Globální problémy lidstva

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23144 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 16. ledna 2007
  • Zobrazeno: 49804×

Příbuzná témataGlobální problémy lidstva

Globální problémy lidstva

Globalizace je proces integrace společnosti na vyšší geografické úrovni , než tomu bylo v předcházejících etapách vývoje společnosti . Globalizační proces je přirozený , nevyhnutelný a do jisté míry očekávatelný . Hnacím motorem je globalizace ekonomických aktivit , která propojuje výrobu a trhy různých zemí prostřednictvím obchodu se zbožím a službami a pohybu kapitálu a informací . Globalizace je otázkou teprve 2. pol. 20. stol. , kdy rozvoj vědy a techniky přinesl člověku vedle civilizačních předností zcela nová rizika a nebezbečí , která hrozí zánikem lidstvu , ale i všemu životu na Zemi . Globální problémy lidstva jsou tedy problémy neomezující se jen na jednotlivou zemi nebo kontinent , ale jsou celosvětové a jejich řešení je důležité pro celé lidstvo . Globálních problémů je mnoho a jsou navzájem propojené . Obecně je lze rozdělit do několika skupin :

Nebezpečí válečného konfliktu

V dějinách lidstva byla válka běžným prostředkem politiky , umožňovala prosadit ozbrojeným násilím zájmy států , národů a společenských skupin . Armáda a zbraně byly zárukou bezpečnosti . Ve 20. stol. však přináší moderní civilizace zlom ve vojenství a výrobě zbraní . Např. některé atomové nebo jiné zbraně hromadného ničení jsou schopny zničit moderní civilizaci a vrátit lidstvo do jeho počátků nebo vést k likvidaci živé přírody . Věda a technika umožňují výrobu zbraní , které je obtížné kontrolovat . Může dojít ke zneužití zbraní hromadného ničení organizovaným zločinem nebo teroristy . Současná ohniska napětí a konfliktů jsou především v tzv. třetím světě , ale i na Balkáně či na Kavkaze . Jsou to především země , kde nerozvinutá ekonomika a infrastruktura i životní návyky obyvatelstva brání demokratickému vývoji . Moci se ujímají domácí uchvatitelé , pučisté a vojáci . Obyvatelstvu slíbí jednoduché vyřešení všech problémů a pod náboženskou nebo etnickou rouškou postupují násilím ve svůj prospěch . Tento proces končí většinou humanitární katastrofou . Největší konflikty se odehrávají v nových státech Afriky , v Indonésii , v Čečensku nebo mezi Indií a Pákistánem . I přes pomoc různých vojenských a humanitárních misí , např. OSN , se situace ve většině míst nelepší .

Růst populace

Populační růst je označován za jeden z prvořadých globálních problémů . Roku 1850 dosáhl počet obyvatel poprvé 1 mld . K dosažení druhé stačilo jen 75 let a v roce 2000 na Zemi žilo 6 mld lidí . Pokud bude tento enormní růst pokračovat , v roce 2030 bude počet obyvatel tvořit 12 a v roce 2100 asi 50 mld. lidí . Tento rychlý růst je způsoben snížením úmrtnosti , zlepšením výživy a zdrav. péče . Největší nárůst obyvatelstva zaznamenávají především rozvojové země v nichž došlo k rozvoji průmyslu teprve nedávno . Kromě nárůstu populace dochází také k přesunům lidí do měst . Po roce 2000 žije ve městech asi polovina všech lidí . Příliv lidí do měst je nejvýraznější opět v rozvojových zemích , kde města rostou obrovským tempem , ale spojeným s nedostatkem prac. příležitostí , chudobou , drogami a alkoholem , kriminalitou , kulturním vykořeněním a ztrátou identity . Mnoho lidí žije v chudinských čtvrtích , tzv. slumech bez jakékoli infrastruktury v nepředstavitelné chudobě . Současná rychlost růstu populace nemůže pokračovat , aniž by se poškodil planetární ekosystém a ještě více se nesnížila životní úroveň lidí . Populační exploze má za následek ještě větší růst průmyslu , rychlejší těžbu přírodních zdrojů a nárůst znečištění životního prostředí .

Zajištění přírodních zdrojů a energie

S růstem lidské populace a rychlostí vývoje globální ekonomiky stoupá spotřeba vody , potravin , fosilních paliv , minerálů a dalších surovin . Ve většině případů jsou jejich zdroje omezené , což vede k jejich nedostatku . Závažný je například nedostatek vody a potravin . Hlad je jedním z nejhorších globálních problémů . Miliony lidí dnes v době vědeckotechnické revoluce trpí a umírá hlady . Jednou z nejvíce postižených oblastí je území jižně od Sahary , tzv. pásmo Sahelu , kde jsou některé státy zcela závislé na potravinové pomoci ze zahraničí . Ročně umírá hladem asi 20 milionů lidí to je asi 50 000 denně .
Většina zemského povrchu schopná kultivace již slouží k produkci potravy . Zásoby ryb ve světových moří se rychle snižují nebo již byly zničeny . Na všech dostupných nalezištích ropy nebo zemního plynu se již těží . Větší část Země byla v rozvinutých oblastech přetvořena v důsledku ekonomického rozvoje . Zemědělství , lesnictví , průmysl , bydlení , dopravní síť vážně narušují nebo ničí přírodu . Mnoho méně rozvinutých zemí čelí vážným sociálním a ekonomickým problémům , které přináší nárůst populace a potřeba financovat rozvoj infrastruktury a tak často scházejí peníze na rozvoj . Dochází zde k tlakům na co nejrychlejší využití přírodních zdrojů . Nejúrodnější půda se využívá k pěstování komerčních plodin na export jako je např. káva . Ve vyspělých zemích zase zvyšuje tlak na zdroje především prudký růst životní úrovně a přemrštěná spotřeba obyvatelstva .

Devastace životního prostředí

Od doby , kdy člověk dokázal díky svému myšlení , technice a technologiím hledat nové způsoby jak využívat přírodu , stal se trvalým činitelem ovlivňujícím stav životního prostředí .
Původně ovlivňoval přírodu jen lokálně , později regionálně , ale v poslední době i globálně . Typickým projevem působení člověka na Zemi je trvalý úbytek lesů . V současné době jsou jím postiženy rozlehlé oblasti Evropy , Sibiře a především tropických deštným lesů . Od roku 1900 zmizela asi polovina tropických pralesů a ročně se vytěží asi 16 milionů ha . Likvidací lesů člověk získává půdu pro zemědělství jen na omezenou dobu , protože dochází k rychlé erozi , degradaci půdy i ke změnám klimatu . Příroda tím také ztrácí nesmírný genetický potenciál a dochází tím i k vymírání některých živočišných i rostlinných druhů . S lesy mizí i přirozená ochrana proti šíření stepí a pouští , dochází k poklesu podzemních vod a tím k nedostatku vody či dlouhodobým suchům . Devastace jednotlivých složek přírodní sféry má různou úroveň . Nejmenší rozsah mají změny v litosféře . Jsou koncentrovány do malých oblastí , např. v místech těžby surovin , ale vyvolávají totální změny krajiny.
Znečištění hydrosféry se liší poškozením povrchových a podzemních vod a množstvím a škodlivostí odpadů . Na rostoucím znečištění se podílí především průmysl a zemědělství , např. používání hnojiv a chemikálií na ochranu rostlin nebo havárie tankerů apod. Znečištění některých moří již dosahuje nebezpečných hodnot , především při pobřeží a velkých přístavů nebo v oblastech s těžbou ropy .
Znečištění atmosféry je nebezpečné zejména kvůli snadnému přenosu emisí na velké vzdále-nosti . Jedná se především o prach , oxidy síry , dusíku a některé látky v malých koncentracích , ale s velkým dopadem jako jsou např. freony . Působí na rozklad ozonu a tím vznikem ozonových děr . Další úbytek ozonu může mít ničivé důsledky pro Zemi , představuje totiž ochranu před škodlivým vesmírným zářením .
Hlavními zdroji znečišťování ovzduší jsou elektrárny , domácí topné systémy , továrny a spalovací procesy v automobilech a letadlech . Znečištění vzduchu má závažný dopad na lidské zdraví , zamořuje půdu , zabíjí stromy , .... . Některé látky , především oxidy síry a dusíku se mohou rozpouštět v mracích , čímž vznikají tzv. kyselé deště . Tyto deště mohou působit i ve velkých vzdálenostech od vzniku emisí a způsobují znečištění podzemních i povrchových vod a pramenů . Závažným problémem je tzv. skleníkový efekt a s ním spojené globální oteplování . Je to jev způsobený vysokou koncentrací oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů v atmosféře , čímž dochází k většímu zadržování tepelného záření a zvýšení teploty na Zemi . Následky je možno očekávat na celé planetě , může dojít k rozkolísání klimatu , změně režimu srážek ( místní sucha nebo záplavy ) , rozšiřování pouští , k zesílení a změně výskytu tropických bouří a k tání ledovců , což vede ke stoupání hladiny světového oceánu a tím k ohrožení některých pobřežních oblastí nebo celých ostrovů . Z lidských činností by asi nejvíc utrpělo zemědělství , které je velice citlivé na změny klimatu . Globální oteplování je zčásti přírodní proces , ale člověk na něm má značný podíl a mohl by jej zpomalit i zastavit především snížením emisí skleníkových plynů . To souvisí s průmyslovou činností například s využitím alternativních zdrojů energie místo spalování fosilních paliv , ale i se způsobem života např. využívání automobilů .Mnoho mezistátních smluv o omezení emisí tak naráží na neochotu některých zemí , které se obávají zpomalení svého ekonomického rozvoje , jsou to především rozvojové země , ale i třeba Spojené státy americké , které produkují až 13 % všech emisí .

