Estetika

Kategorie: Umění (celkem: 305 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 02. srpna 2005
  • Zobrazeno: 23598×

Příbuzná témataEstetika

Když roku 175O vycházel německém Frankfurtu nad Odrou autorovi Alexandrovi Baumgartenovi první díl latinsky psané knihy nazvané Aesthetica, nikdo netušil, že se poprvé v dějinách objevilo slovo, které bude stát na mnohých titulních listech knih a spisů, brožurách a v dalších systémech. Význam, jenž mu byl přidělen, nebyl však docela nový. Existoval již předtím, byl různě nazýván a opisován, ale nepojmenován. Od té doby se nauka o krásnu („filozofie“ krásy) označuje za estetiku. Volba slova „estetika“ však nebyla etymologicky nejsprávnější, neboť slovo je odvozeno z řeckého aisthésis, což doslova znamená vnímání.

Esteticky lze hodnotit jevy buď pozitivně, nebo negativně, nebo v různých kombinačních stupních pozitivního a negativního posouzení. Pozitivní hodnocení určuje věci jako krásné (hezké, nádherné, půvabné…atd.), negativní jako nehezké (škaredé, odpudivé, šeredné, atd.). Hovoříme-li tedy o krásnu, předpokládáme, že tato kvalita nebude chápána odtrženě od jejího protikladu, který ostatně vůbec umožňuje její pozitivní ráz. Naopak o šerednu nelze hovořit bez neustálé přítomnosti pozitivního pozadí. Samo slovo estetično a zejména přívlastek „estetický“ posouvá do sféry pozitivního určení, svědčí o tom nesporná existence protikladu estetický – neestetický. Budiž tedy ještě jednou řečeno: Estetika je naukou o krásnu.

V zásadě existují tři oblasti krásna:
-příroda, což je realita , která není přímo produktem lidské činnosti. Oddělení opravdu čisté přírodní krásy je někdy velmi obtížné;
-mimoumělecké výtvory lidské činnosti, např. výrobky řemesel, průmyslu, stavebnictví, vědecké práce;
-umění;

Všechny tři oblasti jsou stejně důležité a nelze preferovat jednu před druhou, i když každá oblast má jistě plus vůči druhým v různých aspektech. První oblast (příroda) je geneticky základní pro vznik estetického cítění lidské společnosti. Druhá oblast (výtvory člověka mimo umění) kvantitativně převládá co do počtu realizovaných estetických reakcí (uvážíme-li např., že při každém nákupu, výběru věcí, oblékání a při každé práci vůbec se účastní u každého člověka i jeho vkus). Třetí oblast (umění) je odedávna nejvíce zkoumaným polem, nejvíce soustřeďuje pozornost estetiků a podle některých názorů je i oblastí, v níž se nejvíce koncentrují a zvýrazňují samy estetické kvality a problémy věci.V každém případě toho v estetice nejvíce bylo napsáno právě o umění.

Obtížnější je pochopit i druhou stranu této rozdílnosti. Přírodu zdaleka nezkoumáme pouze esteticky (tzn. jako přírodní krásu nebo ohyzdno) a ani umění nemůže být celé vysvětleno a pochopeno jenom z estetického hlediska . Umění tedy není jen umělecké krásno, nýbrž jde o složitý jev, který má ve své sféře stránky estetickému aspektu značně vzdálené a téměř nebo úplně na něm nezávislé. Obdobně chemie barev vstupuje do teorie výtvarných umění, ne však do estetiky, pokud je budována jako nauka o určitých jevech bez ohledu na estetická kritéria.

Estetika – nauka znamená určitý vypracovaný systém který musí být ověřen celými dosavadními dějinami vkusu a umění. Estetika realistických směrů bude vždy jiná než estetika nerealistických směrů. Jaký je společenský význam estetiky ? Význam estetiky a teorie umění pro společenskou praxi je především dán významem předmětu samotného. To je základní předpoklad významu každé nauky, který může být správnými metodami v konečném efektu zachován a zvýšen, nesprávnými metodami snížen a oslaben.

