Pardubický kraj

Kategorie: Zeměpis (celkem: 504 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. září 2006
  • Zobrazeno: 26076×

Příbuzná témataPardubický kraj

Pardubický kraj

OKRESY: Pardubice, Svitavy, Chrudim, Ústí nad Orlicí
ROZLOHA: 4519 km2
POČET OBYVATEL: 509 353
HUSTOTA OBYVATEL: 113 obyvatel na km2
NEJVYŠŠÍ BOD: Králický Sněžník 1423 m. n. m.
NEJNIŽŠÍ BOD: Labe u Kojic 200 m. n. m.
CELKEM OBCÍ: 452, z toho 29 měst
SÍDELNÍ MĚSTO: Pardubice
POČET OBYV. V OKRESECH:
Chrudim - 105 459 ; Svitavy - 102 490 ; Pardubice - 162 080 ; Ústí nad Orlicí – 139 324

Svojí rozlohou je Pardubický kraj (s výjimkou území hlavního města) čtvrtým nejmenším, počtem obyvatel třetím nejmenším krajem. O jeho hranice se vedou spory. Například některé obce ( Jevíčko ) chtějí patřit k Olomouckému kraji. Naopak Chotěbořsko a Čáslavsko by se do Pardubického kraje rády dostaly.

Povrch
Pardubický kraj je ohraničen ze severu Orlickými horami, z jihu Žďárskými vrchy a železnými horami. Sever a západ Pardubického kraje je nížinný, kde nápadně vyčnívá Kunětická hora. Východ a jih je pahorkatinného až vysočinnného charakteru. Při hranicích s Polskem má Pardubický kraj podhorský až horský charakter.
Území Pardubického kraje se rozkládá v nadmořských výškách 200 m. n. m. ( Labe u Kojic ) až po nadmořské výšky 765m. n. m. ( Adam v Orlických horách ), 958 m. n. m.
( Buková hora ) a 1423 m. n. m. ( Králický Sněžník ).
Vzhledem k členitosti a rozsáhlosti území jsou v něm zastoupeny téměř všechny půdní typy. Největší zastoupení mají podzolové půdy a hnědé lesní půdy nížin a pahorkatin. Dále následují hnědozemě, půdy nivních oblastí, hnědé horské lesní půdy a černozemě.

Vodstvo
Převážná část území Pardubického kraje náleží povodí Labe a dílčím povodí Chrudimky, Loučné, Tiché a Divoké Orlice. Východní a jihovýchodní část náleží povodí Moravy se svými přítoky Svitavou a Svratkou. Východní částí okresu Chrudim protéká řeka Doubrava.
Od severovýchodu k jihozápadu přes okresy Ústí nad Orlicí a Svitavy prochází hlavní rozvodí moří. Labe odtéká do Severního moře, Morava do Černého moře.

Ochrana přírody
Na území Pardubického kraje se rozkládá řada chráněných území. Do území kraje zasahují, nebo zde leží: tři chráněné krajinné oblasti, 10 přírodních parků, 3 národní přírodní rezervace (z toho je jedna na území CHKO), 2 národní přírodní památky, 30 přírodních rezervací (z toho 11 v CHKO), 53 přírodních památek (z toho 20 v CHKO) a dvě chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).


Chráněné krajinné oblasti:
- Železné hory – zasahuje do okresu Chrudim
- Žďárské vrchy – zasahuje do okresů Chrudim a Svitavy
- Orlické hory – zasahuje do okresu Ústí nad Orlicí

Přírodní parky ( rozloha )
- Údolí Krounky a Novohradky – 510,63 ha
- Doubrava – 425,90 ha
- Heřmanův Městec – 341 ha
- Bohdalov-Hartinkov – 6265 ha
- Údolí Křetínky – 5570 ha
- Lanškrounské rybníky – 243 ha
- Jeřáb – 1409 ha
- Suchý vrch-Buková hora – 6427 ha
- Králický Sněžník – 5303 ha
- Orlice

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod
- CHOPAV Východočeská křída – Králíky, Orlické hory
- CHOPAV Žďárské vrchy

Nerostné suroviny
Území Par. Kraje je chudé na významná ložiska nerostných surovin. Ložiska rud byla vázána vesměs jen na okrajové horské oblasti a byla převážně v historické době vytěžena. V současnosti je na území okresu Pardubice pouze ložisko Chvaletice - ložisko manganové rudy. V okresu Chrudim jsou zbytkové zásoby ložiska Křižanovice.