Nemoci a jiné civilizační jevy

Člověk je ohrožován řadou nebezpečných civilizačních chorob a jevů . Existuje mnoho nemocí, které není schopná i současná lékařská věda léčit . Jsou to především různá virová nemocnění, z nichž asi nejznámější a také nejnebezpečnější je AIDS , který se dnes vyskytuje na celém světě . Především v Africe a zemích třetího světa , které nemají prostředky na osvětu a léky na něj umírají tisíce lidí . Přibývá i nemocí způsobených lidským způsobem života , např. rakovina z kouření atd.
Umělé životní prostředí člověka přináší mnohá rizika z dosud neznámých chorob , ale hrozí také vznikem nových nemocí . Chemické jedy , fyzikální záření poškozují nejen lidské zdraví , ale zasahují i do genetického kódu člověka . Roste počet dětí , které se rodí s vrozenými vadami a dědičnými nemocemi . Lidé vědomě přijímají jedy ve formě drog , alkoholu , tabáku a zneužíváním léků . Dalším problémem je celková urbanizace Západu a s ní související fyzická degenerace a stoupající počet sebevražd . Je paradoxní , že člověk jako biologický organismus na nejvyšším stupni vývoje dokáže škodit nejvíce sám sobě .Boj proti přelidnění!
Ondřej Štěpánovský | 15. června 2008
Boj proti přelidnění (Velice rozsáhlé a hrozivé téma, o kterém se nikdo neodváží hovořit). ‹Billy› Eduard Albert Meier Pozemšťané a jejich planeta trpí celou řadou pohrom, které vznikly výhradně a pouze vinou samotného člověka. Nynějších pohrom však bude ještě rapidně přibývat, takže nakonec překonají všechny meze. Obyvatelé Země jsou sužováni hladomory, nedostatkem energie, nákazami, znečištěním životního prostředí, zvrhlostí, terorismem, diktaturou, anarchismem, otroctvím, hromaděním nebezpečných odpadů, rasovou nenávistí, nedostatkem potravy, ničením deštných pralesů, skleníkovým efektem v atmosféře, znečišťováním vodstva, nenávistí vůči azylantům, radioaktivním ozářením a chemickým zamořením vodstva, vzduchu, rostlin, potravin, lidí i zvířat. Mezi další problémy patří kriminalita, vraždy, masové vraždy a zabíjení, alkoholismus, nenávist k příslušníkům cizích etnik, nenávist k cizincům, utiskování, nenávist k bližním, extremizmus, sektářství, drogová závislost, přelidnění, vyhlazování zvěře, války, násilí, mučení a trest smrti, špatné hospodářství, zamoření vody, vymycování rostlin, zášť, neřesti, žárlivost, bezcitnost, nelogičnost, falešná humanita, bytová nouze, dopravní přetížení, ničení národních kultur, nezaměstnanost, kolaps sociální péče o nemocné a staré lidi, celkové ničení přírody, zhroucení systému odklízení odpadu, nedostatek životního prostoru atd. Navzdory mnohým snahám problémů neubývá, nýbrž jich je stále více a více – s přírůstkem celkového počtu obyvatel stále přibývají. Pozemšťané se neustále pokoušejí bojovat novým zlem proti zlu starému, avšak to je ve skutečnosti cesta k definitivní zkáze. Když si totiž člověk nadělá dluhy a splácí je novými dluhy a ty zase dalšími novými dluhy, tak je nakonec dluhů nekonečně mnoho – totiž tolik, že již nemohou být splaceny. Přesně to ale dělají také pozemšťané, když proti starému zlu bojují zlem novým. Ano, pozemští lidé jednají a myslí velmi často zcela nelogicky a navzdory veškerému rozumu se pokoušejí staré zlo vymýtit tak, že vymyslí a způsobí zlo nové. A to je nelogické v každém ohledu. Když mají pozemšťané nedostatek energie, tak jsou jednoduše naplánovány a vystavěny nové výkonnější atomové, ropné, uhelné a vodní elektrárny, zcela nehledě na to, že obzvláště atomové, ropné a uhelné elektrárny nehorázně znečišťují životní prostředí, a navíc ještě atomové záření unikající z jaderných elektráren ohrožuje veškerý pozemský život. Vůbec nemluvě o tom, že všechny tyto nové zdroje energie jsou po 3-7 letech výstavby, v době svého dokončení, už opět zčásti zastaralé a jejich výkonnost již nemůže pokrýt vznikající energetickou potřebu. Ve skutečnosti se během výstavby nadměrný nárůst porodnosti nezastavil, nýbrž pilně pokračoval dál, a tedy i přelidnění. Během výstavby jediné elektrárny se na celém světě narodí mnoho set milionů lidí – a všechny tyto miliony nově příchozích lidí potřebují přirozeně další energii. Je tedy jasně patrné, že nezadržitelné přibývání pozemského obyvatelstva také navyšuje poptávku po energii. V důsledku toho zažívá Země čím dál tím větší a rychlejší vytěžování; musí se zřizovat a uvádět do provozu stále více atomových i jiných elektráren, které trvale stupňují ohrožení a ničení životního prostředí a veškerého života. Existují však i další příčiny, které způsobují ohrožování a ničení planety a veškerého života, jako např. neuvážené používaní chemikálií, americký projekt HAARP na Aljašce, pokusy s atomovými bombami a komerční využívání atomových bomb, které obnáší budování jezer, říčních toků a podzemních úložišť pro suť, splašky, odpadky a jaderný odpad. Zmiňme však také mýcení deštných pralesů a vypalování lesů za účelem zločinného získávání stavebních ploch atd.; a všechny druhy nezodpovědných sportů, které používají spalovací motory na plyn, alkohol, benzin nebo motorovou naftu atd. Pozemšťanům je vlastní, že v důsledku svého nerozumného a čistě materialistického myšlení prakticky ve všech věcech smýšlejí a jednají chybně. Jednají nelogicky v mnoha ohledech, i co se týče problému hladovění ve světě. K tomu účelu zakládají bezpočet humanitárních organizací, aby sehnali peníze, potraviny a další humanitární pomoc pro hladovějící a strádající, avšak to jenom proto, aby na jednu stranu legálně do vlastní kapsy nahospodařili 40% z nasbíraných financí jako krytí režijních nákladů a aby na druhou stranu k problému přelidnění ještě více přispěli, zhoršili jej a nechali jej překročit všechny meze. Takovéto zdánlivě humánní jednání – které je však ve skutečnosti nehumánní a destruktivní - totiž utrpení pozemských lidí nemírní a problém hladu neřeší, nýbrž utrpení a hlad ještě více stupňuje. Tato špatně pochopená láska k bližnímu a lidskost (humanita) a z toho plynoucí pomoc na nesprávném místě – které v hlavní míře vyplývají z absolutně falešného humanizmu, jenž zpravidla vzniká vlivem náboženských, sektářských a jiných bludných učení – totiž odpovídají všemu jinému než lásce, lásce k bližnímu a humanitě. Tak totiž vznikají ještě větší a horší problémy než ty, které zde byly předtím. Mnoho lidí – kteří se nesnaží dopátrat se skutečné pravdy a chybí jim zodpovědnost ve vztahu k povinnostem, jakož i úcta k životu a k plnění přírodně-tvořivých zákonů a přikázání – poskytuje neuváženě tzv. ‹pomoc›, aby však o to více přispěli k jalové pomoci a k ničení života. Rozhodující úlohu přitom nehrají jen špatně pochopený soucit a sektářské vlivy, nýbrž i skutečnost, že mnozí na takovýchto ‹humanitárních akcích› lpějí jen proto, aby ukonejšili své špatné svědomí, protože jim samotným se právě daří lépe. Tito lidé si však neuvědomují, že se jim daří lépe jejich vlastní zásluhou resp. zásluhou jejich spoluobčanů, neboť v dotyčně civilizované zemi především téměř nenechávají narůstat počet obyvatel resp. tento počet drží na nízké a rozumné úrovni; narozdíl od lidí z tzv. ‹pomoc potřebujících zemí› či rozvojových zemí, kteří se nerozvážně a nezodpovědně rozmnožují jako morčata a divocí králíci, aby pak hladověli a křičeli o pomoc, protože jim chybí skutečná pomoc v podobě kontroly porodnosti. Všude, kde je to jen možné, darují falešní humanisté zboží a peníze na akce typu ‹Chléb pro všechny› či ‹Hlad ve světě› atd., aniž by tím však poskytovali skutečnou pomoc, neboť právě tím fušují do řemesla logice a přírodě, která se nakonec proti přelidnění brání hladomorem. O tom však falešní humanisté buď nemají ani ponětí, anebo o tom nechtějí nic vědět. Nejprve v důsledku protipřírodního soucitu a falešné lásky k bližnímu; a následně kvůli falešné humanitě jsou plozeny a přiváděny na svět další stamiliony hladovějících, ačkoliv by se tomu dalo zabránit dobrovolnou nebo zákonem vynucenou kontrolou porodnosti. Příliš velká masa lidí zákonitě způsobuje, že se lidstvo ocitá ve stále větších problémech a nouzi a že je také pomalu ničena fauna a flóra, stejně jako život planety samotné. Lidé zachránění před smrtí hladem se stávají znovu dobře živenými, silnými a statnými – a již také oni začínají v důsledku chybějící kontroly porodnosti opět zcela nepoučeni plodit ve velké míře potomky, jejichž počet jde ročně