Úloha samotné estetiky je obrovská: dotýká se života sta a sta miliónů lidí, je obrovskou hospodářskou silou, ovlivňuje techniku. Je podstatnou součástí ideologické nadstavby, osvěty, kultury a civilizace na této planetě. Estetické hodnocení běžných věcí a jevů, estetické vztahy ke skutečnosti samotné totiž jsou něčím ještě mnohonásobně frekventovanějším, provázejí každého normálního člověka bez výjimky – ať v primitivní či vyspělé formě, od kolébky až ke hrobu. Vztah matky k dítěti, erotické vztahy, vztahy lidí k jejich přírodnímu okolí, oděvu, obydlí, nábytku, nádobí, ozdobám, dopravním prostředkům, atd. To vše je zčásti a někdy velmi silně esteticky zabarveno, to vše patří do předmětu estetiky.

Až donedávna byla ve všech oblastech kulturní a umělecké historiografie přijímána jako samozřejmá teze, že kolébkou evropské kultury a civilizace je starověká Hellas. Co se estetiky týče, lze vznik a počátky evropské estetiky na řecké půdě stále považovat za směrodatné. Řekové - jako první národ v oblast Středomoří vůbec - byli kulturním centrem tehdejšího světa. Dostali se tak brzo na první místo a velmi rychle překonali všechno do té doby nashromážděné kulturní dědictví (ze kterého se také vydatně učili) zejména proto, že byli převážně národem kupců a mořeplavců. Zbohatli činností jež sama ve své podstatě velmi rozšiřuje obzor člověka. U jiných starověkých národů, které se převážně věnovaly zemědělské činnosti (Sumérové, Chetité, Egypťané), nebyly tak vhodné podmínky pro rozvoj nauk, umění a filosofie. V samotné ekonomicko - politické situaci Řecka tehdy byly vytvořeny určité základní předpoklady pro relativně svobodný rozkvět řeckého myšlení. Řekové se velmi brzy vymanili z bigotních náboženských představ, když svérázným způsobem rozšiřovali svou mytologii. Svá božstva značně zlidšťují a mají k nim poměr, který už není naplněn děsem z neznámých, nadpřirozených sil, nýbrž je spíše poměrem, jaký máme k pohádkám a fantaziím. Tuto myšlenkovou svobodu pozorujeme již od 6. století před naším letopočtem a ta také příznivě ovlivnila nejen vývoj řeckého umění samotného, ale taktéž vývoj estetických názorů. Mezi první rysy tehdejší řecké estetiky je tedy její vznik a zakotvení v příznivých podmínkách obecné řecké vzdělanosti. Dalším rysem antické estetiky je její tendence k řádu, harmonii a vyrovnanosti. Je pochopitelné, že pokud Řekové chtěli mít harmonického člověka, pak tuto harmoničnost také žádali od umění, které bylo jedním z hlavních prostředků řecké výchovy.

Nejstarší řecké estetické názory najdeme u Homéra a Hesioda. Jsou silně ovlivněny mytologickými představami. Řekové měli bohyni lásky a současně i lásky, Afroditu. V Homérových výtvorech je výlučné zaměření na krásu ženy překonáno a dostává všelidský charakter. Podle Homéra, i když je bojující jinoch raněn nebo dokonce mrtev, je krásný. Zdůrazněna je zde estetická funkce tělesné zdatnosti. Jiný názor měl Sokrates (469-399 př.n.l.), který sám byl kameníkem a pocházel ze sochařské rodiny. Sokrates si příliš umění necenil a otázky krásna a estetiky podřizoval zejména etice a mravnosti. Pro Sokrata byla ctnost totéž co vědění a krása, totéž co účelnost a dobro. Poukazoval na to, že krásné je to, co je účelné (např. že košík na smetí je krásnější než zlaté kopí, které není vlastně k ničemu – zlato je „měkčí kov“ a takové kopí v boji nelze používat). Platón (4. stol. př.n.l.), Sokratův žák, je jedna z největších postav antické estetiky, ne-li přímo jejím zakladatelem. Ačkoliv nepoužíval ještě termínu „estetika“ a měl již své předchůdce, Platón se ve svých dialozích dotýkal estetických problémů velmi výrazně a hojně. Platón vysoko hodnotil krásu po všech stránkách. Umění a zejména výtvarné umění bylo oproti tomu jednou z nejnižších hodnot. Krása a umění jsou tak postaveny na dva protichůdné konce Platónovy stupnice hodnot. Platón také odlišoval krásu od příjemnosti. Zásadně uznával a podporoval pouze některé druhy poezie, a to modlitby, hymny a ódy a oslavné písně opěvující buď bohy nebo mužské ctnosti.

