Moravskoslezský kraj

Kategorie: Zeměpis (celkem: 504 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. září 2006
  • Zobrazeno: 14173×

Příbuzná témataMoravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj

Geografická poloha
Moravskoslezský kraj je naším nejvýchodnějším krajem. Na jihu sousedí se Zlínským krajem, na jihozápadě leží kraj Olomoucký. Tvoří částí státní hranice s Polskem a se Slovenskem, kde sousedí se Žilinským krajem. Svojí celkovou rozlohou 5 554 km2 se řadí na 6 místo mezi všemi kraji Česka a zaujímá 7% jeho území.Skládá se ze 6 okresů Ostrava-město, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Opava a Bruntál. Území kraje je sevřeno na západě masivem Hrubého Jeseníku, jenž postupně přechází v Nízký Jeseník a Oderské vrchy, na východě jej ohraničují Moravskoslezské Beskydy. Uprostřed daného regionu je sníženina mezi Karpatskou soustavou a Českou vysočinou otevřená na sever do Polské nížiny a spojená s jihem úzkým koridorem, Moravskou bránou.

Obyvatelstvo
V Moravskoslezském kraji žije zhruba 1 277 000 obyvatel. Výhodou regionu je především mladá věková struktura populace. Věkovou strukturu lze charakterizovat kraj s nižším průměrným věkem proti průměru Česka. Nejnižší údaje vykazuje okres Bruntál, kde průměrný věk je 35,5 let ve srovnání s průměrem věku 37.9 let.

Osídlení, sídelní struktura
Základní charakteristikou kraje je značně vysoké zalidnění, hustota dosahuje nejvyšších hodnot v republice (232 obyv./km2) a na 7% její rozlohy tak žije 12,5 % obyvatel. Platí to především v okresech Ostrava-město, Karviná, o přilehlých částech okresů Frýdek-Místek a Nový Jičín a částečně také v okrese Opava. Zbylé oblasti jsou podstatně méně zalidněny a jsou převážně hornaté.
Největším městem a přirozeným sídlem kraje Ostrava (323 tisíc obyvatel), která je zároveň třetím největším městem u nás. Nachází se zde Ostravská aglomerace a spojuje přesněji města Ostrava, Hlučín, Bohumín, Karviná, Orlová a Frýdek-Místek.

Hospodářství
Struktura ekonomiky regionu severní Moravy a Slezska je dána historickým vývojem a z toho pramení i současné hospodářské problémy kraje. Dominantním odvětvím regionu jsou tradiční průmyslová odvětví, která v současné době trpí ztrátou trhů a prochází restrukturalizací. Velmi málo je naopak na hospodářské struktuře kraje zastoupeno zemědělství. Zemědělství má v hospodářství menší význam než průmysl. Využívá především nižší polohy v Moravské bráně a na Opavsku. Na Valašsku se udržel tradiční extenzívní chov ovcí.
Průmysl
Kraj je územím s vysoce rozvinutou průmyslovou výrobou. Hlavním průmyslovým centrem regionu je Ostrava a její okolí s okresy Karviná, Frýdek-Místek a Nový Jičín. Převládající je důlní, energetický a hutnický průmysl. Dalšími významnými odvětvími jsou chemický a farmaceutický průmysl, strojírenský, elektrotechnika, papírenský, textilní a potravinářský průmysl. Hlavním nerostným bohatstvím je černé uhlí v Ostravské pánvi, na jeho těžbu navazuje železářství a těžké strojírenství na Ostravsku (Nová huť, (Vítkovické železárny), podniky v Třinci, Bohumíně a Frýdku-Místku). Strojírenství je zastoupeno v Ostravě, Studénce (výroba nákladních železničních vagónů), Kopřivnici, ve Fulneku (výroba praček) a v Opavě, chemický průmysl na Ostravsku a v Odrách (Optimit), textilní závody (Tonak Nový Jičín, Krnov). Nadnárodní význam má výroba varhan ve firmě Rieger-Closs v Krnově.

Zemědělství
Přírodní podmínky pro zemědělství jsou v regionu značně rozdílné, neboť jsou ovlivněny značným výškovým rozpětím. Na jedné straně existují velmi příznivé podmínky pro intenzivní zemědělství (Slezská nížina, Osoblažsko), na druhé straně jsou v regionu zastoupeny neúrodné podhorské a horské oblasti vhodné pouze pro extenzivní hospodaření.