do mnoha milionů. To nevytváří jen další okamžité problémy s hladem a energií, jakož i s lékařskou péčí, prostorem a financemi atd., nýbrž tito potomci též znovu přispějí k problému nadměrného nárůstu pozemského obyvatelstva. Až budou tito potomci starší a pohlavně zralí, tak přece i oni začnou plodit potomstvo – a znovu budou plozeni další potomci v ještě větším počtu atd. atp. Tak se bude Země rychleji a stále rychleji – a v zatraceně krátkém čase – nepřetržitě více přelidňovat. A pokud jsme na Zemi v roce 1978 ještě napočítali 4 miliardy lidí, tak to bude v roce 2000 již kolem 7 miliard. V důsledku tohoto ustavičného a nezadržitelného nárůstu přelidnění se také enormním způsobem vyhrocují všechny ostatní problémy, jejichž počet přibývá. A před těmito problémy už nezůstává ušetřeno naprosto nic, ani život samotných lidí, ani život planety, fauny a flóry. Tím, jak budou zvrhlosti pozemšťanů v nadcházejících desetiletích nezadržitelně přibývat, dojde i ke zvrhávání samotné planety a přírody. Už jen hrozivé, člověkem způsobené, zničení ozonové vrstvy přináší netušené utrpení celé Zemi a všemu životu, a rovněž šířící se epidemii oslabení imunity. Kvůli válkám a revolucím atd. bude docházet ke skutečnému stěhování národů, kdy budou lidé prchat ze svých domovin a hledat azyl jinde. To potom vyvolá další nenávist vůči příslušníkům cizích etnik, azylantům a jiným rasám, z čehož vyplynou těžké nepokoje a vraždy atd., páchané extremisty všeho druhu. Silně se rozšíří epidemie drogové závislosti, a tedy i mezinárodní politický terorismus. Znovu bude docházet k recesi a inflaci a miliony lidí se ocitnou bez práce a bez příjmu. Významně vzroste kriminalita a organizovaný zločin a na denním pořádku budou rovněž vraždy jednotlivců v masovém měřítku, jakož i masová jatka lidí z důvodu nábožensko-sektářského a politického zaslepení. Životní prostředí bude ničeno stále více a více, a tím bude samotná planeta vypleněna a ‹stažena z kůže›. Za to se však bude planeta a příroda mstít neobyčejně mocnými bouřemi, orkány, cyklóny a hurikány, stejně jako rozsáhlými požáry a ohnivými smrštěmi, při nichž shoří lesy, pole atd. Bude se objevovat velmi extrémní, bouřlivé počasí, které Země nezažila od dávných dob. Lidstvo a Zemi postihnou tíživá sucha, ale i obrovské záplavy, sněhové kalamity, krupobití a mnoho dalších pohrom. Od pradávna klidné vulkány budou znovu probuzeny k činnosti a negativně ovlivní celé světové klima. Také činné sopky budou hřmět ve větší míře a stále častěji se bude objevovat i zemětřesení, které bude silnější – v neposlední řadě kvůli pozemšťanům a jejich nezodpovědnému komerčnímu a pokusnému užívání atomových bomb, jakož i jiných explozivních materiálů, které otřásají zemí atd. Jestliže jsme v roce 1978 měli na Zemi 4 miliardy lidí, tak je dnes tento počet navýšen již o hodně víc, než je Země v zásadě schopna přírodní cestou a za normálních a přirozených okolností unést a uživit – aniž by lidé svými machinacemi a zásahy do přírody, znásilňováním a drancováním přírody museli produkovat více potravin a aniž by musel hladovět byť jen jediný člověk. Země je ve skutečnosti planeta, a navíc překrásná, která může se vším všudy a bez jakýchkoliv problémů pojmout a v hojnosti uživit 529 milionů lidí. Člověk však vytvořil obrovský nadpočet obyvatel, a tím byl donucen chemií a novými kultivacemi popohnat všechny hospodářské plodiny k nepřirozeně velkým výkonům. To však ještě není všechno, neboť v důsledku rostoucího přelidnění se ohromně urychlují také všechny druhy vytěžování Země – mezi nimi i těžba surovin – aby byla pokryta nezadržitelně stoupající spotřeba všech látek. A vůbec nikdo nemluví o tom, že šílenstvím přelidnění, jakož i chemií a rozšiřováním lidských sídel atd. dochází také k rychlejšímu ničení obdělávatelné půdy – a stejně tak nikdo nemluví ani o tom, že mnoho potravin určených ke konzumaci nejen že obsahuje přídatné chemické látky, nýbrž se dokonce z velké části skládá už jenom z umělé chemie. Původně žilo v každé jednotlivé oblasti Země jen tolik lidí, kolik byla dotyčná oblast schopna přírodní cestou uživit. Chemie a další jedy, nové kultivace plodin a nejintenzivnější formy vykořisťování půdy byly v té době ještě zcela neznámé. To se ale rychle změnilo, když v době středověku, a později především v době Velké francouzské revoluce, vyvstala bláznivá myšlenka, že musí být mnohem více lidí, aby bylo možné vzepřít se vrchnosti a svrhnout ji. Proto se pak národ navzájem pobízel k plození potomků, aby se tak stal mocným a silným. Na tom mělo ale podíl také křesťanství a jeho sekty, přičemž je třeba zmínit obzvláště katolicizmus, který mocně jako vždy kázal svým bludným a šíleným učením: «Jděte a množte se». Heslo, které je ještě dnes pilně hlásáno a dále rozšiřováno do světa katolickou vrchností a jejími biřici v sutanách, aby došlo ve všech koutech světa k rozmnožování lidí jako na běžícím páse za účelem ‹získání oveček› a ‹štědrých dárců›. Přelidnění, které z toho vyplývá, samozřejmě současně vyžaduje o to více potravin, o to více energie, o to více surovin a o to více všeho ostatního. Jen ohledně potravin to může nakonec skončit jenom tak, že přirozené rostlinné produkty budou brzy už jen vzácností, protože celkovou spotřebu potravin pro masivně a zcela přemnožené lidstvo bude možné pokrýt již jen na čistě chemické bázi. Tak je tomu z části již dnes, neboť se spotřeba potravin v posledních desetiletích nezadržitelně zvýšila. Nezhoršil se však jen problém obstarávání potravin, nýbrž i problém nedostatku energie. Obyvatelům Země hrozí naprosté zamoření a zničení světa, jakož i zničení života a s tím spojené další pohromy. Mohou být sestaveny sáhodlouhé seznamy toho, jak člověk všechno ohrožuje, ničí, vyhlazuje a pustoší, avšak ten ze všech těch škod, které dosud přírodě, planetě a životu všeho druhu způsobil, stále ještě nezmoudřel. A nyní dospěli obyvatelé Země, planeta a vůbec všechen život až do situace, kdy všechno mele z posledního – a to vše vinou těch, kteří lpějí na falešné lásce k bližnímu a falešné humanitě, v důsledku čehož jednají a chovají se úplně stejně zločinecky jako ti, kteří dřepí na zodpovědných postech ve správách, vládách a v humanitárních organizacích – a dělají všechno myslitelné pro to, aby zbytek života a planetu Zemi přivedli k naprostému zničení, a to až ke zničení definitivnímu a neodvolatelnému. Na vině jsou ale také všichni ti, kteří nezodpovědně a bez iniciativy jakýkoliv začátek změny k lepšímu přesouvají na ostatní, s primitivní a slabomyslnou výmluvou: «Copak sám zmůžu?» nebo «Kdyby se zapojili i ostatní, tak se zapojím samozřejmě také» atd., atp. Avšak ten, kdo takhle uvažuje, není svého života ani hoden ani schopen, právě tak jako ti, kteří svojí falešnou humanitou a falešnou láskou k bližnímu atd. celé to šílenství dalšího přelidňování ještě popohánějí a všechny ostatní a ještě horší problémy pozemského lidstva, které teprve přijdou, vyhrocují do extrému. A ten, kdo si myslí nebo je toho názoru, že svět je údajně v pořádku takový jaký je, ten si nepřeje, aby nastal jakýkoliv pokrok a vyslovuje se za zničení a destrukci světa a veškerého života. Původ a trvání všech těch do očí bijících pohrom pozemského lidstva vycházejí z faktu přelidnění a z jeho dalšího neustálého a nezodpovědného narůstání. Proti tomuto problému je tedy možné bojovat a odstranit jej pouze tak, že se uchopí za kořeny, vytrhne a zničí: pozemské lidstvo musí být drasticky zredukováno. Jediný humánní způsob zredukování lidstva však spočívá v regulaci porodnosti, která povolí potomky teprve od určitého věku manželů a také co nejpřísněji stanoví jejich počet – a to oproti všem výmluvám, odmlouvání, strachům a nesmyslným komentářům těch omezenců, kteří tvrdí – ať už z důvodů vojenských, náboženských, sociálních a egoistických nebo z důvodů falešné humanity a falešné lásky k bližnímu – že jsou prý potomci ve velkém počtu žádoucí a že kontrola porodnosti odporuje náboženství a je nelidská atd. Takovéto slabomyslnosti mohou předkládat pouze bezmezní egoisté, sektáři a další života neschopní lidé, kteří nemají ani sebemenší potuchy o přírodních zákonech a přikázáních, natož o pravdivé logice. Všechny stávající velké problémy pozemského lidstva mohou být vyřešeny pouze cílenou kontrolou porodnosti, díky níž bude lidstvo