Májovci

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23172 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 27. července 2006
  • Zobrazeno: 1478×

Příbuzná témataMájovci

Rozvoj české poezie po r.1848 - generace Májovců
- po pádu Bachova absolutismu (Havlíček ve vyhnanství) nastává kulturní a společenská obroda (vznik spolků Hlahol, Sokol; noviny a časopisy - Národní listy,Čas, Lumír, Květy aj.)
- velký význam nabývá divadlo. Realizace Tylovy myšlenky - budování Národního divadla (sbírky peněz, 1868 - položení základního kamene, 1881 - otevření a požár, 1883 - definitivní otevření)
Literární vývoj:
- koncem 50. let se objevují první pokusy o oživení literatury, začíná nová etapa české literatury
- 1858 vydán almanach Máj (podílejí se: Neruda, Vítězslav Hálek, Adolf Heyduk, Rudolf Mayer, Karolina Světlá, Jakub Arbes, Karel Sabina, Erben, J.V.Frič, G.P.Moravský - tzv. skupina Májovců)


Program Májovců:
- hlásí se k odkazu Máchy a jeho revolučnímu romantismu
- demokratičnost tvorby a její angažovanost
- reakce literatury na současné spol. problémy, zájem o sociální otázky
- uplatňovali realistické postupy
- povznesení čes. literatury na evropskou úroveň
- publicistická tvorba


Jan Neruda
- tvorba ovlivněna zážitky z dětství a mládí.
- Narozen v Praze, od svých 7 let žil na Malé Straně. Finanční situace rodiny nebyla zrovna nejlepší - bída, odříkání a sociální nerovnost odráží se i v jeho básních. Rovněž zklamání v milostném životě - nešťastná láska ke Karolíně Světlé, nevydařily se ani pozdější 2 vztahy.
- Studoval na gymnáziu v Praze, dále studium právnické a filosofické fakulty UK (ani jedno nedokončil).
- Poté hodně cestuje po Evropě, střídá mnoho různých zaměstnání, až se nakonec rozhodně pro dráhu spisovatelskou a novinářskou.
- novinářská kariéra započíná v německých časopisech. Postupně členem redakcí mnoha listů.
- zakladatel českého moderního fejetonu - své fejetony uveřejňoval v Národních listech, napsal jich asi dva tisíce
- působil i jako divadelní kritik

· Dramatická tvorba:
- např. veselohry - Žena miluje srdnatost
- Ženich z hladu
- Prodaná láska
Jak Nerudovu dramatickou tvorbu, tak Hřbitovní kvítí čtenáři de facto zavrhli - tento neúspěch Nerudu odrazuje od další tvorby.

· básnické sbírky:
Hřbitovní kvítí
- motivováno smrtí otce
- vyšlo o rok dříve než Hálkovy Večerní písně - tyto sbírky dávány často do protikladu. Nerudovy verše pesimistické, plny zoufalství a nevěřícnosti, pochyb, Neruda nevěří v naplnění ideálů, nevěří v lepší život - oproti němu Hálkova poesie je harmonická, laděná optimisticky, vyznívá pro čtenáře velmi příjemně (to zapříčiňuje Hálkova volba motivů) - to jedním z důvodů, proč byl Neruda zavrhnut, zatímco Hálka čtenáři přijali s nadšením.

O deset let později vydává další sbírku:
Knihy veršů - rozděleno do 3 oddílů (Otci, Matičce, Anně)
- tvůrcem sociální balady - Dědova mísa

