Přejímky, inventarizace a inventura

Kategorie: Ekonomie (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 16. ledna 2007
  • Zobrazeno: 11975×

Příbuzná témataPřejímky, inventarizace a inventura

Autorem je Michal Soukup (migon@atlas.cz)
Referát/slohovou práci je možno uveřejnit pouze na stránkách www.maturita.cz jehož provozovatelé mají výhradní právo na distribuci na internetu.
Jakékoliv jiné využití kromě odevzdání ve škole či použití jako podkladů pro jiné práce bude bráno jako porušení autorských práv, které se na toto dílo vážou.
Tato práce byla hodnocena známkou 2. :-) .
PS: kontrolujte po mě pravopisné chyby jsem na CJ prase.

Přejímky

Příjem zboží
Příjem zboží do prodejny má dvě fáze:
- odběr zboží,
- přejímka zboží.

Odběr zboží
Provádí se ihned po dodání zboží ještě za přítomnosti zástupce dodavatele (obvykle závozníka). Při odběru zboží musí pracovníci prodejny provést prohlídku dodávky, aby se zjistilo, zda je úplná. Znamená to, že se kontroluje množství dodaných výrobků a vnější neporušenost obalů a zboží. U větších balení se přepočítá jen počet obalových jednotek a porovná se s údaji na průvodní dokladech. Průvodním dokladem je obyčejně dodací list. V případě nesrovnalostí podepisuje vedoucí prodejny (nebo jím pověřený: pracovník) a zástupce dodavatele záznam o zjištění závady.
zboží
Na odběr zboží navazuje podrobné zkoumání dodávky, aby se zjistil zda odpovídá podmínkám stanoveným ve smlouvě. Všestranné zkoumání zboží se provádí při kvantitativní, kvalitativní a sortiment přejímce.

Kvantitativní přejímka je zjištění množství zboží přepočítáním přeměřením a převážením. Způsob provádění přejímky je závislý na dodávaném sortimentu a na způsobu balení zboží. Zjištěné množství porovnává s uvedeným množstvím na průvodním dokladu - dodací listě nebo faktuře.

Cílem kvalitativní přejímky je prověření jakosti dodaného zboží. Porovnává se kvalita zboží dodaného do prodejny se stanovenou jako podle České státní normy (ČSN). Jakost zboží se zjišťuje subjektivními zkouškami (pouze smysly), nebo objektivními zkouškami (technickým a chemickým laboratorním rozborem).

V rámci kvalitativní přejímky se uskutečňuje sortimentní přejímka. Je to kontrola kompletnosti dodávky tj. skladby sortimentu, označeného zboží (např. velikostí, ceny), úplnosti dodávky v druzích, v barvách v počtu, v kompletnosti výrobků apod.

Kontrola při přejímce zboží je velmi pracná. Proto se neprovádí většinou úplná kvalitativní přejímka, až na přejímku stoprocentní která je, ale velmi nákladná (kontroluje se všechno zboží v dodávce, 100% dodávky) Takže se zkoumá jen určitý vzorek zboží, podle jehož kvality se posuzuje kvalita celé dodávky.

Výběr kontrolovaného zboží se realizuje
- namátkovou přejímkou, kdy není předem stanoven rozsah ani měřítko posouzení dodávky (vychází ze zkušeností pracovníka);
- statistickou přejímkou, kdy rozsah výběru a měřítko pro rozhodnutí, zda bude dodávka přijata,nebo zamítnuta, jsou stanoveny po dohodě s dodavatelem předem.

Inventarizace a Inventura

Každá maloobchodní společnost, která chce dosáhnout zisku, musí přijmout vhodný postup kontroly zásob.
Používá k tomu různé metody, na základě vyhodnocení podnikatel zjistí, zda vykazovaný účetní stav majetku odpovídá skutečnosti. Výsledky metod kontroly zásob zboží se uplatní především v inventarizaci.

Inventarizace

Inventarizací rozumíme přesné zjištění fyzického stavu hospodářských prostředků (Tj. např. zboží na skladě) jejich přesným přepočítáním, přeměřením a převážením, dále porovnání zjištěného fyzického stavu s účetním stavem, a případného vypořádání rozdílů. Zjišťování fyzického stavu kterým inventarizace začíná, se nazývá fyzická inventura.
Inventarizaci je považována za účinný nástroj řízení a kontroly.Jejím prostřednictvím se zabezpečuje ochrana a neporušitelnost majetku firmy.

