Re: umístění SD
Kublihová | 24. listopadu 2006
Pracuji na bytovém družstvu a někdy je to se staveb.firmami boj a nejlépe je třeba vše ošetřit ve Smlouvě o dílo. Pravdu určitě nemá, deník musí být na stavbě. Povinnost vést stavební deník, způsob jeho vedení, jeho uložení a archivace a význam stavebního deníku v investiční výstavbě přímo nebo nepřímo řeší řada právních norem, které se dotýkají organizace a řízení investiční výstavby. K nejvýznamnějším z nich patří: Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, živnostenský zákon, Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Praktické informace z http://referaty-seminarky.cz/stavebni-denik/. K vedení stavebního deníku je nutné přistupovat se znalostí následujícího základního “desatera”: 1. Stavební deník musí být veden, jde-li o stavbu jejímž stavebníkem, popř. tím, kdo stavbu pro stavebníka provádí (dále jen zhotovitel) je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle příslušných právních předpisů. 2. Stavební deník je veden ode dne, kdy byly zahájeny práce na stavbě. Vedení stavebního deníku končí dnem, kdy se odstraní vady a nedodělky, zejména podle kolaudačního rozhodnutí. 3. Stavební deník vede zhotovitel, popř. stavebník. Za vedení stavebního deníku je odpovědný vedoucí stavby, který však může vedením deníku pověřit mistra. 4. Do stavebního deníku se zapisují všechny důležité okolnosti týkající se stavby zejména: - časový postup prací, - odchylky od dokumentace ověřené stavebním úřadem nebo od podmínek stanovených jinými rozhodnutími nebo opatřeními, - další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. 5. Stavební deník slouží též k záznamům orgánů státního stavebního dohledu a orgánů státní správy, které mají oprávnění dozírat na provádění stavby podle zvláštních předpisů. 6. Stavebník sleduje obsah stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojuje svá stanoviska. 7. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám a pracovníkům orgánů státní správy po dobu provádění stavby. Po celou dobu výstavby musí být k dispozici na stavbě. 8. Denní záznamy zapisuje “odpovědná osoba” nebo touto osobou písemně pověřený pracovník v den, jehož se záznamy týkají – výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje.
Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!