Baal Šem Tov

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23164 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

Příbuzná témataBaal Šem Tov

Součást seriálu

Davidova hvězda  
Judaismus

Portál | Kategorie
Židé · Judaismus · Kdo je Žid
Ortodoxní · Konzervativní (Masorti)
Progresivní (Reformní - Liberální) · Ultraortodoxní
Samaritáni · Falašové · Karaité
Etnické skupiny a jazyky
Aškenazim · Sfaradim · Mizrachi
Hebrejština · Jidiš · Ladino · Ge'ez
Náboženství
Bůh · Principy víry v judaismu · Boží jména
613 micvot · Halacha · Noemovy zákony
Mesiáš · Eschatologie
Židovské myšlení, filosofie a etika
Židovská náboženská filosofie
Cdaka · Musar · Vyvolenost
Chasidismus · Kabala · Haskala
Náboženské texty
Tóra · Tanach · Mišna · Talmud · Midraš
Tosefta · Mišne Tora · Šulchan aruch
Sidur · Machzor · Pijut · Zohar
Životní cyklus, tradice a zvyky
Obřízka · Pidjon ha-ben · Simchat Bat · Bar micva
Šiduch · Svatba · Rozvod (Get) · Pohřeb
Kašrut · Židovský kalendář · Židovské svátky
Talit · Tfilin · Cicit · Kipa
Mezuza · Menora · Šofar · Sefer Tora
Významné postavy židovství
Abrahám · Izák · Jákob · Mojžíš
Šalamoun · David · Elijáš · Áron
Maimonides · Nachmanides · Raši
Ba'al Šem Tov · Gaon z Vilna · Maharal
Náboženské budovy a instituce
Chrám · Synagoga · Ješiva · Bejt midraš
Rabín · Chazan · Dajan · Gaon
Kohen (kněz) · Mašgiach · Gabaj · Šochet
Mohel · Bejt din · Roš ješiva
Židovská liturgie
Šema · Amida · Kadiš
Minhag · Minjan · Nosach
Šacharit · Mincha · Ma’ariv · Ne’ila
Dějiny Židů
Starověké dějiny Izraele
Dějiny Židů ve středověku
Dějiny Židů v novověku
Blízká témata
Antisemitismus · Holocaust · Izrael
Filosemitismus · Sionismus
Abrahámovská náboženství

Jisra'el ben Eliezer hebrejsky ??? ????? ?? ?????? zvaný Ba'al Šem Tov, hebrejsky ??? ?? ??? (Pán dobrého (tj. Božího) jména), podle zkratky též jen ???"? Bešt; 1698 nebo 1700, Okopy, Ukrajina1760, Medžybiž, Ukrajina) byl židovský náboženský myslitel a charismatický duchovní vůdce, jenž je označován jako zakladatel východoevropského chasidismu. Jedním z jeho potomků byl slavný rabín Nachman z Braclavi, který založil dynastii Braclavských chasidů

Obsah

Život

Ba'al Šem Tov je přízvisko, které získal během svého působení. Narodil se v chudé židovské rodině na Ukrajině, v oblasti Podolí (tehdy součást polského státu) Eli’ezerovi a Sáře. Byl pomocník učitele (v jidiš: behelfer) v synagoze, kde se seznámil s židovskou mystikou - kabalou. Brzy však osiřel.

Po smrti své první manželky začal putovat haličskými městečky a příležitostně se živil jako učitel. Se svou druhou ženou Chanou se kolem roku 1730 usadil ve městě Tovste (polsky Tłuste, jižně od Ternopilu). Měl jednoho syna, Cviho, a dceru Adel. Za svůj život se mu podařilo získat velké množství praktických znalostí léčivých rostlin a lidového léčitelství, což způsobilo jeho věhlas jako divotvůrce. Svým chudým souvěrcům namísto rabínské učenosti hlásal radostnou, niternou zbožnost, osobní nápravu a lásku k bližnímu svému. Velký důraz kladl na modlitby, jenž prý vedou až k vytržení, projevující se pohyby těla, výkřiky, tancem a zpěvem. Mezi haličskou židovskou populcí si začal získávat množství stoupenců, kteří se možná již za jeho života začali nazývat chasidim - zbožní. Kolem roku 1740 se přestěhoval do Medžybiže (Międzyboż - ????????), kam se za ním sjížděli stovky přívrženců, ale i těch, kteří hledali útěchu či radu. V Medžybiži také založil vlastní dynastii. Tato byl de facto vyvražděna během 2. světové války.