Druhy inventarizace

Z hlediska rozsahu může být inventarizace
a) úplná
b) dílčí

Úplná inventarizace se provádí tehdy, když jsou jejím předmětem všechny hospodářské prostředky (zařízení, zboží, peníze, obaly mocný materiál).
Dílčí inventarizace je v případech, kdy jsou jejím předmětem jen některé z hospodářských prostředků, např. a drobný hmotný investiční majetek nebo určitá skupina zboží.
Z hlediska doby provádění známe inventarizace
1. řádné, které dělíme na
a) periodické
b) průběžné
2. mimořádné.

Řádné inventarizace se provádějí podle vypracovaného plánu
inventarizací v předem stanovených termínech.
Člení se na inventarizace periodické a průběžné.
Periodické inventarizace se provádějí obvykle najednou u všech hospodářských prostředků téže povahy (např. u všeho investičního majetku, u veškerého zboží na skladě, u všeho zboží v prodejně).
Průběžné inventarizace je možné provádět v takových případech, ve kterých se evidence zboží, materiálu apod. vede na samostatných skladních kartách, popř. v záznamech nahrazujících skladní karty, z nichž jsou je možno v době inventury zjistit a dokladově prokazat údaje o stavu a pohybu hospodářských prostředků. Nelze jimi inventarizovat volně ložený hromadný materiál nebo tekuté látky v nádržích Mohou se provádět po celý kalendářní rok ke kterémukoli dnu.
Mimořádné inventarizace provádíme při organizačních změnách mimořádných událostech (např. po živelní pohromě, vloupání, zpronevěře apod.
Poznamka k hmotné zodpovědnosti: takováto inventura musí být provedena vždy před podepsáním smlouvy o hmotné zodpovědnosti jinak je tato smlouva neplatná).

Postup při provádění Inventarizace

Nejčastějším typem inventarizace hospodářských prostředků, který se provádí především v maloobchodních prodejnách, je inventarizace zboží a obalů. Skládá se obdobně jako každá inventarizace ze čtyř etap:

1. Zjištění a sepsání skutečného stavu zboží a obalů v prodejně. Zjišťuje se skutečný stav fyzický, tj. zásoby se skutečně prohlédnou, případně přeměří (např. pomocí váhy či metru). V tomto případě mluvíme o inventuře fyzické.
2. Zjištění rozdílů mezi skutečným stavem a stavem účetním, to je vyčíslení manka nebo přebytků.
3. Zjištění příčin vzniku rozdílu a vyšetření okolností za kterých k rozdílům došlo posléze pak posouzení odpovědnosti přímo odpovědného pracovníka nebo jiných osob.
4. Rozhodnutí o vypořádání rozdílů, zda se předepíše k náhradě hmotně odpovědnému pracovníkovi (viz poznámka o hmotné zodpovědnosti výše), popř. jiné osobě. Další možností vypořádání manka je odepsání do ztrát podniku. O tom rozhoduje vedení obchodní organizace .

Metody provádění inventur

Běžně se užívají čtyři metody provádění inventur:

1. metoda úplné kontroly,
2. metoda stálého přehledu,
3. metoda pozorování,
4. metoda diferencovaných lhůt.

Metoda úplné kontroly je ze všech metod nejpřesnější. Spočívá v kontrole a spočítání každého kusu zboží na prodejní ploše, ve výkladní skříni, ve skladě. Počítává se i zboží na cestě. Při sčítání se kontroluje poškození zboží ztráty, rozbití, celková prodejnost apod. Inventuru provádějí často zaměstnanci. Zaměstnanci si zpravidla rozdělí svoje funkce (jeden počítá zboží druhy zapisuje a podobně).
Maloobchodníci si připravují vlastní inventurní formuláře, které obsahují všechny položky, které obchod vede na skladě. Jsou zde sloupce pro maloobchodní ceny, popis jednotlivých položek, záznam počtu jednotlivých druhů zboží a místo pro poznámky účtárny.

Metoda stálého přehledu umožňuje soustavný přehled o zásobách. Může se provádět ručně, mechanicky nebo elektronicky. Tato metoda je známa také jako účetní inventurní systém.
Vede se evidence o jakémkoliv pohybu zboží po provozní jednotce. Jedná se o údaje o tržbách. příjmu dodávky zboží na sklad, převodech zboží na jiné prodejní jednotky v organizaci vlastnící sít obchodů, atd. K dispozici je stále aktuální stav.
S dnešním moderním zařízením lze používat pro vkládání dat pokladny nebo počítače . Lze používat čárového kódu nebo interních číselných kódů.
Vedení nebo odpovědní pracovníci tak mají přehled o pohybu zboží ve kteroukoliv dobu. Vidí okamžitý a aktuální stav na pultech i ve skladu.

