Chronologie

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23170 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

Příbuzná témataChronologie

Obsah

Chronologie (řec. chronos = čas) je pomocnou vědou historickou, jejímž předmětem je měření času a způsoby a prostředky k tomu užívané.

Chronologie se dělí takto:

 • matematická (astronomická) chronologie - stanovuje objektivní jednotky času - viz astronomické cykly
 • historická (technická) chronologie - sleduje způsoby dělená a měření času v různých kulturních okruzích v průběhu jejich vývoje. Historická chronologie má především tyto dvě funkce
  1. převádění chronologických údajů minulosti na dnešní způsob datování
  2. studium chronologických kategorií v jejich historickém vývoji, čímž určuje základní pravidla pro spolehlivé převádění dat.

Rytmus času & kalendáře

Způsoby datace

 • indikce, konkurenty, epakty, zlaté počty
 • římská datace (kalendy, nony, idy)- dle fází měsíce
 • křesťanská datace - dle pevných a pohyblivých církevních svátků

Archeologické metody datace

Bibliografie

 • HLAVÁČEK, Ivan - KAŠPAR, Jaroslav - NOVÝ, Rostislav. Vademecum pomocných věd historických. 2. vyd. Jinočany: H&H, 1994. ISBN 80-85467-47-X. s. 99-118


Chronologie

Úvod

Termín je odvozen z řeckého chrónos = čas a lógos slovo či v přeneseném slova smyslu věda a znamená měření času.Chronologie se dá všeobecně charakterizovat jako nauka o určování časových posloupností, o počítání času a jeho jednotkách. Astronomie k ní připojuje pozorování délky dnů, měsíců a roků stejně jako možnost upřesnit data z minulosti prostřednictvím nebeských jevů. Historická chronologie je jednou z pomocných věd historických, zabývá se a)stanovením stáří geologických vrstev a prehistorických nálezů (většinou přírodovědnými metodami), b)výzkumem způsobu měření času a jeho členění (kalendář) u různých národů v průběhu dějin, c)datováním, resp. opravou datování historických událostí nedostatečně časově určených písemnými prameny, d)převáděním v pramenech uváděných dat historických událostí na dnes platný gregoriánský kalendář.

Chronologie se dělí takto: matematická (astronomická) chronologie – využívá poznatků astronomie a příbuzných věd a stanoví na jejich základě objektivní jednotky sloužící k měření času od největších celků až k dimenzím minimálním a je disciplínou z oblasti věd exaktních. Chronologie historická (někdy i zvaná technická) – sleduje, jakým způsobem byl dělen a měřen čas u jednotlivých národů, resp. v různých kulturních okruzích v průběhu jejich vývoje. Zaměřuje se přitom na zejména kategorie, kterých bylo užíváno v každodenním životě, hlavně v právních textech diplomatického charakteru či v dílech historiografických jako odrazu hospodářského a kulturního života jednotlivých vrstev té které společnosti.

Pokud se zaměřím na vědecké zkoumání historické chronologie západního křesťanství, tak to začíná až polemikami související s přípravou tzv. gregoriánského kalendáře, tj. reformy provedené pod záštitou papeže Řehoře XIII. (1572-1585). Gregoriánský kalendář v současnosti používáme dodnes.tento kalendář byl tedy roku 1582 zavedený Papežem Řehořem XIII., reforma dosavadního tzv. julianského kalendáře.Vypuštěním 10 dnů (5. až 14.10) byl odstraněn rozdíl mezi dosavadním kalendářem a skutečným střídáním ročních dob. Přestupný zůstává jen rok dělitelný 4 (s výjimkou století nedělitelných 400). Průměrný rok v gregoriánském kalendáři trvá 365,2425 dne, tropický rok 365,2422 dne, odchylka činí pouze 26 sekund. V roce 1582 byl přijat pouze katolickými státy (např. Španělsko, Polsko, Portugalsko většina části Itálie), evangelické země ho akceptovaly později (Velká Británie např. až roku 1753). V některých oblastech platil až od počátku 20. století (v Rusku byl zaveden až v roce 1918). V českých zemích byl přijat v roce 1583 a v platnost vstoupil v roce 1584. Reforma byla zavedena přesně 24. února 1582 bulou inter gravissimas. Sladění obou rytmů bylo tedy provedeno tak, že v říjnu téhož roku mělo být vypuštěno 10 dnů a po 4. říjnu se mělo psát hned 15., ale tak, aby nebyl porušen sled dnů v týdnů. Tím ovšem došlo ke změně k tomu roku patřícího písmene nedělního. Písmeny nedělními jsou totiž zvána písmena A až G podle toho, na který den připadla první neděle v roce. Pokud připadla na 1. leden, bylo tím písmenem A, když na 7., tedy G. U let přestupných docházelo od 1.března k posunu, takže pro ně platila návazně dvě různá písmena. Smysl takového zařízení byl v tom, že na základě tohoto údaje bylo možno snadno zjistit týdenní pořadí jakéhokoliv dne v roce. Ale ani pak nebyly odstraněny všechny nesrovnalosti a tak bylo rozhodnuto o tom, že v čtyřsetletých periodách v centenárních rocích, jejichž první dvě čísla nejsou dělitelná čtyřmi, přestupné dny odpadají. Je to tzv. sluneční vyrovnání, při němž ovšem opět dochází k posunu písmen nedělních. Kořeny gregoriánského kalendáře jsou daleko starší. Na počátku stojí biskup Isidor ze Sevilly (570-636). Jeho encyklopedická díla : De natura rerum a Etymologiae. Z Isidových nástupců je nejvýznamnější Beda Venerabilis ze severoanglického Durhamu (672-735). Jde o jeho dva spisy: stručnější dílo De temporibus a jeho podrobnější zpracování De temporum ratione, které přináší ,,dosud nejrozsáhlejší příručku chronologie“(Franz Bruholzl), v níž čerpá nejen ze starověkých autorů (Plinius).

