Bulvární astrologie

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23170 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

Příbuzná témataBulvární astrologie

Bulvární astrologie, někdy též lidová astrologie, pouťová astrologie či pseudoastrologie, je pokleslá forma lidové zábavy spočívající v sestavování "horoskopů" či "lidských charakteristik" používajících tradiční astrologickou symboliku a astrologický slovník bez astrologických souvislostí podložených astrologickou tradicí nebo sporným vědeckým výzkumem astrologických východisek. Cílem takovýchto praktik je obvykle prostá zábava, nebo snaha upoutat zájem veřejnosti či pouze finanční prospěch (případně kombinace těchto prvků), bez jakýchkoliv skutečných astrologických aspirací.

Obsah

Metodické vady bulvární astrologie

Kalendářové dělení zvěrokruhu

Typickou metodou bulvární astrologie je zjednodušené, kalendářové dělení používaných astrologických znamení. Znamení zvěrokruhu jsou v takovém seznamu rozdělena do dvanácti období podle kalendářních dat. Tato data se přitom meziročně nemění, začínají přitom zřejmě první minutou prvního dne tohoto období a končí poslední minutou dne posledního. Všichni lidé narození v takovém období pak mají používat takto jim přiřazené „znamení“.

Jakkoliv jsou znamení zvěrokruhu takovéhoto kalendáře graficky podobná a stejně nazvaná, jako stejnojmenná znamení astrologická, od tradiční astrologie se liší. V astrologii i astronomie je zvěrokruh geometrickým útvarem (kruhem), který se nedělí na dny, ale pouze úhlovými jednotkami (stupně, minuty, vteřiny).[1] Začátek či konec astrologického znamení je v časových jednotkách možné vymezit pouze vstupem, průchodem a výstupem konkrétní astrologické planety. I když datumy ohraničující dvanácti pseudoastrologických období zpravidla odpovídají přibližně dnům, ve kterých obvykle v tropickém zvěrokruhu vstupuje do jednotlivých znamení Slunce, není ani takovéto dělení přesné. Ke vstupům planet do znamení obvykle nedochází přesně o půlnoci a meziročně se vstupy do znamení mění. Ke skutečnému vstupu do příslušného znamení zvěrokruhu tak může dojít při každém oběhu v jinou hodinu, či dokonce jiný kalendářní den.

Kalendářové dělení zodiaku navíc vede k takovým paradoxům, že znamení Ryb má podle něj každé čtyři roky jeden den navíc (29. únor). Astrologická znamení jsou přitom vždy přesně 1/12 tropického či siderického ekválního zvěrokruhu (30°)[2]a při předpokladu relativně stálé úhlové rychlosti oběhu Slunce stejnými oblastmi zodiaku se tak nikdy nemohou takto výrazně lišit.

Postavení astrologických planet (vč. Slunce) ve znameních v astrologickém horoskopu musí být vždy jasně vymezené (např. planeta je buď v Rybách anebo v Beranu). Naprostá většina tradičních západních astrologů totiž nezná a nepoužívá žádná „přechodná období“ (např. napůl-Ryba napůl-Beran), v nichž by přesné postavení nehrálo významnou roli. S jistými stupni volnosti pracuje pouze u vzájemných aspektů více planet.

Jediný popisný prvek

Další typická vlastnost bulvární astrologie je, že pro zjednodušení obvykle kromě zvěrokruhu používá pouhý jeden prvek astrologického horoskopu, zpravidla postavení Slunce ve znamení. Tento prvek autorům pak umožňuje rozdělit jejich tvrzení do přehledných tabulek či seznamů podle kalendářového dělení jednoduše srozumitelných čtenářům. Podle postavení tohoto prvku v takovém „kalendářovém horoskopu“ pak svým čtenářům přidělují charaktery, nálady, oblíbené patrnery (dny, živočichy, rostliny, drahé kameny, čísla, kovy, jídlo, pití, hudbu či jiné zboží) nebo dokonce prognózu budoucnosti.

