Národní Obrození

Kategorie: Literatura (celkem: 308 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 18. srpna 2005
  • Zobrazeno: 5816×

Příbuzná témataNárodní Obrození

Národní obrození-od poslední třetiny 18. stol., 1800-1820
Osvícení panovníci: Marie Terezie, Josef II.(nevolnictví –1781, toleranční p., zrušení Jezuitů, dozoru církve nad školami, rušení klášterů – omezení moci církve)
Počeštění měst – odspodu
I. fáze - obranná, spojená s osvícenstvím, představitelé neumí perfektně česky, šlechtici
kritické zkoumání starých textů - J. Dobrovský – jezuita, vychovatel, učitel, psal německy, latinsky
G.Dobner – piarista, F.M.Pelcl – Nová kronika česká; zkoumání Hájkovy kroniky, kult Jana Nepomuckého
V.M.Kramerius – knihkupectví, vydavatelství Česká expedice, následník Melantricha, D.A. z Veleslavína, Knížky lidového čtení, kalendáře, noviny – pro širokou českou veřejnost, na vesnici – kantoři, faráři – lidovýchova
Divadlo – 1. Stavovské (Nosticovo), měšťanské (Smíchov), Nové německé (státní opera) od baroka občasné – o masopustech, loutkové (Kopečtí) – Kašpárek malý chytrý, Škrhola tupý sedlák, comedia dell´arte, kočovné, ochotnické – U Hybernů, Strah. klášt., U Kajetánů, drama:Schola ludus – Komenský, Jezuité – adaptace Schillera, Moliéra, Vídeňské frašky – P. Šedivý – Pražští sládci, prostředí Masných krámů
Václav Thám – historické drama Břetislav a Jitka, 1785 – Písně v řeči vázané – 2 almanachy + první pokusy o českou poezii, Kiliján Ignác – soustředění divadelní společnosti

II. fáze – 1800-1820, útočná,. Představitelé umí česky, nejen šlechta, snažili se působit v obou větvích – vědecké, umělecké, jedna vždy převažuje, sbírají lidovou slovesnost
Palacký :1798-1876, žák Dobrovského, archivář – kritika hraběcích rodů, s Šafaříkem pro prozódii časomíru, časopis Společnosti vlasteneckého muzea v Čechách, autor austroslavismu, předseda Slovanského sjezdu, Dějiny národu českého v Čechách i na Moravě – pravěk – 1526 (Haubsburkové), husitství, umělecké i historicko-vědné
Šafařík : 1795-1861, Slovák, chce osvobození Slovanů – slovanské jazyky – nářečí, panslovanství, věnuje se slavistice, archeologii, cenzor, Slovanské starožitnosti – dějiny slova od 10. století, Tatranská músa s vírou Slovanskou – pův. poesie
Jungmann : 1773-1847, učitel staroměstského gymnázia – žák Havlíček, učil češtinu, Slovesnost:1820, česká věd. literární teorie, Historie literatury české – 1. psaná,
Slovník: česko-německý, 120 000 hesel, odvozuje, přejímá ze staré češtiny, slovanských j., kyselina, vzduch…, rozmluvy: O jazyku českém, Rozprava němce s Čechem, překlady: Goethe, Chateubriand, Milton, Schiller
Kollár: 1793-1852, Slovák, studium protestantské teologie, uni. v Jeně, láska Mína,
Slávy dcera – 5 zpěvů o Slovanech, područí, víra v lepší zítřky, insp. Dantem, Byronem, rozdíl slovanské historie a současnosti (Lužičtí Srbové v Jeně), O literárnej vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slávskými – 5 nářečí, lidová slovesnost, epigramy, hist. Díla
Čelakovský : 1799-1852, filosofická studia, prof. pražské univerzity - čeština, sbíral české a slov. národní písně a přísloví a napsal Slovanské národní písně a Mudrosloví národů slovanského, v příslovích vlastní verše: Smíšené básně, Ohlas písní ruských – bohatýři, podle ruských bylin, prosté postavy, epické básně, boj s Tatary a Turky, Ohlas písní českých lyr. a satirické básně, ne hrdinské, ep. báseň Toman a lesní panna, epigramy, překlady, vědecké práce, bohemistické a slavistické, redaktor mnoha časopisů – Včela – 1.zpravodajství| 21. září 2005
devil_smile
Re:
| 21. září 2005
broken_heart envelope
Literatura doby reformace, osobnost Jana Husa
| 15. března 2008