Trh práce
Moravskoslezský kraj se vyznačuje vysokou zaměstnaností obyvatelstva v průmyslu; jeho podíl 41 % na celkové zaměstnanosti, je největší ze všech krajů. Nízký je podíl zaměstnanců v zemědělství – pouhých 3,7%.
Region trpí v současné době poměrně značnou nezaměstnaností (15,3%, průměr ČR činí 9%). Její příčinou je především útlum a restrukturalizace velkých podniků.
Pokud jde o nezaměstnanost, nejhorší situace v rámci kraje je v okrese Karviná, kde se její míra blíží 19%, na druhém místě se nachází okres Ostrava – město, ve kterém míra nezaměstnanosti přesahuje 16,5%.

Dopravní infrastruktura (Doprava)
Region má výhodnou z pohledu perspektivních dopravních tras. Kraj protínají hlavní evropské dopravní cesty jak silniční, tak železniční. Dálnice D47 a II. železniční koridor jsou součástí větve VI. multimodálního Evropského dopravního koridoru.
Ostravskem tedy prochází II. tranzitní železniční koridor Břeclav – Přerov – Ostrava – Petrovice u Karviné (Polsko). Unikátní je úzkorozchodná trať Třemešná – Osoblaha.
Významnou roli, díky své poloze ve středu regionu, hraje mezinárodní letiště Ostrava – Mošnov s velmi příznivými parametry přistávací a startovací dráhy, které v budoucnu bude mít napojení na všechny druhy dopravy. Z hlediska vodní dopravy se zvažuje splavnění Odry a Ostravy. Hraniční přechody – Český Těšín, Mosty u Jablůnkova, Bukovec…

Životní prostředí
Ostravský kraj patří z hlediska kvality životního prostředí mezi nejzatíženější regiony v Česku. Znečištěny jsou všechny složky životního prostředí, ale nejvyšší váhu má v současné době kontaminace horninového prostředí a podzemních vod v důsledku průmyslové činnosti, poškození krajiny těžbou uhlí, znečištění povrchových voda znečištění ovzduší z dopravy a ze stacionárních zdrojů.
V regionu vzniká velké množství průmyslového odpadu, převážnou část tvoří odpady z energetiky, hutnictví a těžby uhlí. Odpady jsou zneškodňovány zejména ukládáním na skládky a jen v malém množství dochází k jejich recyklaci, případně k energetickému využití.

Rekreace a cestovní ruch
Na západě regionu je velmi přitažlivý civilizací nepříliš dotčený masiv Jeseníků, s vysokou kvalitou čistoty ovzduší a řadou velmi pozoruhodných přírodních jedinečností, rozkládající se na ploše více než 3 600 km2, přičemž 740 km2 zaujímá chráněná krajinná oblast. Návštěvníci tohoto jednoho z nejhodnotnějších krajinných celků ve střední Evropě zde naleznou téměř ideální podmínky pro rekreaci i náročnou horskou turistiku, letní i zimní sporty, možnosti lázeňské léčby a to například v již už zmíněné Karlově Studánce a nověji v Klimkovicích i účinné rehabilitace. Jeseníky však nejsou jen hory, ale i podhůří s řadou obcí a měst, které vytvářejí osobité kolority architekturou svých stavebních památek a celoroční nabídku rozmanitých kulturních prožitků.
Východní část regionu vyplňuje horský masiv Beskyd, region označovaný jako Valašsko. Je to taktéž malebné, ale snadněji přístupné a pohostinné pohoří. Příroda zde nabízí jedinečné turistické trasy, jež vedou většinou nepříliš náročným terénem, a umožňuje z vrcholů hor neopakovatelný výhled do kraje. Hlavním magnetem tohoto svébytného kraje je však neopakovatelný stavební sloh a folklór- kolorit dřevěných staveb, zachování tradiční řemeslné výroby, lidových zvyklostí a obyčejů. Na území kraje se kromě CHKO Jeseníky také nachází CHKO Podyjí a CHKO Beskydy.
Spojovacím mostem mezi těmito dvěma horskými pásmy je nížinná oblast Moravské brány. Má zcela jiný charakter, neboť to je území výrazně tvarované lidskou civilizací. Turistická přitažlivost území je dána především dosud skrytým potenciálem průmyslových památek, objevených možností v kongresovém a výstavním ruchu, potenciálu historických pamětihodností, jež tvoří nejen jednotlivé stavby, ale i zachovalé soubory městské architektury v Novém Jičíně, Štramberku a Příboru. Také na velikány světové vědy lze vzpomenout, a to v Hynčicích na genetika Mendela, v Příboře na psychologa Freuda, či na Komenského ve Fulneku. (Janáčkův Máj, Hodslavice – Palacký, Zlatá tretra)