V kraji je též těžen baryt - fluoritová surovina. V těžbě zůstává ložisko Běstvina na okrese Chrudim a Bohousová na okrese Ústí nad Orlicí.

Snad nejvýznamější je těžba žáruvzdorné suroviny – převážně Hřebečský hřbet, patří k našim nejvýznamnějším oblastem těžby kvalitní žáruvzdorné suroviny. V historických dobách se těžební zájem povrchové těžby soustředil zejména na těžbu uhelných jílovců (Semanín) z nichž se vyráběla kyselina sírová. Později byl zájem soustředěn i na keramické suroviny a těžba povrchová přešla v plošně rozsáhlou těžbu hlubinnou. Zásoby jílovců jsou uloženy v Cenomanských vrstvách, které též poskytují rovněž kvalitní slévárenské písky. Tato ložiska se nacházejí v okresech Svitavy a Ústí nad Orlicí.

Za významná ložiska surovin je nutno považovat ložiska vápenců. Tato ložiska jsou soustředěna zejména na území okresu Chrudim do okolí lokalit Prachovice a Vápenný Podol.

Stavební suroviny - štěrkopísek, kámen a cihlářské suroviny - jsou těženy ve všech okresech a to tak, že v těžbě stavebních surovin jsou všechny okresy soběstačné. Objemově nejvýznamnější těžba kvalitních štěrkopísků je soustředěna na okrese Pardubice. Těženy jsou vytříděné štěrky labských teras; těžba se provádí převážně z vody a po vytěžení ložisek zde vznikají otevřené vodní plochy. Objemově poměrně významná těžba štěrkopísků je i na okrese Ústí nad Orlicí. Zde je těžen materiál z terasových útvarů Tiché a Divoké Orlice.

Jako cihlářské suroviny jsou těženy spraše a sprašové hlíny. Nejvýznamnější oblastí těžby kamene je okolí Nasavrk v okrese Chrudim. Jedná se zde o kvalitní kámen, vhodný převážně i pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu.. V kraji se provozuje i těžba kvalitní a trvanlivé opuky i pískovce, které představují materiál žádaný při rekonstrukcích památkových objektů.
Doprava

Současný stav komunikací v kraji je neuspokojivý – nízká kvalita, ochrana ž. prostředí…
Silniční doprava

V plánu je nová trasa 4- proudové rychlostní silnice R35 (Německo – Liberec – HK – Olomouc). Stav silnic I a II. Třídy je neuspokojivý.

Plán dálnice D11 – Praha – HK, prochází krajem na S okraji

Plán rychlostní silnice R35 – Liberec – HK . Mohelnice – Olomouc, prochází napříč krajem

Rychlostní silnice silnice R34 – Mor. Třebová – Brno, napojuje se na navrhovanou trasu R35
Železniční doprava

Pardubickým krajem vede velmi hustá železniční trasa, Pardubice jsou považovány za železniční uzel. Všechny uvedené tratě prochází, nebo aspoň zasahují do Pardub. kraje.

Žel. tratě S <=> J:
- Děčín – Praha – České Velenice
- Petrovice –Břeclav

Žel. tratě V <=> Z:
- Cheb – Praha – Petrovice
- Děčín – Nymburk – Kolín – Brno –Břeclav

Žel. tratě mezinárodního a celostátního významu:
- č.010 Praha - Pardubice - Česká Třebová, kde probíhá postupná realizace a modernizace trati pro rychlost 160 km/h
- č.260 Česká Třebová - Svitavy - Brno, která je v současné době modernizovaná pro vyšší rychlosti v rámci modernizace I.koridoru. U této trati byla již dokončena její elektrifikace.
- č.270 Česká Třebová - Zábřeh - Olomouc - Přerov, která je též modernizována pro vyšší rychlosti v rámci modernizace III.koridoru.