Ačkoli je postavení Slunce při výkladu astrologického horoskopu zpravidla dominantou, prvním důležitým záchytným bodem, shodují se na základě mnoho staletí předávané zkušenosti tradiční astrologové v názoru, že výklad jediného prvku horoskopu pro astrologický výklad je absolutně nedostačující. Vlastnosti přiřazované tradičně jednotlivým znamením zvěrokruhu lze s jistou tolerovatelnou mírou zobecnění přiřadit, pokud toto postavení ve znamení podporují minimálně dva další astrologické faktory.[1] V ostatních případech je nutné vždy individuálně posoudit významnost posuzovaného prvku v horoskopu jako komplexu. Toto pravidlo platí i pro postavení Slunce v horoskopu. K výkladu skutečně individuálního horoskopu je zapotřebí komplexního posouzení všech prvků horoskopu potřeba vždy. A pro výpočet postavení ostatních prvků horoskopu (s jiným cyklem než ročním) je jednoduché kalendářové dělení absolutně nedostatečné. Pro individuální horoskop je zapotřebí znát přesný čas a přesné geografické zaměření události (narození).[3] Mnohem přesnější data, než může poskytnout prosté kalendářové dělení, je podle astrologických postupů nutné znát i pro jakékoliv astrologické předpovědi.

Absence odkazů a zdrojů

Typické výtvory bulvární astrologie mají sice slovník obsahující mnoho astrologických termínů, ale nakládají s nimi zcela libovolně podle autorova uvážení bez jakýchkoliv astrologických souvislostí. V drtivé většině případů postrádají jakékoliv odkazy na tradiční astrologické zdroje či moderní psychologický či statistický (byť stále sporný) vědecký výzkum astrologie, případně se odkazují obraty typu "je obecně známo", "již dlouhá léta se ví, že…". Zpravidla také bývají nepodepsané.

Ve svých astrologických pojednáních se tradiční astrologové při popisu posuzovaných prvků horoskopu zpravidla odvolávají na tradiční astrologické zdroje od klasických děl helénské astrologie, přes spisy arabské či středověké, renesanční i moderní spisy Západní astrologie. Ve speciálních případech se odkazují na další mimoevropské astrologické tradice a historické či astronomické výzkumy.[4] Podobný postup dodržují i ti moderní astrologové, kteří se s pojetím tradiční astrologie ideově rozešli. Ti se spíše odvolávají na různé psychologické či statistické výzkumy astrologických fenoménů či vlastní autority, včetně neastrologických. V případě vlastní inovace tradičních výkladových postupů, tento fakt astrologové příliš nezatajují a příslušné pasáže patřičně zdůvodňují. Za jejich obsah poté ručí svou vlastní astrologickou reputací. Pojednání bulvární astrologie jsou naproti tomu zpravidla bez uvádění takovýchto zdrojů, odkud to které tvrzení přebírají, v jiném případě jsou provázány systémem vzájemných odkazů na jiné anonymní a nenazdrojované články. Tyto odkazy pak zpravidla končí v nekonečné smyčce nebo u neexistujícího fiktivního autora. Horoskopy a předpovědi seriózních astrologů jsou obvykle podepsány pro možnost zpětného ověření teoretických východisek či vzájemnou výměnu empirických zkušeností z astrologických experimentů.

Vymyšlené predikce

Běžným produktem bulvární astrologie jsou krátké předpovědi na určité blízké období pro laickou veřejnost. V lepších případech jsou psány natolik odlehčeným stylem a zábavnou formou, že již z jejich textů vysvítá účel čtenáře pouze pobavit a poskytnout mu trochu rozptýlení od každodenních starostí. V horších případech používají pseudoastrologický slovník a jsou prezentovány jako seriózní astrologické předpovědi pro velké skupiny čtenářů.

Z vysvětlení u předchozích kapitol vyplývá, že možnosti kalendářového dělení zvěrokruhu a znalosti nepřesné pozice jediného popisného prvku v rozmezí 30° jednoho znamení jsou pro moderní astrologii zcela nedostatečným podkladem pro vytváření jakýchkoliv predikcí pro čtenáře jako individuum anebo dokonce skupinu čtenářů. Takové horoskopy jsou proto zpravidla od základů vymyšlené a bez vypovídací hodnoty vždy. Zkušený astrolog, který by takovéto nepodložené předpovědi podepsal, významně riskuje ztrátu prestiže a případně i klientely. Poněkud jiná situace je, pokud se jedná o mundánní horoskop nějaké organizace či státního celku, zpracovaný zkušeným astrologem. V takovém případě astrolog pracuje s horoskopem vzniku organizace či státu, který mu bývá podrobně znám včetně pozic všech astrologicky významných faktorů ve skutečném tropickém zvěrokruhu. Takové predikce se ovšem nevztahují ke konkrétním lidem či skupinám podle jejich zrození, ale k obecným oblastem působnosti popisovaného subjektu.[1]