zredukováno na normální počet příslušející této planetě. Všechna ostatní opatření, která mají řešit stávající problémy, představují výhradně a pouze žalostné, ubohé a marné pokusy, které se nerovnají ani ‹kapce na rozpáleném kameni› a které naopak všechny pohromy a problémy ještě více vyhrocují. Je snad kontrola porodnosti barbarská, nehumánní a bez lásky k bližnímu? Právě naopak; jestliže sám(a) logicky zapřemýšlíte o těchto skutečnostech (pakliže jste to již dávno neudělal(a) a nenalezl(a) stejnou pravdu), pak také Vy naleznete pravdu v logické podobě, která odpovídá dříve řečenému. Pouze nelogicky smýšlející lidé, lpějící na falešné lásce k bližnímu a falešné humanitě, mohou popírat pravdu, protože jim sektářské intriky a bludná učení vnutily psovskou poníženost a oloupily je o veškeré zdravé, rozumné, normální a pravdivé myšlení, cítění a jednání – a tak tito lidé namísto soucítění se všemi formami života znají pouze lítost, sebelítost, slabomyslnost a nelogičnost. Tím je zničena veškerá úcta před pravdivým životem a k pravdivému životu, v důsledku čehož dále vzniká falešná humanita a falešná láska k bližnímu – jako hnisavý vřed, který se může epidemicky rozšiřovat. Pravda je v otázce objasňování chyb a viny odjakživa zatraceně tvrdá a pouze zřídkakdy ji lidé přijmou bez bručení a kňučení. Obyvatelé Země se stále cítí napadeni ve své osobnosti, když je jim řečena a vysvětlována pravda. Prostě a jednoduše všechno ignorují, v důsledku čehož se mylně domnívají, že jsou bezchybní a bez viny – to proto, že pravdu neunesou a rebelují proti ní, když zrovna neodpovídá jejich vlastnímu a falešnému názoru. A skutečně, takovéto konání a jednání člověka není nic víc než páchnoucí zbabělost, ze které se chce zvracet každému, kdo je alespoň trochu schopen normálního myšlení. Pravda zní již od věků neustále tvrdě, a právě tak tvrdě zní tedy i pravdivá láska, láska k bližnímu a humanita, neboť to všechno do jednoho vyžaduje od lidí logické myšlení a jednání. Stejně je tomu i v otázce odstraňování problémů pozemského lidstva, neboť zde platí, že všechna stávající velká zla mohou být odstraněna výhradně a pouze redukcí populace prostřednictvím tvrdých kontrol porodnosti a že nesmí být poskytována žádná nehumánní pomoc. Také pro pozemšťany platí zákony přírody, které je schopen každý vidoucí člověk lehce rozpoznat: pokud v nějaké oblasti náhle vzroste populace nějakého zvířecího druhu a hrozí nebezpečí, že dotyčná oblast nebude moci tuto narůstající populaci uživit, tak nastanou epidemie, které tuto rostoucí a nadměrnou populaci zvířat opět zdecimují. Dále v takových případech dochází také k tomu, že příliš velká populace jednoduše vymírá hladem nebo se kvůli slabosti z vyhladovění stává potravou svých přirozených nepřátel. Tímto způsobem udržuje příroda přirozenou populaci, díky čemuž žije na určité ploše neustále právě tolik zvířecích forem života, kolik je tato oblast schopna uživit. Pouze člověk jakožto myslící bytost jedná v rozporu s tímto přírodním zákonem a dupe po něm oběma nohama. V protikladu ke zvířecím formám života plodí lidé potomky v nadměrném množství a oblasti poskytující obživu již dávno přelidnili natolik, že už nemohou vypěstovat a nalézt dostatek potravy. Na druhou stranu se lidé také shromáždili v milionových houfech ve městech, která byla vybudována na kdysi úrodné půdě poskytující obživu. Města však nyní odebírají potraviny odevšad, kde ještě zbyly volné pozemky pro zahradničení a zemědělství (aniž by lidé z měst sami hnuli prstem při zasévání, pěstování a sklízení). Člověk se mylně domnívá, že je korunou tvorstva, a proto si osobuje právo choromyslně věřit, že je v důsledku své schopnosti myslet všemu nadřazen a oprávněn přelidnit celou planetu – že je oprávněn nedbat přírodních zákonů a přikázání a dupat po nich oběma nohama. V tomto šíleném velikášství se stali lidé již natolik nehumánními, slabomyslnými a vznikl u nich takový nedostatek lásky k bližním, že se všechno zvrhlo v bezmeznou zbabělost: reálné a rozumné myšlení, taktéž i pravdivá láska, láska k bližnímu, humanita a láska k pravdě jsou u nich zcela otupené, a proto například již nejsou schopni rozpoznat, že přelidnění zaviňuje všechny velké problémy pozemského lidstva – problémy, které mohou být odstraněny pouze redukcí populace ve formě tvrdé kontroly porodnosti. Avšak místo aby lidé rozpoznali tuto pravdu, tak zločinně zakládají a podporují humanitární organizace, které v rozporu s přírodními zákony páchají více zla než užitku, protože nevysvětlují situaci a neusilují o kontrolu porodnosti. A tak je nadále plozeno mnoho milionů potomků a všechny velké problémy stoupají do závratných výšin. Zámožnější lidé rovněž podporují tyto intriky až milionovými obnosy, avšak pouze proto, aby ukonejšili své špatné svědomí, které vyplývá z jejich falešné humanity a falešné lásky k bližnímu. Lidé, kteří poskytují takovou pomoc, jen zbaběle obelhávají své vlastní svědomí, protože nejsou schopni rozpoznat pravdivou pravdu a sami podle ní jednat. A tak pomáhají na špatném místě a ve špatné věci a uvalují na sebe vinnu tím, že přímo spolupůsobí a jsou přímo spoluodpovědní za vývoj budoucí, nezadržitelně stoupající celosvětové bídy, zla a četných katastrof a nesnází. Viníci poskytující falešnou pomoc, falešní humanisté a původci přelidnění rovněž nesou vinu na mnohých dalších zlech, ba dokonce na obrovských zločinech, které se na Zemi dějí. Mezi ně patří také mučení a trest smrti, které jsou stále ještě praktikovány v celé řadě států po celém světě a jejichž přimlouvači a zastánci jsou často ty živly, které zastupují a obhajují náboženství a všelijaké sektářství, jakož i pomoc proti hladu bez souborů opatření k regulaci porodnosti. A to je paradox, který nemá sobě rovného, neboť tito lidé v případě jedněch bojují za přežití, aby v případě druhých vraždili a týrali, pokud se tito provinili nějakým zločinem nebo kriminálním či politicko-revolucionářským činem nebo názorem. Jakoupak tohle má logiku?! A že jsou vinou falešné pomoci znovu plozeny stovky milionů lidí a z jejich řad opět vycházejí miliony nových kriminálníků, násilníků, narkomanů a extremistů všeho druhu atd. – o tom nechce nikdo nic vědět. Lidé poskytující falešnou pomoc a nelogicky smýšlející, jakož i lidé opovrhující zákony Tvoření, falešní humanisté a původci přelidnění jakéhokoliv druhu, zasévají do půdy semena všeho možného zla, z nichž potom klíčí a zraje zničení, které zatěžuje celou zeměkouli – toto zničení nese mnoho jmen, avšak základní zlo všeho globálního zla a zničení nese název přelidnění. Z něho vyplývá také zaslepení nenávistí vůči příslušníkům cizích etnik, zaslepení rasovou nesnášenlivostí, zaslepení nenávistí vůči cizincům, vůči azylantům a vůči bližním, tak ale i jakékoliv sektářství náboženských, světských, esoterických, ufologických, filozofických, svobodně-církevních nebo radikálních skupin, přičemž nelze opomenout ani sektářství hlavních náboženství. Z přelidnění vyplývají zločiny a války, rovněž i epidemie a drogová závislost, zneužívání léků, alkoholizmus, závislost na kouření, závislost na vdechování omamných látek, sadizmus, masochizmus a přemnohé další metly, kterým lidé propadají a které jsou stále extrémnější a četnější vinou ustavičného nárůstu veškerého pozemského obyvatelstva. To je skutečnost, která je již dlouho prokazatelná a která už se nedá jen tak odbýt a dále zatajovat. Pouze původci přelidnění všeho druhu, dopouštějící se zločinů vůči lidstvu, nechtějí tuto skutečnost a pravdu ani vidět, ani uznat, ani připustit. Ale proč tomu tak je? Proč nechtějí tito původci přelidnění, páchající zločiny vůči lidstvu, tuto pravdu a skutečnost globálního zla a zničení vidět, slyšet, uznat, pochopit ani za žádných okolností připustit? Odpověď na to není jednoduchá, neboť důvody jsou u každého jiné: někteří propadli alkoholizmu, drogové závislosti, zneužívání léků, závislosti na kouření, závislosti na vdechování omamných látek, sadizmu či masochizmu; někteří nějakému sektářství náboženských, svobodně-církevních, radikálních, filozofických, esoterických, parapsychologických či spiritistických skupin nebo sektám hlavních náboženství; a jiní zase propadli válčení, vraždění a zločinům, jakož i nenávisti vůči příslušníkům cizích etnik, rasové nesnášenlivosti, nenávisti vůči azylantům, vůči cizincům nebo vůči bližním atd. Je tedy mylné předpokládat, že pro všechny tyto zvrhlosti existuje jen jeden jediný důvod, neboť ve skutečnosti je takových důvodů na tisíce. A všechny tyto důvody významně souvisejí s extremistickými a sektářskými směry myšlení a se závislostí všeho druhu atd. Důvody jsou například: 1.Neschopnost života 2.Neřesti 3.Ztráta sebekontroly 4.Psychické poruchy 5.Sektářská propaganda 6.Propaganda radikálních, extremistických skupin 7.Politická propaganda 8.Nedostatek kontaktu s druhými 9.Euforie 10.Nezaměstnanost 11.