Metoda pozorování je užívána většinou nezávislými maloobchody. Tuto metodu používají kvůli úspoře času a fyzických(tj. pracovních sil) tak i finančních prostředků. Častěji, než jedenkrát do roka (což je jeho povinností) tedy inventuru neprovádí. Sledují úroveň zásob tzv. pouhým okem, tj. pouhým pozorováním. Čas od času vizuálně prověřují regály, a jiné prostory tak, aby zjistili, které druhy zboží mají pomalou obrátku a které je nutno doobjednat. Evidence zásob je na nízké úrovní nebo zcela chybí.
Pro drobné maloobchodníky vlastnící stolní počítače existují počítačové systémy kontroly zásob.

Metoda diferencovaných lhůt používá způsobu rozdělení zásoby do tří skupin, nejlépe prodejné zboží, zboží lépe prodejné a pomalu-obrátkové zboží. V první skupině se provádí často fyzická inventura (třeba každé dva nebo tři týdny) druhá skupina zboží s mírným pohybem se kontroluje každý měsíc nebo každé dva měsíce a nakonec Pomalu-obrátkové zboží je pak kontrolováno například jedenkrát do roka.


Každá inventura by měla probíhat rychle a racionálně. Čím déle se inventarizace prodlužuje, tím větší je pravděpodobnost, že vzniknou chyby.
Jen v bodech nastíním průběh inventury:

1. Připravit inventurní formuláře
2. Zvolit správnou dobu provádění inventarizace
3. Připravit tzv. přepočítací a odpočtové seznamy
4. Organizovat využití personálu při inventuře
5. Všechno zboží řádně označit cenovkami
6. Vyloučit z inventury cizí majetek
7. Provést časové rozlišení u zboží
8. Podle možností zboží předem roztřídit
9. Používat prodejních cen
10. Používáme technických pomůcek


Časté chyby při inventuře

Většina chyb při inventurách vzniká tak, že se něco přičte dvakrát nebo se na něco zapomene. Aby se tak nestalo, je nutno pracovat systematicky. Nejlépe je vytvořit dvojice pracovníků jeden počítá a druhý zapisuje).
Poznámka: [každá dvojice může mít i svého kontrolora, který namátkově kontroluje hodnoty]
Dvojnásobné přičtení je tak prakticky vyloučeno.
Častou chybou je opomenutí vratných obalů, láhví. To platí i pro ostatní vratné obaly. Je nutný zvláštní soupis, protože na těchto obalech není žádná přirážka jako u vlastního zboží.

Inventarizační komise
Dále jen (IK)

K provedení inventarizací ustanoví vedoucí organizace písemně (IK), určí její členy a jmenuje vedoucího. (IK) musí být nejméně dvoučlenná a alespoň jeden člen má odborně znát inventarizované prostředky a druhý ovládat účetnictví. Pokud je komise vícečlenná, neměl by chybět hmotně odpovědný pracovník. Ve výjimečném případě může být členem (IK) i jiný pracovník než pracovník prodejny např. zbožíznalec (při potřebě zbožíznaleckých zkušeností). Hodnověrnost komise lze posílit členstvím vedoucího pracovníka.

Inventarizační rozdíly, jejich zjištění a vypořádání

Po skončení fyzické inventury porovná (IK) skutečně zjištěnou peněžní hodnotu zásob a zboží v prodejně s jejich účetní hodnotou. Jsou-li zjištěny rozdíly, je nutné tyto rozdíly vyčíslit v inventarizačních zápisech.
Inventarizačním rozdílem je buď manko, nebo přebytek.

Manko vzniká tehdy, jestliže skutečný stav je nižší než vykazovaný účetní stav - manko tedy znamená, že zásoby chybí.
Přebytek vykazuje prodejna tehdy, jestliže naopak zjištěný slutečný stav je vyšší než vykazovaný účetní stav.

Ke vzniku všech rozdílů, tj. mank i přebytků, se musí hmotně odpovědní pracovníci vyjádřit. Je nutné zjistit zda jde o manko v rámci norem nezaviněných ztrát, nebo zda manko tyto normy převyšuje. Z toho vyplývá, že rozdíly zjištěné při inventarizaci mohou být buď zaviněné nebo nezaviněné.