Katalogizace osobností

Zažitým nešvarem lidové astrologie je katalogizace známých osobností (z oblasti vědy, kultury, politiky, historie ap.) ve znameních zvěrokruhu bez dostatečně doložených astrologických souvislostí. Zpravidla tak činí na základě zcela chybného kalendářového dělení zvěrokruhu a jediného popisného prvku, aniž by skutečně prozkoumala reálný horoskop zrození osobnosti a významnost jeho jednotlivých prvků. Časté jsou dokonce případy, že takto jsou zařazováni lidé bez uvedení či s uvedením nesprávného data narození. Další pseudoastrologický postup pak občas spočívá ve vyvozování "astrologických" závěrů z takto sestavených lidových katalogů zrození a následného přiřazování všech vlastností takto zařazených "ukázkových" osobností příslušnému znamení.

Uvádění typických příkladů horoskopů narození pro jednotlivá astrologická znamení je pro výukové a prezentační účely běžnou praxí i u tradičních astrologů. Astrologické učebnice však zpravidla nevybírají tyto osobnosti plošně na základě pouhého data narození, ale na základě znalosti kompletního horoskopu příslušné osobnosti a tato ukázková data pro příslušný horoskop (přesný rok, měsíc, den, hodinu, minutu, zeměpisnou šířku a zeměpisnou délku) uvádějí pro jeho možnou opakovanou ověřitelnost. Neuvádí-li astrolog přesná data, uvede alespoň astrologické zdůvodnění zařazení osobnosti do znamení.[5] Přiřazování vlastností (klíčových slov, interpretačních formulí) ke znamení se vytváří spíše na základě tradice než z vyhodnocení vlastností omezeného vzorku osobností narozených s jedním prvkem v konkrétním znamení. K vytvoření pracovní hypotézy astrologa o možnosti rozšíření či omezení tradičního interpretačního významu by musel mít podobnou zkušenost se stejným prvkem ve stejném znamení a obdobnými vazbami na ostatní prvky horoskopu u reprezentativnějšího vzorku posuzovaných horoskopů a i poté by tuto astrologickou hypotézu pravděpodobně nechal přezkoumat jiné astrology.

Chybná terminologie

Velká část produktů bulvární astrologie (i když ne všechny) trpí vážnými vadami v používání tradičního astrologického názvosloví. Protože často bývají produktem autorů zcela neznalých základních teoretických východisek astrologie často používají nesprávné termíny v nesprávných konsekvencích a dávají do pseudoastrologických vztahů astrologicky odlišné faktory, někdy i protichůdné. Typickou ukázkou takovéhoto nepochopení astrologické terminologie je, například když někteří autoři hovoří o "zrozencích souhvězdí" či "postavení Slunce (resp. planet) v souhvězdí" namísto astrologického pojmu "znamení".

Astrologická definice pojmů "zvířetníková souhvězdí" a "zvířetníková znamení" souvisí s definicí zvěrokruhu a to jak v jeho tropické, tak v obou siderických, formách. U astrology nejčastěji používaného tropického zvěrokruhu, který by s velkou mírou nepřesnosti mohl odpovídat kalendářovému dělení zvěrokruhu užívaného v bulvární astrologii nejčastěji, nelze v hovořit o „souhvězdích“ téměř nikdy, protože proti skutečnému postavení stejnojmenných astronomických souhvězdí je v současnosti kvůli precesi jarního bodu posunut o přibližně 25° (bezmála o jedno celé znamení). U siderického ekválního zvěrokruhu, který kopíruje precesní pohyb astronomických zvířetníkových souhvězdí ekliptikou, nelze o "souhvězdích" a jejich totožnosti se "znamením" hovořit proto, že hranice znamení se někdy výrazně od hranic souhvězdí liší. O "postavení planet v souhvězdích" lze s jistou mírou tolerance hovořit pouze při použití siderického inekválního ekválního zvěrokruhu s nestejně dlouhými úseky pro zvířetníková znamení. Tento typ zvěrokruhu však není v astrologii běžně používán a jeho členění právě díky nestejně dlouhým úsekům a precesnímu otočení proti tropickému zodiaku zpravidla ani neodpovídá kalendářnového dělení zvěrokruhu bulvární astrologie.[1][2]