Úzkost (fobie) 12.Nemoc 13.Existenční problémy 14.Problémy s navazováním kontaktů 15.Problémy s bližními 16.Komunikační problémy 17.Frustrace 18.Nedostatek pocitů 19.Schizofrenie 20.Bludná víra 21.Klamání 22.Nátlak 23.Terorizování 24.Despotizmus 25.Špatná výchova 26.Neschopnost uznat pravdu 27.Ztráta vlastní zodpovědnosti 28.Hledání vyšších sil 29.Hledání smyslu života 30.Hledání pravdy 31.Sociální nepřístojnosti 32.Nenávist všeho druhu 33.Nenasytnost a chtíč 34.Lehkomyslnost 35.Pomstychtivost 36.Krvelačnost 37.Touha vraždit 38.Problémy v rodině 39.Citová chladnost 40.Přemíra citů 41.Hoře z lásky 42.Lhaní 43.Podvod 44.Velikášství 45.Namyšlenost 46.Pýcha 47.Pochlebování 48.Státní chaos 49.Politické pletichy 50.Válka nebo revoluce 51.Zmatek všeho druhu 52.Hádka 53.Svár 54.Žal 55.Utrápenost 56.Nevědomost 57.Samolibost 58.Špatné hospodářství 59.Omezování jakéhokoliv typu 60.Krize osobnosti 61.Vrtkavost 62.Slabá vůle 63.Ztráta iniciativy 64.Ztráta vlastního názoru 65.Bezmyšlenkovitost 66.Porušení důvěry 67.Cizoložství/nevěra 68.Rozbití přátelství 69.Nedodržení slibu 70.Falešné sliby 71.Zádumčivost 72.Trudnomyslnost 73.Smutek 74.Přehnané prožívání 75.Osamělost 76.Touha po něčem mimořádném 77.Nutkání ke zvrhlosti 78.Touha po uznání 79.Předsudky 80.Vševědoucí postoj 81.Nepatřičná kritika 82.Zchoulostivělost 83.Nespravedlivost 84.Falešný humanizmus 85.Slabomyslnost 86.Útrapy všeho druhu 87.Mučení 88.Týrání 89.Znásilnění 90.Vykořisťování 91.Prosazení státního zájmu na úkor jednotlivce 92.Neschopnost 93.Nezájem 94.Podlehnutí přemlouvání 95.Potřeba být něčeho přívržencem 96.Neschopnost úsudku 97.Závist a nepřejícnost 98.Lakota 99.Ztráta zábran 100. Nestřídmost 101. Egoizmus 102. Žárlivost 103. Porucha chování 104. Odpor k práci 105. Touha po válčení 106. Touha po moci Toto je pouze sto šest z mnoha tisíc opodstatnění, důvodů, příčin, výchozích bodů a rozhodujících faktorů, které vedou k sektářství všech druhů a odstínů, ke drogové závislosti, závislosti na kouření, k alkoholizmu a vdechování omamných látek; a rovněž i k zaslepené nenávisti vůči příslušníkům cizích etnik, zaslepené rasové nesnášenlivosti, zaslepené nenávisti vůči cizincům, vůči azylantům a vůči bližním atd., přičemž tato zla stupňuje do zvrhlosti obzvláště spolek Ku-Klux-Klan, antisemitismus, neonacizmus atd. Ze všech těchto špatností však v široce rozvětvené podobě znovu vyplývají nesčíslné další špatnosti a destrukce, které končí velmi často úplným zbídačením či sebevraždou, anebo vraždou, týráním, trestem smrti (který je taktéž vraždou), kriminalitou, masovými vraždami a vyvražďováním národů. Budoucnost prokáže, že budou všechny tyto a četné další špatnosti a destrukce stále extrémněji přibývat a zvrhávat se – a to jak sektářství všeho druhu, tak i neřesti a závislosti jako je drogová závislost, závislost na medikamentech, alkoholizmus a vdechování omamných látek atd. Avšak extrémně vzroste také kriminalita nejhrubšího zrna a organizovaný zločin všeho druhu, které si vyžádají mnoho lidských životů; a dále nenávist vůči příslušníkům cizích etnik, nenávist mezi sourozenci, nenávist vůči azylantům, rasová nenávist a zášť vůči bližním. Zlým, rozsáhlým a smrtícím problémem se stane také mučení a trest smrti, znásilnění, vraždy, masové vraždy, náboženské a sektářské vraždy, stejně jako vyvražďování národů. V horentní míře budou rovněž přibývat nesčetné další zhoubné problémy spojené s náboženstvími, sektami, politikou a radikálními skupinami – a tyto problémy budou vládnout světu i pozemšťanům a budou rozsévat strach a hrůzu. Avšak na tom mají vinu pouze pozemšťané samotní, a sice všichni ti, kteří musejí být označeni jako původci přelidnění – bez ohledu na to v jaké podobě se přitom provinili. Všichni tito provinilci zcela vědomě ohrožují všechen život na Zemi a hrozí jeho zničením. Jsou to výhradně všichni tito nezodpovědní pozemšťané, kteří na Zemi vědomě podněcují všechny špatnosti, kvůli nimž se život řítí do záhuby – a všechny tyto špatnosti vycházejí z nepřetržitého plození lidských potomků, a tedy z rostoucího přelidnění. A to vše jen proto, že mnozí pozemští lidé jsou psychicky narušení a nemají v sobě pražádný pocit zodpovědnosti – ani vůči sobě a svým vlastním potomkům a vůči svým bližním, ani vůči zbylému lidstvu. A taktéž tedy nemají žádný pocit zodpovědnosti vůči planetě Zemi samotné a vůči veškerému životu flóry a fauny na tomto světě. A to vše jenom proto, že nezodpovědní lidé jsou samolibí a megalomanští, vnímají sebe samotné jako samo Tvoření a věří, že jejich slabomyslnost odpovídá reálnému a rozumnému myšlení – zatímco ve skutečnosti nejsou ani schopni svojí vůlí a příkazem nechat na své hlavě vyrůst jeden jediný vlásek. Skutečně, lidé tohoto druhu nemohou a nesmějí být označováni za rozumné, neboť jak by jinak mohli dělat všechno proto a zapříčiňovat, že jsou nadále trpěny ba dokonce podporovány a bráněny náboženské a světské sekty a bludné víry všeho druhu, stejně jako extremistické zaslepení a všechny zvrhlosti s ním související – jak by jinak mohli dělat všechno pro to a zapříčiňovat, že jsou život na Zemi a dokonce samotná planeta odsouzeny k zániku a ke zničení. Jsou to právě tito nezodpovědní lidé, falešní humanisté věřící sektám, přívrženci bludů, původci přelidnění a pohrom, jakož i ničitelé života a planety, kteří dělají všechno pro to, aby všechna zla na Zemi drasticky přibývala, dosahovala stále větších extrémů a ohrožovala a ničila existenci veškerého života – a to vše rozdmýchávají svojí falešně humanistickou sektářskou vírou, která způsobuje, že se obyvatelé Země rozmnožují rychleji, hrozivěji a nespoutaněji než morčata a divocí králíci. Pohromu přelidnění, jakož i pomalu, ale jistě se zrychlující destrukci veškerého života na Zemi a Země samotné zaviňuje ve skutečnosti také špatné hospodářství a korupce - a v neposlední řadě také organizace a zastánci rozvojové pomoci, i když tento fakt lidé v zodpovědných pozicích nechtějí připustit. Právě v důsledku rozvojové pomoci, poskytované průmyslovými státy tzv. civilizovaného a hospodářsky vyspělého světa, byla v zemích třetího světa napáchána zkáza, která sahá od kácení deštných pralesů až k úplnému zpustošení a devastaci kdysi velmi úrodných oblastí. Tam, kde dříve bývaly deštné pralesy, jež dodávaly kyslík a regulovaly klima, tam se dnes nachází liduprázdná, zdevastovaná, narušená, vyluhovaná a mrtvá půda, ve které stěží vyroste jediné stéblo trávy; a tam, kde se rozprostíraly kvetoucí pole a lány nebo kde ještě mohla skrovná zemina poskytnout životu postačující sklizeň všemožných druhů obilí a zeleniny, tam jsou dnes solné pouště, zpustlá a mrtvá krajina nebo neúrodné bažinaté plochy, které jsou navíc často líhní smrtících zárodků nemocí. A to vše vinou rozvojové pomoci poskytované těmi, kteří nezodpovědně vydělávají ohromné zisky a kteří do zemí třetího světa pumpovali (a nadále pumpují) závratné finanční prostředky z hospodářsky rozvinutých a civilizovaných zemí, aby s nimi podporovali nebo nechávali provozovat ztrátové hospodářství a korupci a stavěli s nimi jezy a prosperující podniky podle osvědčených hospodářských modelů; a aby s nimi dále káceli deštné pralesy a ničili krajinu a život, v důsledku čehož vznikají ohromné klimatické změny, které negativně ovlivňují celou Zemi a všechen život a které vyvolávají obrovské bouře, orkány, tajfuny, a rovněž i záplavy, skalní sesuvy, zemětřesení, sucha a mnoho dalších katastrof. Avšak rozvojová pomoc způsobila různé katastrofy také samotným lidem: tak například ‹chudí› rolníci ze zemí třetího světa byli ‹rozvinuti› tím, že byli prostřednictvím rozvojové pomoci buď vyhnáni ze svých pozemků nebo jim bylo zamezeno dále obdělávat svoji skrovnou zemi pro dosažení skrovné úrody, kterou se již po staletí