Zaviněné rozd1y čili manka se klasifikují jako trestná činnost a pracovník, resp. kolektiv pracovníků, je musí v plné výši uhradit.
Nezaviněné rozdíly jsou ty, které vznikly jako přirozené ztrátě a úbytky na zboží, popř. jako drobné krádeže zákazníků. Nezaviněná manka a úbytky se odepisují do výše plánované normy ztrát a úbytků která je stanovena s přihlédnutím na charakter zboží, výši maloobchodní obratu a formu prodeje.
Po ukončení inventury vyhotoví inventarizační komise inventarizační zápis, který podepíší členové komise a pracovníci, kteří se zúčastnili inventarizace.

Závěr
Inventura je činnost, kdy se k určitému dni zjišťuje, oceňuje a písemně znamenává skutečný stav hospodářských prostředků prodejny. Inventura je součástí inventarizace, jejímž úkolem je zjistit, zda skutečný stav prostředků prodejny souhlasí se stavem účetním, objasnit a uvést pořádku případné rozdíly. Inventarizaci provádí inventarizační komise, která je jmenována vedením organizace.
Výsledky práce shrnuje protokol, což je tzv. inventarizační zápis, který podpisuje předseda a členové komise. Jsou v něm vyčísleny rozdíly a jak buj vypořádány.


Zdroje:
Zbožíznalství pro Obchodní akademie a ostatní střední školy
5. upravené vydání Fortuna 1999inventura
ja | 31. ledna 2008
20161230 yuanyuan
kkk | 30. prosince 2016

