Oceány

Kategorie: Zeměpis (celkem: 504 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. října 2006
  • Zobrazeno: 4821×

Příbuzná témataOceány

OCEÁNY

I. Rozdělení vod na zemi

Voda patří k nejrozšířenějším látkám na Zemi a je v neustálém oběhu.
Pod pojmem hydrosféra (vodní obal Země) rozumíme tedy vodu v oceánech mořích, na povrchu souše, vázanou v ledovcích a organismech, půdní, podzemní a atmosférickou vodu.
Schéma rozdělení vod (viz obr.5):
Voda - slaná 94%
- sladká 6%: podpovrchová 4.3% , led 1.7% , povrchová a atmosférická 0.03% , řeky 0.00015%

Světový oceán zaujímá 71% zemského povrchu. Má tedy pro život na Zemi nesmírný význam. Oceán pohlcuje až 85% dopadajícího slunečního záření a představuje tak pro celou planetu obrovskou zásobárnu tepla. Současně působí jako regulátor teploty ovzduší, zapojuje se do oběhu vody na Zemi, ovlivňuje pobřeží a v neposlední řadě v něm vznikl život, který teď slouží lidstvu jako zdroj obživy.
Světový oceán se dělí do čtyř hlavních oceánů – Atlantský, Tichý, Indický a Severní ledový (obr.2), částmi oceánů jsou okrajová a vnitřní moře.


Vlastnosti mořské vody

Voda se skládá z 96,5% vody a 3,5% solí, rozpuštěných plynů (N2,O2,CO2) a organických látek. Nejvýznamnější je přítomnost soli NaCl. Objem rozpuštěných solí v 1 kg mořské vody se nazývá salinita. Činí v průměru 35‰ a kolísá mezi 33 - 37‰. Salinita oceánské vody se mění s místními podmínkami – řeky nebo tající led ji snižují, zatímco v oblastech s malými srážkami a vysokým výparem salinita vzrůstá. Baltské moře, které z řek a tajícího sněhu přijímá velké množství sladké vody, má salinitu 7,2‰, naopak největší je v Rudém moři - 41‰. Ovšem mořská voda neobsahuje pouze soli, nacházejí se v ní téměř všechny prvky (73 z 93 přírodních chemických prvků) (obr.1), ve stopovém množství i hliník, mangan, měď a zlato. Ačkoliv zlato tvoří jen 0,000004 miliontiny objemu oceánské vody, je ho v ní 100 krát více než zlata, které člověk vlastní. Oceánské zlato se kdysi pokoušeli získat Němci, kteří tak chtěli uhradit válečné dluhy.
Hustota je důležitým činitelem pro vznik oceánských proudů a ovlivňuje i vzájemné působení salinity a teploty. Obecně platí, že oceánská voda je vždy hustší než sladká. Teplota vody při povrchu kolísá mezi -2 a 29°C. Většina vody v oceánu má pozoruhodně stálou teplotu – více než tři čtvrtiny vody včetně těch nejhlubších má teplotu mezi -1 a 5°C, přičemž průměrné denní kolísání teploty na hladině dosahuje jen 0,2°C. Jestliže teplota klesne na -2°C, tvoří se led.


Dmutí (slapové jevy)

Jako dmutí označujeme střídavé vzestupy a poklesy mořské hladiny vyvolané gravitačním působením Měsíce a Slunce na naši planetu (gravitační účinek Slunce představuje jen 46,6% grav. účinku Měsíce). Dmutí je také ovlivňováno tvary oceánských pánví a pevninských hmot. Např. největší rozsah přílivu a odlivu na světě je v zálivu Fund mezi kanadským Novým Skotskem a americkým státem Maine, kde přílivová vlna dosahuje v průměru až 10 m. Naopak některá uzavřená moře (Baltské, Středozemní) nemají téměř žádný příliv a odliv (menší než 30 cm).
Vody oceánu jsou přitahovány k Měsíci, rovněž se ale pohybují vlivem odstředivé síly směrem ven na straně od Měsíce odvrácené. Protože se Země otáčí vzhledem k Měsíci každých 24 hodin 50 minut, dochází k přílivu a odlivu každých 12 hodin 25 minut, tedy denně dojde ke dvěma přílivům a dvěma odlivům. Každých 28 dní se gravitační síly Slunce a Měsíce sčítají, nastává tedy nejvyšší stav přílivu a odlivu – skočné dmutí. Naopak když se gravitační síly Měsíce a Slunce odčítají, vzniká nejmenší rozsah přílivu a odlivu – hluché dmutí (obr.4).