Další významnou postavou v dějinách estetiky byl Aristoteles (4. století př.n.l.). V mládí byl žákem Platónovým, později se však v názorech začal lišit. Není oboru v tehdejší historii, o kterém by nenapsal nějaké základní dílo. Podstatu krásy hledal Aristoteles v tzv. jednotě rozmanitosti. Krásný je celek, který má co nejlépe sladěné jednotlivé, co nejrozmanitější části. Tato myšlenka souvisí s principem harmonie. Aristoteles tvrdil, že lidem je vrozen napodobivý pud, že musí napodobovat přírodu, ať chtějí nebo nechtějí, ale nejen to, lidé v tom nacházejí zalíbení, tato činnost je jim milá, a to už i dětem či primitivům. Aristoteles taktéž položil základy k dělení tragédie (a dramatu vůbec), a to na expozici, kolizi, krizi, peripetii a katastrofu. Zároveň se pokoušel klasifikovat umění: užitná – sloužící k různým účelům (jako např. architektura) a mimetická – sloužící k naší zálibě. Aristotelem řecká estetika vrcholí.

Osobností antického Říma v dějinách estetiky byl zejména Cicero (l. století př.n.l.), který prosazoval názor, že krása je dvojího druhu: mužská (důstojnost) a ženská (půvab). Ve 3. století n.l. pak mystik Plotin hlásá, že všechno hmotné je pouze balastem a estetickou brzdou. Vnímaná krása je pouze zjevením nadsmyslné krásy.

Estetika středověku je názorově značně nesourodá. Teprve až v asi 7. století n.l. se podařilo utvořit jednotný názorový celek z řeckých, hebrejských a východních prvků. Začalo se klást silný důraz na víru a dogmata. Jeden z největších představitelů počátků křesťanské estetiky byl Aurelius Augustinus (354–43O n.l.), jehož otec byl pohan a matka křesťankou. V mládí studoval rétoriku a filosofii a později se stal učitelem řečnictví a pak vysvěcením na kněze se stal biskupem katolické církve. Nezastával absolutní stanovisko, že jediným pramenem poznání je víra a poznání. Krásu popisoval ve figurínách (tvarech), ve tvarech jsou míry (proporce) a v mírách čísla. Zkoumal geometrické útvary jako je čtverec a trojúhelník – Augustinus dával přednost čtverci před trojúhelníkem, ovšem za nejdokonalejší útvar považoval kruh. Augustinus však stále zůstává ve střehu i vůči tomu nejsvětlejšímu umění, aby nevzbudil soucit s hříchem, jež podle něj zasluhuje nemilosrdné potrestání. Důsledky augustinského chápání se pak projevovaly v umělecké tvorbě středověku. Tělo je smrtelná, dočasná schránka nesmrtelné duše. Centrum obrazu se posunulo do výrazu obličeje. Tělesné proporce a další detaily byly vedlejší. Představitel středověkých názorů u nás byl Tomáš ze Štítného, který považoval krásu za obdobnou kvalitu věci jako je barva (např. bělost, apod.).