Ale věnuje pozornost i řecké, hebrejské a římské chronologii. Současně ukončil tímto svým dílem nejednotnost ve sporech o postavení Velikonoc v křesťanském církevním roce. Spis Hrabana Maura (780-856) je pouhým výtahem obou předchozích autorů. Významnější je autor z pol. 9. století – Helperich z Auxerre a pak autoři z pozdního středověku – Jan de Sacrobosco či z Holywoodu (1200-1256) Jeho spis pocházel z roku 1244 a byl ještě v 16. století několikrát tištěn a Roger Bacon. Pokusy o kalendářové reformy neutichaly ani ve 14. století Např. spis Jana de Muris Epistola super reformatione antiqui kalendarii z poloviny 14. století. V 15. století Petr z Ailly, biskup v Cambraii a jeho spis Corretio kalendarii z roku 1411. Tímto spisem se pokoušel o reformu na koncilech té doby. Mikuláš Kusánský se pokoušel literárně i diplomaticky prosadit – ovšem marně – na basilejském koncilu reformu kalendáře (De correctione kalendarii).

Postupně se do těchto prací zapojují i čeští autoři. Nejdříve od 2. poloviny 13. století spisek od básníka Domaslava někdy z konce vlády Přemysla Otakara II. Spisek od univerzitních profesorů – Jan z Březnice z roku 1393, věnovaný výpočtu epakt a pohyblivých svátků, několik prací od Krišťána z Prachatic (zemřel 1439) a Jana Ondřejova zv. Šindel (zemřel kolem roku 1456), Dílo Tadeáše Hájka z Hájku (1525-1600).

Druhá polovina 16. století a první polovina století následujícího – spisy, které se vyjádřují k otázce gregoriánské reformy. Zejména materiály bratří Gigliů, Josef ustus Scaliger (zemřel 1609) kritik některých myšlenek o reformě, ve svých prací ale přece jen přinesl něco pozitivního. Teprve proniknutí gregoriánského kalendáře byla vlastně historickochronologická problematika zakotvena jako vědecká disciplína, protože předtím šlo vesměs o otázky praktického rázu. Základním spisem tohoto už nového pohledu je dílo pokračovatelů Mabillonových z kongregace sv. Maura L art de vérifier les dates z roku 1750. Dom M. d Antine, Dom Ch. Clément a Dom V. Durand v něm podávají již soustavné výklady, na něž se pak v různém rozsahu a záběru navazovalo dále. Základní díl od Grotefenda či Ginzela.

České prostředí – vše začal prácema z roku 1777 Mikuláš Adaukt Voigt a Franz Carl Alter knihou z roku 1801. Zakladatelský význam má až dílo Františka Palackého z roku 1829 – toho roku vydal dvě stati. Rok 1876 a příručka od Josefa Emlera, která byla pak nahrazena rukovětí(1934) Gustava Friedricha. Další významný autor z našeho prostředí je Marie Bláhová a její dílo tisícistránková Historická chronologie. Marie bláhová dovedla informace až na práh naší doby, vhodně skloubila výklad o vývoji obecném i českém a svými chronologickými tabulkami i soupisy různých světských a církevních hodnostářů je současně výraznou podporou i bádání ryze historickému.