Vlny

Většinu vln vyvolává vítr vanoucí přes otevřenou vodní plochu. Toto tření strhává povrchovou vodu a způsobuje její pohyb. Vlny jsou nejednotné a nepravidelné, ovšem když se z této oblasti šíří, spojují se do uspořádaných vln a doplouvají na velké vzdálenosti, jejich energie se cestou ztrácí, až se z nich stane jen klidný pohyb nahoru a dolů – tento pohyb byl zaznamenán u pobřeží Aljašky, přičemž samotná vlna vznikla v bouři u pobřeží Antarktidy, 10 000 km daleko. Vlny vykonávají oscilační pohyby – voda dostává tvar vlny, ale vodní částice se otáčejí v kruhovitých drahách. Na moři vlny zřídka přesahují 12 m.
Vlny se tříští, když narazí na mělké vody kolem pobřeží. Jak se blíží ke břehu, voda drhne o mořské dno, což způsobuje, že se délka vln zkracuje, vlna roste do výšky a postup se zpomaluje. Nakonec se vrchol pohybuje rychleji než zbytek a vlna se zlomí a začne přepadávat. Vzniká tak příboj. Většina vody z každé vlny stéká opět zpátky do moře pod další přicházející vlnou. Tento jev se nazývá spodní zpětný proud a je velmi nebezpečný pro plavce.
Zvláštním typem vln jsou tsunami, vyvolané pohyby dna moře – zejména vlivem podmořských zemětřesení, sesuvů a sopečných erupcí. Mají ohromnou délku – až 160 km mezi dvěma po sobě jdoucími hřebeny vln a pohybují se rychlostí až 800 km/h. Působí strašlivé škody na pobřeží, protože se přiblíží jako zeď vysoká až 25 metrů, která smete vše živé.


Oceánské proudy

Žádná část oceánu není nehybná, ačkoliv pohyb vody v hloubkách bývá často mimořádně pomalý. Kdyby voda nebyla v pohybu, kyslík, na němž závisí život, by se brzy spotřeboval.
Povrchové proudy jsou ovlivňovány větry a rotací Země. Tyto proudy se vlivem Coriolisovy síly přesně nepřizpůsobují směru převládajícího větru. Tato síla odchyluje proudy na severní polokouli vpravo ve směru pohybu hodinových ručiček a na jižní vlevo proti směru pohybu hodinových ručiček.
Podmořské hlubinné proudy jsou vyvolány rozdíly v teplotě a salinitě. Ohřívání u rovníku způsobuje, že se voda stává méně hustou, zatímco ochlazování kolem pólů má opačný účinek. Přitom teplá voda stoupá vzhůru a studená klesá ke dnu. Takto vznikají nejhlubší vodní masy kolem pólů, které proudí do rovníkových oblastí, kde vystoupají k povrchu a stanou se součástí povrchové vody.
Jedním z nejdůležitějších účinků oceánských proudů je, že mísí oceánskou vodu a tak ovlivňují úrodnost moře. Zvláště důležité je míšení povrchové a podpovrchové vody. Výstup povrchové vody může být vyvolán silnými pobřežními větry, které zatlačují povrchovou vodu, čímž se podpovrchové umožní výstup. Takový výstup se vyskytuje u pobřeží Peru a Kalifornie. Podpovrchová voda je bohatá na živiny, které podporují růst planktonu, potravy pro hejna ryb. Mořské proudy také silně ovlivňují podnebí. Např. část Golfského proudu plyne kolem Norska, otepluje pobřeží a přináší SZ Evropě zimní teplotu o 11°C vyšší, než činí průměr pro tyto šířky. Proudy z polárních oblastí mohou naopak ohrožovat lodní dopravu, protože přinášejí do cest ledové kry.
Ovšem největší pohromou pro lidstvo je v poslední době El Niňo – španělsky děťátko. Jedná se teplý proud tekoucí Tichým oceánem, který zablokuje výstup studené vody z hlubin, tak nezbytné pro život ryb. Tak působí velké škody rybářům v Jižní Americe a způsobuje také změny počasí. V průměru se vrací každé 4 roky, ale jeho načasování je nevypočitatelné. Např. v roce 1983 jeho působením stouply teploty povrchových vod ve velké části Tichého oceánu o 10°C a nastala velká sucha.