Estetika renesance není jen návratem k antice, ale vyšším stupněm ve vývoji celé lidské společnosti. Prudký rozvoj řemesel , obchodu a měst zlepšil materiální podmínky a životní úroveň středních vrstev. Svět již nebyl slzavým údolím, kde se vše upíná k nebesům, ale opět něčím radostným a kypícím životem. Rozvoj výroby a obchodu umožnil rozkvět měst jako Florencie, Benátky, Janov či Milán, což přineslo snahu zkrášlit život a zpříjemnit si jej. Tato estetizace taktéž odpovídala duchu nové doby a byla zaměřena na světskou krásu. Odpověď na základní otázku, co je to krása, není v renesanci jednoznačně vyřešena. Renesance se snaží chápat přírodu materialisticky ale současně je pod silným náboženským tlakem. Největší postavou renesance je Leonardo da Vinci (1452-l5l9), který v sobě obsahuje všechno vědění a zájmy a znalosti té doby. Byl přírodopiscem, mechanikem, inženýrem, lékařem, fyzikem, anatomem, básníkem, stavitelem, malířem. Originální duševní schopnosti byly u něj propojeny s manuální zručností. Podle jeho názoru je věda napodobitelná, kdežto umění jedinečné a nepřenosné.

Estetika klasicismu 16. a 17. století byla hlavně v potřebě vzdělanosti. Zkoumá se příroda, provádějí se první pitvy, byť proti zákazu církve. Vynálezem Guttenbergerova knihtisku začíná horlivé studování starých knih. Církev se staví proti vzdělanosti ať už přírodovědné, humanitní či vědecké. Je to období nových myšlenek, období vlády Ludvíka XIV. Estetika v této době sledovala spíše vývoj vědění než vývoj umění.

Estetika na přelomu l7. a l8. století vzniká v Německu jako samostatná nauka, za pomoci již zmíněného Baumgartena. V té době bylo Německo, zničené třicetiletou válkou a roztříštěno do malých knížectví a státečků, pravým opakem silných národních států (jako např. Anglie, Francie, Holandsko a Španělsko). V Německu se déle než kde jinde udržovaly přežitky feudalismu a středověku (pálení čarodějnic – v drtivé většině zcela nevinných žen a dívek a jejich příbuzných, řádově se jednalo o desetitisíce obětí). Kvůli reformačnímu boji mezi šlechtou a knížaty bylo Německo tehdy vyškrtnuto na 2OO let z řad evropských národů. V l8. století se rozhodlo o osudu estetiky jako oboru. Estetika se stala jasně ohraničenou naukou, která soustředila množství autorů a vynikajících prací. Estetické problémy nabyly významné společenské funkce. V tomto období se objevovaly díla autorů jako Kant či Goethe. Právě Immanuel Kant (1724–18O4) určil základní pojem své estetiky, a to soudnost. Je považován za zakladatele kriticismu. Dle Kanta je estetický soud je něčím daným, nezvratitelným a absolutním. Estetická soudnost však nezávisí na logickém rozumu, ale na duševnu. Roku l79O Kant skutečně vydává dílo pojmenované Kritika soudnosti. První polovina knihy je věnována estetickým problémům jako takovým, druhá polovina otázkám účelnosti v živé přírodě. Přestože autor našel ve své době dost odpůrců, Kantův vliv na celé nadcházející l9. století je nesmírný a jeho dílo je i dnes aktuální. J. W. Goethe (l749-l832), největší německý básník, zasáhl do nejrozmanitějších oborů lidské činnosti, od přírodních věd, teorie umění, básnictví, dramatu, prózy až k organizaci státu. Je popisován jako člověk skutečně košatý, který dovedl uplatnit nejrůznější vlohy své osobnosti v plné míře, často označován jako jeden z největších géniů lidstva. Goethova estetika byla protknuta objektivností. Goethe chápal člověka právě jako část objektivního světa. Goethe byl jeden z nejpokrokovějších estetiků v minulosti. Bohatství jeho podnětů ještě dnes nutí k zamyšlení.

Estetika vrcholného romantismu je prezentována slavnou generací romantických skladatelů jako např. Chopin, Liszt či Berlioz či spisovatelů jako Victor Hugo ve Francii, Byron a Shelley v Anglii, E.A.Poe v Americe, Adam Mickiewicz v Polsku, Puškin a Lermontov v Rusku, či u nás K.H.Mácha s právě vydaným dílem Máj. Náš první novodobý estetik, František Palacký, vydal r. l823 druhé dějiny estetiky na světě vůbec, pod názvem „Přehled dějin krasovědy a její literatury“. Ve své estetické činnosti pak pokračoval díly „O krasovědě“ a „O krasocitu“. Palacký byl od estetiky odveden jinými obrovskými úkoly, a to zejména na poli české vzdělanosti.