Zajímavosti
Opava: Od 12.-15. stol zde bylo sídlo Slezského zemského muzea, založeného v roce 1814, nejstaršího muzea v Česku.
Nový Jičín: náměstí s řadou cenných měšťanských domů s podloubími
Hradec nad Moravicí: dominantou města je zámek stojící v místech původně raně středověkého hradu
Fulnek: v letech 1618-21 zde byl správcem školy J.A.Komenský, dokončil zde pověstnou Mapu Moravy
Zlaté hory: v blízkosti města hrad Edelštejn, od konce 13. stol. do roku 1440 patřil opavským Přemyslovcům, od roku 1465 Jiřímu z Poděbrad
Krnov: renesanční zámek, městskou zástavbu reprezentují četné renesanční a barokní doby; tradiční produkce uměleckých varhan
Příbor: nejstarší město Novojičínska založené z příkazu moravského markrabí Přemysla (pozdějšího krále Přemysla Otakara II.), centrum města je městskou památkovou rezervací; rodiště Sigmunda Freuda
Hukvaldy: zříceniny jednoho z největších moravských hradů; památky připomínající zdejšího rodáka Leoše Janáčka
KRAJSKÉ MĚSTO OSTRAVA
Město je počtem 320 tisíc obyvatel třetím a plochou 214 km2 druhým
největším městem České Republiky. Je významným dopravním uzlem s
hustou sítí 78 městských linek hromadné dopravy, pěti železničními
stanicemi a mezinárodním letištěm Mošnov. Ostrava má 23 městských
obvodů, nachází se zde Vysoká škola podnikání, Ostravská a Technická
univerzita a 10 fakult, které navštěvuje 20 tisíc studentů, je
sídlem úřadu Moravskoslezského kraje. Historie dnešního centra
Moravskoslezského kraje sahá do 1. poloviny 13. století.
Rozhodujícím mezníkem v historii města byl nález uhlí v polovině
18.století a rozvoj jeho těžby. Rudolfova huť ve Vítkovicích byla
založena v roce 1828 a železnice z Vídně do Krakova založena v roce
1847, spojila Ostravu se světem. Nejrozsáhlejší výstavba probíhala na
přelomu 19. a 20. století.
OKRES FRÝDEK-MÍSTEK
Počtem obyvatel 228 tisíc a rozlohou 1 273 km2 patří k největším
okresům České republiky. Nejvýchodnější část upoutá mimořádně pestrou
nabídkou přírodních zajímavostí, historie, kultury a sportu v zimě i
v létě. Okres Frýdek-Místek byl v roce 2000 zařazen do Euroregionu
Beskydy, který je na rozloze 30928 km2 sdružuje 133 obcí a 778 tisíc obyvatel.

OKRES NOVÝ JIČÍN
Nejen u nás, ale i ve světě, se okres proslavil výrobou osobních a
nákladních automobilů Tatra, vagónu, a pryže. Patří k
nejnavštěvovanějším regionům severní Moravy a rozprostírá se od
výběžků Nízkého Jeseníku přes úrodný val Moravské brány až po horské
pásmo Moravskoslezských Beskyd. Na rozloze 918 km2 zde žije 161 tisíc
obyvatel. V historicky nejcennějších částech měst Nový Jičín,
Štramberk a Příbor jsou městské památkové rezervace a ve Fulneku,
Bílovci a Odrách památkové zóny.
OKRES KARVINÁ
V okrese o rozloze 374 km2 žije v 7 městech a 9 obcích 283 tisíc
obyvatel. Většina návštěvníku spojuje okres pouze s těžbou uhlí a s
jejími negativními vlivy na životní prostředí. Karvinsko ale
poskytuje řadu možností kulturního a sportovního vyžití a je rovněž
významným lázeňským místem a centrem vzdělanosti. V okrese je síť
cyklistických tras spojujících nejzajímavější místa. K rekreaci je
vyhledávána Těrlická přehrada.
OKRES OPAVA
Okres o rozloze 1 144 km2 má 181 842 obyvatel žijících v 7 městech a
dalších 73 obcích. Okres je součástí euroregionu Silesia, který je
svazkem obcí česko-polské hraniční oblasti. Na území opavského okresu
se pak nacházejí i dva mikroregiony: Hlučínsko a mikroregion Matice
slezské. Nachází se zde i významná ložiska sádrovce, který se u
Kobeřic, na jediném místě v ČR, těží. Celkem má okres více než 20
přírodních rezervací.
OKRES BRUNTÁL
Bruntálský hornatý okres patří svou rozlohou 1 659 km2 ke třem
největším okresům v České republice. Žije v něm 103 030 obyvatel.
Kromě Čechů zde žijí Poláci, Rumuni, a další národnosti. Ze 71 obcí
je 7 měst. Téměř polovina rozlohy okresu je zalesněna. Významné
postavení zaujímá zemědělství, dále potravinářský, textilní,
dřevozpracující a strojírenský průmysl. Tradiční je výroba varhan. V
okrese Bruntál je osm středních a středně odborných škol a tři
střední odborná učiliště. Přírodní dominantou okresu je nejvyšší hora
Jeseníku Praděd (1 492 m. n. m.).| 22. října 2006
| 29. května 2013
sexualita srn
Kar | 04. dubna 2016
srny se množi moc moc moc moc seksualne nemaji vaginalni problemi a jen si je lizou a honi si pisnisky huli si pera a pice nemaj kozi a jen rtni iry
Re:
| 04. dubna 2016
sté hloupí pane kar
20161230 yuanyuan
kkk | 30. prosince 2016