Žel. tratě celostátního a regionálního významu:
- č.020 Velký Osek - Hradec Králové - Letohrad
- č.024 Ústí n./Orl.- Letohrad - Lichkov - Hanušovice (s předpokladem elektrifikace do roku 2010)
- č.026 Meziměstí - Týniště n./Orl.- Choceň
- č.031 Hradec Králové - Pardubice
- č.238 Rosice n/L - Chrudim - Hlinsko - Havlíčkův Brod

Vodní doprava

V kraji se nachází přístav Chvaletice, kterým začíná splavnost Labe. V budoucnosti se počítá s vytvořením pardubického přístavu, kterým by došlo k propojení vodní, silniční a železniční dopravy.
Letecká doprava

V Par. kraji se nachází řada letišť. K nejvýznamnějším patří letiště s vojenským a civilním provozem Pardubice. Další veřejná a sportovní letiště jsou např.: Žamberk, Ústí n. Orlicí, Chrudim, Skuteč, Podhořany a Polička. V kraji jsou i zemědělská letiště Vraclav, Sloupnice a Ráby.

Průmysl
- energetický: Chvaletice
- strojírenství: Vysoké Mýto – výroba autobusů KAROSA, spolupráce s RENAULTEM
Lanškroun, Ústí n. Orlicí – elektrotechnika
Pardubice – měřící technika
- chemický: Pardubice – PARAMO- petrochemie
- SYNTHESIA – anorganická chemie, výroba hnojiv,
výbušnin, k. sírové
- stavební hmoty: Prachovice (dostatek surovin)
- sklářství: Litomyšl – skleněná vlákna VERTEX
- dřevozpracující: Lanškroun
- textilní: Skuteč – kožedělný
Mor. Třebová – hedvábnictví, kravaty, šaty
Svitavy, Ústí n. Orlicí – výroby látek
- papírenský: Lanškroun
potravinářský: Pardubice – pekařství, perník
Hlinsko – cukrovarnictví
výroba kořenících směsí VITANA
výroba těstovin
Zemědělství
Rostlinná výroba je soustředěna především v oblasti Polabí, kde se pěstuje pšenice, kukuřice (na zrno), cukrová řepa a některé druhy zeleniny nebo ovoce. Na jižním okraji kraje je hojně pěstována řepka olejka, méně pak brambory. Živočišná výroba je soustředěna především u větších měst a to hlavně Pardubic. Pardubice jsou též nejvýznamnější oblast v chovu koní, kteří jsou tu chováni pro zisk titulu Velké pardubické. Dále je v kraji hodně drůbežáren, ale ani chov prasat a skotu zde není nijak malý.
Cestovní ruch

Pardubický kraj je v atraktivnosti v oblasti cest. ruchu řazen na přední místa v České republice. Pyšní se řadou historických, kulturních i přírodních památek, které jsou chráněny UNESCEM, označeny za Národní kulturní památky, památkovou rezervaci či za památkovou
zónu.

Okres Chrudim:
- NKP: Ležáky
- PR: České Lhotice - Hradiště, Hlinsko-Betlém
- PZ: Heřmanův Městec, Chrast, Chrudim, Luže, Předhradí, Vysočina-Svobodné Hamry, Slatiňansko-Slavicko

Okres Pardubice:
- NKP: Pardubičky
- PR: Pardubice
- PZ: Dašice

Okres Svitavy:
- UNESCO: Litomyšl (zámek)
- NKP: Litomyšl
- PR: Litomyšl, Moravská Třebová
- PZ: Bystré, Jevíčko, Polička, Svitavy

Okres Ústí nad Orlicí:
- PZ: Brandýs nad Labem, Česká Třebová, Jablonné nad Orlicí, Králíky, Lanškroun, Letohrad, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Žamberk