Písně kosmické - nečekaný ohlas (básně překvapivě optimistické, víra v lepší budoucnost, v postavení národa, situace člověka konfrontuje s vesmírem a jeho řádem
Prosté motivy - lyrická poesie, rozděleno do 4 oddílů - podle 4 ročních období, které pak přirovnává ke čtyřem etapám v životě člověka.
Nahlíží na svět poněkud jinak než ve svých prvních dílech (už zestárl a zklidnil se).
Zpěvy páteční - uspořádal a připravil ji k vydání Vrchlický, má mít spíše shrnující charakter.
Pesimismus se mísí s optimismem, ale vcelku vyznívá spíš optimisticky (zejména díky úvodní a 2 závěrečným básním)
Balady a romance - toto označení poněkud matoucí, protože Neruda nerozlišuje baladu a romanci - Nerudovy balady nekončí tragicky (viz. Např. Balada o Polce)
- navazuje jimi na tradici české literatury.
- myšlení a city lidí
- po formální stránce dokonalé
- humor a ironie
3 okruhy:
1) člověk obecně - Balada dětská, Balada stará, Balada zimní
2) náměty biblické a legendární - Balada tříkrálová, Balada štědrovečerní, Balada májová, Balda Rajská
3) balady spjaté s nár. životem - Balda česká, Romance o Karlu IV., Balada o polce
Balada dětská - zatímco matka spí smrt svádí dítě, aby si šlo hrát
Romance helgolandská - strážce majáku navádí loď na skalisko, aby získal majetek pro dceru, ale zahubí i budoucího zetě


· Prozaická tvorba:
- Většinou reakce na jeho cestování po evropských zemích
Obrázky z ciziny
- fejetony
1. Máj 1890
Kam s ním
O švestkových knedlících
Později vydávány v knižních souborech (Žerty hravé a dravé, Studie krátké a kratší)

- povídky
Arabesky
Různí lidé
Trhani
Malostranské povídky
- nejzdařilejší z jeho prozaické tvorby. Soubor 13 povídek mistrovsky vykreslujících typicky pražské postavičky a jejich nemálo zajímavé příběhy - v tom se Neruda liší od evropských realistů, kteří hledají jasné typy - Nerudovy postavičky jsou rázovité figurky, jde spíš o drobnokresbu, než o hlubokou analýzu spolčenosti. Humorná či tragikomická forma, přesný obrázek tehdejší společnosti.

- Román lásky a cti - motivováno jeho vztahem ke Karolíně Světlé

Vítězslav Hálek
- Vyrůstal v klidném venkovském prostředí, což ovlivnilo jeho literární díla i jeho názory.
- Zvrat nastává v momentě, kdy přichází do Prahy studovat na filosofickou fakultu UK - ale studium nedokončil, rozhodl se věnovat literatuře - chce se stát "národním pěvcem"
- Obdobně jako Neruda cestoval po Evropských zemích, ale na rozdíl od Nerudy se zážitky z cest příliš nepromítají v jeho tvorbě.

- Redigoval almanach Máj, dále Květy, Lumír, Národní listy, působil v edici Slovanské balady a edici Poezie světová.

- Pro jeho dílo příznačná melodičnost, harmonie, vyrovnanost, optimistický pohled na svět, květnaté promluvy.

Alfred - lyrickoepická skladba, motivováno nešťastnou láskou z Máchova Máje. Literární stylizace světobolu mu ale nebyla vlastní.

· Básnické sbírky
Večerní písně - drobné lyrické básně
zde se projevuje jeho vybroušený jazyk, opěvuje krásnou jarní přírodu a vznešenost básníkova poslání
milostná lyrika - vychází s osobního Hálkova prožitku šťastné lásky, nejde ale jen o subjektivní vyjádření citu - obecněji symbolizuje naděje národa
využívá i obratů lidové poesie
V přírodě - další básnická sbírka, obdobný motiv jako ve Večerních písních
Pohádky z naší vesnice - drobné epické básně z venkovského prostředí
Zachycuje rázovité typy naší vesnice, někdy humorné (Husar, Šotek, Postilion), někdy však i tragické motivy (Dražba, V lomech)


· Próza:
Pokus o velký společenský román Komediant, nepříliš vydařené.