kd shoes

cheap jordan shoes

kate spade outlet online

jordan retro

ugg outlet

coach outlet store online

chaussure louboutin

coach factory outlet online

cheap jerseys

canada goose jackets

louboutin outlet

true religion jeans outlet

christian louboutin shoes

coach outlet online

tory burch outlet online

uggs outlet

kate spade uk

canada goose outlet

uggs

michael kors handbags clearance

cheap air max

polo ralph lauren outlet

outlet louis vuitton

christian louboutin sale

longchamp bag

red bottom shoes for women

cheap uggs

ugg on sale

christian louboutin uk

canada goose sale

polo ralph lauren

kate spade outlet

coach factory outlet online

michael kors handbags clearance

nike blazer low pas cher

pandora charms sale clearanc

ugg outlet

jimmy choo shoes

canada goose outlet

michael kors handbags outlet

michael kors

ugg boots clearance

coach factory outlet online

louis vuitton bags

kate spade

timberland boots outlet

adidas yeezy boost 350

canada goose jackets

levi's jeans

longchamp handbags

moncler uk

jordan shoes

cheap nike sneakers

coach outlet online

ed hardy uk

true religion outlet online

rolex watches

coach factory outlet online

toms outlet

moncler coats

authentic louis vuitton handbags

michael kors bags

canada goose jackets

coach factory outlet

coach factory outlet online

pandora charms

michael kors outlet clearance

pandora charms

coach outlet store online

michael kors outlet store

fitflops sale clearance

polo ralph lauren outlet

canada goose jackets uk

christian louboutin

christian louboutin outlet

ugg boots

air jordans

nike uk

cheap jordan shoes

louis vuitton

mlb jerseys

louboutin outlet

yeezy boost

canada goose

yeezy shoes

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet store

hermes bags

michael kors bags

toms outlet store

ed hardy outlet

uggs canada

air jordans

ed hardy clothing

cheap rolex replica watches

pandora bracelet

fitflop

cheap oakley sunglasses

coach outlet store online clearance

coach outlet online

burberry outlet

oakley sunglasses outlet

red bottom

ugg boots outlet

hollister co

discount oakley sunglasses

coach outlet store

tory burch sale

michael kors outlet store

canada goose

abercrombie outlet

louis vuitton factory outlet

michael kors handbags outlet

true religion sale

polo ralph lauren

coach outlet online

oakley sunglasses outlet

ugg boots women

cheap jordan shoes

true religion jeans outlet

hollister uk

celine outlet online

canada goose coats

levis outlet

ed hardy store

michael kors outlet store

canada goose jackets

adidas superstars

valentino shoes

polo ralph lauren outlet

michael kors outlet canada

stan smith adidas

discount oakley sunglasses

polo ralph lauren outlet online

hollister clothing store

nike sneakers

jordan femmes pas cher

ugg

michael kors purse

michael kors outlet sale

cheap jordan shoes

nike air force

christian louboutin shoes

ugg boots

adidas nmd runner

coach outlet online

oakley sunglasses wholesale

cheap jordans for sale

louis vuitton handbags

michael kors outlet online

adidas sneakers

pandora charms sale clearance

louboutin shoes

ysl outlet store

uggs

ugg boots sale

michael kors outlet clearance

michael kors handbags

michael kors outlet clearance

nike free 4.0 flyknit

rolex watches for sale

true religion outlet

michael kors outlet store

oakley sunglasses cheap

michael kors

louis vuitton outlet store

adidas nmd r1

ysl handbags

puma outlet

Replica Rolex

ray ban glasses

gucci outlet online

cheap ugg boots

cheap bottom shoes

ugg australia outlet

ugg pas cher

michael kors

cheap ugg boots

ugg boots

moncler uk

ugg boots outlet

vans store

moncler jackets

discount oakley sunglasses

louboutin outlet

adidas superstar

polo ralph lauren

cheap rolex watches

nike outlet

true religion jeans outlet

polo ralph lauren pas cher

red bottom shoes

oakley vault outlet store

jordan uk

canada goose jackets

coach outlet online

discount oakley sunglasses

michael kors outlet store

michael kors outlet online

jordans

kobe bryant shoes

coach factory outlet online

kate spade outlet online

rolex watches

ray ban glasses

fitflops sale

birkenstocks

kd 8 shoes

polo ralph lauren

vans outlet

michael kors outlet online

toms

adidas outlet store

adidas nmd r1

fitflops sale

coach factory outlet online

longchamp bags

birkenstock outlet

louis vuitton borse

james shoes

michael kors outlet store

mlb jerseys

coach outlet online

pandora jewelry outlet

timberland shoes

coach outlet online

longchamp handbags

toms

michael kors handbags outlet

michael kors handbags

michael kors outlet canada

north face outlet

uggs

timberland outlet

cheap jordan shoes

oakley sunglasses cheap

true religion jeans outlet

true religion uk

discount nike shoes

polo ralph lauren outlet

pandora charms

louis vuitton outlet online

uggs outlet

louboutin sale

abercrombie outlet

longchamp handbags

red bottom

cheap oakley sunglasses

toms outlet

christian louboutin outlet

true religion outlet store

michael kors outlet online

birkin handbags

ray ban sunglasses discount

nike outlet store

ugg boots

north face jackets

ugg boots sale

polo ralph lauren outlet

coach factory outlet online

birkenstock sale

coach outlet online

cheap nike shoes

pandora charms sale

gucci outlet online

converse all star

yeezy boost 350

birkenstock

cheap ray ban sunglasses

longchamp bags

rolex replica watches for sale

canada goose sale

coach factory outlet online

fit flops

ray bans

canada goose sale

oakley sunglasses outlet

oakley sunglasses cheap

coach outlet online

coach factory outlet online

ralph lauren outlet online

louboutin shoes

uggs outlet

salvatore ferragamo shoes

nike flyknit

canada goose jackets

jordan shoes

canada goose pas cher

ugg canada

ugg australia

canada goose jackets uk

michael kors bags

air max outlet

nfl jerseys wholesale

adidas nmd runner

adidas store

birkenstock outlet

michael kors outlet online

michael kors outlet clearance

moncler jackets

louis vuitton outlet online

air max 90

coach outlet store online

coach factory outlet online

pandora bracelet

louis vuitton outlet online

gucci borse

yeezy boost

pandora charms sale clearance

ugg australia

rolex replica watches

coach factory outlet online

louboutin pas cher

true religion outlet store

supra shoes

abercrombie

adidas nmd runner

cheap ray ban sunglasses

yeezy shoes

moncler pas cher

salvatore ferragamo shoes

adidas yeezy boost

coach outlet online

dolce and gabbana outlet online

chaussure louboutin pas cher

ugg boots outlet

nike air huarache

uggs on sale

canada goose outlet

louboutin shoes

fitflops

birkenstock uk

michael kors outlet store

lebron shoes 

red bottom heels

michael kors outlet online

celine handbags

gucci

uggs outlet

moncler outlet online

longchamp outlet store

gucci handbags outlet

pandora outlet

longchamp uk

oakley vault outlet

michael kors uk

cheap ugg boots

coach outlet online

canada goose parka

true religion jeans outlet

michael kors bags

pandora bracelet

converse uk

north face uk

coach outlet online

polo ralph lauren outlet online

ray ban sunglasses outlet

nike cortez classic

ralph lauren uk

ray bans

christian louboutin sale

true religion jeans

kate spade bags

fake rolex watches

true religion outlet store

longchamp sale

ugg sale

Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!