II. Znečištění sladkých vod

Znečištění sladkých vod ovlivňuje potoky, řeky a zamořuje rovněž volné vodní plochy, jako jsou rybníky a umělé přehradní nádrže. Toto znečištění není většinou viditelné, proto škodlivé látky jsou rozpuštěny ve vodě. Výjimku ovšem tvoří čistící a prací prostředky, které vytvářejí pěnu, a dále ropa, oleje a nezpracované kanalizační splašky. Zdrojů znečištění je několik, přičemž hlavní příčinou je člověk. Existují i nevýznamné přírodní způsoby, jako např. uvolňování dusičnanů či hliníku z půdy do zdrojů sladké vody.
Zemědělci používají herbicidy, insekticidy, fungicidy, podporují růst plodin dusičnany a fosfáty, čímž dochází k významnému uvolňování toxické kapaliny ze silážových jam, z prasečinců a drůbežáren.
Při čištění vody a při výrobě vody pitné existují chemické postupy, které zanechávají ve vodě určité stopy. Vedlejším produktem chlorování vody je trihalometan, chemická sloučenina, o které se vědci domnívají, že způsobuje rakovinu. Průmysl je zodpovědný za jiné znečišťující látky, např. těžké kovy. Dalším významným činitelem jsou kyselé deště, způsobované spalováním fosilních paliv, které způsobují nárůst kyselosti povrchové i podpovrchové vody. Ve vodních nádržích následkem dochází k vymírání fauny i flóry.


Znečištění oceánů

Lidé byli vždy fascinováni velikostí oceánu, a proto si ho bohužel zvykli používat jako skládku. Už si ovšem neuvědomili, jak tím negativně ovlivní nejen přírodní prostředí oceánu, ale i okolní faunu a flóru.
Znečištění mořské vody je v jednotlivých částech oceánů a moří velmi rozdílné. Je závislé na tom, zda se na jejich pobřežích rozkládají průmyslově vyspělé státy, zda jsou oblastmi intenzivní lodní dopravy a rekreace, a v neposlední řadě zda do nich ústí řeky a v jakém směru a rozsahu dochází k výměně vody mořskými proudy, které mohou znečišťující látky přenášet daleko od místa jejich původu. Mezi nejpostiženější oblasti patří pobřežní vody kolem Evropy a východního pobřeží Severní Ameriky. Tyto mělké kontinentální šelfy se rovněž využívají k těžbě ropy, což zvyšuje riziko jejího vylití a dalšího znečištění životního prostředí. Např. do Středozemního moře je vypouštěno 90% odpadních vod ze 120 pobřežních měst a dostávají se do něj další znečišťující látky od 360 milionů obyvatel z 18 zemí, takže se stalo obrovským znečištěným ekosystémem, do kterého proudí přibližně 430 miliard tun odpadu ročně. Přičemž se vody Středozemního moře obnovují z oceánu jednou za 70 let.
Ropa a její produkty jsou hlavní znečišťující látky v oceánech, dále se do nich dostávají chemické látky jako umělá hnojiva, insekticidy a herbicidy, které se vyluhují z kontaminované půdy říční vodou a špiní spolu s odpadními vodami a odpadky z domácností pobřežní vody. K dalšímu znečištění dochází těžkými kovy, které mají vážné následky na lidské zdraví – rtutí a olovem. Rtuť přitéká z odpadů celulózek a papíren a olovo pochází ze znečištěného vzduchu výfukovými plyny. Tyto kovy se dostávají do potravních řetězců, přičemž se v tělech živých organismů kumulují a zároveň při přesunu z jedné úrovně zvířat do další se stávají koncentrovanějšími. Proto nic netušící lední medvěd, který sežral tucet tuleňů, nabere do sebe jedy z desítek tisíc zamořených ryb.
Např. výzkum Severního moře ukazuje, že 65% znečištění pochází z řek, 25% ze znečištění vzduchu (včetně 7000 tun olova pocházejícího z výfuků automobilů) a 7% z přímého vypouštění odpadu (kanalizační splašky) a zbytek je vyhazování a vylévání odpadků z lodí.
Množství ropy, které se kvůli haváriím tankerů, vrtných plošin čí vymývání nádrží tankerů na moři dostává do světového oceánu za rok, se odhaduje asi na 10 milionů tun. To má za následek snížení výparu, zvýšení teploty vody v oceánech, úbytek zelených rostlin produkujících kyslík a současně pohlcujících atmosférický CO2. Přitom znečištění může postihnout vrstvu vody až do hloubky 200 metrů a ropa je přenášena mořskými proudy i na velké vzdálenosti.
Dalším problémem, který se v současnosti víceméně úspěšně řeší, jsou městské odpadní vody. V malých množstvích sice obohacují vodu a podporují růst rostlin a ryb, ale ve větších množstvích jsou pro ekosystémy škodlivé. Škodlivé organismy z těchto vod se rozmnožují v měkkýších a korýších a přenášejí četné nemoci na člověka.
Jinou vrůstající formou znečištění oceánů je kvetení řas a příliv plný planktonu. Vědci se domnívají, že důvodem je vysoký výskyt stopových kovů vypouštěných do řek a do moře průmyslem. Tyto kovy se chovají vůči planktonu jako biostimulátory. Když řasy odkvetou, hynou a rozkládají se, což umožňuje bakteriím se na nich rozmnožovat, a tak spotřebovávat životně důležitý kyslík. Je zvláštní, že je-li oceán obohacen toxickými chemikáliemi, nemusí to škodit všem organismům. Zvláště nižší formy, jako zoo a fytoplankton, mnohoštětinatí červi a mořští hlísti mohou naopak z tohoto jevu prosperovat.
Obzvláště nebezpečnou formou znečištění oceánů je ukládání jedů a radioaktivního odpadu ve speciálních sudech na mořské dno. Aktivita většiny radioaktivních prvků, které jsou takto odstraňovány, trvá staletí až tisíciletí. Nádoby, do nichž se odpad ukládá, sotva vydrží tak dlouho odolávat korozi. Ve vodách východního pobřeží USA, kde byly v 60. letech tyto odpady ukládány, byla zjištěna mnohonásobně vyšší koncentrace radioaktivity, ve srovnání s výchozími hodnotami. Asi 800 km od západního pobřeží Velké Británie je místo, kam členské státy NATO ukládají velké množství radioaktivního odpadu. Uvádí se, že už dnes je tam uloženo přes 90 tis. Tun životu nebezpečných látek. V blízkosti takovýchto skládek se pohybuje velké množství vodních živočichů, převážně ryb, které jsou ozařovány. V Sanfranciském zálivu bylo z 16 tis. vyšetřených ryb 12% s rakovinovými nádory. Kontaminujeme tím potravu sami sobě vlastními odpady.


III. Závěr

Závěrem mé seminární práce mi nezbývá nic jiného než doufat, že budou navzdory rozkvétajícímu průmyslu přijata radikálnější legislativní opatření a množství škodlivin vypouštěných do řek a oceánů bude sníženo. Že si lidé uvědomí, že oceán není skládka a bezedný zdroj ryb ještě než ho trvale poničí.ttrbhrth
tgtttrtf | 22. října 2007
hmmmm....celkem dobrý až ńa tio že tamn nemáš nic o zvířatecha rostlinách
20161230 yuanyuan
kkk | 30. prosince 2016

kd shoes

cheap jordan shoes

kate spade outlet online

jordan retro

ugg outlet

coach outlet store online

chaussure louboutin

coach factory outlet online

cheap jerseys

canada goose jackets

louboutin outlet

true religion jeans outlet

christian louboutin shoes

coach outlet online

tory burch outlet online

uggs outlet

kate spade uk

canada goose outlet

uggs

michael kors handbags clearance

cheap air max

polo ralph lauren outlet

outlet louis vuitton

christian louboutin sale

longchamp bag

red bottom shoes for women

cheap uggs

ugg on sale

christian louboutin uk

canada goose sale

polo ralph lauren

kate spade outlet

coach factory outlet online

michael kors handbags clearance

nike blazer low pas cher

pandora charms sale clearanc

ugg outlet

jimmy choo shoes

canada goose outlet

michael kors handbags outlet

michael kors

ugg boots clearance

coach factory outlet online

louis vuitton bags

kate spade

timberland boots outlet

adidas yeezy boost 350

canada goose jackets

levi's jeans

longchamp handbags

moncler uk

jordan shoes

cheap nike sneakers

coach outlet online

ed hardy uk

true religion outlet online

rolex watches

coach factory outlet online

toms outlet

moncler coats

authentic louis vuitton handbags

michael kors bags

canada goose jackets

coach factory outlet

coach factory outlet online

pandora charms

michael kors outlet clearance

pandora charms

coach outlet store online

michael kors outlet store

fitflops sale clearance

polo ralph lauren outlet

canada goose jackets uk

christian louboutin

christian louboutin outlet

ugg boots

air jordans

nike uk

cheap jordan shoes

louis vuitton

mlb jerseys

louboutin outlet

yeezy boost

canada goose

yeezy shoes

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet store

hermes bags

michael kors bags

toms outlet store

ed hardy outlet

uggs canada

air jordans

ed hardy clothing

cheap rolex replica watches

pandora bracelet

fitflop

cheap oakley sunglasses

coach outlet store online clearance

coach outlet online

burberry outlet

oakley sunglasses outlet

red bottom

ugg boots outlet

hollister co

discount oakley sunglasses

coach outlet store

tory burch sale

michael kors outlet store

canada goose

abercrombie outlet

louis vuitton factory outlet

michael kors handbags outlet

true religion sale

polo ralph lauren

coach outlet online

oakley sunglasses outlet

ugg boots women

cheap jordan shoes

true religion jeans outlet

hollister uk

celine outlet online

canada goose coats

levis outlet

ed hardy store

michael kors outlet store

canada goose jackets

adidas superstars

valentino shoes

polo ralph lauren outlet

michael kors outlet canada

stan smith adidas

discount oakley sunglasses

polo ralph lauren outlet online

hollister clothing store

nike sneakers

jordan femmes pas cher

ugg

michael kors purse

michael kors outlet sale

cheap jordan shoes

nike air force

christian louboutin shoes

ugg boots

adidas nmd runner

coach outlet online

oakley sunglasses wholesale

cheap jordans for sale

louis vuitton handbags

michael kors outlet online

adidas sneakers

pandora charms sale clearance

louboutin shoes

ysl outlet store

uggs

ugg boots sale

michael kors outlet clearance

michael kors handbags

michael kors outlet clearance

nike free 4.0 flyknit

rolex watches for sale

true religion outlet

michael kors outlet store

oakley sunglasses cheap

michael kors

louis vuitton outlet store

adidas nmd r1

ysl handbags

puma outlet

Replica Rolex