Základem křesťanského a tím prakticky i našeho dnešního kalendáře se stal kalendář juliánský, vytvořený astronomem Sosigenem a uvedený v život Gaiem Juliem Caesarem v roce 46. př. n. l. Tehdy byl běžný rok rozšířen na 365 dnů, rok 46 sám prodloužen o 90 dnů starého rozsahu (355 + 90) a zaveden pravidelný přestupný rok jednou po čtyrech letech s dnem vkládaným mezi 24. a 25. únor. V této formě také podstatě přešel do středověku. Juliánský kalendář se používal až do konce 16. století, kdy se už v Římě papeži a jeho hvězdářům zdála odchylka kalendáře neúnosná. Přijetí gregoriánské reformy neprobíhalo hladce. Mělo to své politické a náboženské důvody. Jak už bylo řečeno, tak s okamžitou platností ji přijaly jen některé katolické státy – Itálie, Polsko, Španělsko, Portugalsko, Jinak byla přijata ve Francii v prosinci téhož roku, v německých katolických státech během roku 1583, jiné státy, jako např. německé protestanské země a Dánsko či některé švýcarské kantony, ji akceptovaly v roce 1700, Anglie 1752, Albánie 1912, Litva 1915, Rusko 1918, Řecko dokonce až roku 1924.

V Habsburském mocnářství narazila reforma na odpor z důvodů formálních, panovník považoval tuto změnu za věc státu a stejně tak stavy chtěly celou věc projednat a vyjádřit se k ní. Příkaz Rudolfa II. zněl nakonec k Řehořově reformě přistoupit (rok 1584). Gregoriánský kalendář se prosadil částečně i mimo oblast křesťanské kultury: Japonské jej přijalo v roce 1872, Turecko a Egypt v roce 1927, Čína v roce 1949.

Konečně došlo k reformě kalendáře za Velké francouzské revoluce, kdy byl ve Francii v letech 1792-1805 a pak ještě velmi krátce v Paříži za Komuny v roce 1871 používán kalendář Francouzské revoluce, zvaný též kalendářem První francouzské republiky. Od 2.ledna 1792 nařídilo pařížské zákonodárné shromáždění datování podle éry Svobody (os srpna téhož roku ještě i Rovnosti) zpětně od roku 1789. Zásadní změny však nastaly o rok později, kdy byl změněn i počátek roku (východiskem se stala podzimní rovnodennost podle poledníku probíhajícího Paříží).

Co se týče roků, tak roky byly v průběhu minulosti označovány různě. Datování podle křesťanského letopočtu, tedy od narození Krista, bylo uměle zavedeno římským opatem Dionysiem Exiquem až roku 525. Toto datování se ujímalo jen velmi pozvolna. V pramenech vyprávěcích – už od 8. století, v dokumentech úředních – od 9 st. a 10 st. V okruhu naší vzdělanosti bylo před ním a leckdy dlouho vedle něho (podle toho, o jaká teritoria nebo prostředí se jednalo) užíváno ještě jiných označení let. Např. podle jednotlivých konzulů či různých dalších hodnostářů duchovních či světských, zejména papežů, císařů a králů, podle olympiád (východiskem byl letní slunovrat roku 776 př.n.l.), od založení Říma (tj. od roku 754 př.n.l., přičemž epocha byla zpětně vypočítána až o více než 700 let později), podle tzv. španělské éry (od roku 38 př.n.l.), od ,,stvoření světa“ (v roce 221 n.l. zpětně projektováno do roku 5502 před jeho začátkem, ale jsou i jiné varianty), podle éry Diokleciánovy (284 n. l.), letopočtu židovského (rok 3761 př. n. l.). Případně šlo o tzv. jubilejní roky, což byly od pozdního středověku takové roky, v nichž se udělovaly mimořádné odpustky poutníkům přišedším do Říma (v roce 1300 je zavedl Bonifác VIII. Jednou za 100 let, Kliment VI. stanovil v roce 1343, že to bude každý 50. rok, Urban VI. zkrátil termín na 33 let počínaje rokem 1390, až nakonec v roce 1460 bylo ustanoveno, že jubilejní rok bude jednou za 25 let).

Závěr

Spisovatelé, kteří se v dnešní době věnují historické chronologii jsou např. už zmiňovaná Marie Bláhová a její dílo Historická chronologie, Jozef Novák – Chronológia, Juraj Židel – Príručka chronológie, také práce od Jana Sokola – Čas a rytmus, Ivan Hlaváček – Chronologie a její studium v českých zemích – sborník archivních prací. Josef Kollmann – Zavedení gregoriánského kalendáře v českých zemích. V.J.Sedlák – Tabulky k převádění dat historických pramenů, Isidor Vondruška – Kalendárium svatých. Prokop Zaoral – O datování v Kosmově kronice. Eva Kotulová – Kalendář aneb kniha o věčnosti a času. Václav Hrubý – Úvod do archivní theorie a prakse z roku 1930. A také učitel a spolupracovník Marie Bláhové Prof. Ph.Dr. Zdeněk Fiala Dr.Sc., který byl inspirátorem práce Historická chronologie od Marie Bláhové.

Požitá literatura

 • Ivan Hlaváček, Jaroslav Kašpar, Rostislav Nový, 2004, Vademecum pomocných věd historických, Jinočany
 • Mgr. Jana Jůzlová, Mgr. Antonín Kočí, PhDr. Josef Čermák a kolektiv. 2006, UNIVERSUM – encyklopedie pro 21. století, Praha.

Související články20161230 yuanyuan
kkk | 30. prosince 2016

kd shoes

cheap jordan shoes

kate spade outlet online

jordan retro

ugg outlet

coach outlet store online

chaussure louboutin

coach factory outlet online

cheap jerseys

canada goose jackets

louboutin outlet

true religion jeans outlet

christian louboutin shoes

coach outlet online

tory burch outlet online

uggs outlet

kate spade uk

canada goose outlet

uggs

michael kors handbags clearance

cheap air max

polo ralph lauren outlet

outlet louis vuitton

christian louboutin sale

longchamp bag

red bottom shoes for women

cheap uggs

ugg on sale

christian louboutin uk

canada goose sale

polo ralph lauren

kate spade outlet

coach factory outlet online

michael kors handbags clearance

nike blazer low pas cher

pandora charms sale clearanc

ugg outlet

jimmy choo shoes

canada goose outlet

michael kors handbags outlet

michael kors

ugg boots clearance

coach factory outlet online

louis vuitton bags

kate spade

timberland boots outlet

adidas yeezy boost 350

canada goose jackets

levi's jeans

longchamp handbags

moncler uk

jordan shoes

cheap nike sneakers

coach outlet online

ed hardy uk

true religion outlet online

rolex watches

coach factory outlet online

toms outlet

moncler coats

authentic louis vuitton handbags

michael kors bags

canada goose jackets

coach factory outlet

coach factory outlet online

pandora charms

michael kors outlet clearance

pandora charms

coach outlet store online

michael kors outlet store

fitflops sale clearance

polo ralph lauren outlet

canada goose jackets uk

christian louboutin

christian louboutin outlet

ugg boots

air jordans

nike uk

cheap jordan shoes

louis vuitton

mlb jerseys

louboutin outlet

yeezy boost

canada goose

yeezy shoes

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet store

hermes bags

michael kors bags

toms outlet store

ed hardy outlet

uggs canada

air jordans

ed hardy clothing

cheap rolex replica watches

pandora bracelet

fitflop

cheap oakley sunglasses

coach outlet store online clearance

coach outlet online

burberry outlet

oakley sunglasses outlet

red bottom

ugg boots outlet

hollister co

discount oakley sunglasses

coach outlet store

tory burch sale

michael kors outlet store

canada goose

abercrombie outlet

louis vuitton factory outlet

michael kors handbags outlet

true religion sale

polo ralph lauren

coach outlet online

oakley sunglasses outlet

ugg boots women

cheap jordan shoes

true religion jeans outlet

hollister uk

celine outlet online

canada goose coats

levis outlet

ed hardy store

michael kors outlet store

canada goose jackets

adidas superstars

valentino shoes

polo ralph lauren outlet

michael kors outlet canada

stan smith adidas

discount oakley sunglasses

polo ralph lauren outlet online

hollister clothing store

nike sneakers

jordan femmes pas cher

ugg

michael kors purse

michael kors outlet sale

cheap jordan shoes

nike air force

christian louboutin shoes

ugg boots

adidas nmd runner

coach outlet online

oakley sunglasses wholesale

cheap jordans for sale

louis vuitton handbags

michael kors outlet online

adidas sneakers

pandora charms sale clearance

louboutin shoes

ysl outlet store

uggs

ugg boots sale

michael kors outlet clearance

michael kors handbags

michael kors outlet clearance

nike free 4.0 flyknit

rolex watches for sale

true religion outlet

michael kors outlet store

oakley sunglasses cheap

michael kors

louis vuitton outlet store

adidas nmd r1

ysl handbags

puma outlet

Replica Rolex

ray ban glasses

gucci outlet online

cheap ugg boots

cheap bottom shoes

ugg australia outlet

ugg pas cher

michael kors

cheap ugg boots

ugg boots

moncler uk

ugg boots outlet

vans store

moncler jackets

discount oakley sunglasses

louboutin outlet

adidas superstar

polo ralph lauren

cheap rolex watches

nike outlet

true religion jeans outlet

polo ralph lauren pas cher

red bottom shoes

oakley vault outlet store

jordan uk

canada goose jackets

coach outlet online

discount oakley sunglasses

michael kors outlet store

michael kors outlet online

jordans

kobe bryant shoes

coach factory outlet online

kate spade outlet online

rolex watches

ray ban glasses

fitflops sale

birkenstocks

kd 8 shoes

polo ralph lauren

vans outlet

michael kors outlet online

toms

adidas outlet store

adidas nmd r1

fitflops sale

coach factory outlet online

longchamp bags

birkenstock outlet

louis vuitton borse

james shoes

michael kors outlet store

mlb jerseys

coach outlet online

pandora jewelry outlet

timberland shoes

coach outlet online

longchamp handbags

toms

michael kors handbags outlet

michael kors handbags

michael kors outlet canada

north face outlet

uggs

timberland outlet

cheap jordan shoes

oakley sunglasses cheap

true religion jeans outlet

true religion uk

discount nike shoes

polo ralph lauren outlet

pandora charms

louis vuitton outlet online

uggs outlet

louboutin sale

abercrombie outlet

longchamp handbags

red bottom

cheap oakley sunglasses

toms outlet

christian louboutin outlet

true religion outlet store

michael kors outlet online

birkin handbags

ray ban sunglasses discount

nike outlet store

ugg boots

north face jackets

ugg boots sale

polo ralph lauren outlet

coach factory outlet online

birkenstock sale

coach outlet online

cheap nike shoes

pandora charms sale

gucci outlet online

converse all star

yeezy boost 350

birkenstock

cheap ray ban sunglasses

longchamp bags

rolex replica watches for sale

canada goose sale

coach factory outlet online

fit flops

ray bans

canada goose sale

oakley sunglasses outlet

oakley sunglasses cheap

coach outlet online

coach factory outlet online

ralph lauren outlet online

louboutin shoes

uggs outlet

salvatore ferragamo shoes

nike flyknit

canada goose jackets

jordan shoes

canada goose pas cher

ugg canada

ugg australia

canada goose jackets uk

michael kors bags

air max outlet

nfl jerseys wholesale

adidas nmd runner

adidas store

birkenstock outlet

michael kors outlet online

michael kors outlet clearance

moncler jackets

louis vuitton outlet online

air max 90

coach outlet store online

coach factory outlet online

pandora bracelet

louis vuitton outlet online

gucci borse

yeezy boost

pandora charms sale clearance

ugg australia

rolex replica watches

coach factory outlet online

louboutin pas cher

true religion outlet store

supra shoes

abercrombie

adidas nmd runner

cheap ray ban sunglasses

yeezy shoes

moncler pas cher

salvatore ferragamo shoes

adidas yeezy boost

coach outlet online

dolce and gabbana outlet online

chaussure louboutin pas cher

ugg boots outlet

nike air huarache

uggs on sale

canada goose outlet

louboutin shoes

fitflops

birkenstock uk

michael kors outlet store

lebron shoes 

red bottom heels

michael kors outlet online

celine handbags

gucci

uggs outlet

moncler outlet online

longchamp outlet store

gucci handbags outlet

pandora outlet

longchamp uk

oakley vault outlet

michael kors uk

cheap ugg boots

coach outlet online

canada goose parka

true religion jeans outlet

michael kors bags

pandora bracelet

converse uk

north face uk

coach outlet online

polo ralph lauren outlet online

ray ban sunglasses outlet

nike cortez classic

ralph lauren uk

ray bans

christian louboutin sale

true religion jeans

kate spade bags

fake rolex watches

true religion outlet store

longchamp sale

ugg sale

Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!