Přírodovědecké směry estetiky l9. století měly velké úspěchy a mocně působily i na sféru věd společenských. První desetiletí vlády buržoazie přinesla velký rozmach průmyslu, techniky a dopravy. Ve všech vyspělých zemích Evropy i zámoří se hledají v estetice nové způsoby a nové metody práce. Na estetiku samotnou začínají mít vliv příbuzné obory, jako např. psychologie, sociologie, etnografie či jazykověda. V druhé polovině l9. století vznikl směr zvaný realismus, který zakrátko zvítězil nad stávajícím romantismem. Realismus prezentovali autoři jako Balzac ve Francii, Dickens v Anglii, Twain v Americe, Gogol či později Tolstoj v Rusku, u nás pak Božena Němcová. Realismus nezastíral trpké stránky života a tehdejšího světa. Čistě přírodovědecký ráz má biologická koncepce krásy a umění dle Charlese Darwina (l8O9–l882). Darwin odmítal teorii pro výklad krásy v přírodě. Např. krásné květy nebyly stvořeny proto, aby svět byl krásný (čili aby poskytovaly lidem estetický zážitek), nýbrž proto, aby se přirozeným výběrem uchovaly odrůdy a druhy, které byly v květu pestré (a kterých si oplodňující hmyz snáze všiml). Estetiku psychoanalýzy zosobňuje především vídeňský lékař a univerzitní profesor Sigmund Freud (l856–l939), který však našel řadu horlivých pokračovatelů.

Psychologická linie přinesla dějinám estetiky mnoho cenného, vždyť psychologický vliv při tvorbě nebo konzumu umění, je nedílnou a důležitou součástí celkového pohledu na estetiku samotnou. Z tohoto důvodu ve 2O. století pokračuje úzká spolupráce psychologie a estetiky umění, proto se i další psychologové věnují problematice estetiky a většina estetiků se naopak psychologicky školí. Některé výsledky práce psychologů vlastně představují dnešní stav vědění v dané otázce a patří do systému, nikoli do dějin estetiky. To vše již však není považováno za pokračování psychologické linie uvnitř estetiky, ale za normální a zdravé prolínání dvou samostatných vědních oborů: psychologie a estetiky.Zdroje:
Kapitoly z dějin estetiky I , autor Jaroslav Volek
Estetická výchova, autor Friedrich Schiller
Kantova teorie estetiky, autor Vlastimil Zátka| 03. března 2006
heartheartkisslightbulbangry_smilebroken_heartconfused_smilethumbs_downthumbs_up
| 10. března 2006
embaressed_smilewink_smilekiss
| 15. března 2006
lightbulblightbulblightbulblightbulblightbulbcakecakecakecakecakecakedevil_smiledevil_smiledevil_smiledevil_smiledevil_smiledevil_smiledevil_smilewhatchutalkingabout_smilewhatchutalkingabout_smilewhatchutalkingabout_smilewhatchutalkingabout_smilecaketounge_smilethumbs_up
Re:
| 15. března 2006
regular_smilewink_smileheartkisslightbulbangry_smileangel_smilebroken_heartcakeconfused_smilecry_smiledevil_smileembaressed_smileenvelopeomg_smilesad_smileshades_smileteeth_smilethumbs_downthumbs_uptounge_smilewhatchutalkingabout_smile
| 06. června 2006
angry_smileangel_smilebroken_heartcakeconfused_smilecry_smiledevil_smiledevil_smiledevil_smiledevil_smileembaressed_smileembaressed_smileembaressed_smile
ty woe!
??? | 28. listopadu 2006
zase tady nic nenii...! ale to neni nikde..newim kde to mam najiiiiiiiit =(....ani tady me nikdo nepomohl....achjoo....:(:(
blbost
monika | 18. října 2006
mno jic moc co kdybi jste tam dali neco noviho
Re: blbost
| 13. srpna 2009
kdyby!!
Hana | 21. února 2007
me se to teda libilo, clanek o estetice je dobre napsany, diky:-)
Krávovina
Nikola | 13. listopadu 2007
To všechno je veliká krávovina všude hledám estetiku a všude hovno.....Je to na píču všechno......zdar.....
hezke
Beatlim | 31. ledna 2008
moc hezky clanek o estetice :) děkuju za inspiraci ;)
Jane | 01. února 2008
je videt, jaka vekova skupina navstevuje tyto stranky. Presne takova, ktere je tento clanek o estetice urcen. - detem ze zakladni skoly.
Re:
Zloděj duší | 03. listopadu 2008
Víš co jane? když tomu nerozumíš, tak se do toho nepleť!!
nice
keyzar | 05. ledna 2011
20161230 yuanyuan
kkk | 30. prosince 2016