Formy a produkty bulvární astrologie

Novinový horoskop

Tzv. novinový horoskop je pravděpodobně nejrozšířenější a nejznámější formou bulvární astrologie. Jedná se zpravidla o soubor dvanácti jednoduchých předpovědí na určité období rozdělený do tabulky pro čtenáře narozené ve dvanácti obdobích roku formálně totožných s astrologickými znameními zvěrokruhu. Takovéto předpovědi jsou vydávány vždy pro určitá období (rok, měsíc, týden, den) a závisí pouze na periodicitě příslušné publikace. Novinové horoskopy nezastírají účel pouze pobavit čtenáře a vyplnit prostor v publikaci mezi reklamami.

Používání termínu "horoskop" je pro takovýto jednoduchý soubor vyfabulovaných předpovědí naprosto nemístné. Původní řecký termín hóroskópos se dá do češtiny přeložit jako "znamení hodiny" a v původní starověké praxi byl termínem používaným pouze pro jeden z bodů astrologického diagramu (ascendent).[6][1] Pozdější praxí se termín přenesl na celý astrologický diagram, dnes nazývaný horoskop, který zachycuje vždy přesný konkrétní okamžik s přesností na minuty. Protože "novinový horoskop" je sestaven na základě kalendářového dělení zvěrokruhu, nezohledňuje tedy přesný čas události (narození) a se "znamením hodiny" nemá tedy vůbec nic společného. Systémově navíc obvykle "novinový horoskop" trpí i kombinací dalších metodických vad popsaných výše.

Nabídka zboží

Jednou z nejpokleslejších forem pouťové astrologie posledních několika desítek let je propojení astrologické symboliky a astrologických termínů s nabídkou zboží, které s astrologickou tradiční teorií nemá žádné souvislosti. Zde obvykle bývá jedinou motivací upoutání pozornosti laické veřejnosti a následný finanční zisk.

Metody propojení astrologické symboliky a propagace prodeje často bezcenného zboží jsou velmi široké. Sahají od poměrně neškodného prodeje cetek, ale i poměrně drahých předmětů, s astrologickými vyobrazeními po zcela bezostyšné přiřazování "astrologických znamení" různým druhům neprodejného zboží. Tyto metody obvykle trpí chybami popsanými jako kalendářové dělení zvěrokruhu a jediný popisný prvek, ale zpravidla i absencí odkazů a zdrojů pro opodstatněnost takové pseudoastrologické kategorizace zboží a často pravděpodobně i vymyšlenými predikcemi v propagačních materiálech. Mezi takovéto obchodní triky je ovšem často nutné počítat i v posledních letech značně populární přiřazování šťastných kamenů zrozencům jednotlivých znamení. V klasické astrologické tradici tato přiřazení nemají příliš oporu. Výzkumem tzv. planetárních, živlových či zodiakálních signatur minerálů (ale i rostlin a živočichů) se v hermetické tradici věnovali spíše než astrologové alchymisté a mágové a do jejich oborů také tyto výzkumy víceméně patří. V průběhu historie vzniklo postupně několik různých, jen částečně se překrývajících, systémů klasifikace minerálů, k nimž astrologie přispěla pouze jako aplikovaná nauka přes sdílenou symboliku (např. Heinrich Cornelius Agrippa z Nettesheimu, Albert Veliký, Paracelsus, Tadeáš Hájek z Hájku a další), které dodnes neprošly žádným systematickým empirickým či experimentálním výzkumem samotných astrologů.[1][7] Nejsou tedy, přes jejich dlouhověkost, dosud ověřeny ani experimenty, ani dlouhodobou astrologickou tradicí. Moderní pseudoastrologické katalogy šťastných kamenů však často obsahují nesourodou směs takovýchto různých tradic, nebo naprosto odkaz na jakoukoliv okultní tradici postrádají, a odkazují maximálně pouze na astrologii. Bez odkazu na původní systém takovéto klasifikace však z hlediska astrologie ztrácí jakoukoliv vypovídací hodnotu, protože není jasné, jak se k přiřazení příslušných signatur dospělo. Astrologie sama ze své dávné definice zkoumá vztah makrokosmu (vesmíru) a mikrokosmu (člověka), dění nebeského a pozemského.[8] Následné vztahy mikrokosmu (člověka) a minerálů (případně i rostlin a živočichů), či jiného "lukrativního" zboží, jsou však již za takto vymezenou hranicí a přináleží spíše jiným okultním oborům, případně literární fikci a ekonomickému marketingu.