kd shoes

cheap jordan shoes

kate spade outlet online

jordan retro

ugg outlet

coach outlet store online

chaussure louboutin

coach factory outlet online

cheap jerseys

canada goose jackets

louboutin outlet

true religion jeans outlet

christian louboutin shoes

coach outlet online

tory burch outlet online

uggs outlet

kate spade uk

canada goose outlet

uggs

michael kors handbags clearance

cheap air max

polo ralph lauren outlet

outlet louis vuitton

christian louboutin sale

longchamp bag

red bottom shoes for women

cheap uggs

ugg on sale

christian louboutin uk

canada goose sale

polo ralph lauren

kate spade outlet

coach factory outlet online

michael kors handbags clearance

nike blazer low pas cher

pandora charms sale clearanc

ugg outlet

jimmy choo shoes

canada goose outlet

michael kors handbags outlet

michael kors

ugg boots clearance

coach factory outlet online

louis vuitton bags

kate spade

timberland boots outlet

adidas yeezy boost 350

canada goose jackets

levi's jeans

longchamp handbags

moncler uk

jordan shoes

cheap nike sneakers

coach outlet online

ed hardy uk

true religion outlet online

rolex watches

coach factory outlet online

toms outlet

moncler coats

authentic louis vuitton handbags

michael kors bags

canada goose jackets

coach factory outlet

coach factory outlet online

pandora charms

michael kors outlet clearance

pandora charms

coach outlet store online

michael kors outlet store

fitflops sale clearance

polo ralph lauren outlet

canada goose jackets uk

christian louboutin

christian louboutin outlet

ugg boots

air jordans

nike uk

cheap jordan shoes

louis vuitton

mlb jerseys

louboutin outlet

yeezy boost

canada goose

yeezy shoes

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet store

hermes bags

michael kors bags

toms outlet store

ed hardy outlet

uggs canada

air jordans

ed hardy clothing

cheap rolex replica watches

pandora bracelet

fitflop

cheap oakley sunglasses

coach outlet store online clearance

coach outlet online

burberry outlet

oakley sunglasses outlet

red bottom

ugg boots outlet

hollister co

discount oakley sunglasses

coach outlet store

tory burch sale

michael kors outlet store

canada goose

abercrombie outlet

louis vuitton factory outlet

michael kors handbags outlet

true religion sale

polo ralph lauren

coach outlet online

oakley sunglasses outlet

ugg boots women

cheap jordan shoes

true religion jeans outlet

hollister uk

celine outlet online

canada goose coats

levis outlet

ed hardy store

michael kors outlet store

canada goose jackets

adidas superstars

valentino shoes

polo ralph lauren outlet

michael kors outlet canada

stan smith adidas

discount oakley sunglasses

polo ralph lauren outlet online

hollister clothing store

nike sneakers

jordan femmes pas cher

ugg

michael kors purse

michael kors outlet sale

cheap jordan shoes

nike air force

christian louboutin shoes

ugg boots

adidas nmd runner

coach outlet online

oakley sunglasses wholesale

cheap jordans for sale

louis vuitton handbags

michael kors outlet online

adidas sneakers

pandora charms sale clearance

louboutin shoes

ysl outlet store

uggs

ugg boots sale

michael kors outlet clearance

michael kors handbags

michael kors outlet clearance

nike free 4.0 flyknit

rolex watches for sale

true religion outlet

michael kors outlet store

oakley sunglasses cheap

michael kors

louis vuitton outlet store

adidas nmd r1

ysl handbags

puma outlet

Replica Rolex

ray ban glasses

gucci outlet online

cheap ugg boots

cheap bottom shoes

ugg australia outlet

ugg pas cher

michael kors

cheap ugg boots

ugg boots

moncler uk

ugg boots outlet

vans store

moncler jackets

discount oakley sunglasses