kd shoes

cheap jordan shoes

kate spade outlet online

jordan retro

ugg outlet

coach outlet store online

chaussure louboutin

coach factory outlet online

cheap jerseys

canada goose jackets

louboutin outlet

true religion jeans outlet

christian louboutin shoes

coach outlet online

tory burch outlet online

uggs outlet

kate spade uk

canada goose outlet

uggs

michael kors handbags clearance

cheap air max

polo ralph lauren outlet

outlet louis vuitton

christian louboutin sale

longchamp bag

red bottom shoes for women

cheap uggs

ugg on sale

christian louboutin uk

canada goose sale

polo ralph lauren

kate spade outlet

coach factory outlet online

michael kors handbags clearance

nike blazer low pas cher

pandora charms sale clearanc

ugg outlet

jimmy choo shoes

canada goose outlet

michael kors handbags outlet

michael kors

ugg boots clearance

coach factory outlet online

louis vuitton bags

kate spade

timberland boots outlet

adidas yeezy boost 350

canada goose jackets

levi's jeans

longchamp handbags

moncler uk

jordan shoes

cheap nike sneakers

coach outlet online

ed hardy uk

true religion outlet online

rolex watches

coach factory outlet online

toms outlet

moncler coats

authentic louis vuitton handbags

michael kors bags

canada goose jackets

coach factory outlet

coach factory outlet online

pandora charms

michael kors outlet clearance

pandora charms

coach outlet store online

michael kors outlet store

fitflops sale clearance

polo ralph lauren outlet

canada goose jackets uk

christian louboutin

christian louboutin outlet

ugg boots

air jordans

nike uk

cheap jordan shoes

louis vuitton

mlb jerseys

louboutin outlet

yeezy boost

canada goose

yeezy shoes

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet store

hermes bags

michael kors bags

toms outlet store

ed hardy outlet

uggs canada

air jordans

ed hardy clothing

cheap rolex replica watches

pandora bracelet

fitflop

cheap oakley sunglasses

coach outlet store online clearance

coach outlet online

burberry outlet

oakley sunglasses outlet

red bottom

ugg boots outlet

hollister co

discount oakley sunglasses

coach outlet store

tory burch sale

michael kors outlet store

canada goose

abercrombie outlet

louis vuitton factory outlet

michael kors handbags outlet

true religion sale

polo ralph lauren

coach outlet online

oakley sunglasses outlet

ugg boots women

cheap jordan shoes

true religion jeans outlet

hollister uk

celine outlet online

canada goose coats

levis outlet

ed hardy store

michael kors outlet store

canada goose jackets

adidas superstars

valentino shoes

polo ralph lauren outlet

michael kors outlet canada

stan smith adidas

discount oakley sunglasses

polo ralph lauren outlet online

hollister clothing store

nike sneakers

jordan femmes pas cher

ugg

michael kors purse

michael kors outlet sale

cheap jordan shoes

nike air force

christian louboutin shoes

ugg boots

adidas nmd runner

coach outlet online

oakley sunglasses wholesale

cheap jordans for sale

louis vuitton handbags

michael kors outlet online

adidas sneakers

pandora charms sale clearance

louboutin shoes

ysl outlet store

uggs

ugg boots sale

michael kors outlet clearance

michael kors handbags

michael kors outlet clearance

nike free 4.0 flyknit

rolex watches for sale

true religion outlet

michael kors outlet store

oakley sunglasses cheap

michael kors

louis vuitton outlet store

adidas nmd r1

ysl handbags

puma outlet

Replica Rolex

ray ban glasses

gucci outlet online

cheap ugg boots

cheap bottom shoes

ugg australia outlet

ugg pas cher

michael kors

cheap ugg boots

ugg boots

moncler uk

ugg boots outlet

vans store

moncler jackets

discount oakley sunglasses