mohli jakž takž uživit a díky níž mohli žít. Vyhnáním nebo odnětím možnosti obdělávat svoji půdu ztratili zemědělci a rolníci atd. svoji životní základnu, což rozvojová pomoc způsobila také zastavěním nebo zničením a zpustošením jejich skrovných, avšak přesto nějakým způsobem úrodných pozemků a polností. Lidé, kteří po staletí a tisíciletí obdělávali svoji skrovnou, ale přesto alespoň trochu úrodnou zemi a kteří vždy nějak měli dostatek potravy, neztratili velmi často – vinou špatného hospodářství, korupce a rozvojové pomoci samotné – jen svou zemi, nýbrž i svou odedávna navyklou práci, se kterou již po staletí pokojně žili. Se ztrátou jejich země a práce zmizela i jejich iniciativa, neboť vinou dalšího faktoru – totiž že vyvlastněným, vyhnaným a nezaměstnaným lidem byla v důsledku rozvojové pomoci zdarma dána k dispozici potrava všeho druhu – ztratili rovněž iniciativu k vlastní zodpovědnosti a k vlastnímu snažení o životní zaopatření. Následkem toho začali jednoduše civět do prázdna, vést pohodlný způsob života a čekat na to, až jim budou létat pečení holubi přímo do pusy ve formě potravin rozvojové pomoci nebo jim budou přineseny přinejmenším zdarma. A protože jim chybělo jejich tradiční zaměstnání v podobě tvrdého obstarávání potravy obděláváním chudé půdy, tak už nevěděli, jak by se měli chovat a co by měli dělat. Lidé se proto v dlouhých chvílích zaměstnávali mezi sebou, obzvláště formou sexu, a tak se muži a ženy sdružovali a začali ve velkém plodit potomky. Pokud kdysi na přírůstku obyvatelstva měla vinu Francouzská revoluce – která vedla k tomu, že se v důsledku zaslepení muselo plodit hodně potomků, aby tito mohli mocně vystoupit proti vrchnosti a vykázat ji do patřičných mezí – tak se k tomu ještě přidala stará bludná myšlenka, že se prý musí plodit hodně potomků proto, aby tito mohli živit staré lidi v důchodu. Kvůli rozvojové pomoci atd. to pak nadále byla i dlouhá chvíle lidí, kteří byli pojednou nezaměstnaní, vyhnaní, vyvlastnění a neiniciativní atd., jež vedla k explozivnímu plození potomstva, a tedy k rapidně vzrůstajícímu přelidnění. Vinu na přelidnění Země, stejně jako na zničení a ohrožení všeho pozemského života a planety samotné, má tedy i rozvojová pomoc. Stejnou měrou nesou vinu na zničení planety a veškerého života na Zemi také hlavní náboženství a sekty, protože pozemšťany podněcují k plození nekonečně mnoha potomků, z čehož samozřejmě vyplývá přelidnění. Náboženství a sekty, které s misionářským zanícením jako zvrhlá dravá zvěř vtrhávají do zemí třetího světa a rozšiřují tam šílenství své náboženské a sektářské víry, která s sebou nese všechny možné nelidské a člověka nedůstojné následky a zvrácenosti, jako je zotročení, špatné hospodářství a korupce, vykořistění a negativní ovlivnění vědomí, oloupení o svobodu vědomí, bludná víra, náboženské války a náboženské vraždy a také ohlupování lidí atd.; a jako je základní zlo veškeré hlouposti kolem přelidnění, totiž šílenství sektářské věty: «Jděte a množte se». Pravda je tato: Země je extrémně přelidněna a kráčí vstříc svému zničení, jakož i zničení veškerého života, a to v důsledku přelidnění. A na tomto přelidnění je vinen výhradně a pouze samotný člověk, protože ani v tomto ohledu nezná žádné meze, právě tak jako je nezná ani ve všech svých ostatních zvrácenostech. Zvířena jedná, v protikladu k člověku, na čistě instinktivní bázi rozumněji a podle přírodních zákonů, neboť svými pudy a instinkty reguluje svoji populaci sama a přizpůsobuje ji daným možnostem obživy a života. Pokud však přesto v důsledku jakýchkoliv okolností nastane přemnožení, pak dojde k přírodou podmíněnému masovému úhynu, který zajistí vytřídění a eliminaci přebytečných zvířat. Člověk jakožto rozumem obdařená bytost by si z toho mohl vzít příklad, avšak ten se o to ve svém velikášství vůbec nestará. Věří, že je korunou tvorstva a jako takový se cítí být oprávněn proviňovat se vůči všem přírodním zákonům. A tak podněcuje přelidnění dál, z čehož vyplývá, že se lidstvo nezadržitelně více rozmnožuje a nadále se stupňuje nouze, zlo, bída, kriminalita, nemoci, nákazy, závislosti a všechny ostatní nespravedlnosti a zvrácenosti, které budou tak nezměrné a nezadržitelné, až nakonec skončí ve řvoucím chaosu a v naprostém zničení všeho pořádku a veškerého života. Čím více bude ve všech dotyčných zemích z důvodů falešného humanizmu a zvráceného soucitu poskytována rozvojová pomoc, pomoc proti hladu a ostatní druhy pomoci, a přitom nebudou vypracována žádná opatření k zastavení porodnosti, tím hrůznější nastane nouze, zlo, bída a všechny ostatní katastrofy a zvrácenosti, které zruinují a zničí život a planetu. Zaostalé země a národy se nemohou za několik let nebo desetiletí zkultivovat a zcivilizovat a ani nemohou dosáhnout vyrovnaného hospodářství a pokroku, pokud jim nebude poskytnuta směrodatná, skutečně lidská a účelná pomoc. A bez mezinárodních pokynů se ani lidé těchto národů a států nemohou jednoduše ‹předělat› a osvojit si myšlení a jednání zemí, ve kterých funguje dobré hospodářství a politika, systém obsáhlého a všeobecného vzdělávání, jakož i kvalitní sociální zázemí a rozumné vedení státu, zákonodárství a směrnice celkového vývoje. To vše si tyto země musely vypracovat v řadě dlouhých staletí. Samozřejmě, že je pomoc v každé podobě vhodná, avšak pouze tam, kde je tuto pomoc zodpovědné uplatňovat a poskytovat. Taková pomoc může být poskytována také zaostalým zemím třetího světa atd., avšak nikdy ne prostřednictvím pomoci proti hladu a rozvojové pomoci atd. bez instrukcí ke kontrole porodnosti. Pomoc těmto zemím a lidem by musela spočívat v tom, že by byli vyučováni v pokrokové práci, v pokrokových pracovních metodách a v lepším obdělávání své země k dosažení bohatších sklizní – aniž by se v podobě ničení zasahovalo do přírodního systému. Pomoc by tedy měla vypadat tak, že se lidem zajistí dobré školní a všeobecné vzdělání, díky němuž také vznikne pokrokový a sociální způsob myšlení a lidé si začnou uvědomovat, že jsou sami zodpovědní za své vlastní konání a jednání, jakož i za svoji práci a svůj život. Pomoc tedy musí obnášet také to, že budou lidé zpraveni o katastrofálních dopadech přelidnění a že budou proto poučeni i o nezbytné regulaci porodnosti, ochraně proti otěhotnění a rigorózním zastavení porodnosti. Pomoc v jakékoliv náležité podobě je vhodná tam, kde lidé nepodněcují přelidnění a nerozmnožují se jako morčata a divocí králíci, kde jsou lidé pracovití a nezadlužení a kde se neocitají v nouzi vlastním zapříčiněním; a je vhodná také tam, kde si lidé vytvářejí určité vzdělání a všeobecné vzdělání atd., díky němuž také myslí a jednají pokrokově a zodpovědně a udržují počet svých potomků v patřičných mezích – a tedy nenesou žádnou vinu na rostoucím přelidnění. Obyvatelé Země ať vycházejí za všech okolností z čistě přírodních zákonů a přikázání, obzvláště pak v otázce přelidnění, které může být zredukováno pouze prostřednictvím radikálního a rigorózního celosvětového zastavení porodnosti v určité podobě. Pouze tak budou lidé na Zemi jednat správně a konečně vznikne možnost, že budou bída, nouze a zlo všeho druhu na naší krásné modré planetě Zemi omezeny a nakonec vyhlazeny. Přelidnění s sebou přináší a přímo zapříčiňuje také etnické problémy, z nichž vyplývají migrace obyvatelstva, války, vraždy a zabíjení. Neustálým nárůstem pozemské populace se lidé stále více a více tlačí na sebe a prostor pro jednotlivce se nepřetržitě zmenšuje. A tak se nelze vyhnout tomu, že se na sebe stále více těsnají lidé různých národů, kmenů, náboženství, názorů, mínění, filozofií a myšlenkových směrů atd. a vzájemně se omezují. To však vede automaticky a zcela nevyhnutelně ke třenicím, rozepřím a hádkám, z nichž opět zcela neodvratně a samočinně vznikají války, vraždy, zabíjení a také migrace obyvatelstva, přičemž samotné migrace obyvatelstva způsobují nové, zhoubné a celosvětově se zvrhávající problémy. Utečenci totiž neopouštějí svá rodná sídla proto, aby si prostě hledali pozemek a nový domov jinde, nýbrž proto, aby prchali do cizích zemí – obzvláště do států, které jsou finančně a hospodářsky atd. lépe postavené, než jak je tomu v případě jejich vlastní domoviny. A skutečně, tito utečenci prchají ze svých domovin po tisících a desetitisících, ba dokonce po statisících a milionech, a zaplavují