Legendy

Jeho život je opředen mnoha legendami, například jeho přízvisko je od jeho schopnosti ovládat tvořivé síly, ukryté v božích jménech, vyhánět démony a zlé duchy, konat zázraky (přivolávat déšť apod). Legendy o Beštovi vznikaly již za jeho života a po jeho smrti začaly být kompilovány do celých sbírek. Nejznámější takovou sbírkou je Šivchej ha-Bešt (Chvály na Bešta) zkompilovaná Dov Berem ben Šmu’elem z Linice.

Kromě několika málo dopisů se nezachovala žádná písemná památka, jeho výroky sebrali a tradovali jeho žáci. Nejvýznačnější z jeho žáků byl Dov Ber z Meziřiče, magid (kazatel) z Międzyrzec Podlaski (český překlad Podleské Meziříčí), jenž pod svým vedením rozšířil hnutí po celé východní Evropě. Jeho a Beštovi žáci a potomci poté založili dynastie chasidských vůdců, kteří byli svými stoupenci nazýváni cadikim (spravedliví). Cadik je charakteristický vyššími morálními kvalitami (alespoň v očích svých stoupenců). Je schopen plného přilnutí k Bohu (devekut). Bešt učil, že každý žid je součástí Šchiny (Boží přítomnosti) a že každý žid by měl být cadik, podobně jako učí biblický verš Izajáš 60,21: „Tvůj lid, všichni budou spravedliví, navěky obdrží do vlastnictví zemi, oni, výhonek z mé sadby, dílo mých rukou k mé oslavě.“

Cadik sestupuje ke hříšným a snaží se je napravit a přivést zpět k Bohu. Tato teorie řadě odpůrců chasidismu velmi připomínala sabatianismus a proto byl Bešt a jeho následovníci často označováni jako „čarodějové“, „blázni“ nebo „zatracení“. Kromě zachraňování duší živých měl cadik mít schopnost zachraňovat i duše zemřelých. Domněnky o inklinaci k sabatiánské herezi Bešt sám ještě podpořil tím, že měl prohlásit, že i duše Šabtaje Cviho může být zachráněna, byť „byla uchvácena Samaelem“. To byl později nucen odmítnout - argument proti němu zněl, že pokud toto platí o Šabtaji Cvi, bude to rovněž platit i o Ježíši z Nazareta, s čímž Bešt nesouhlasil. Domněnky o Beštově přímé inklinaci k sabatianismu nejsou podložené žádnými konkrétními důkazy.

Nástup chasidismu

Hlavní článek: Chasidismus

Chasidští cadikim byli známí legendárními skutky a jejich výroky se hojně šířili po chasidských komunitách. Prvek cadiků dokonce v raném chasidismu eliminoval pojem samotného Mesiáše. Chasidští rabíni získávali stále větši vliv, než místní rabíni, vzdělaní v židovské náboženské a právní tradici - tyto jevy spolu s lidovými pověrami v chasidismu vyvolaly ve střediscích židovské vzdělanosti odpor. Vzniklo hnutí „odpůrců“ (mitnagdim), v jehož čele stál rabín Ha-Gaon Rabi Elijahu ben Šlomo, zvaný Gaon z Vilna. Nakonec roku 1722 uvrhli mitnagdim všechny chasidy a jejich duchovní vůdce do klatby. Chasidismus si i přesto své postavení udržel a zůstal i přes osvícenskou kritiku v 19. století významnou a charakteristickou složkou východoevropského židovství. Východoevropskou chasidskou populaci fakticky zlikvidovalo až nacistické vraždění během 2. světové války. Hnutí bylo obrozeno v Izraeli a v USA.

Odkazy

Související články obsahuje
Portál Hebraistika

Literatura

  • LANGER, J.: Devět bran. Chasidů tajemství, Praha, Odeon, 1990
  • WIESEL, E.: Svět chasidů. Portréty a legendy, Praha, Sefer 1996


Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!