louboutin outlet

adidas superstar

polo ralph lauren

cheap rolex watches

nike outlet

true religion jeans outlet

polo ralph lauren pas cher

red bottom shoes

oakley vault outlet store

jordan uk

canada goose jackets

coach outlet online

discount oakley sunglasses

michael kors outlet store

michael kors outlet online

jordans

kobe bryant shoes

coach factory outlet online

kate spade outlet online

rolex watches

ray ban glasses

fitflops sale

birkenstocks

kd 8 shoes

polo ralph lauren

vans outlet

michael kors outlet online

toms

adidas outlet store

adidas nmd r1

fitflops sale

coach factory outlet online

longchamp bags

birkenstock outlet

louis vuitton borse

james shoes

michael kors outlet store

mlb jerseys

coach outlet online

pandora jewelry outlet

timberland shoes

coach outlet online

longchamp handbags

toms

michael kors handbags outlet

michael kors handbags

michael kors outlet canada

north face outlet

uggs

timberland outlet

cheap jordan shoes

oakley sunglasses cheap

true religion jeans outlet

true religion uk

discount nike shoes

polo ralph lauren outlet

pandora charms

louis vuitton outlet online

uggs outlet

louboutin sale

abercrombie outlet

longchamp handbags

red bottom

cheap oakley sunglasses

toms outlet

christian louboutin outlet

true religion outlet store

michael kors outlet online

birkin handbags

ray ban sunglasses discount

nike outlet store

ugg boots

north face jackets

ugg boots sale

polo ralph lauren outlet

coach factory outlet online

birkenstock sale

coach outlet online

cheap nike shoes

pandora charms sale

gucci outlet online

converse all star

yeezy boost 350

birkenstock

cheap ray ban sunglasses

longchamp bags

rolex replica watches for sale

canada goose sale

coach factory outlet online

fit flops

ray bans

canada goose sale

oakley sunglasses outlet

oakley sunglasses cheap

coach outlet online

coach factory outlet online

ralph lauren outlet online

louboutin shoes

uggs outlet

salvatore ferragamo shoes

nike flyknit

canada goose jackets

jordan shoes

canada goose pas cher

ugg canada

ugg australia

canada goose jackets uk

michael kors bags

air max outlet

nfl jerseys wholesale

adidas nmd runner

adidas store

birkenstock outlet

michael kors outlet online

michael kors outlet clearance

moncler jackets

louis vuitton outlet online

air max 90

coach outlet store online

coach factory outlet online

pandora bracelet

louis vuitton outlet online

gucci borse

yeezy boost

pandora charms sale clearance

ugg australia

rolex replica watches

coach factory outlet online

louboutin pas cher

true religion outlet store

supra shoes

abercrombie

adidas nmd runner

cheap ray ban sunglasses

yeezy shoes

moncler pas cher

salvatore ferragamo shoes

adidas yeezy boost

coach outlet online

dolce and gabbana outlet online

chaussure louboutin pas cher

ugg boots outlet

nike air huarache

uggs on sale

canada goose outlet

louboutin shoes

fitflops

birkenstock uk

michael kors outlet store

lebron shoes 

red bottom heels

michael kors outlet online

celine handbags

gucci

uggs outlet

moncler outlet online

longchamp outlet store

gucci handbags outlet

pandora outlet

longchamp uk

oakley vault outlet

michael kors uk

cheap ugg boots

coach outlet online

canada goose parka

true religion jeans outlet

michael kors bags

pandora bracelet

converse uk

north face uk

coach outlet online

polo ralph lauren outlet online

ray ban sunglasses outlet

nike cortez classic

ralph lauren uk

ray bans

christian louboutin sale

true religion jeans

kate spade bags

fake rolex watches

true religion outlet store

longchamp sale

ugg sale

Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!