V kraji se rovněž nacházejí např. Lázně Bohdaneč, které disponují léčivými zdroji vod a rašelinou, stejně tak lázně Brandýs nad Orlicí, které jsou však nyní nečinné.Pardubický kraj
Marťushka | 17. února 2008
znak: Symbolika: 1. pole – český lev, historický znak Čech a Moravy 2. pole – moravská orlice 3. pole – otevřená stříbrná brána se zlatým glóbem představuje vstřícnost kraje vůči vnějšímu světu, černá lyra připomíná mistry hudby, kteří v Pardubickém kraji žili 4. pole – znak města Pardubic obce s rozšířenou působností: okresy: rozloha: 4 518 km2 hranice: Jihomoravský krajské město: - PARDUBICE - 88 741 obyvatel - památky: Pardubický zámek, Zelená brána, kostel sv. Bartoloměje, Velká pardubická Steeplechase, komorní filharmonie, - průmysl: PARAMO, Opatovická elektrárna přírodní podmínky: - pohoří a nížiny: Severovýchodní hranici Pardubického kraje lemuje jižní část Orlických hor a západní svahy Hrubého Jeseníku. Od jihovýchodu směrem na západ na území kraje zasahuje severní část Českomoravské vrchoviny – Žďárské vrchy a Železné hory. Podél toku Labe se rozprostírá Polabská nížina. Ta je součástí České tabule. - nejvyšší bod: 1423 m n.m (Králický Sněžník) - nejnižší bod: 200 m n.m. (hladina Labe u Kojic) - vodstvo: Nejvýznamnější z řek, které protékají Pardubickým krajem, je Labe. Na svazích Králického Sněžníku pramení řeka Morava. Nedaleko města Svitavy objevíme pramen řeky Svitavy. V pohoří Žďárské vrchy pramení řeka Chrudimka. Na Chrudimce bylo v minulosti vybudováno několik přehrad, takže zde vznikly vodní nádrže. Nejznámější z nich je vodní nádrž Seč. Na území kraje pramení řeka Tichá Orlice. Železnými horami protéká řeka Doubrava. přehradní nádrže: přehradní nádrž Seč, Pastvinská přehradní nádrž, Křižanovická přehradní nádrž jezera a rybníky: Bohdanečský rybník, rybník Matka, Oplatil, Malá Čeperka, Opaťák, Újezdský rybník, Bohumilečský rybník geomorfologický vývoj: Pardubicko je součástí Pardubické kotliny, která zahrnuje údolí Labe v užším smyslu mezi průlomem Železnými horami u Týnce n/Labem a soutokem s Úpou a Metují u Jaroměře. Na západě sousedí s Nymburskou kotlinou, severně od Jaroměře se Skalickou tabulí. Největší šířky dosahuje kotlina právě na Pardubicku, kde zahrnuje též Bohdanečskou bránu. Na severozápadě je ohraničena Bydžovskou tabulí, na východě Třebechovickou křídovou tabulí a na jihovýchodě Trstěnickou tabulí. Jižní část sousedí s Chrudimskou tabulí. Dno kotliny klesá až na 200 m n.m. Je tvořena jednotlivými stupni teras. Severně od Loučné je povrch zpestřen pahorky nesoucími místy zbytky štěrkových náplavů a má ráz pahorkatiny. Nejvyšším místem Pardubické kotliny je vulkanický suk Kunětické hory 295 m n.m.), obtékaný Labem po východní straně. Geomorfologie Pardubicka je dána tvary mladých říčních akumulací. S vyjímkou pahorkatinné části na Holicku určují geomorfologický ráz kotliny terasy Labe a jeho přítoků. Údolní úsek v Bohdanečské bráně je staršího data a teprve později si Labe vytvořilo dnešní koryto. Vývoj ústí Loučné byl dán vývojem Labe, protože v mladším pleisocenu ústila spolu s Chrudimkou do Labe u Přelouče. půdy: - půdní typy: středoevropské hnědozemní půdy, slabě podzolové půdy, aluviální půdy ve stejném množství jako rendziny a boroviny - půdní druhy: jílovitohlinité, hlinité, písčité podnebí: celkové ovlivnění klimatu: Mírné a v oblasti hranic spíše drsnější podmínky kvůli vyšší nadmořské výšce. podnebné oblasti: Chladná až mírně teplá oblast průměrná teplota v lednu: -6 až -4°C °C průměrná teplota v červenci: 16 až 18°C °C nejchladnější místo: nejteplejší místo: maximum srážek: 400 až 550 mm minimum srážek: 200 až 300 mm nerostné bohatství: - písky a štěrky, cihlářské suroviny a hlíny, stavební kámen, žula, mramor, vápenec obyvatelstvo: - počet obyvatel: 506 024 - hustota obyvatel: 112 obyvatel/km2 - náboženství: Nejpočetnější církev je římskokatolická (26,8 %), následují Českobratrská církev evangelická (1,15 %) a Církev československá husitská (0,97 %). Zbytek bez vyznání. - věková struktura: VĚK počet obyvatel (abs.) počet obyvatel (%) Předproduktivní 0 - 14 76023 15,0 Produktivní 15 - 64 357121 70,3 Poproduktivní 65 a více 74607 14,7 - národnostní menšiny: Poláci, Slováci, Romové, Němci průmysl: - pořadí podle důležitosti: strojírenství, dřevozpracující, energetika, stavebnictví, textilní, oděvní, kožedělný, elektrotechnický, nejvyšší podíl na celostátní produkci má průmysl chemický - firmy: Karosa Vysoké Mýto (výroba autobusů), ETA Hlinsko (domácí spotřebiče), Paramo Pardubice (zpracování ropy) energetika: - pořadí podle % převahy zastoupení energie: černé uhlí, zemní plyn, elektřina, vodní, větrná energie - největší energetická díla: elektrárny Chvaletice a Opatovice zemědělství: - podíl zemědělské půdy: 60,68% z celkové rozlohy kraje, 29,5% lesy - pěstované produkty: chmel, víno, ovoce, zelenina, pšenice, kukuřice, pšenice, ječmen - chov: vepři a drůbež doprava: - druhy podle důležitosti: železniční, automobilová, vodní, letecká - nejvýznamnější dopravní uzly: Výhodou Pardubického kraje je jeho dopravní poloha v rámci republiky. Leží na evropském železničním koridoru (přes 500 km železničních tratí )spojujícím Berlín s Vídní Nejvýznamnější z nich je součástí mezinárodní železniční magistrály E040 (Paříž - Norimberk - Praha - Vídeň) a zároveň i E061 (Berlín - Praha - Brno - Vídeň).. Mezinárodní letiště v Pardubicích je jedním z pěti páteřních letišť České republiky. - nejvýznamnější hraniční přechody: Dolní Lipka (jediný silniční), Lichkov (železniční přechod) ekologie: - devastace krajiny: Krajina trpí především z emisí a imisí velkých energetických nebo chemických podniků. (International Power Opatovice, Paramo, Karosa Vysoké Mýto, Synthesia Pardubice) - opatření, ekologické iniciativy: V roce 2005 byla nahrazena spalovna odpadů kogenerační jednotkou na zemní plyn pro výrobu elektrické energie a tepla. V současné době zůstává největším problémem znečištění ovzduší intenzita dopravy. zahraniční spolupráce: - cestovní ruch: - památky: Kunětická Hora (hrad), Litice (hrad), renesanční zámek v Litomyšli-památka UNESCO, rokokový zámek v Nových Hradech, Svojanov (hrad), renesanční zámek v Moravské Třebové - přírodní atraktivity: Krásná a dosud civilizací poměrně málo dotčená krajina se vyskytuje poměrně zřídka. Přesto v Pardubickém kraji najdeme několik míst, které rozhodně stojí za zhlédnutí (Toulovcovy maštale, Zemská brána). Vyskytují se tu také místa využívaná k léčení (lázně Bohdaneč). významná města a jejich zajímavosti: Pardubice: Průmyslové a obchodní centrum východního Polabí proslulo jako město perníku. Leží na soutoku Chrudimky a Labe. Městská památková rezervace zahrnuje středověké jádro s Pernštýnským náměstím s gotickými a renesančními domy. Ve městě se koná každoročně koňský dostih Velká pardubická steeplechase a motocyklový závod Zlatá přilba. Pardubicemi prochází důležitá železniční trať z Prahy na Moravu. Najdeme tu chemické továrny a ochutnat můžeme pravý pardubický perník. V Pardubicích vzlétl v roce 1911 Jan Kašpar na první dálkový let letadlem. Za necelé dvě hodiny bezpečně přistál nedaleko Prahy. Česká Třebová: Toto průmyslové město vděčí za svůj rozvoj především železnici. Ta sem „vstoupila“ v roce 1845. Když se na nádraží se supěním a skřípotem brzd v oblaku dýmu poprvé objevila lokomotiva, kdosi vykřikl „čert“ a všichni Třebováci, kteří se tu ze zvědavosti shromáždili, pelášili pryč. Z poklidného městečka se díky dalšímu budování železničních tratí stal důležitý železniční uzel, po Praze náš nejvýznamnější. Zdejší seřazovací nádraží je vůbec největší v České republice. Chrudim: Největší město při řece Chrudimce bývalo v minulosti