louboutin outlet

adidas superstar

polo ralph lauren

cheap rolex watches

nike outlet

true religion jeans outlet

polo ralph lauren pas cher

red bottom shoes

oakley vault outlet store

jordan uk

canada goose jackets

coach outlet online

discount oakley sunglasses

michael kors outlet store

michael kors outlet online

jordans

kobe bryant shoes

coach factory outlet online

kate spade outlet online

rolex watches

ray ban glasses

fitflops sale

birkenstocks

kd 8 shoes

polo ralph lauren

vans outlet

michael kors outlet online

toms

adidas outlet store

adidas nmd r1

fitflops sale

coach factory outlet online

longchamp bags

birkenstock outlet

louis vuitton borse

james shoes

michael kors outlet store

mlb jerseys

coach outlet online

pandora jewelry outlet

timberland shoes

coach outlet online

longchamp handbags

toms

michael kors handbags outlet

michael kors handbags

michael kors outlet canada

north face outlet

uggs

timberland outlet

cheap jordan shoes

oakley sunglasses cheap

true religion jeans outlet

true religion uk

discount nike shoes

polo ralph lauren outlet

pandora charms

louis vuitton outlet online

uggs outlet

louboutin sale

abercrombie outlet

longchamp handbags

red bottom

cheap oakley sunglasses

toms outlet

christian louboutin outlet

true religion outlet store

michael kors outlet online

birkin handbags

ray ban sunglasses discount

nike outlet store

ugg boots

north face jackets

ugg boots sale

polo ralph lauren outlet

coach factory outlet online

birkenstock sale

coach outlet online

cheap nike shoes

pandora charms sale

gucci outlet online

converse all star

yeezy boost 350

birkenstock

cheap ray ban sunglasses

longchamp bags

rolex replica watches for sale

canada goose sale

coach factory outlet online

fit flops

ray bans

canada goose sale

oakley sunglasses outlet

oakley sunglasses cheap

coach outlet online

coach factory outlet online

ralph lauren outlet online

louboutin shoes

uggs outlet

salvatore ferragamo shoes

nike flyknit

canada goose jackets

jordan shoes

canada goose pas cher

ugg canada

ugg australia

canada goose jackets uk

michael kors bags

air max outlet

nfl jerseys wholesale

adidas nmd runner

adidas store

birkenstock outlet

michael kors outlet online

michael kors outlet clearance

moncler jackets

louis vuitton outlet online

air max 90

coach outlet store online

coach factory outlet online

pandora bracelet

louis vuitton outlet online

gucci borse

yeezy boost

pandora charms sale clearance

ugg australia

rolex replica watches

coach factory outlet online

louboutin pas cher

true religion outlet store

supra shoes

abercrombie

adidas nmd runner

cheap ray ban sunglasses

yeezy shoes

moncler pas cher

salvatore ferragamo shoes

adidas yeezy boost

coach outlet online

dolce and gabbana outlet online

chaussure louboutin pas cher

ugg boots outlet

nike air huarache

uggs on sale

canada goose outlet

louboutin shoes

fitflops

birkenstock uk

michael kors outlet store

lebron shoes 

red bottom heels

michael kors outlet online

celine handbags

gucci

uggs outlet

moncler outlet online

longchamp outlet store

gucci handbags outlet

pandora outlet

longchamp uk

oakley vault outlet

michael kors uk

cheap ugg boots

coach outlet online

canada goose parka

true religion jeans outlet

michael kors bags

pandora bracelet

converse uk

north face uk

coach outlet online

polo ralph lauren outlet online

ray ban sunglasses outlet

nike cortez classic

ralph lauren uk

ray bans

christian louboutin sale

true religion jeans

kate spade bags

fake rolex watches

true religion outlet store

longchamp sale

ugg sale

Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!