· Povídky:
Drobné povídky, tzv. křídové kresby
Muzikantská Liduška - umělecky nejdařilejší z jeho povídek
(Příběh mladé dívky, která se vzepře vůli rodičů, když ji chtějí provdat "pro peníze" -> uteče z domova, končí tragicky, pomate se na rozumu)
Na statku a v chaloupce
Pod chudým stromem
Na vejminku
Poldík rumař - jediná povídka z městského prostředí

· Dramata:
nedosáhla příliš velkého ohlasu, inspirován tvorbou Shakespeara a Shillera
konstruované děje, postavy plánové - málo plastické
6 veršovaných tragédií z národních i cizích dějin
Carevič Alexej
Záviš z Falkenštejna
Král Rudolf
Král Vukašín
Sergius Catilina
Amnon a Tamar

Karolína Světlá
- Vlastním jménem Johanna Rottová, z pražské obchodnické rodiny.
- Absolvovala německé školy, s českými vlastenci je seznámil až její domácí učitel a pozdější manžel Petr Mužák. Silný vliv mělo na ni přátelství s Němcovou, Nerudou, Erbenem, Havlíčkem, v nichž spatřuje své vzory.
- K psaní je přivádí jednak četba (George Sand), a hlavně osobní tragický zážitek (zemřela jí jediný dcera -> lékaři jí doporučili zaměstnat ducha, tedy odjíždí na venkov, do Světlé v Podještědí a zde sbírá staré pověsti a legendy a tvoří vlastní povídky)
- Poprvé vystupuje s povídkou v almanachu Máj (Dvojí probuzení)

· První povídky
kritizují měšťácké prostředí, německý vliv v "lepších" salonech, neřestnost této společnosti.
Láska k básníkovi
První Češka
(Hlavní hrdinky Jitka se dostává do konfliktu se svou matkou, která ji chce omezit ve vzdělání, pošle ji na venkov, kde se Jitka seznámí s uvědomělým Vojtěchem - ten ji přivede k vlastenectví a dá jí objevit poslání ženy. Romantické zápletky a intriky, provdá se sice za jiného muže, ale nakonec ji osud znovu svede s Vojtěchem dohromady, jejich děti pak bojují na pražských barikádách roku 1848)


· romány:
Poslední paní Hlohovská
Zvonečková královna
- tematika doby josefínské, popisuje historickou atmosféru doby, ale také mnoho romantických konvencí. Nelze považovat za historické romány - jsou poplatné dobové touze po senzačnosti a napínavosti děje.

· Nejdůležitějším jádrem tvorby vesnická díla z Podjěštědí
- bouří se proti strnulým měšťáckým konvencím
- hledá nepokřivené náboženství a nezkažený charakter
- zaujímají jí lidové zvyky a názory
- hrdinové mravně dokonalí
- silná obětavá láska
- reálno se mísí s utopiemi - v tom se odlišuje od klasických realistů - nejde jí o hlubokou analýzu společnosti, spíš hledá typy mravně dokonalého člověka, chce tak dávat lidem příklady, vzory
- nositelkou mravnosti podle Světlé žena, ta má být nezkažená, silná, nemá se nechat strhnout vášněmi, její láska očistný cit…
- v jejích prózách lze najít počátky moderního románu - především v psychologickém prokreslení postav

Povídky z Podještědí
Kresby z Ještědí
Vesnický román
Kříž u potoka
Kantůrčice
Frantina
Nemodlenec

· Vzpomínkové knihy:
Upomínky
Dcera pouště
Z literárního soukromí

Jakub Arbes
- Narozen v Praze na Smíchově, nedokončil studia techniky - vztah k vědě, technice a vědeckému poznání, brzy se začal zajímat také o politiku

· Životopisná díla:
O Máchovi, s Sabinovi, Hugovi a dalších

· Autor zvláštního žánru - romaneto (tj. rozsáhlejší povídka, prozaický žánr, který vychází ze záhady, která je ale rozluštěna díky logickým úvahám. Dějem prolínají technické znalosti, znalosti přír. zákonů, filosofické pasáže)
Svatý Xaverius
Ukřižovaná

· tvůrce sociálního románu u nás
Kandidáti existence (v popředí mladí idealisté)
Moderní upíři (tematika obohacování se pomocí vykořisťování druhých)
Štrajchpudlíci (pr. dělnictvo před r. 1848)
Mesiáš (úpadek ideálů)
Anděl míru (zhoubný vliv víry v loterii na morálku venkovských lidí)

· velmi plodný publicista, publicistika se prolíná s beletristickým záměrem
- zájem o psychologii umělecké tvorby a o životní osudy umělců
Z duševní dílny básníků
Záhadné povahy - srovnává Hálka s Nerudou
Nesmrtelní pijáciNový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!