věnným městem českých královen. Dnes si v Chrudimi můžeme prohlédnout řadu cenných gotických a renesančních staveb. Nejzajímavější z nich je Mydlářovský dům s věží v podobě minaretu, ve kterém je Muzeum loutek. Dochovaly se tu zbytky opevnění, bašt, forten a zdí. Chrudim je rodným městem vynálezce lodního šroubu Josefa Ressela. Litomyšl:Litomyšl je jedno z nejstarších českých měst, proslulé středisko kultury a vzdělanosti. Bylo založeno při Trstenické stezce spojující Čechy s Moravou. V zámeckém pivovaru se roku 1824 narodil hudební skladatel Bedřich Smetana. Na jeho počest se v Litomyšli každoročně koná hudební festival Smetanova Litomyšl. Kromě zámku stojí za prohlídku centrum města se středověkým jádrem a řadou cenných domů s podloubím. V Litomyšli žili Alois Jirásek a Božena Němcová. Polička: Město bylo založené ve 13. století Přemyslem Otakarem II. na zemské Trstenické cestě. Ve věži kostela svatého Jakuba se narodil roku 1890 hudební skladatel Bohuslav Martinů. V roce 1990 bylo historické jádro města vyhlášeno městskou památkovou zónou, na kterou navazuje dobře zachovaný pás středověkých hradeb. U nich se nachází další zajímavost – místo zvané „Na Bídě“. Jedná se o chaloupky představující středověké obydlí městské chudiny. Svitavy: Město Svitavy bylo založeno v polovině 12. století na řece Svitavě při historické hranici Čech a Moravy na důležité cestě z Prahy do Olomouce. Dodnes si udrželo starobylý půdorys podél rušné obchodní cesty. Od 18. století je zde budován textilní průmysl, který zde dosud tradičně se strojírenstvím převládá. Ústí nad Orlicí: Město se rozkládá v pěkné poloze nad soutokem Tiché Orlice a Třebovky v podhůří Orlických hor. Dodnes tu má zastoupení textilní výroba (závod Perla), která čerpá z kořenů v 16. století. Příznivý vliv na rozvoj města mělo zahájení provozu na železniční trati z Olomouce do Prahy. Z té doby tu dodnes stojí budova původního nádraží, unikátní technická památka. významné osobnosti: - Josef Ressel (vynálezce lodního šroubu) - Bedřich Smetana (hudební skladatel) - Bohuslav Martinů (hudební skladatel) krajinné speciality: - Pardubický perník jiné zajímavosti: - Svojí rozlohou je Pardubický kraj (s výjimkou území hlavního města) čtvrtým nejmenším, počtem obyvatel třetím nejmenším krajem.
Re: Pardubický kraj
| 01. dubna 2008
| 05. května 2008
krása
| 12. ledna 2010
super
| 18. března 2010
hustýýýýýýýýýýýýýý
| 27. března 2010
ahuj
Tři tečky | 12. února 2012
Asi ste mi zachránili život :D Dííky!
Re:
| 05. května 2016
jo mě a spolužákům taky
| 24. března 2012
hm je to dobré pomúže to ,ale já potřebuju také polohu ským sousedí
Re:
| 05. května 2016
nato je mapa
Re:
| 07. dubna 2017
😂😂😂
Re:
| 07. dubna 2017
😂😂😂
Pepa Gnida | 14. května 2012
Vynikající... Děkuji ... Pepíček
Re:
Jirka Plášil | 14. května 2012
Ano Pepo.. Souhlasím je to vynikající.. Jiřík
xx00
xx00 | 22. března 2013
ahoj ja se máte ??????? :-)
xx00
xx00 | 22. března 2013
xx00 jak se máte lol :-)
Re: xx00
xx00 | 22. března 2013
xxx0 | 22. března 2013
lol
loloolololůol | 22. března 2013
lololol
loloolololůol | 22. března 2013
cs lol osdksafkdeo
| 31. května 2013
krása! :)
:)
luciná | 15. dubna 2014
supeer :* facebook ?
| 09. dubna 2015
fakt nanic referat dal bych lepsi a to jsem prvnak Dislike
Velkí prt
| 09. dubna 2015
tohle stojý za nic fakt blbí fuuuuj!!!!!
Velkí prt
| 09. dubna 2015
tohle stojý za nic fakt blbí fuuuuj!!!!!
Fífa | 05. května 2015
Super ,moc mi to pomohlo.. DÍKY :D
| 02. listopadu 2015
kdf csdfdfdjvdg kkjdsdsslpg jff jfrdf llofgf kkfefr jhajigkdd jijggdff jdssi jkdu iffj jksddpf kkklh jjd jslap
petra | 08. května 2016
borec ! pomohlo , díky :)))
| 11. května 2016
cau
| 11. května 2016
dekkuju
| 19. prosince 2016
Nepomaha to ale vubec
JustMe | 25. února 2017
Moc děkuju, je to skvělý
Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!