Literatura doby reformace, osobnost Jana Husa 4 (přelom 14.-15. stol.) ☻Charakteristika doby: - ve 14. stol. má církev obrovskou moc a majetek (v Čechách vlastnila skoro ½ půdy) ► závidí ji šlechta a měšťanstvo ► roste nenávist chudého lidu (desátky, poplatky, odpustky, robota na církevním…) - církev je morálně zkažená: ►dvojpapežství (Řím X Avignon, jednu dobu dokonce 3 papežové) ►svatokupectví = obchod s farnostmi, úřady… ►odpustky – kdo zaplatí, bůh mu odpustí všechny hříchy - snahy o reformu = nápravu církve: ►vznik františkánského řádu s požadavkem chudoby a tělesné práce ►kritika z řad myslitelů na univerzitách a lidových kazatelů ►vznik lidových sekt – požadují návrat ke křesťanským ideálům vzniká reformace = hnutí za nápravu církve a společnosti ☻Vliv reformace na literaturu: ►převládají náboženská témata ►nejběžnějšími žánry jsou satira (kritika nedostatků) kázání (agitační funkce) traktát = učené pojednání kronika duchovní píseň ►dochází k počešťování literatury (čeština se dostává i do oblasti církevní a správní) ►demokratizaci literatury (lit. pro lid nejen bohatý) ►laicizaci literatury (popularizace odborných knih…) ☻Husovi předchůdci: - usilují o nápravu společnosti pomocí náboženství Matěj z Janova Konrád Waldhauser Jan Milíč z Kroměříže = kazatel - při kázáních označil Karla IV. za antikrista Tomáš Štítný ze Štítného = zeman (měl statek), nedokončil UK (laik) - v kontaktu s Milíčem - psal srozumitelnou češtinou – zpřístupnil vyšší vzdělanost obyč. lidem dílo: Řeči besední Řeči nedělní a sváteční ☻Mistr Jan Hus 1370-1415 * v Husinci u Prachatic - z chudé rodiny – vystudoval UK – vysvěcen na kněze - rektorem UK –ovlivnil Václava IV., aby vydal Kutnohorský dekret omezující vliv cizinců na UK - kázal v Betlémské kapli - spory s církví: ►obhajoval názory angl. reformátora Johna Wyckliffa ►vystupoval proti odpustkům, kritizoval církev --dán do klatby, vypovězen z Prahy –kázal na Kozím hrádku a Krakovci - pozván na koncil (= církevní sněm) do Kostnice – zde vězněn a upálen jako kacíř 6.7.1415 dílo: O církvi = latinský spis pro učence (napsal ho ve vyhnanství) - popírá papežovu důležitost X hlavou církve je Kristus, příslušníkem církve ten, kdo nemá hřích - především za tento spis odsouzen k upálení Výklad viery, Desatera a Páteře = výklad tří nejdůležitějších modliteb Knížky o svatokupectví = ostrá kritika církve za bohatství, prodávání úřadů, odpustků… Postila = výklad části evangelia Dcerka – o správném životě žen a dívek Listy z Kostnice = obdoba kázání -- posílal je svým přátelům, národu Husův vliv na vývoj českého pravopisu: - lat. spis O pravopisu českém - místo pravopisu spřežkového zavedl pravopis diakritický (např. sch – š) -- dlouhé samohlásky označoval čárkou (á) a měkké souhlásky tečnou (c,z)=tzv. nabodeníčko - nabádal ke správné výslovnosti - odstraňoval archaismy (=zastaralá slova) - nahrazoval německá slova českými ☻Literatura v době husitských bojů - za husitských bojů rozvoj lidového zpěvu -- husitské chorály = jednoduché sborové zpěvy -- dochovaly se ve zpěvníku Jistebnický kancionál - zde i chorál Ktož jsú boží bojovníci = náb., ale i vojenská píseň - cílem dodat odvahu, sjednotit k boji - nejcennější husitské básně jsou v tzv. Budyšínském rukopisu zde básně:Žaloba koruny české Porok koruny české (porok = výtka) - zobrazují sitruaci v r. 1920, kdy se dal Zikmund korunovat čes. králem a nebyl uznán měšťany a lidem Hádání Prahy s Kutnou Horou - alegorický spor před Kristem(mezi husitskou Prahou a katolickou Kutnou Horou), který obhajuje husitské ideály (vítězí Praha) X Václav, Havel a Tábor = katolické dílo, které obviňuje radikální tábory z toho, že zavinili v zemi bídu Žižkův vojenský řád = kázeňský řád – vysoké morální požadavky, stejné povinnosti pro všechny, tvrdé tresty Povstaň, povstaň, velké město pražské = píseň, výzva k boji proti Zikmundovi Vavřinec z Březové – Píseň o vítězství u Domažlic = latinská historická píseň (psaná latinsky z propagačních důvodů, aby seznámil cizinu s děním v Čechách) Husitská kronika (latinsky) = významný historický pramen z let 1414-1421 Hlavní zásluhou husitského hnutí: ►zlidovění kultury ►poskytnutí vzdělání ženě ► zpřístupnění bible lidem ►počeštění měst X - v Čechách se na 250 let zastavil kulturní vývoj oproti Z Evropě ☻Období polipanské bitva u Lipan = porážka husitů 1434 --rozvoj:► literární polemiky = spor, vzájemné vyvracení názorů ► zábavné literatury Petr Chelčický = zeman, samouk názor: ►neodporovat zlu násilím ►odmítal potřebu vyššího vzdělání a existenci státu ►žádá pokoru a chudobu dílo: O trojím lidu -- odsuzuje středověké dělení společnosti na 3 stavy Sieť viery pravé = kritika církve, hromadění majetku -- na základě myšlenek Chelčického vznikla církev Jednota bratrská - byla kritizována jak katolíky, tak husity - později zakládali školy –stali se nejvýznam.nositeli čes. kult. za humanismu literatura zábavná: Deník – napsal Václav Šašek z Bířkova = cestopis o poselství krále Jiřího z Poděbrad po Z Evropě --Alois Jirásek podle toho napsal Z Čech až na konec světa Literatura doby reformace, osobnost Jana Husa 4 (přelom 14.-15. stol.) ☻Charakteristika doby: - ve 14. stol. má církev obrovskou ………a………. (v Čechách vlastnila skoro ….. půdy) ► závidí ji …….. a měšťanstvo ► roste nenávist chudého lidu (……., poplatky, odpustky, robota na církevním…) - církev je morálně zkažená: ►dvojpapežství (Řím X …….., jednu dobu dokonce 3 papežové) ►…………. = obchod s farnostmi, úřady… ►…………. – kdo zaplatí, bůh mu odpustí všechny hříchy - snahy o reformu = ……..církve: ►vznik …………… řádu s požadavkem chudoby a tělesné práce ►kritika z řad myslitelů na univerzitách a lidových kazatelů ►vznik lidových ……….. – požadují návrat ke křesťanským ideálům vzniká reformace = hnutí za nápravu církve a ……….. ☻Vliv reformace na literaturu: ►převládají ………..témata ►nejběžnějšími ……..jsou satira (………nedostatků) kázání (…….. funkce) ……. = učené pojednání kronika duchovní píseň ►dochází k ……….. literatury (čeština se dostává i do oblasti církevní a správní) ►…………. literatury (lit. pro lid nejen bohatý) ►……… literatury (popularizace odborných knih…) ☻Husovi předchůdci: - usilují o nápravu společnosti pomocí náboženství Matěj z ………… Konrád …………… Jan Milíč z ……….= kazatel - při kázáních označil Karla IV. za ………… Tomáš Štítný ze ……… = zeman (měl statek), nedokončil UK (laik) - v kontaktu s ………. - psal srozumitelnou češtinou – zpřístupnil vyšší vzdělanost obyč. lidem dílo: Řeči ………. Řeči ……….. a sváteční ☻Mistr Jan Hus 1370-1415 * v Husinci u ………… - z chudé rodiny – vystudoval UK – vysvěcen na kněze - ………UK –ovlivnil Václava IV., aby vydal ……………..dekret omezující vliv cizinců na UK - kázal v ……………kapli - spory s církví: ►obhajoval názory ……………. reformátora Johna Wyckliffa ►vystupoval proti ……….,kritizoval církev --dán do ……….., vypovězen z Prahy –kázal na ………….. a ………… - pozván na …….(= církevní sněm) do Kostnice – zde vězněn a upálen jako kacíř 6.7………….. dílo: O církvi = latinský spis pro učence (napsal ho ve vyhnanství) - popírá papežovu důležitost X hlavou církve je ………., příslušníkem církve ten, kdo nemá ……… - především za tento spis odsouzen k upálení Výklad viery, Desatera a Páteře = výklad tří nejdůležitějších ……….. Knížky o svatokupectví = ostrá ………..církve za bohatství, prodávání úřadů, odpustků… Postila = výklad části …………. …… – o správném životě žen a dívek ………… z Kostnice = obdoba kázání -- posílal je svým přátelům, národu Husův vliv na vývoj českého pravopisu: - lat. spis O pravopisu českém - místo pravopisu …………zavedl pravopis …………(např. sch – š) -- dlouhé ………..označoval čárkou (á) a měkké ……….tečnou (c,z)=tzv. ………… - nabádal ke správné ………… - odstraňoval ……….