Internetové servery

S rozvojem internetu jako masového elektronického média pronikla bulvární astrologie v hojné míře i do této oblasti. Na internetu má bulvární astrologie nejčastěji podobu internetových virtuálních serverů, často s lukrativní "astrologickou" adresou, různé kvality zpracování a s pseudoastrologickým obsahem. Některé takové servery v sobě v různé míře kombinují prvky novinových horoskopů s nabídkou zboží (nebo jsou zaměřeny pouze na jeden takový pseudoastrologický produkt), některé návštěvníkům nabízejí "základní astrologickou učebnici" na několik vybraných pseudoastrologických témat v podobě seznamu podřízených stránek.

Takovéto internetové pseudoastrologické stránky zpravidla bývají anonymní (pokud přímo nenabízí zboží ke koupi) a trpí několika výše popsanými metodickými vadami bulvární astrologie, případně jejich kombinací. Jako zřejmé motivy vzniku takovýchto pseudoastrologických serverů lze zpravidla vysledovat některý z následujících důvodů:

 • finanční zisk - zejména v případě přímého prodeje nějakého zboží
 • nosič reklamy - sada takovýchto stránek na lukrativní adrese a s dobrou pozicí ve vyhledávačích může sloužit jako dobře navštěvovaný reklamní nosič placené reklamy. V horších případech lze pseudoastrologické komerční sdělení obsahující skrytou reklamu na zboží či služby umístit do samotných textů a maskovat dalšími "neškodnými", ale zcela vyfabulovanými pseudoastrologickými tvrzeními.
 • naivní forma zábavy - často ve formě novinového horoskopu jako doplňkové služby informačního portálu s jiným než astrologickým zaměřením
 • bezelstné a nekritické přejímání jiných pseudoastrologických zdrojů a tvrzení - zejména u amatérsky zpracovaných stránek

Automatický horoskop

Jako typický produkt pro "šedou zónu" na pomezí mezi astrologií a její pokleslou bulvární formou lze považovat různé "horoskopické automaty", které s možnostmi současné výpočetní techniky, na základě vložených dat a databáze krátkých základních interpretačních textů samy strojově sestrojí "výklad horoskopu" bez účasti lidského faktoru a empirické zkušenosti astrologa.

Takovéto produkty zpravidla netrpí některými typickými rysy bulvární astrologie a k sestavení horoskopu používá stejné metody jako tradiční astrologie, ovšem mechanické vyhodnocení takového horoskopu je naprosto nedostatečné. Interpretace horoskopu závisí na posouzení významnosti jednotlivých prvků a vztahů mezi nimi a pouhé mechanické seřazení odstavců odpovídajících jednotlivým prvkům do řady za sebou toto nebere v potaz. V západní astrologické tradici sice několik astrologů (např. William Lilly, Jan Kefer) vytvořilo pomocné metodiku, která by k posouzení významnosti některých prvků mohla vést, ale jejich systémy přidělení bodových hodnot, jejich vzájemné sčítání a odčítání k výsledné hodnotě „síly planet“, nebyly nikdy astrology přijaty bezvýhradně. Ačkoliv tyto metody zvládá naprostá většina současného astrologického software pro konstrukci horoskopů, praktikující astrologové na základě svých empirických zkušeností tyto bodové hodnoty používají spíše pro orientaci, používají-li je vůbec. Tyto pomocné metody navíc nikdy nepostihovaly horoskop jako celek, ale pouze některé vybrané prvky. A protože řada faktorů v horoskopu může být vůči jiným naprosto protichůdná, či bezvýznamná, nebyl do současnosti vyvyinut žádný systém, který by umožnil smysluplnou mechanickou interpretaci horoskopu byť jen v základních rysech. Automatický výklad správně spočítaného horoskopu může být částečným vodítkem začínajícího astrologa, laickému čtenáři však neřekne vůbec nic a může na něj působit zmatečně. Astrologie se zatím bez zkušených astrologů neobejde.