cizí a lépe situované státy, které jsou pak přetíženy cizinci a postaveny před takřka neřešitelné problémy. A tyto problémy stojí státy, které utečence přijímají, miliardové obnosy, jež musejí těžce vydělat a vyklopit pilní obyvatelé dotyčné ‹hostitelské země› formou horentních daní. Utečenci ze států, ve kterých vládnou etnické problémy, války, vraždy a zabíjení, jakož i pronásledování jakéhokoliv typu atd., vtrhávají ve stále větším a větším počtu do lépe situovaných států a usazují se v nich – velmi často pomocí lží a kriminálních intrik. Stále více a více přetěžují lépe postavené státy světa, do kterých jsou schopni přicestovat velmi často pouze ilegálním způsobem. A přetížení, které všichni tito uprchlíci způsobují, s sebou přináší nové sociální, hospodářské, politické, ale také náboženské a etnické problémy. Sociální zázemí se začíná pomalu ale jistě hroutit, životní náklady a náklady na bydlení jsou stále vyšší a vyšší, nouze o bydlení je stále větší a větší, utečenci se mísí s domácími a pomalu ale jistě smazávají linii domovského národa, neboť uzavírají smíšená manželství, z nichž vzniká takový počet potomků-míšenců, který se již vymyká jakékoliv zodpovědnosti. Vznikne-li smíšené manželství tak, že se lidé poznají v různých zemích během cest nebo díky svému povolání atd. – načež pak spolu vytvoří smíšený pár – pak je to normální a pochopitelné, a taková ojedinělá smíšená manželství tedy neškodí ani linii národa, ani národu samotnému. Pokud však utečenci – jež danou zemi přetěžují – masovým způsobem vytvářejí smíšená manželství a plodí své potomky-míšence, pak vznikne během krátké doby nový národ smíšených ras, který ten původní, domovský národ potlačí a vykoření. Utečenci, kteří prchají do cizích zemí, nevykazují žádnou jednotnost, neboť pocházejí ze všech vrstev společnosti a skutečné důvody k útěku jsou u nich často velmi rozdílné a mohou souviset jak s hospodářstvím, soukromými problémy, nešťastnou láskou, drogovou závislostí a náboženstvím, tak i s vojnou, politikou, rodinou, prací anebo jen s touhou po dobrodružství atd. A všichni tito utečenci nejrůznějšího druhu prchají ze svých domovin, aby hledali útočiště v lépe situovaných státech, které pak začínají trpět cizineckým přetížením a všemi jeho zhoubnými následky, jež ohrožují stát a národ. Přitom se ukazuje, že největší část všech uprchlíků jsou azylanté, kteří stojí hostující státy, a tedy i pilné daňové poplatníky, miliardové částky. To se zase přirozeně nelíbí různým skupinám domácích obyvatel, kteří rozněcují a rozdmýchávají nenávist vůči příslušníkům cizích etnik, nenávist vůči azylantům a rasovou nenávist atd., což vede ke smrtícím eskalacím, způsobuje hmotné škody a zapříčiňuje netušené pohromy. U utečenců vstupuje do hry ještě další faktor, který nesmí zůstat nezmíněn, a sice ten, že ze svých domovin prchají zpravidla pouze lidé, kteří jsou finančně lépe situovaní a mají nějaký majetek, dům nebo pozemek, které mohou prodat za hotové peníze nezbytné k financování útěku. A tito uprchlíci nepatří zrovna k nejskromnějším, neboť v zemích přijímajících uprchlíky vznášejí až příliš často nestydaté požadavky ohledně peněz, bydlení, aut, nákladů na živobytí, oblečení a sociální pomoci všeho druhu atd. Avšak lidé v uprchlických zemích, kteří z důvodů vlastní bezpečnosti musejí uprchnout a opustit svou domovinu, ti si takový útěk dovolit nemohou, anebo jen ve velmi vzácných případech, neboť jim k tomu prostě a jednoduše scházejí nezbytné finanční prostředky – a tak jsou velmi často uvězněni, mučeni a zavražděni. Proto se za uprchlíky dají zpravidla považovat jen ti lidé, kteří v nějaké podobě disponují určitým kapitálem. Právě v jejich případě je však velmi často pravidlem, že prchají pouze proto, aby mohli vést v nějaké hospodářsky a sociálně lépe postavené zemi pohodlnější život, než jak je to pro ně možné ve vlastní domovině, kde by je to stálo příliš mnoho úsilí a námahy. Tito utečenci z čistě hospodářských důvodů atp. se pak v zemích přijímajících uprchlíky zastírají lhaním a švindly, že prý ze své domoviny uprchli kvůli náboženskému, vojenskému nebo politickému pronásledování atd. Zastírají se tedy tvrzeními, lhaním, podvody a švindly, které v těchto případech neodpovídají pravdě. Často se také stává, že se objeví utečenci, kteří nejsou jen obyčejní kriminálníci, nýbrž přímo těžcí zločinci, kteří páchají ve státech přijímajících uprchlíky závažné a výnosné zločiny. Stále častěji se také objevují takoví utečenci, kteří cestují do dotyčných států proto, aby tam neoficiálně, či přímo s oficiálním povolením úřadů, shromažďovali obrovské peněžní obnosy, s nimiž pak ve svých domovinách finančně podporují války, bratrovražedné války a revoluce nebo za ně nakupují zbraně a jiný válečný materiál. Jen velmi málo uprchlíků skutečně spadá do kategorie opravdových uprchlíků. Ze všech těch mnoha tisíc utečenců je ve skutečnosti jen velmi málo těch, kteří musejí ze své domoviny uprchnout z důvodů vlastní bezpečnosti a kteří jsou oprávněně považováni za uprchlíky a jako takoví mohou být uznáni. V rozporu s tím však zodpovědné osoby v dotyčných státech tisícům a desetitisícům těchto zdánlivých uprchlíků propůjčují status skutečného uprchlíka, přičemž náklady pak platí celý stát. Tyto zodpovědné osoby nechápou, nebo z důvodů falešného humanizmu nechtějí chápat, že tento typ uprchlíků jsou právě jen ‹hospodářští uprchlíci› atd., kteří hanebně nechali na holičkách svoji vlastní domovinu. Právě tehdy, když stát zasáhnou zmatky a nesnáze a když je stát odkázán na pomoc či spolupráci každého jednotlivého občana, právě tehdy prchají ze své domoviny ti, jejichž pomoc je potřeba ze všeho nejvíc – k zachování země, státu a života. Zbaběle utíkají ze své vlastní domoviny, místo aby v ní spolupracovali na zavedení patřičného pořádku, na jehož základě by mohl být vybudován vzkvétající stát a vzkvétající země. Zbabělým úprkem toho však nikdy nelze dosáhnout a je přitom úplně jedno, je-li řeč o nějaké alespoň trochu normální zemi nebo o státu, ve kterém vládne zlá diktatura a nejhlubší chaos. Každá země potřebuje své občany, neboť jen oni samotní mohou společně se schopnými vládnoucími silami vypracovat a dosáhnout civilizované, sociální a skutečně života hodné společenské struktury s náležitým hospodářstvím a politikou, jakož i s dobrou životní úrovní. Pokud však občané zbaběle prchají ze své vlasti, místo aby v ní zůstali, zasadili se o ni a v případě nutnosti za ni i bojovali, pak to způsobí jen to, že chaos, bída, nouze a všechno zlo bude ještě horší a neodvratitelnější. Nakonec ještě existují uprchlíci, kteří jsou skutečně oběťmi náboženských a politických zmatků a válek nebo revolucí a neoprávněného stíhání. Že bude takovýmto lidem poskytnuta pomoc a podpora a že budou tedy přijati jako skuteční uprchlíci, to by mělo být z čistě lidského hlediska samozřejmostí. Avšak výhradně a pouze pod podmínkou, že se tito utečenci znovu vrátí do své vlasti, a nesmějí tedy zůstat v hostitelské zemi, až se situace v jejich domovině opět znormalizuje a zlepší – a to do té míry, že se mohou vrátit bez jakéhokoliv nebezpečí ublížení na těle či životě a když opět zavládne stav určité míry normální hospodářské a životní úrovně. Veškerá fakta ohledně problému s uprchlíky ukazují jednoznačně na to, že se musí přísně zastavit proudění a vpouštění uprchlíků do země, neboť pokud se tak nestane, tak budou extrémně přibývat problémy s cizineckým přetížením, utečenci a azylanty - a rovněž bude vzrůstat nenávist vůči příslušníkům cizích etnik, vůči jiným rasám a vůči azylantům, což povede ke katastrofám, které již nikdo nebude schopen zvládnout. Je brutální a nehumánní následovat přírodní zákony a přikázání? Ne - brutální, nehumánní a necitelné vůči bližnímu je to, že člověk všemi prostředky nadále udržuje a ještě podporuje přelidnění; že sektářství a slabomyslná přecitlivělost znemožňují provádění tvrdých kontrol porodnosti, z čehož vyplývá plození milionů dalších potomků. To způsobuje, že se všechny možné útrapy a problémy stávají ještě horšími a nezdolnějšími, a to do té míry, že již nebude možné žádné řešení a záchrana. Potřebné soubory opatření v celosvětovém měřítku: Jedna možnost z mnoha! (Neplatné jen pro malé přírodní národy v pralesích, které již od věků provádějí vlastní tvrdá opatření ke kontrole porodnosti.) Povolený věk svatby: ženy:   25 let muži:   30 let Věk pro plození potomků: ženy:   28 let muži:   33 let Předpoklady pro plození potomků: A)Existující manželství po dobu minimálně 3 let. B)Prokázání harmonického a zdravého manželství. C)Prokázání bezvadného způsobu života obou partnerů. D)Prokázání způsobilosti vychovávat děti. E)Prokázání zdraví: žádné dědičné a nakažlivé nemoci, žádná závislost na drogách, lécích ani alkoholu atd. F)Žádná příslušnost k extremistickým a vůči státu nepřátelským skupinám. Maximální počet potomků: 3 potomci v rámci jednoho manželství. Interval zastavení porodnosti: 7 let úplné zastavení porodnosti celosvětově. 