ray ban glasses

gucci outlet online

cheap ugg boots

cheap bottom shoes

ugg australia outlet

ugg pas cher

michael kors

cheap ugg boots

ugg boots

moncler uk

ugg boots outlet

vans store

moncler jackets

discount oakley sunglasses

louboutin outlet

adidas superstar

polo ralph lauren

cheap rolex watches

nike outlet

true religion jeans outlet

polo ralph lauren pas cher

red bottom shoes

oakley vault outlet store

jordan uk

canada goose jackets

coach outlet online

discount oakley sunglasses

michael kors outlet store

michael kors outlet online

jordans

kobe bryant shoes

coach factory outlet online

kate spade outlet online

rolex watches

ray ban glasses

fitflops sale

birkenstocks

kd 8 shoes

polo ralph lauren

vans outlet

michael kors outlet online

toms

adidas outlet store

adidas nmd r1

fitflops sale

coach factory outlet online

longchamp bags

birkenstock outlet

louis vuitton borse

james shoes

michael kors outlet store

mlb jerseys

coach outlet online

pandora jewelry outlet

timberland shoes

coach outlet online

longchamp handbags

toms

michael kors handbags outlet

michael kors handbags

michael kors outlet canada

north face outlet

uggs

timberland outlet

cheap jordan shoes

oakley sunglasses cheap

true religion jeans outlet

true religion uk

discount nike shoes

polo ralph lauren outlet

pandora charms

louis vuitton outlet online

uggs outlet

louboutin sale

abercrombie outlet

longchamp handbags

red bottom

cheap oakley sunglasses

toms outlet

christian louboutin outlet

true religion outlet store

michael kors outlet online

birkin handbags

ray ban sunglasses discount

nike outlet store

ugg boots

north face jackets

ugg boots sale

polo ralph lauren outlet

coach factory outlet online

birkenstock sale

coach outlet online

cheap nike shoes

pandora charms sale

gucci outlet online

converse all star

yeezy boost 350

birkenstock

cheap ray ban sunglasses

longchamp bags

rolex replica watches for sale

canada goose sale

coach factory outlet online

fit flops

ray bans

canada goose sale

oakley sunglasses outlet

oakley sunglasses cheap

coach outlet online

coach factory outlet online

ralph lauren outlet online

louboutin shoes

uggs outlet

salvatore ferragamo shoes

nike flyknit

canada goose jackets

jordan shoes

canada goose pas cher

ugg canada

ugg australia

canada goose jackets uk

michael kors bags

air max outlet

nfl jerseys wholesale

adidas nmd runner

adidas store

birkenstock outlet

michael kors outlet online

michael kors outlet clearance

moncler jackets

louis vuitton outlet online

air max 90

coach outlet store online

coach factory outlet online

pandora bracelet

louis vuitton outlet online

gucci borse

yeezy boost

pandora charms sale clearance

ugg australia

rolex replica watches

coach factory outlet online

louboutin pas cher

true religion outlet store

supra shoes

abercrombie

adidas nmd runner

cheap ray ban sunglasses

yeezy shoes

moncler pas cher

salvatore ferragamo shoes

adidas yeezy boost

coach outlet online

dolce and gabbana outlet online

chaussure louboutin pas cher

ugg boots outlet

nike air huarache

uggs on sale

canada goose outlet

louboutin shoes

fitflops

birkenstock uk

michael kors outlet store

lebron shoes 

red bottom heels

michael kors outlet online

celine handbags

gucci

uggs outlet

moncler outlet online

longchamp outlet store

gucci handbags outlet

pandora outlet

longchamp uk

oakley vault outlet

michael kors uk

cheap ugg boots

coach outlet online

canada goose parka

true religion jeans outlet

michael kors bags

pandora bracelet

converse uk

north face uk

coach outlet online

polo ralph lauren outlet online

ray ban sunglasses outlet

nike cortez classic

ralph lauren uk

ray bans

christian louboutin sale

true religion jeans

kate spade bags

fake rolex watches

true religion outlet store

longchamp sale

ugg sale

Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!