Astrologové a bulvární astrologie

Historie a současnost

Kořeny bulvární astrologie lze v historii astrologie vysledovat zhruba v období objevu knihtisku, kdy začalo být možné poměrně rychle předávat informace poměrně širokému publiku. Vzhledem k tomu, že lidé vždy toužili mít možnost nahlédnout do budoucnosti, není divu, že mezi prvními tištěnými knihami se záhy objevily i některá astrologická pojednání. Neutuchající poptávka po astrologických alamanaších, jejichž sestavování se ujali i významní astrologové své doby (např. Nostradamus, William Lilly), vedl k tomu, že almanachy musely být srozumitelné a přehledné pro široké čtenářské spektrum bez odborných astrologických znalostí. Zjednodušení systému zákonitě podle astrologické teorie muselo vést i k větší míře zobecnění, rezignaci na většinu astrologickou praxí ověřených ukazatelů, a tím i úspěšnosti předkládaných "predikcí". I přes některé dílčí úspěšné předpovědi spěla úroveň stále jednodušších a lidovějších "astrologických kalendářů" stále níže.

Další impuls ke vzniku bulvární astrologie nastal zejména koncem 19. století a ve 20. století s opětovným zvýšením zájmu o astrologii a současným rozvojem tisku jako všeobecně dostupného média. Vydavatelé tisku velmi záhy zjistili, že úspěšnost jednoduchých astrologických předpovědí bez opory v astrologické tradici je limitně blízká nule a že k sestavování novinových horoskopů není tedy nutné platit astrology. Zájem čtenářů o podobné zábavné čtení však neutuchal, a tak se jejich sestavováním začali zabývat i lidé bez astrologické erudice. Bulvární astrologie byla na světě. K ještě většímu rozostření hranic a zmatení pojmů mezi bulvární a tradiční astrologií pak došlo spolu s další vlnou zájmu o hnutí New Age ve druhé polovině 20. století. Na tradiční západní astrologický symbolismus byly bulvární astrologií často uměle naroubovány teorie a systémy vzájemně nekompatibilních mimoevropských astrologických tradic a promíchány se směsí podobně zlidovělých poznatků z jiných neastrologických okultních oborů. Bulvární astrologie tak dostala svou současnou hypertrofovanou podobu.

Ačkoliv se naprostá většina současných tradičních astrologů od všech forem bulvární astrologie co nejhlasitěji distancuje, stal se tento obor neoddělitelným průvodcem a jakýmsi "špatným svědomím" astrologie zřejmě již navždy. A i když si to obvykle nepřipouštějí, astrologové sami řadou svých činností dalšímu rozvoji tohoto pseudoastrologického oboru napomáhají. Jejich astrologické učebnice a knihy ve snaze být srozumitelný co nejširšímu spektru čtenářů, či mít atraktivní, ale jednoduchou a přehlednou grafickou úpravu, často v mírnějších formách obsahují podobné metodické vady, jaké jsou uvedeny v předchozích kapitolách. Tyto učebnice sice často někde v úvodu, či závěru, obsahují upozornění, že formulace v tabulkách či nadpisech a popiskách symbolů obsahují zjednodušené informace a jak je správně číst. Takováto varování jsou při následném přebírání informací laiky obvykle ignorována a zjednodušená tvrzení (např. o kalendářním trvání znamení) jsou pak vydávána za "v astrologii obecně známý fakt". Ta pokleslejší část astrologické tradice spočívající v sestavování lidových almanachů a populárních "astrologických kalendářů" s nízkou vypovídací hodnotou ostatně nebyla některými astrology opuštěna dodnes.


Poznámky

 1. ? a b c d e f Např. Milan Špůrek, Encyklopedie západní astrologie. Vodnář, Praha 1996
 2. ? a b Cyril Fagan: Kořeny astrologie. Dobra, Praha 2002
 3. ? Vizte libovolnou učebnici astrologie pro začátečníky, např. David Christie-Murray: Praktická astrologie. Svojtka a vašut, Praha 1997
 4. ? Např. Donald A. Bradley, Solární a lunární revoluce. Dobra, Praha 2002
 5. ? Např. Milan Špůrek (cit. op.) tak uvádí osobnosti s více než třemi planetami/prvky v příslušném znamení a u každé osobnosti i jejich konkrétní počet.
 6. ? A. T. Trent v „Classical Review“ (červenec 1899)
 7. ? Milan Špůrek: Hovory o astrologii. Vodnář, Praha 1995
 8. ? Milan Nakonečný, Lexikon magie. Nakl. Ivo Železný, Praha 1995


Související článkyNový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!