1 rok povolení plození potomků v rámci povolujících předpisů. 7 let úplné zastavení porodnosti celosvětově. 1 rok povolení plození potomků v rámci povolujících předpisů; nutné provádět tak dlouho, dokud redukcí pozemského lidstva nebude dosaženo normálního stavu. Poté: Předpisy pro plození potomků zůstanou v platnosti, přičemž však odpadá dodržování sedmiletého cyklu zastavení porodnosti. Následně zůstává v platnosti: 3 potomci v rámci jednoho manželství (nebo 3 děti v opatrovnictví či adopci) Trestné soubory opatření při porušení těchto ustanovení: A.Peněžitý trest ve výši 10leté mzdy pro oba viníky. B.Sterilizace obou viníků. C.Kastrace viníků při násilném smilstvu, znásilnění atd. a jejich doživotní vyloučení ze společnosti, separátně dle pohlaví (ženy zvlášť, muži zvlášť). D.Státní odnětí a výchova všech dětí viníků = pěstouni/adoptivní rodiče. Prosím, všimněte si v naší brožuře Přelidnění č. 3 vysvětlení výše uvedených souborů opatření. Brutální a nehumánní Co je podle Vás brutálnější, nehumánnější a nepřátelštější vůči bližním a vůči životu? 1) Přelidněný svět, ve kterém vládne hlad, bída, nouze a hrozná smrt, ve kterém jsou na denním pořádku války, vraždy, zabíjení, mučení a trest smrti, znásilnění, kriminalita, nenávist, nákazy a destrukce, neřesti a závislosti, nepřátelství vůči životu, extremizmus, lži, podvody a zvrácenosti atd., v důsledku čehož každým rokem miliony lidí bídně zmírají ve strašlivých bolestech či mnoho tisíc lidí žalostně hyne na následky mučení od svých trýznitelů a katů, stejně jako hladem a bídou. NEBO 2) Normálně obydlený svět, ve kterém se všechna zla, problémy a svízele zmenšily a znormalizovaly a ve kterém nevládne žádný hlad ani bída, ve kterém je strach z válek a všeho zlého natolik umenšen, že může skutečně nastat mír, jenž sjednotí celý svět, odstraní neustálý strach z budoucnosti a umožní život v lásce, logice a rozumu atd. Skutečně, pravda nemůže být vyslovena pouze jednou jedinkrát falešně-humanistickými a diplomatickými slovy, nýbrž výhradně a pouze slovy často se opakujícími, trefnými, tvrdými a nediplomatickými, jež pravdu nezastírají, nýbrž ozřejmují. Slovy, která nešetrně vykládají skutečná fakta, neboť pouze tak se lidé cítí osloveni nebo dotčeni, načež pak odpovídajícím způsobem také reagují a začínají se vypořádávat se skutečnostmi efektivní pravdy. Že potom takováto reakce projeví a ozřejmí skutečný postoj dotyčného člověka, a tedy buď jeho rozum či nerozum, to by mělo být jasné každému. Lidé rozumní a nesobečtí se zpravidla nechají přesněji informovat a poučit, zatímco ti nerozumní neustále všechno samolibě zpochybňují, nemají žádné skutečné znalosti o přesném stavu věcí, myslí chybně a neoprávněně chtějí poučovat chytřejší. Ty pak urážejí jako kacíře, štváče a polemiky jen proto, že nejsou ve svém rozumu dostatečně vyzrálí, aby rozpoznali a pochopili skutečnou pravdu nebo proto, že jsou nositeli nějakého titulu a žijí tak v mylné víře, že jsou více vědoucí, poučenější a lepší než ostatní, kteří titul nevlastní. Jak neobyčejně se ale tito tituly ověnčení lidé mýlí a klamou, neboť obyčejně je to tak, že jejich osvícení není s to dosvítit ani pod jejich vlastní trůn. Zapřemýšlej o tom, v jakém světě by sis přál žít Ty; a zda pravá, skutečná humanita, láska, láska k bližnímu a pravda přeci jen nepřekonává všechnu falešnou humanitu, falešnou lásku k bližnímu a všechny lži – a zeptej se přitom také sám sebe, v jakém světě by si přáli žít Tvoji potomci a také i jejich potomci. Billy
Re: Boj proti přelidnění!
00 | 16. května 2016
voda
Eduard | 09. října 2010
Řešení globálního problému pitná voda je možné mohu to dokázat. Dejte šanci rozumu dokuť je čas.tel:+420 723 731 197 PS. Voda odstraní hladomor,nemoce atd.
wolowé
szilvová | 14. června 2011
kdo to má číst ♥do prdele...
Re: wolowé
| 21. listopadu 2011
ze jo ! :D
píčové
szilvová | 14. června 2011
do píče kdo to má zasraně číst :D
Grrrr
Inteligent | 21. listopadu 2011
takto se mi opravdu nechce ..:D pardon
To nejde cist
Chytrolin | 22. února 2012
Dela te si prdel??? :D dit je to zasrane dlouhy :D
ludánek | 03. března 2012
to je píčovina
WHAT?????
jezisi- | 15. února 2013
kdo to ma cist?? je to nudne dlohe
njn :DDDDDDDDDDDDDD
anonym | 04. června 2013
JE TO PĚKNÝ ALE NA TO FAKT NEMÁM KOULE
| 18. června 2013
wtf
voda
Eduard | 26. června 2013
Základem života je pitná voda Globální nedostatek pitné vody je příčinou všeho OSN a EU jsou neschpné tento problém řešit.Nabízel jsem ji řešení pitná voda pro 2 miliardy lidí-nezájem a cynizmus jsou to paraziti.
voda
Eduard | 19. července 2015
Rok 2015 a nezájem o řešení trvá-nou koment
co tě to zajímá | 16. listopadu 2015
Jako že byste tam dali srozumitelné výrazy? :)
Zas to chceš kkt? | 16. listopadu 2015
Ty kkt nevím co meleš kkt :D
Smithf667
Smithf667 | 01. října 2016
Vigamox Without A Script in Columbus eacadaaebkefbagc
Pharmc95
Pharmc95 | 02. října 2016
Hello!online pharmacy cialis
Pharmb217
Pharmb217 | 02. října 2016
Hello! [url=http://www.cia9online.com/#2.html]online pharmacy cialis[/url]
Pharme686
Pharme686 | 02. října 2016
Hello! online pharmacy cialis http://www.cia9online.com/#4.html
Pharmk532
Pharmk532 | 02. října 2016
Hello!
Re: Pharmk532
dycha | 31. října 2016
pico zkurvena vymrdana plesniva aby te mama pojebala :)
Pharme591
Pharme591 | 03. října 2016
Hello!online pharmacy cialis
Pharmd914
Pharmd914 | 03. října 2016
Hello! [url=http://www.cia9online.com/#2.html]online pharmacy cialis[/url]
Pharma179
Pharma179 | 03. října 2016
Hello! online pharmacy cialis http://www.cia9online.com/#4.html
Pharmg740
Pharmg740 | 03. října 2016
Hello!
Pharmc748
Pharmc748 | 05. října 2016
Hello!cialis online pharmacy
Pharmf341
Pharmf341 | 05. října 2016
Hello! [url=http://www.cia9online.com/#2.html]cialis online pharmacy[/url]
Pharmc367
Pharmc367 | 05. října 2016
Hello! cialis online pharmacy http://www.cia9online.com/#4.html
Pharmd871
Pharmd871 | 05. října 2016
Hello!
Pharme302
Pharme302 | 06. října 2016
Hello!cialis online pharmacy
Pharmk556
Pharmk556 | 06. října 2016
Hello! [url=http://www.cia9online.com/#2.html]cialis online pharmacy[/url]
Pharma824
Pharma824 | 06. října 2016
Hello! cialis online pharmacy http://www.cia9online.com/#4.html
Pharmd497
Pharmd497 | 06. října 2016
Hello!
Pharme514
Pharme514 | 07. října 2016
Hello!cialis online pharmacy
Pharmb882
Pharmb882 | 07. října 2016
Hello! [url=http://www.cia9online.com/#2.html]cialis online pharmacy[/url]
Pharmk835
Pharmk835 | 07. října 2016
Hello!online pharmacy cialis
Pharme409
Pharme409 | 07. října 2016
Hello! [url=http://www.cia9online.com/#2.html]online pharmacy cialis[/url]
Pharmd51
Pharmd51 | 07. října 2016
Hello! online pharmacy cialis http://www.cia9online.com/#4.html
Pharmg831
Pharmg831 | 07. října 2016
Hello!
Pharme103
Pharme103 | 09. října 2016
Hello!online pharmacy cialis
Pharmf78
Pharmf78 | 09. října 2016
Hello! online pharmacy cialis http://www.cia9online.com/#4.html
Pharmd397
Pharmd397 | 09. října 2016
Hello!
Pharma484
Pharma484 | 10. října 2016
Hello!online pharmacy cialis
Pharmk267
Pharmk267 | 10. října 2016
Hello! [url=http://www.cia9online.com/#2.html]online pharmacy cialis[/url]
Pharmk245
Pharmk245 | 10. října 2016
Hello! online pharmacy cialis http://www.cia9online.com/#4.html
Pharmf659
Pharmf659 | 10. října 2016
Hello!
dycha | 31. října 2016
dycha | 31. října 2016
kundy spinave!! :D
Nechte toho
Terezka | 19. prosince 2016
NECHTE TOHO!!!!!!
Re: Terezka
Ondra | 19. prosince 2016
TEREZKO NECH TOHO!!!!!
Re: Ondra a Terezka
Martin | 19. prosince 2016
NECHTE TOHO OBA DVA!!!!!
pičo
piča | 05. února 2017
kundy
Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby