24 000 Kč
1/6 R 14 000 Kč 16 000 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH (22 %). Změna ceny vyhrazena


Formáty reklamy v časopisu Chip dobře poslouží jako ukázka možností formátu reklam i v jiných tiskovinách.
Příloha 1.B
Prodané náklady dle ABC
V České republice zajišťuje ověřování nákladu tisku ABC ČR (Audit Bureau of Circulations - Kancelář ověřování nákladu tisku). ABC ČR je členem IF ABC - (International Federation of Audit Bureaux of Circulations) Mezinárodní federace Kanceláří ověřování nákladu tisku. Členové této federace jsou statutem zavázáni k dodržování mezinárodních standardů, které se projevují i tím, že při publikování ověřených údajů používají zkratky ABC.

Ověřování nákladu tisku probíhá v České republice od března 1993, kdy tuto službu začala organizačně a metodicky zajišťovat UVDT. Od 1. ledna 1997 zajišťuje zveřejňování nákladu tisku v plném rozsahu sdružení právnických osob ABC ČR, které je neziskovou organizací s tripartitním zastoupením vydavatelů (Unie vydavatelů - UVDT), reklamních agentur (Asociace reklamních agentur - ARA) a inzerentů (České sdružení pro značkové výrobky- ČSZV).


Cosmo Bazaar Esquire RollingStone SPY Speed CosmoGIRL!
8/99 78 259 36 449 30 326 36 438 135 874
9/99 70 535 40 160 32 195 43 834 140 659
10/99 86 585 43 155 27 505 21 615 134 395
11/99 63 653 30 665 35 532 19 824 127 226
12/99 63 617 37 860 31 697 21 656 140 983
1/00 69 557 27 167 36 666 22 512 142 001
2/00 61 585 23 553 28 692 18 734 138 927
3/00 57 957 28 855 28 543 41 349 144 768
4/00 86 445 33 749 34 472 21 919 140 333 33 668 65 006
5/00 59 910 31 978 26 585 18 917 145 879 23 955 34 787
6/00 74 895 31 212 28 353 34 787 156 777 22 378 36 400
7/00 70 434 41 539 34 045 37 959 168 962 28 223 46 555
8/00 67 352 37 280 33 412 36 940 177 394 28 327 50 329
9/00 79 123 37 965 35 856 38 218 168 499 26 831 55 747
10/00 71 333 32 779 33 230 35 441 158 810 27 523 50 490
11/00 60 482 33 170 27 775 34 484 150 492 21 524 37 594
12/00 57 820 27 703 31 268 33 031 160 061 23 591 42 792
01/01 66 996 23 192 31 743 32 917 151 236 23 027 39 873
02/01 51 044 27 050 29 077 28 207 158 324 23 357 35 701Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!