(=zastaralá slova) - nahrazoval německá slova českými ☻Literatura v době husitských bojů - za husitských bojů rozvoj lidového zpěvu -- husitské ……..= jednoduché sborové zpěvy -- dochovaly se ve zpěvníku …………kancionál - zde i chorál Ktož jsú boží bojovníci = náb., ale i ………píseň - cílem dodat …….,sjednotit k boji - nejcennější husitské básně jsou v tzv. ……………..rukopisu zde básně:……….. koruny české ………..koruny české (porok = výtka) - zobrazují sitruaci v r. 1920, kdy se dal Zikmund korunovat čes. králem a nebyl uznán měšťany a lidem Hádání …….. s Kutnou Horou - alegorický spor před ……….mezi husitskou Prahou a katolickou Kutnou Horou), který obhajuje husitské ideály (vítězí Praha) X Václav, ….. a Tábor = katolické dílo, které obviňuje radikální ……….. z toho, že zavinili v zemi bídu Žižkův vojenský řád = kázeňský řád – vysoké ………. požadavky, stejné povinnosti pro všechny, tvrdé ……… Povstaň, povstaň, velké město pražské = píseň, výzva k boji proti …………… Vavřinec z ………..– Píseň o vítězství u ……… = ………historická píseň (psaná latinsky z ………….důvodů, aby seznámil cizinu s děním v Čechách) Husitská kronika (………) = významný historický pramen z let 1414-1421 Hlavní zásluhou husitského hnutí: ►zlidovění kultury ►poskytnutí vzdělání …….. ► zpřístupnění ……… lidem ►počeštění ……… X - v Čechách se na ……….let zastavil kulturní vývoj oproti …………. ☻Období polipanské bitva u Lipan = porážka husitů 14………….. --rozvoj:► literární …………= spor, vzájemné vyvracení názorů ► ………..literatury ………… Chelčický = zeman, samouk názor: ►neodporovat zlu ……….. ►odmítal potřebu vyššího …………. a existenci ………. ►žádá pokoru a ………… dílo: O trojím………..-- odsuzuje středověké dělení společnosti na 3 …….. …………. viery pravé = kritika církve, hromadění majetku -- na základě myšlenek Chelčického vznikla církev ………….bratrská - byla kritizována jak katolíky, tak ……… - později zakládali školy –stali se nejvýznam.nositeli čes. kult. za …………….. literatura zábavná: Deník – napsal Václav Šašek z ………… = ………o poselství krále Jiřího z Poděbrad po Z Evropě --Alois …………podle toho napsal Z Čech až na ……………. Otázky a úkoly k literatuře z doby reformace 1. Doplň jména osobností, které nějakým způsobem souvisí s reformačním hnutím: …………….z Janova …………….Waldhauser Jan…………..z Kroměříže ………..Štítný ze Štítného Jan…………… …………Wyckliff Václav……….. Karel………… …………u Březové …………Chelčický Václav………………z Bířkova ………..z Poděbrad …………Jirásek 2. Ještě jednou se vrať k otázce č. 1 a vysvětli, jakým způsobem jsou tyto osobnosti spjaty s husitským obdobím v Čechách. 3. Doplň názvy literárních děl: ………besední Řeči …………. a nedělní O………… Výklad viery, ……….. a Páteře ………….o svatokupectví P…..a D….a Listy z ……………. O ………..českém Jistebnický……… Ktož …….boží bojovníci ………….rukopis …………Koruny české …………Koruny české Hádání ………..s Kutnou Horou Václav, Havel a ………… …………vojenský řád Povstaň, povstaň, ……. město pražské Píseň o vítězství u ………… ……….kronika O……….lidu Sieť ………pravé D…k 4. Nyní se vrať k otázce č. 3 a podtrhni díla, která jsou napsaná latinsky (4): 5. Přiřaď k jednotlivým autorům díla, která napsali: Václav Šašek z Bířkova Tomáš Štítný ze Štítného Jan Hus Alois Jirásek Vavřinec z Březové Petr Chelčický 6. Vysvětli následující pojmy: Desátek Odpustek Dvojpapežství Svatokupectví Reforma Reformace Satira Traktát Demokratizace lit. Kutnohorský dekret Betlémská kaple Koncil Kostnice Nabodeníčko Pravopis spřežkový Pravopis diakritický Archaismus Chorál Kancionál Porok Alegorie Polemika Jednota bratrská 7. Pohovoř o literatuře v období reformace podle osnovy: Charakteristika doby Vliv reformace na literaturu Husovi předchůdci Mistr Jan Hus Husův vliv na vývoj českého pravopisu Literatura v době hus. bojů Období polipanské
Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!